Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Crasna

Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Crasna

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Condacul 1:
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de toate neamurile pururea fericită, primeşte laudele nevrednicelor buzelor noastre, care-ţi cântă minunile, şi-ţi strigă: Bucură-te, lauda Crasnei şi podoaba plaiurilor noastre, şi a întregului nostru pământ.

Icosul 1:
De cetele îngereşti eşti înconjurată Împărăteasă, care în cântâri de laudă te fericesc, că pe Hristos Lumina cea neînserată L-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Iar noi păcătoşii cu sârguinţă, cântări îţi aducem si cu umilintă strigăm:
Bucură-te, Locaşul lui Dumnezeu Celui neapropiat, că în pântecele fecioresc pe Izvorul Vieţii ai purtat;
Bucură-te, a îngerilor neîncetată mirare, că te-ai învrednicit de Dumnezeiasca întrupare;
Bucură-te, Lucrare neînţeleasă cu gândul, căci cu milele tale ai acoperit pământul;
Bucură-te, Stea strălucitoare de la Răsărit, că lumea spre mântuire o ai povăţuit;
Bucură-te, Luceafăr al zilei viitoare din care izvorăste Lumina Veşnicu-lui Soare;
Bucură-te, Leagăn ceresc, Dumnezeiască alinare;
Bucură-te, că în el dispare orice întristare;
Bucură-te, bună călăuză către Locaşurile cele cereşti;
Bucură-te, vindecarea de boli şi răni sufletesti;
Bucură-te; grabnică alinătoare, rănilor de suflet vătămătoare;
Bucură-te, căci cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru ne împaci;
Bucură-te, Mângâietoarea celor cu duhul săraci;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 2:
Toată obstea creştinească se minunează, văzând cum luminezi întregul pământ şi mulţime de milostiviri reverşi pe acest binecuvântat ţinut. Văzând această minunată binecuvântare, aducem lui Dumnezeu cu umilinţă cântare: Aliluia.

Icosul 2:
Văzând a creştinilor din Crasna amară durere, fiind prea mică a bisericii încăpere; cugetul parohului l-ai luminat cu neînteleasă minune, îndemnându-l să zidească un nou Lăcaş de rugăciune. Pentru multa ta îndurare, Maică Preacurată îţi aducem această cântare:
Bucură-te, Purtătoarea, Luminii cereşti, că darul profeţiei celor aleşi împărţeşti;
Bucură-te, că gândul cel bun îl luminezi şi cu o mână nevăzută îl plineşti;
Bucură-te, izvor de apă cristalină, în care se oglindeşte Puterea Divină;
Bucură-te, că bune planuri descoperi în gând şi cuvânt, apoi le înfăptuieşti, pe toţi minunând;
Bucură-te, că pentru a Dumnezeiescului Cuvânt semănare, desţeleneşti a sufletului împietrire;
Bucură-te, că în al sufletului ogor cu sârguinţă, răsădeşti sămânţa de umilinţă;
Bucură-te, Scut care de viforul învolburării lumeşti, frageda mlădiţă ocroteşti;
Bucură-te, bună a conştiinţei mustrare celor ce se abat de la calea mântuirii;
Bucură-te, dreaptă povăţuitoare a celor ce căIătoresc pe cărarea îngustă;
Bucură-te, că din al patimilor ocean, luminezi calea la al mântuirii liman;
Bucură-te trainică scară de ridicare din ale deznădejdii cumplite gheare;
Bucură-te Luceafăr minunat de călăuzire, ce luminezi calea celor din rătăcire;
Bucură-te lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 3:
Voind creştinii din Crasna să-şi zidească biserică şi fiind încercaţi de ispititorul, au căzut. S-au rugat către tine Născătoare de Dumnezeu, citind cu evlavie Acatistul sfântului tău Acoperământ, iar tu, Maică, umbrind cu sfântul tău Acoperământ plaiul nostru, de primejdie i-ai păzit şi le-ai dat spor la lucru. Văzând minunile tale se bucurau şi cântări de laudă lui Dumnezeu înălţau: Aliluia.

