Acatistul Naşterii Domnului

Acatistul Naşterii Domnului
25 Decembrie

Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege “Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)
Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1:
Cela ce din veci Te-ai născut din Tatăl şi la plinirea vremii Te-ai întru-pat de la Duhul Sfânt şi Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuieşti din robia păcatului, pace lumii Tale dăruieşte şi ne izbă-veşte pe noi de toate ispitele şi necazurile, ca să cântăm Ţie cu uşurinţă aşa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, miluieşte-mă.

Icosul 1:
Îngerii din cer mirându-se, ziceau: Cum Te va încăpea pe Tine, Cela ce eşti necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cela ce eşti hră-nitorul tuturor. Iar noi de o taină ca aceasta minunând-ne, cântăm Ţie :
Iisuse, Cela ce din peşteră Te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naştem spre viaţa de veci.
Iisuse, Cela ce prunc Te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăţia pruncilor.
Iisuse, Cela ce cu lapte Te-ai hrănit, hrăneşte-ne şi pe noi cu bunătăţile Tale cele duhovniceşti.
Iisuse, Cela ce cu scutece Te-ai înfăşat, dezleagă-ne şi pe noi de blestemul păcatului.
Iisuse, Cela ce în braţe Te-ai purtat, scoate-ne pe noi din ghearele diavolului.
Iisuse, Cela ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească şi peste noi lumina dumnezeirii Tale.
Iisuse, Soarele Dreptăţii, scoate-ne din întunericul păcatului.
Iisuse, Păstorul cel bun, caută-mă pe mine, oaia cea rătăcită.
Iisuse, Cela ce din cer Te-ai pogorât, smerindu-Te pentru mine, dă-mi şi mie smerenie ca să mă înalţ la cer.
Iisuse, Cela ce ai luat chipul robului, scoate-mă din robia păcatului.
Iisuse, Cela ce ai venit să mântuieşti lumea, mântuieşte-mă pe mine, dintre toţi cel mai păcătos.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 2:
Iată vine Hristos, pe cel viclean să-l sfarme, pe cei din întuneric să-i lumineze şi să-i dezlege pe cei legaţi de păcate, Căruia, cu îngerii întâm-pinându-L, să-I strigăm: Aliluia!

Icosul 2:
Cu suflete curate, cu buze nespurcate, cu inima smerită, veniţi să mă-rim pe Hristos, Mântuitorul nostru, care Se naşte cu trup pentru mântu-irea noastră, strigând:
Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai pogorât, înalţă-ne pe noi la cer.
Iisuse, Cela ce ai luat trup ca al nostru, scapă-ne pe noi de patimile trupeşti.
Iisuse, Cela ce eşti Domnul Păcii, dă-ne nouă, celor învrăjbiţi, pacea Ta.
Iisuse, Cela ce ai fost lăudat de toată făptura cea necuvântătoare, dă-ne nouă, celor necuvântători, să Te lăudăm neîncetat.
Iisuse, Cela ce pe păstori, prin îngeri, i-ai chemat la Tine, chemă-mă şi pe mine, smeritul.
Iisuse, Cela ce darurile magilor le-ai primit, primeşte şi rugăciunile noastre, pornite din inimi smerite.
Iisuse, Cela ce la naştere n-ai avut locaş de sălăşluire, fă-Ţi locaş din inimile noastre.
Iisuse, Cela ce toate uşile le-ai găsit încuiate, deschide inima mea, cea zăvorâtă de păcat.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut la marginea cetăţii, dă-ne nouă să fugim de deşertăciunile lumii acesteia.
Iisuse, Cela ce prima dată ai venit la miezul nopţii, când vei veni a doua oară la aceeaşi oră, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în taina nopţii, viaţa mea cea plină de păcate în taina nopţii o ascunde, miluindu-mă.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 3:
Steaua a vestit magilor pe Soarele Dreptăţii, Cel ce S-a născut negrăit, în peşteră, ca să mă mântuiască pe mine, cel ce m-am făcut peşteră a toată necurăţia, prin călcarea poruncilor Lui, pentru care, pocăindu-mă, cânt: Aliluia !

