Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt

Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt  – 2 IULIE

Condac 1
Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, ce-lui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Icos 1
Din pruncie ai fost crescut de părinţii tăi în dragostea de neam şi cre-dinţă strămoşească, iar la vârsta “bărbatului desăvârşit” rânduit ai fost de Dumnezeu să conduci Ţara Moldovei. Pentru aceasta sfinţitul între ie-rarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te a uns, cu care împreună glăsuim:
Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, ctitorul multor biserici din Ţara Moldovei;
Bucură-te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit locaşuri sfinte;
Bucură-te, că prin acestea ai întărit conştiinţa unităţii de neam şi credinţă;
Bucură-te, că mănăstirea Zograful ai ctitorit o cu multă dragoste creştinească;
Bucură-te, cel ce cu aleasă dărnicie ai împodobit sfintele biserici;
Bucură-te, că prin aceasta Dumnezeu ţi a sfinţit viaţa;
Bucură-te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit credinţa ortodoxă;
Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin acestea pildă te ai făcut cârmuitorilor de ţară;
Bucură-te, că vechimea credinţei vestită nouă de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit o prin faptele tale;
Bucură-te, că a o păzi pe aceasta şi pe noi ne ai învăţat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 2-lea
Împodobind sfintele locaşuri cu daruri prea alese biserică nefăcută de mână ţi ai pregătit în ceruri, unde acum te veseleşti şi cu îngerii împreună glăsuieşti cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Văzând primejduită credinţa creştinească de păgânătatea otomană, te ai aprins şi mai mult de râvna apărării ei, cerând ajutor de la Dumnezeu şi luând ca mijlocitori pe sfinţi; pentru aceea cu bucurie strigăm:
Bucură-te, că îndrăzneţ şi iscusit ai luptat cu duşmanii credinţei ortodoxe;
Bucură-te, că Dumnezeu te a înţelepţit şi ţi a dat putere în luptele pe care le ai purtat;
Bucură-te, că sfinţii mari mucenici Procopie şi Dimitrie te au întărit în lupte;
Bucură-te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ţi a fost ocrotitor;
Bucură-te, că ai rânduit ca icoana acestui mare mucenic să fie zugrăvită pe steagurile vitejei tale oştiri;
Bucură-te, că pe acest mucenic ocrotitor Mitropoliei Moldovei l ai aşezat;
Bucură-te, că prin mijlocirea acestor sfinţi ai biruit pe vrăjmaşi;
Bucură-te, că în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor;
Bucură-te, că de primejdia morţii în luptă nu te ai spăimântat;
Bucură-te, că în lupte pe ostaşi ai îmbărbătat;
Bucură-te, apărătorul creştinătăţii;
Bucură-te, nebiruit ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 3-lea
Cunoscând că întreaga creştinătate era în primejdie, ai vestit aceasta şi celorlalţi conducători creştini, cerându le ajutorul; dar ei fiind neputincioşi cu sufletul şi slabi în credinţă, te au lăsat singur în această luptă, iar tu întărit fiind de Dumnezeu ai biruit şi ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Fiind încredinţat că Dumnezeu te va ajuta să biruieşti, ţi ai îmbărbătat oştenii cu pilda curajului tău şi apoi i ai răsplătit după dreptate, pentru care unele ca acestea glăsuim:
Bucură-te, înţelepte Voievod că în toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat;
Bucură-te, că ai răsplătit pe cei ce s au jertfit pentru credinţă şi neam;
Bucură-te, că milostenia i ai învăţat pe cei bogaţi;
Bucură-te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai aşteptat o;
Bucură-te, că celor răi le ai stat împotrivă;
Bucură-te, că pe cei vinovaţi cu înţelepciune i ai judecat;
Bucură-te, că pe tătarul Oană şi pe alţii i ai iertat;
Bucură-te, că pe Mihu de moarte l ai izbăvit;
Bucură-te, că şi altora te ai arătat îndurător;
Bucură-te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmaşi;
Bucură-te, că în toate milostiv te ai dovedit;
Bucură-te, că pe vrăjmaşi la pace i ai chemat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 4-lea