Icosul 3:
Săvârşind lucrarea zidirii bisericii şi închinându-o preasfântului tău Acoperământ, au întâmpinat credincioşii pe fraţii ce veneau să împărtă-şească bucuria împreună. Atunci tot poporul a văzut minune: smulgându-se prosopul de pe Sfânta Cruce din procesiune şi înălţându-se către cer, cu mâna ta nevăzută l-ai aşezat pe el pe icoana cu Acoperământul tău. Pen-tru nemăsurata ta binecuvântare, aducem ţie, Măicuţă, această cântare:
Bucură-te, Apărătoare mult iubită, de Dumnezeu dăruită creştinilor;
Bucură-te Pom ce ai rodit Lumină strălucitoare, adăpostul lumii de a ispitei vâltoare;
Bucură-te, Limanul mângâietor al lumii, ce potoleşti urgia furtunii;
Bucură-te, că sub sfântul tău Acoperământ, ai pus pocăinţă sufletului înfrânt;
Bucură-te, Rază cu strălucire neapusă, de harul Sfântului Duh adusă;
Bucură-te Corabie sfântă nefăcută de mână, însoţitoare celor ce merg în ţară străină;
Bucură-te că ai voit ca şi în Bucovina, să binecuvintezi locul ca pe a ta grădină;
Bucură-te Potir de mireasmă bună, mântuirea celor ce în jurul tău se adună;
Bucură-te grabnică îndreptătoare a celor ce pornesc pe căi înşelătoare;
Bucură-te, Nor luminos ce ai umbrit pământul;
Bucură-te, Zare senină ce luminezi gândul;
Bucură-te, că prin a ta mijlocire, ocroteşti de urgie întreaga omenire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 4:
Aducând pentru cei adormiţi parastase şi rugăciuni, în sobor de preoţi şi de creştini şi ieşind la sfinţirea apei în zi senină, s-a văzut pe cer o mare minune. Iar dreptcredincioşii văzând cercetarea Dumnezeiască, cu lacrimi au cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 4:
Având dragoste către sufletele creştinilor celor răposaţi, prin rugăciuni-le tale şi prin milostivirea lui Dumnezeu, ziua în amiaza mare, între tur-nurile Bisericii s-au arătat sufletele răposaţilor în multicoloră zare. Pentru a ta Stăpână către Dumnezeu solire, îţi aducem aceste cântări de mulţu-mire:
Bucură-te, al înţelepciunii cuvânt, ce stai mijlocire între cer şi pământ;
Bucură-te, Maică ce locuieşti între sfinţi, dar porţi grijă şi de cei ador-miţi;
Bucură-te, că ale noastre smerite rugăciuni ca într-un potir lui Dumnezeu le aduni;
Bucură-te, Porumbiţă cuvântătoare, pentru cei adormiţi la Dumnezeu rugătoare;
Bucură-te, Rază dulce de curcubeu, prin care continuă legământul cu Dumnezeu;
Bucură-te, Ramură a porumbelului, lui Noe vestire, simbol al neamului creştinesc de mântuire;
Bucură-te, că după Sfânta Treime, cel mai mult ajuţi omenirii;
Bucură-te, că la vămi, de demonul înfricoşător pe credincioşi îi acoperi cu al tău Sfant Acoperământ;
Bucură-te, că în clipa morţii din potirul milei tale reverşi mângâiere;
Bucură-te, că pe cei răposaţi întru fapte bune, îi înalţi la Tronul de slavă;
Bucură-te, că prin tine, în rai se revarsă lumina Dumnezeiescului Soare;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 5:
În chip minunat ai fost înălţată la cer, Preacurat Chivot al Dumnezeieştii Întrupări, iar celor de pe pământ ai rămas mijlocitoare şi ne cercetezi cu bogatele tale îndurări. Pentru mila ta cea nemărginită faţă de noi, înăItăm Domnului minunata cântare: Aliluia.