Icosul 3:
Cuvântul Tatălui, prin care toate s-au făcut, fără pătimire şi fără strică-ciune Se naşte cu trup, din Sfânta Fecioară Maria, ca să mântuiască lumea, Căruia, întâmpinându-L, aşa să-I strigăm:
Iisuse, Cela ce cu Tatăl şi cu Sfântul Duh eşti lăudat de îngeri, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce de îngeri eşti lăudat, fă ca şi noi pe pământ, neîncetat să Te mărim.
Iisuse, Cela ce pe pământ născându-Te, de cer nu Te-ai despărţit, cu smerenie Îţi slujim.
Iisuse, care ai împreunat prin Naşterea Ta, pe îngeri cu oamenii, pe Tine Te lăudăm.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta, ne-ai deschis uşile raiului, închise prin neascultarea lui Adam, Ţie Îţi mulţumim.
Iisuse, Cela ce ai omorât moartea, prin Naşterea Ta făcându-ne părtaşi vieţii celei veşnice, Te preamărim.
Iisuse, Cela ce ai depărtat vrajba şi lumii pace ai adus prin Naşterea Ta, Ţie Îţi slujim.
Iisuse, Care prin Naşterea Ta, mântuire lumii ai adus, dă-ne nouă iertare de păcate.
Iisuse, Cela ce ne-ai descoperit nouă, prin Naşterea Ta, pe Dumnezeu în Treime, Ţie ne închinăm.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 4:
Ca să mă izbăveşti din robia celui viclean, ai binevoit a Te îmbrăca în chip de rob, Cuvinte cel fără de început şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, pentru care, slăvind milostivirea Ta, cântăm neîncetat: Aliluia !

Icosul 4:
Dumnezeu oamenilor asemenea S-a arătat şi în peşteră S-a născut şi a sărăcit cu trupul, ca noi să ne îmbogăţim în har; pentru aceasta credincio-şii cu gând curat să-L primim, cântându-I:
Iisuse, născându-Te Tu, împărăţia păcatului s-a nimicit.
Iisuse, cugetele cele rele, născându-Te Tu, din multe inimi s-au descoperit.
Iisuse, venind Tu, puterea diavolului a slăbit şi oamenii asupra lui s-au întărit.
Iisuse, născându-Te Tu, de ispitele ce vin de la lume ne-am izbăvit.
Iisuse, trup luând, de ispitele trupului ne-am mântuit.
Iisuse, născându-Te Tu, trupurile şi sufletele de patimi le-am curăţit.
Iisuse, prin întruparea Ta, trupul nostru cel stricăcios cu nestricăciunea l-ai împodobit.
Iisuse, pogorându-Te Tu, din oameni pământeşti, prin har, îngeri ai făcut.
Iisuse, răsărind Tu, lumina adevărului peste toţi a strălucit.
Iisuse, născându-Te Tu, Dreptatea şi Adevărul pe pământ s-au pogorât.
Iisuse, arătându-Te Tu, pe Dumnezeu Cel într-o fiinţă am cunoscut.
Iisuse, lumea, prin Naşterea Ta, de bucuria mântuirii s-a umplut.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 5:
Hristos, cu trupul arătându-Se, Se sălăşluieşte în noi în chip negrăit. Veniţi, credincioşii, să vedem slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl şi să-I cântăm: Aliluia !