Cunoscând pe duşmanii ţării şi ai Bisericii lui Hristos, i ai biruit şi lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Înconjurat fiind de mulţimea potrivnicilor de alt neam, ai înţeles că numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te ai silit să I faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu şi povăţuitor duhov-nicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul, pentru care aducem laude ca acestea:
Bucură-te, iubitorule al sihaştrilor;
Bucură-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucură-te, că pe Sfântul Daniil cu dragoste l ai ascultat;
Bucură-te, că prin învăţăturile sale ţi ai luminat cugetul;
Bucură-te, cinstitorule al tuturor călugărilor;
Bucură-te, că rugăciunilor acestora te ai încredinţat;
Bucură-te, că tu pe aceştia pentru frumuseţea vieţii duhovniceşti i ai cinstit;
Bucură-te, că toate cele de trebuinţă lor le ai dăruit;
Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni te ai întărit în lupte;
Bucură-te, că în luptele tale cu duşmanii, voia lui Dumnezeu ai împlinit;
Bucură-te, că prin ele ai apărat ţara, dreapta credinţă şi întreaga creştinătate;
Bucură-te, întâiule între voievozii neamului;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 5-lea
Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ştefane, au devenit adevărate vetre de evlavie a credinţei noastre ortodoxe şi candele luminoase ale cunoaş-terii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii străbune am învăţat să cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Să priveghem şi să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne a învăţat Dumnezeul mântuirii noastre, iar Apostolul Pavel a zis să ne rugăm neîncetat; învăţături pe care tu în minte şi în inimă le ai pus, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, iubitorule al rugăciunii;
Bucură-te, că rugăciunea ta cu multă râvnă şi dragoste ai săvârşit o;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune te ai desăvârşit;
Bucură-te, că prin acestea pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi i ai biruit;
Bucură-te, că prin astfel de virtuţi ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu;
Bucură-te, statornic rugător pentru cei vii şi pentru cei adormiţi;
Bucură-te, că prin evlavie ţi ai curăţit sufletul;
Bucură-te, că prin credinţă şi fapte bune bucurie duhovnicească ai dobândit;
Bucură-te, că împreună cu moşii şi strămoşii noştri te ai aprins de dragostea pentru Hristos;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune ţi ai agonisit smerenie;
Bucură-te, că prin acestea sufletul ţi ai luminat;
Bucură-te, că primind cu vrednicie Sfintele Taine cu Hristos te ai unit;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 6-lea
Ştiind că diavolii şi slujitorii lui sunt biruiţi, mai ales, cu postul şi cu ru-găciunea, la acestea ai alergat pururea cu umilinţă şi credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Iubind statornic pe Hristos, pururea te ai îndreptat cu creştinească dra-goste către cei din nevoi, pentru care grăim unele ca acestea:
Bucură-te, ajutătorul celor săraci;
Bucură-te, că pe ei i ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că i ai ocrotit de lăcomia celor prea bogaţi;
Bucură-te, că multe familii tinere ai ajutat;
Bucură-te, că milosteniile tale bucurie au adus celor săraci;
Bucură-te, că miluirea săracilor scară către cer ţi s a făcut;
Bucură-te, că rugăciunea şi postul cu milostenia le ai unit;
Bucură-te, că milostenie făcând, iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te ai arătat;
Bucură-te, că prin bogăţiile pământeşti, cele duhovniceşti ai agonisit;
Bucură-te, că împărţind cele stricăcioase şi trecătoare, cele nestricăcioase şi veşnice ai agonisit;
Bucură-te, învăţătorule al milei şi prietenul săracilor;
Bucură-te, că nu ţi ai lipit inima de bogăţiile pământeşti;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 7-lea
Iubitor de Dumnezeu fiind, iertare celor osândiţi le ai dăruit, iar cei mi-luiţi de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Din pricina neascultării, strămoşii neamului omenesc au fost scoşi din rai, iar tu, prin smerenie şi ascultare, cununi de biruinţă în Hristos ai do-bândit; pentru care cu bucurie cântăm:
Bucură-te, pilduitorul smereniei;