Icosul 5:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu părăseşti a raiului mărire şi cobori pe pământ, lumii spre mântuire. Din mila Fiului tău ai venit în a Crasnei vale, prin icoana făcătoare de minuni şi de mir izvorâtoare. Cu nemărginită bucurie şi recunoştinţă, cu lacrimi la tine cădem, cântând cu umilinţă:
Bucură-te, Împărăteasă, ce stai de-a dreapta Fiului tău, în haine aurite împodobită;
Bucură-te, între fecioare Unica Născătoare, ce îţi pleci genunchii spre încoronare;
Bucură-te, Fecioară aleasă, că Dumnezeirea cu cununa slavei te încoronează;
Bucură-te, a Tatălui fiică mult iubită şi a Fiului Măicuţă multdorită;
Bucură-te, a Duhului Mireasă nenuntită, de toate neamurile pururea fericită;
Bucură-te, că desfătarea raiului ai părăsit şi cu mila ta pământul l-ai umbrit;
Bucura-te că a creştinilor din Crasna locuinţă ai cercetat;
Bucură-te, că în cutremur, icoana ta cea Sfântă bisericii ai dat;
Bucură-te, Împărţitoare de milă şi binecuvântări;
Bucură-te, din care pururea curg izvoare de vindecări;
Bucură-te, că în potirul milei tale, cu zel afunzi orice întristare;
Bucură-te, izvor de bună mireasmă şi scânteie ce sufletele luminează;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 6:
Pe spatele icoanei Maicii Sfinte în chip minunat, din lacrimile izvorâ-toare de mir capul Mântuitorului s-a pictat şi ca un izvor nesecat de îndu-rări din belsug revărsă creştinilor vindecări. Privind, Doamne, la izvorul milei Tale Îţi aducem din suflet umilă cântare: Aliluia;

Icosul 6:
O Măicută sfântă, Lumină preacurată vindecări reverşi din mila ta cea bogată. Orice durere a celor ce suspină, o alinezi cu nevăzuta şi sfânta ta mână. Pentru nespusa ta milostivire, cu inimi curate îţi aducem mărire şi cântăm:
Bucură-te, Dogmă nouă, că în chip minunat, din lacrimi s-a pictat capul Domnului Hristos;
Bucură-te, Minune de lacrimi izvorâtoare;
Bucură-te, Izvor de mir, nemărginită îndurare;
Bucură-te, Biserică însufleţită ce în chip luminos ai arătat căci Capul Bisericii este Hristos;
Bucură-te, Ivor nesecat de Teologie, Zare strălucită a Ortodoxiei;
Bucură-te, necuprinsă de cuvânt comoară, ce te descoperi celor ce te adoră;
Bucură-te, Lumină neînserată, ce luminezi pe cei cu inima curată;
Bucură-te, celor mândri împotrivire, lăsându-i să cadă în rătăcire;
Bucură-te, Hrănitoare a celor umiliţi, că le desfătezi sufletul ca şi la sfinţi;
Bucură-te, că în această lume trecatoare, îndulceşti viaţa cu a ta alinare;
Bucură-te, Roua curată a dimineţii, care împrăştie negura tristeţii;
Bucură-te, Izvor de miere şi lapte, pentru sufletul rănit de păcate;
Bucură-te lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 7:
Ne-ai auzit, Maică Preacurată rugăciunile şi ne-ai ocrotit de revărsările apelor, iar în vreme de seceta ne-ai rourat câmpiile, fiindu-ne totdeauna mijlocitoare către Domnul. Noi slăvind îndurările tale de Maica cu mulţu-mire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7:
Binecuvântarea anotimpurilor eşti, că în feciorescul tău pântece ai pur-tat Rodul vieţii neveştejit adică pe Cel ce poartă toate. De toată suflarea, în cer şi pe pământ, eşti preaslăvită şi lăudată în rugă şi-n cânt:
Bucură-te, a primăverii revenire, ce trezeşti sufletele din amorţire;
Bucură-te, că prin nespusa ta îndurare, ai ocrotit câmpiile de-a apelor revărsare;
Bucură-te, umbră mângâietoare ce potoleşti a arşiţei dogoare;
Bucură-te, că pământul însetat cu roua milei tale l-ai adăpat;
Bucură-te, Bunăvestire, căci cununa anului se încheie prin a ta Adormire;
Bucură-te, linişte în viscol şi furtună, iar în necazuri adăpostire bună;
Bucură-te, mână salvatoare şi-n calea vieţii bună povăţuitoare;
Bucură-te, Scară a Cuvântului sfânt, ce faci legătură între cer si pământ;
Bucură-te, Crin nesupus veştejirii, din care izvorăste lumii mântuire;
Bucură-te, Viţă a VIăstarului Sfânt ce ne-a izbăvit pe noi cei de pe pământ;
Bucură-te, Pom de Dumnezeu îngrijit, care Fruct Dătător de viaţă la toţi ne-ai rodit;
Bucură-te, că firea cea căzută din nou o ridici şi o faci fericită şi în cer şi aici;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 8:
Călători şi trecători suntem pe acest pământ şi viaţa trece cum s-ar scutura o floare, iar moartea ne culege pe toţi la rând. La cine să alergăm şi cui să spunem noi necazurile, greutăţile şi lipsurile noastre; dacă nu la tine Maică Sfântă. Nu ne părăsi pentru păcatele noastre, ci ne primeşte ca pe nişte orfani, că tu eşti bucuria celor sărmani, care cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8:
Pe toţi credincioşii cu milă îi priveşti şi tuturor cu îmbelşugare vinde-cări le împărţeşti. Sufletele întristate cu bucurie le alini şi veghezi de-a pururi pe acei buni creştini care-ţi cântă ţie aşa:
Bucură-te, Scară văzută de Iacov pe care ăngerii coboară şi iar pleacă;
Bucură-te, Tron însufleţit şi sfânt a Celui ce a făcut totul, şi cer şi pământ;
Bucură-te, Vas curat cu Duhul poleit şi de prooroci vestit;
Bucură-te, că darurile date la îngeri, făptura ta toate le strânge;
Bucura-te, Chip luminos si vioi ajutor tuturor în nevoi;
Bucură-te, Milă Dumnezeiască, ce petreci şi-n lumea pământească;
Bucură-te, Maică a milostivirii, ce reînvii sufletele din amorţire;
Bucură-te, că atunci când greşim, tristă ne priveşti, iar când ne îndreptăm te înveseleşti;
Bucură-te, că a sufletului întristare, la privirea chipului tău dispare;
Bucură-te, Izvor nesecat al desfătării celei cereşti;
Bucură-te, că în nimbul razelor Duhului Sfânt străluceşti;
Bucură-te, Biserică a milostivirii, care pe toţi îi aduci la mântuire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 9:
Toate cetele îngereşti slăvesc revărsarea minunilor tale pe pământ, iar toţi cei care primesc ocrotirea ta şi facerile tale de bine, te binecuvintează, şi înalţă pururea către Domnul cântare: Aliluia.

Icosul 9:
Pe ritorii cei multvorbitori îi arăţi, Născătoare de Dumnezeu, lipsiţi de pricepere, că nu înţeleg puterea făcătoare de minuni ce vine de la Sfântă Icoana ta. De boli fiind vindecătoare şi în necaz grabnică ajutătoare, noi, cu dreptate Maica Domnului te mărturisim şi chipul tău prin cântări îl cinstim aşa:
Bucură-te, Sălaş necuprins cu gândul, că la înţelepţi le îndrepţi cuvântul;
Bucură-te, Lumină în veci neînserată, ce luminezi a sfinţilor ceată;
Bucură-te, Mărgăritar de-o frumuseţe rară, că inimile împietrite le prefaci în ceară;
Bucură-te, Piatră scumpă, nestemată, de cei buni la suflet binecuvân-tată;
Bucură-te, că aduci la pocăinţă pe cei mândri prin suferinţă;
Bucură-te, că pe cei multvorbitori, în faţa minunii îi faci necuvântători;
B’;cură-te, că prin ruga către Fiul tău scapi pe credincioşi din păcat şi din rău;
Bucură-te, că cei dornici de cereasca împărăţie, cu credinţă multă se roagă ţie;
Bucură-te, că din ispite tu eşti mântuire, iar celor slabi la suflet, le eşti luminare;
Bucură-te, adiere răcoritoare, că doar tu potoleşti a ispitei dogoare;
Bucură-te, că celor smeriţi le împărtăşeşti har, iar cei ce sunt mândri cerşesc în zadar;
Bucură-te, că înţelepciunea cea înşelătoare, o risipeşti ca pe o umbră trecătoare;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 10:
Familiilor evlavioase le esti sfântă binecuvântare şi le sporeştl roadele iubirii, iar celor curaţi le esti model de neprihănire. Ocrotindu-i pe toţi de orice ispită, roagă-te Maică Sfântă şi du rugăciunile noastre Fiului tău, ale celor ce cântăm cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10:
Liman de adăpostire eşti Preacurată Fecioară, celor ce plutesc pe marea acestei vieţi şi valurile tulburi ce se ridică asupra lor le potoleşti. Pentru aceasta, Preacurată Fecioară, îţi aducem cântare asa:
Bucură-te, Uşă prin care doar Domnul a trecut odată;
Bucură-te, că El trecând ai rămas Fecioară curată;
Bucură-te, Lână plină de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, Mană cerească ce ai rourat pe pământ;
Bucură-te, Munte umbrit în care a locuit Dumnezeu;
Bucură-te, Chivot aurit că I-ai slujit Lui mereu;
Bucură-te, Crin neprihănit, care eşti Domnului mult preaiubit;
Bucură-te, Pajişte aleasă plină cu flori duhovnicesti;
Bucură-te, că Sfintei Treimi i-ai slujit şi-n rugă pentru creştini te-ai trudit;
Bucură-te, povăţuitoarea celor ce trăiesc în curăţie;
Bucură-te, Binecuvântarea familiilor ce trăiesc cu dreptate;
Bucură-te, duhovnicească bucurie, celor ce te cheamă cu credinţă vie;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 11:
Nu vom înceta să proslăvim noianul milostivirii tale ce se revarsă, Prea-sfântă Născătoare, din icoana ta cea făcătoare de minuni. Că din lacrimile îndurării tale, împleteşti cununi de vindecare, împărţindu-le tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi primind vindecare cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 11:
Preacuratul tău chip, zugrăvit în icoană, cu raze de minuni luminează şi din comoara cea neîmpuţinată a îndurărilor tale tuturora cu îmbelşu-gare daruri revarsă. Celor bolnavi, prin atingerea de icoana ta le dăruieşti vindecări şi pe toţi ce te cheamă îi uşurezi de poveri. Mâna ta nevăzută durerile alinează şi de puterea ta se cutremură duhul Cel rău şi oftează. De aceea noi ne bucurăm că te avem Apărătoare şi căzând înaintea ta îţi aducem aceste rugăciuni de mulţumire:
Bucură-te, Luceafărul zilei celei neînserate, care în încercări alinezi suflete întristate;
Bucură-te, Mângâietoarea celor ce sunt în suferinţă, că prin glasul tău cel blând îi întăreşti în credinţă;
Bucură-te, că păcatul – pricina bolii, îl pliveşti şi prin mărturisire sufletul îl curăteşti;
Bucură-te, că prin atingerea de Sfântă Icoana ta, pe măsura credinţei se vindecă orice boală;
Bucură-te, doctor fără de arginţi, că de tine credincioşii sunt tămăduiţi;
Bucură-te, că furturile le descoperi, iar pe fur de ruşine îl acoperi;
Bucură-te, că prin mustrare de conştiinţă, furul redă ce-a furat cu ştiinţă;
Bucură-te, Maica milostivirii ce îndemni pe toţi spre limanul mântuirii;
Bucură-te, că pe cei robiţi de patimi îi curăţeşti prin pocăinţă cu lacrimi;
Bucură-te, Maică Preacurată şi iubită care în mulţimea minunilor eşti prosIăvită;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 12:
La tine şi înaintea Chipul tău celui sfânt, aleargă totdeauna cei scârbiţi şi împovăraţi şi nu rămân neajutaţi. Că tu, Fecioară, ca ceea ce eşti plină de har pe toţi îi mângâi. Celor întristaţi le eşti alinare, celor năpăstuiţi le eşti apărătoare, celor bolnavi, vindecare şi tuturor sufletelor de cele rele izbăvitoare. De aceea aducem cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12:
Cântând minunile tale, Preasfântă Stăpână, şi mila ta faţă de creştini, te lăudăm, măcar că nu suntem vrednici să te cinstim cum se cuvine pe tine, Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Pe tine te laudă toate cetele cereşti, iar noi te rugăm, Măicuţă Sfântă, să ne ocroteşti. Chipul tău cel sfânt noi îl cinstim si cu umilinţă acestea îti cântăm:
Bucură-te, Diamant strălucitor, ce descătuşezi pe cei ce în păcate mor;
Bucură-te, împăcarea cu Împăratul ceresc, a celor ce cu lacrimi se căiesc;
Bucură-te, necontenită desfătare celor ce merg pe-a mântuirii cărare;
Bucură-te, Rază sfântă care trezeşti pe toţi cei orbii sufleteşte;
Bucură-te, că suspinul îl primeşti cu blândeţe şi îi alini pe cei în tristeţe;
Bucură-te, a raiului uşă deschisă, ce chemi pe toţi să vină cu credinţă;
Bucură-te, că cei ce bat la poarta milostivirii tale, primesc binecuvântare;
Bucură-te, ceea ce cu smerenie, împreună cu El, ai suferit la răstignirea Fiului tău;
Bucură-te, că şi ale noastre dureri cu milostivire le vindeci mereu;
Bucură-te, Vas ales cel mult aşteptat, ce Mirul cel de preţ în tine ai purtat;
Bucură-te, că mireasma ce Dânsul a dat, tu pe tot pământul o ai revărsat;
Bucură-te, cea mai înaltă treaptă a unirii, între Ziditor şi zidire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 13:
O, multcântată şi prealăudată Născătoare de Dumnezeu, uşurează po-verile noastre ce le purtăm în călătoria vieţii. Primeşte rugăciunile noastre şi le înalţă la tronul Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos, izgonind de la noi toate ispitele vrăjmaşului; iar la plecarea noastră din lume, fii no-uă Mijlocitoare. Călăuzeşte-ne pe cărare cea strâmtă şi ne scapă de munci-le cele veşnice, ca să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1
De cetele îngereşti eşti înconjurată Împărăteasă, care în cântâri de lau-dă te fericesc, că pe Hristos Lumina cea neînserată L-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Iar noi păcătoşii cu sârguinţă, cântări îţi aducem si cu umilintă strigăm:
Bucură-te, Locaşul lui Dumnezeu Celui neapropiat, că în pântecele fecioresc pe Izvorul Vieţii ai purtat;
Bucură-te, a îngerilor neîncetată mirare, că te-ai învrednicit de Dumnezeiasca întrupare;