Icosul 5:
Cel ce a făcut cerul şi pământul, astăzi Se naşte trupeşte ca un om, din tine, Maica Donului, păzindu-te şi după naştere fecioară, pentru care, bu-curându-ne, aşa-I strigăm:
Iisuse, născându-Te cu trup din Sfânta Fecioara Maria, o ai făcut Născătoare de Dumnezeu şi plină de har.
Iisuse, Cela ce Te-ai încredinţat spre îngrijire Maicii prea curate, prunc fiind, încredinţează-ne şi pe noi purtării ei de grijă.
Iisuse, Cela ce în braţe Te-ai purtat, deschide şi nouă păcătoşilor, braţele milostivirii Tale.
Iisuse, Cela ce cu scutece Te-ai înfăşat, încinge-ne şi pe noi cu puterea Crucii Tale, ca să biruim pe vrăjmaşii noştri.
Iisuse, Cela ce cu lapte Te-ai hrănit, hrăneşte-ne şi pe noi, flămânzii şi însetaţii, din darurile Tale.
Iisuse, Cela ce la sânul Sfintei Fecioare Te-ai odihnit, dă-ne şi nouă să aflăm linişte în sânul Bisericii Tale.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat supus Sfintei Fecioare, dă-ne şi nouă să ne supunem voiei Tale celei dumnezeieşti.
Iisuse, Cela ce ai primit dragostea Maicii Tale, primeşte şi de la noi această puţină dragoste şi o înmulţeşte înaintea Ta.
Iisuse, Cela ce ai primit daruri de la magi, primeşte şi de la noi aceste puţine lacrimi, prin care curăţeşte păcatele noastre.
Iisuse, Cela ce primeşti pe toţi păcătoşii care se pocăiesc, primeşte-mă şi pe mine cel cufundat în păcate, pentru Sfântă Naşterea Ta.
Iisuse, Cela ce voieşti să mântuieşti pe toţi oamenii, mântuieşte-mă şi pe mine, după mare mila Ta.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 6:
Cu gura şi cu inima, pe Hristos Cel ce S-a născut cu trupul în peşteră, din curata Fecioară, veniţi credincioşii, cu un gând să-L lăudăm, cântând împreună cu îngerii: Aliluia !

Icosul 6:
O, minune nouă, o, bunătate! O, nespusă răbdare, că iată, ca un prunc se socoteşte Cel ce locuieşte în Cele de Sus, pe Care, de bunăvoie primin-du-L în casa sufletului nostru, aşa să-I strigăm:
Iisuse, Cela ce Te-ai născut, de răutatea lui Irod, fereşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai întrupat, de fariseismul lui Irod, izbăveşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în peşteră, de păcatul lui Irod păzeşte-mă.
Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai culcat, de necredinţa lui Irod, scapă-mă.
Iisuse, Cela ce ai descoperit gândurile cele rele ale lui Irod, descoperă gândurile rele ale vrăjmaşilor noştri.
Iisuse, mielul cel nevinovat, nu-mi da mie, ca prin păcatele mele, să fiu ucigaş ca Irod.
Iisuse, Cela ce cunoşti gândurile oamenilor, mintea mea de gândurile cele rele o curăţeşte.
Iisuse, Cela ce Te-ai ascuns de Irod cel rău, nu Te ascunde de mine, păcătosul.
Iisuse, Cela ce ai fugit de mânia lui Irod, acoperă-mă şi pe mine de mânia oamenilor, care se pornesc cu răutate asupra mea.
Iisuse, Cela ce pe Irod, ca pe un făcător de rele l-ai arătat, arată şi pe cei ce în ascuns îmi fac mie rău.
Iisuse, Cela ce iubeşti pe toţi oamenii, dă-mi şi mie să iubesc pe toţi, şi chiar pe vrăjmaşii mei.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 7:
Steaua pe magi i-a trimis la Cel ce S-a născut, ca să mântuiască lumea de păcate, iar Irod cel rău, ostaşi a trimis ca să ucidă pe dumnezeiescul Prunc, de a cărui răutate fugind, ca şi magii, neîncetat să cântăm: Aliluia !