Bucură-te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură-te, că prin ea ţi ai făcut din duşmani prieteni;
Bucură-te, că prin smerenie spre cele cereşti te ai înălţat;
Bucură-te, că biruinţele tale lui Hristos le ai datorat;
Bucură-te, că înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le ai socotit;
Bucură-te, că prin acestea te ai păzit de duhul mândriei;
Bucură-te, că prin smerenie ai ruşinat pe cel potrivnic;
Bucură-te, că ţara şi Biserica neamului prin jertfa ta s au întărit;
Bucură-te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ţi a dat darul înţelepciunii;
Bucură-te, că smerindu te, ţi ai pus toată încrederea în Dumnezeu;
Bucură-te, că smerenia ţi a fost cumpănă dreaptă în cârmuirea ţării;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 8-lea
Ţara şi credinţa le ai apărat cu bărbăţie, împreună cu credincioşii tăi oşteni, din dragoste pentru Hristos, Căruia cu evlavie Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea
“Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar apostolul grăieşte: “prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu”; la aceste cuvinte tu, slăvite Ştefane, luând aminte, crucea vieţii tale ţi ai purtat o cu vrednicie creştinească, pentru care noi îţi aducem laude ca acestea:
Bucură-te, vrednicul ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, că necazurile vieţii tale cu răbdare le ai îndurat;
Bucură-te, că moartea celor patru copii nu ţi a slăbit dragostea pentru Hristos;
Bucură-te, că prin aceste necazuri ai înţeles vremelnicia vieţii pământeşti;
Bucură-te, că prin acestea te ai întărit în credinţă;
Bucură-te, că crucea dată ţie de Hristos Domnul nostru cu vrednicie o ai purtat;
Bucură-te, că jugul vieţii bun şi uşor l ai socotit;
Bucură-te, că înfrânt fiind, n ai deznădăjduit;
Bucură-te, că sfaturile mamei tale le ai urmat şi glia şi credinţa le ai apărat;
Bucură-te, că primejdiile nu te au spăimântat;
Bucură-te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te ai asemănat;
Bucură-te, pilduitorule al răbdării;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 9-lea
Fiind rănit în lupta de la Chilia, ai răbdat durerile până la sfârşitul vie-ţii, cu tărie creştină, gândindu te pururea la suferinţele Mântuitorului pe Cruce, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Stăpânit fiind de credinţa în Înviere, n ai slăbit în dragostea faţă de cei adormiţi, ci, cu osârdie, i ai cinstit prin fapte creştineşti, pentru care te lă-udăm zicând:
Bucură-te, fiu binecinstitor al părinţilor care te au născut;
Bucură-te, cinstitorule al moşilor şi strămoşilor din care ai odrăslit;
Bucură-te, că mormintele lor le ai împodobit;
Bucură-te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta faţă de ei;
Bucură-te, că prin aceasta ai mărturisit dreapta credinţă;
Bucură-te, că nedespărţit de ei ai rămas prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că pildă de cinstire a înaintaşilor te ai făcut;
Bucură-te, că prin faptele tale credinţa în Învierea celor morţi ai dovedit;
Bucură-te, podoaba celor adormiţi;
Bucură-te, mângâierea noastră în Ziua Judecăţii;
Bucură-te, că pe strămoşi i ai avut pururea povăţuitori;
Bucură-te, tărie a credinţei;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 10-lea
Cinstirea oştenilor căzuţi în luptă pentru neam şi credinţă, ai dovedit o aşezând osemintele lor la temelia bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe niş-te sfinte moaşte; pentru care, împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Deschizându ţi inima la cuvintele apostoleşti: ”Pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un câştig”, pururea ai cugetat la ceasul morţii, pentru care îţi aducem laude ca acestea:
Bucură-te, că totdeauna ai avut în suflet gândul morţii;
Bucură-te, că prin aceasta ai luat aminte la Înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun;
Bucură-te, că moartea strămutare la cele veşnice o ai socotit;
Bucură-te, că pentru aceasta ai zidit biserica Mănăstirii Putna;
Bucură-te, că moartea nu te a înfricoşat;
Bucură-te, cel ce ai înţeles vremelnicia acestei vieţi;
Bucură-te, că prin trecerea ta la cele veşnice nu ne ai părăsit;
Bucură-te, că testament sfânt ai lăsat urmaşilor;
Bucură-te, că Moldovei urmaşi vrednici ai lăsat;