Bucură-te, Lucrare neînţeleasă cu gândul, căci cu milele tale ai acoperit pământul;
Bucură-te, Stea strălucitoare de la Răsărit, că lumea spre mântuire o ai povăţuit;
Bucură-te, Luceafăr al zilei viitoare din care izvorăste Lumina Veşnicului Soare;
Bucură-te, Leagăn ceresc, Dumnezeiască alinare;
Bucură-te, că în el dispare orice întristare;
Bucură-te, bună călăuză către Locaşurile cele cereşti;
Bucură-te, vindecarea de boli şi răni sufletesti;
Bucură-te; grabnică alinătoare, rănilor de suflet vătămătoare;
Bucură-te, căci cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru ne împaci;
Bucură-te, Mângâietoarea celor cu duhul săraci;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 1:
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de toate neamurile pururea feri-cită, primeşte laudele nevrednicelor buzelor noastre, care-ţi cântă minu-nile, şi-ţi strigă: Bucură-te, lauda Crasnei şi podoaba plaiurilor noastre, şi a întregului nostru pământ.

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară si Doamnă, primeste de la noi nevrednicii rugăciunile acestea şi ne apără pe noi robii lui Dumnezeu de toate vicleşugurile oamenilor răi şi de moartea cea năpraz-nică şi ne dăruieşte, înainte de sfârşit, pocăinţă adevărată, îmblânzind ini-mile cele rele. Întăreşte întru noi credinţa cea Ortodoxă şi pune în inimile noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al răbdării şi al dragostei, ca noi să sporim în cele în faptele cele bune, şi să ne izbă-veşti pe noi robii lui Dumnezeu de toată rătăcirea şi de pieirea cea veşnică. Învredniceşte-ne să fim şi noi număraţi între cei de-a dreapta Fiului tău, Hristos Dumnezeului nostru, întru cea de a doua a Sa venire şi părtaşi să fim împărăţiei cerurilor şi vieţii celei veşnice, împreună cu toţi Sfinţii cei ce bine I-au plăcut Lui, întru nesfârşita veşnicie, în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării şi a milostivirii, către tine cădem noi smeriţii şi păcătoşii plecând genunchii trupului nos-tru celui împovărat de grijile acestui veac înselător, şi cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de noi, încredinţându-ţi fiecare clipă a vieţii noastre.Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când pri-mul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin naştere ceasul morţii, şi ochii nostri pentru prima dată vor vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când picioarele noastre vor face primii paşi în viaţă pe cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzeşte-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când călătorind vom cădea, împiedicându-ne de cursele puse în cale de vrăjmaşul mântuirii noastre, sau ne vom abate de la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când nori negri vor acoperi Soarele sufletu-lui nostru, încercând să ne arunce în deznădejde şi şoapte înşelătoare se vor strecura în cuget, că nu suntem auziţi şi zadarnică este credinţa noas-tră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina ta mângâietoare şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre şi rănile sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne, arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu şi suferinţele Lui cele multe, şi roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când îngerul va ves-ti sfârşitul călătoriei noastre şi coasa morţii va despărţi sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă noi în ceasul înfricoşat al despărţirii şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când sufletul nostru îşi va lua rămas bun de la viaţa aceasta, îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răs-puns straşnicilor vameşi pentru faptele săvârşite, Maică Preacurată, nu ne părăsi în clipa cea înfricoşată, ci acoperă-ne cu Sfântul tău acoperământ de urgia lor infernală şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când, ruşinaţi vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru răspuns de faptele săvârşite, şi conştiinţa noastră ne va osândi, Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, să facă hotărâre milostivă pentru noi. Dar, până atunci, Măicuţă sfântă, dă-ne har şi putere să vieţuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

↓