Icosul 7:
Pentru mântuirea noastră, Bunule Doamne, ai venit în Betleem şi în peşteră Te-ai născut, Cela ce ai cerul scaun şi în iesle Te-ai culcat, prunc fiind, Cela ce eşti necuprins, cu scutece Te-ai înfăşat şi cu lapte Te-ai hrănit, din dragoste pentru noi, pentru care, cu smerenie lăudându-Te, strigăm Ţie:
Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai născut, vino şi în peştera sufletului meu şi mă mântuieşte.
Iisuse, Cela ce eşti necuprins şi Te-ai lăsat cuprins de o iesle mică, fă ca puterea Ta să cuprindă şi inima cea micşorată de patimi.
Iisuse, Cela ce n-ai socotit locaşul acesta modest, nedemn de măreţia Ta, fă-ţi locaş smeritul meu trup.
Iisuse, Cela ce nu Te poate cuprinde cerul şi pământul, iar prin Naşterea Ta Te-ai lăsat cuprins de fiecare dintre noi, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta ai luat firea noastră cea căzută, ridică-mă şi pe mine cel căzut în adâncul răutăţilor.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în chip dumnezeiesc, fă ca şi sufletul meu să nască lucruri duhovniceşti.
Iisuse, Cela ce Te-ai purtat de trup fecioresc, curăţeşte şi trupul meu cel întinat de patimile desfrânării.
Iisuse, Cela ce ai făcut ca Sfânta Fecioară, născându-Te, să nu simtă dureri, tămăduieşte toate durerile trupului meu.
Iisuse, Cela ce născându-Te, Maica Prea Curată a rămas fecioară, păstrează sufletul şi trupul meu în feciorie duhovnicească.
Iisuse, Cela ce ai ales spre a Te naşte, pe cea mai curată dintre pământeni, cu harul Tău ajută-mă să-mi păstrez curăţenia sufletului şi trupului.
Iisuse, Cela ce pentru a Te naşte, pe Sfânta Fecioară o ai umbrit cu puterea Sfântului Duh, pe acesta sălăşluieşte-L în sufletul meu.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta s-a biruit rânduiala firii, dă-mi să biruiesc firea mea cea stricată prin păcate.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 8:
Să alergăm, credincioşii, la Betleem şi înaintea ieslei celei de Dumnezeu primitoare, să aducem laudă împreună cu îngerii şi cu păstorii, lui Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, care din dragoste pentru noi, trup S-a făcut, cântând: Aliluia !

Icosul 8:
Smereniei Tale închinându-ne Hristoase, Cela ce din Tatăl mai înainte de veci Te-ai născut, iar pentru mântuirea noastră, la plinirea vremii, cu trup Te-ai născut din Sfănta Fecioară, cu cântări ca acestea Te lăudăm:
Iisuse, Cela ce pentru mine Te-ai smerit, de păcatul mândriei scapă-mă şi în haina smereniei mă îmbracă.
Iisuse, Cela ce pe magi i-ai chemat la închinarea Ta, cheamă-mă şi pe mine, ca neîncetat, cu smerenie să mă închin Ţie.
Iisuse, care pe păstori de la oi i-ai chemat la mărită Naşterea Ta, cheamă-mă şi pe mine, care stau departe de Tine, păzind turma păcatelor.
Iisuse, care prin Naşterea Ta Te-ai făgăduit să fii cu noi totdeauna, fii şi cu mine, păcătosul şi întunecatul.
Iisuse, care Te-ai născut din Tatăl fără mamă şi din mamă fără tată, miluieşte-mă şi pe mine cel născut în păcate.
Iisuse, Cela ce Te-ai zămislit de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei, curăţeşte-mă şi pe mine, cel zămislit în fărădelegi.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut peste fire, de păcatele cele peste fire, izbăveşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut, nu din pofta trupească, ci de la Duhul Sfânt, potoleşte toată pofta cea trupească de la robii Tăi.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în noapte, din întunericul păcatului scoate-mă.
Iisuse, Soarele Dreptăţii, cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu luminea-ză-mă.
Iisuse, prin Naşterea Ta, bucuria a venit la toată lumea, căci cu noi este Dumnezeu.
Iisuse, prin Naşterea Ta, raiul s-a deschis, satana s-a biruit şi noi ne-am mântuit.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 9:
Cea negrăită smerenia Cuvântului lui Dumnezeu, cu ochii minţii, mai înainte văzând-o, Avacum a strigat: de la miazăzi va veni Dumnezeu Mân-tuitorul nostru, Căruia, întâmpinându-L, să-I cântăm: Aliluia !