Bucură-te, că şi aceştia ctitorii sfinte au înălţat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale i ai ocrotit;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 11-lea
Strămutându te la lăcaşurile de veci, rugător neîncetat către Dumnezeu te am aflat, pentru care, împreună cu tine, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Iubind pe Hristos, frumuseţea şi adevărul credinţei ai propovăduit, pentru care grăim:
Bucură-te, pururea propovăduitor al credinţei ortodoxe;
Bucură-te, ocrotitorul ctitoriilor tale;
Bucură-te, că în aceste sfinte lăcaşuri la rugăciune stând, împreună cu tine pe Hristos Îl preamărim;
Bucură-te, că prin acestea se întăreşte unitatea credinţei ortodoxe;
Bucură-te, ctitorul mănăstirilor Putna şi Voroneţ;
Bucură-te, ziditorul bisericii Mănăstirii Neamţ;
Bucură-te, fondatorul Mănăstirii Războieni;
Bucură-te, întemeietorul multor mănăstiri şi biserici;
Bucură-te, mare ctitor al Moldovei;
Bucură-te, că apărător al dreptei credinţe asemenea marelui Împărat Constantin te ai adeverit;
Bucură-te, întâiule din ceata voievozilor;
Bucură-te, om ales de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 12-lea
Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu le întotdeauna urma-şii cu evlavie le au cinstit şi în ele pe Dumnezeu au preamărit cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Părintele şi duhovnicul tău, sfinţitul între ierarhi mitropolit Gheorghe, cu sobor de preoţi şi binecredincioşii Moldovei te au însoţit spre locul cel de veci, cinstindu te după cuviinţă ca pe un sfânt, pentru care împreună cu dânşii glăsuim:
Bucură-te, alinătorul durerilor poporului tău;
Bucură-te, mângâierea Bucovinei îndurerate;
Bucură-te, ocrotitorul oştirii iubitoare de Hristos;
Bucură-te, că mormântul tău de toţi cei dreptcredincioşi este cinstit;
Bucură-te, că mormântul tău loc de mângâiere s a făcut;
Bucură-te, că îngenunchind înaintea mormântului tău aproape de tine ne simţim;
Bucură-te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primeşti;
Bucură-te, cel ce în ceata binecredincioşilor împăraţi te ai sălăşluit;
Bucură-te, cel ce împreună cu sfinţii te veseleşti;
Bucură-te, că împreună cu dânşii Sfânta Treime preamăreşti;
Bucură-te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toţi ne uneşti;
Bucură-te, lauda şi bucuria noastră a tuturor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 13-lea
O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefane, zideşte în inimile noastre altar sfânt precum ai zidit atâtea biserici şi mănăstiri; biruieşte duhurile rele care ne războiesc precum ai biruit puhoaiele de păgâni; ocroteşte ne cu rugăciunile tale necontenite şi cu darul cel dat ţie de Hristos, precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ( de 3 ori )

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1:
Din pruncie ai fost crescut de părinţii tăi în dragostea de neam şi cre-dinţă strămoşească, iar la vârsta “bărbatului desăvârşit” rânduit ai fost de Dumnezeu să conduci Ţara Moldovei. Pentru aceasta sfinţitul între ie-rarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te a uns, cu care împreună glăsuim:
Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, ctitorul multor biserici din Ţara Moldovei;
Bucură-te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit locaşuri sfinte;
Bucură-te, că prin acestea ai întărit conştiinţa unităţii de neam şi credinţă;
Bucură-te, că mănăstirea Zograful ai ctitorit o cu multă dragoste creştinească;
Bucură-te, cel ce cu aleasă dărnicie ai împodobit sfintele biserici;
Bucură-te, că prin aceasta Dumnezeu ţi a sfinţit viaţa;
Bucură-te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit credinţa ortodoxă;
Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin acestea pildă te ai făcut cârmuitorilor de ţară;
Bucură-te, că vechimea credinţei vestită nouă de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit o prin faptele tale;
Bucură-te, că a o păzi pe aceasta şi pe noi ne ai învăţat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condac 1
Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, ce-lui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

↓