Icosul 9:
Aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, L-a trimis să mântuiască de păcate lumea, pe care văzându-L în peşteră născut cu smerenie, să-L lăudăm, strigând:
Iisuse, Cela ce din dragoste pentru noi Te-ai născut, umple inima mea de dragoste pentru Tine.
Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai arătat ca să izbăveşti lumea de păcate, dă-mi mie să urăsc toate păcatele.
Iisuse, Cela ce din dragoste pentru oameni Te-ai smerit în chip de rob, dă-mi dragoste şi râvnă pentru binele aproapelui.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat ascultător voiei Tatălui, dă-mi şi mie ascultare de toate poruncile Lui.
Iisuse, Cela ce prunc Te-ai adus de Sfânta Ta Maică în Biserică, dă-mi să iubesc Biserica Ta.
Iisuse, Cela ce prin stea ai luminat pe magi, luminează şi inima mea, pe care o a întunecat pofta cea rea.
Iisuse, Cela ce pentru binele omenirii ai venit în lume, nu mă lipsi pe mine de binele Tău ceresc.
Iisuse, Cela ce ai apărat pe magi de răutatea lui Irod, apără-mă şi pe mine de toată răutatea omenească.
Iisuse, înflăcărează-mi inima de dor pentru Tine, precum ai înflăcărat inima celor trei magi.
Iisuse, condu-mă pe calea cea sigură, care duce la Tine, precum ai condus pe magi prin stea.
Iisuse, dă-mi şi-n viaţa aceasta, şi-n cea viitoare, să aud corul cel dulce al îngerilor.
Iisuse, Care pentru mântuirea noastră Te-ai născut om, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 10:
Pruncule, Iisuse, dă-ne nouă să Te iubim pe Tine mai mult decât am iubit păcatul şi să facem de acum numai voia Ta cea sfântă, cântând neîncetat: Aliluia !

Icosul 10:
Pe Hristos Cel ce S-a născut din Fecioara Maria în chip negrăit, cu în-gerii toţi să-L lăudăm, stigând:
Iisuse, curăţenia desăvârşită, de toată întinăciunea curăţeşte-mă.
Iisuse, izvorul vieţii, dă-mi viaţa cea veşnică.
Iisuse, frumuseţea desăvârşită, dă-mi frumuseţea cea dintâi, pe care din cauza păcatelor am pierdut-o.
Iisuse, blândeţea desăvârşită, dă-mi să fiu blând cu semenii mei.
Iisuse, izvorul înţelepciunii, înţelepţeşte-mă.
Iisuse, lumina cea pururea veşnică, luminează-mă.
Iisuse, făcătorul meu, nu mă lăsa să pier.
Iisuse, de bolile cele trupeşti, care vin pentru păcatele mele, tămăduieşte-mă.
Iisuse, de patimile cele sufleteşti, curăţeşte-mă.
Iisuse, de gândurile cele rele, izbăveşte-mă.
Iisuse, de nălucirile diavoleşti, fereşte-mă.
Iisuse, de obiceiul cel rău al patimilor, mântuieşte-mă.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 11:
Slavă întru cei de sus, cetele îngereşti în Betleem, înaintea păstorilor au stătut cântând, la Naşterea Ta, Hristoase, iar noi, păcătoşii pe pământ Te lăudăm, strigând: Aliluia !

Icosul 11:
Dumnezeu oamenilor S-a arătat, asemenea şi în peşteră S-a născut cu trup, ca pe noi cei căzuţi în păcate, să ne facă fiii Lui, pentru care, cu mul-ţumită, aşa-I cântăm:
Iisuse, Cela ce ai venit în lume cu trupul, dă-mi să Te iubesc mai mult decât am iubit plăcerile lumii.
Iisuse, Cela ce ai luat trup pentru mine păcătosul, dă-mi să Te iubesc mai mult decât îndulcirile trupeşti.
Iisuse, Cela ce pentru păcătoşi Te-ai născut, fă-mă să urăsc din tot sufletul păcatul.
Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat, dă-mi să nu spun niciodată cuvinte necuviincioase.
Iisuse, Cela ce voieşti să se mântuiască toţi oamenii, fă să nu piară nici un suflet din cauza purtării mele celei rele.
Iisuse, Cela ce prin Întruparea Ta ne-ai dat nouă spre viaţa veşnică Sfântul Trup şi Cinstitul Sânge al Tău, fă-ne vrednici împărtăşirii acestora.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în peştera săracă, nu Te scârbi nici de sărăcia sufletului meu, când vii să locuieşti în el prin împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Iisuse, când mă apropii de Tine, în Sfintele Taine, fă-mă să vin cu toată cucernicia, cu frica, cu credinţa şi cu dragostea.
Iisuse, când mă apropii de Tine, fereşte-mă de răutatea lui Irod.
Iisuse, pe preoţii Tăi, când slujesc Sfânta Liturghie, curăţeşte-i de toată necurăţia şi-i fă vrednici slujirii acestei Taine dumnezeieşti.
Iisuse, pe credincioşii Tăi, care iau parte la Sfânta Liturghie, de darurile Tale cele cereşti îi împărtăşeşte.
Iisuse, pe cei ce iubesc bună cuviinţa Bisericii Tale, cu darurile cele veşnice îi răsplăteşte.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 12:
Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S-a făcut şi Fecioara a născut pe Dumnezeu întrupat, cu umbrirea Sfântului Duh, Steaua vesteşte, magii se închină, păstorii se minunează şi toată făptura se bucură, cântând: Aliluia!

Icosul 12:
Iată, a venit chemarea tuturor, Hristoase, curăţirea, lumina, izbăvirea, pacea, sănătatea, bunătatea, pe care primindu-le credincioşii cu inimi curate, să-I strigăm :
Iisuse, Domnul păcii, potoleşte războaiele şi dă lumii pacea Ta.
Iisuse, izvorul păcii, împacă pe toţi care sunt învrăjbiţi.
Iisuse, făcătorul păcii, pe soţii care sunt despărţiţi, uneşte-i iarăşi în pace şi în dragoste.
Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai arătat ascultător Părintelui Tău, întoarce pe fii cu dragoste către părinţii lor.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat prunc, pe copiii noştri îi ocroteşte.
Iisuse, pe cei tineri îi înţelepţeşte şi pe calea învăţăturilor Tale îi călăuzeşte.
Iisuse, pe bătrâni îi sprijineşte şi cu darul răbdării şi al înţelepciunii îi împodobeşte.
Iisuse, pe cei buni, în bunătate îi păzeşte.
Iisuse, pe cei răi, de la răutatea lor îi întoarce.
Iisuse, pe cei rătăciţi de la adevăr, pe calea cea dreaptă îi întoarce cu bunătatea Ta.
Iisuse, pe cei bolnavi şi suferinzi îi tămăduieşte.
Iisuse, pe Sfântă Biserica Ta în pace şi linişte o păzeşte.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 13:
O ! Prea dulce Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai născut cu trupul, primeş-te şi de la noi această smerită rugăciune, precum ai primit daruri de la magi şi cântare de la păstori, şi depărtează de la noi toată răutatea, cearta, vrăjmăşia, obiceiul cel rău şi toate ispitele şi necazurile ce vin asupra noas-tră, ca trăind în pace şi bună înţelegere unii cu alţii, cu un gând să Te lău-dăm pe Tine, Dumnezeu Cel de Sus, cântând : Aliluia ! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1
Îngerii din cer mirându-se, ziceau: Cum Te va încăpea pe Tine, Cela ce eşti necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cela ce eşti hră-nitorul tuturor. Iar noi de o taină ca aceasta minunând-ne, cântăm Ţie :
Iisuse, Cela ce din peşteră Te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naştem spre viaţa de veci.
Iisuse, Cela ce prunc Te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăţia pruncilor.
Iisuse, Cela ce cu lapte Te-ai hrănit, hrăneşte-ne şi pe noi cu bunătăţile Tale cele duhovniceşti.
Iisuse, Cela ce cu scutece Te-ai înfăşat, dezleagă-ne şi pe noi de blestemul păcatului.
Iisuse, Cela ce în braţe Te-ai purtat, scoate-ne pe noi din ghearele diavolului.
Iisuse, Cela ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească şi peste noi lumina dumnezeirii Tale.
Iisuse, Soarele Dreptăţii, scoate-ne din întunericul păcatului.
Iisuse, Păstorul cel bun, caută-mă pe mine, oaia cea rătăcită.
Iisuse, Cela ce din cer Te-ai pogorât, smerindu-Te pentru mine, dă-mi şi mie smerenie ca să mă înalţ la cer.
Iisuse, Cela ce ai luat chipul robului, scoate-mă din robia păcatului.
Iisuse, Cela ce ai venit să mântuieşti lumea, mântuieşte-mă pe mine, dintre toţi cel mai păcătos.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 1:
Cela ce din veci Te-ai născut din Tatăl şi la plinirea vremii Te-ai întru-pat de la Duhul Sfânt şi Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuieşti din robia păcatului, pace lumii Tale dăruieşte şi ne izbă-veşte pe noi de toate ispitele şi necazurile, ca să cântăm Ţie cu uşurinţă aşa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, miluieşte-mă.

RUGĂCIUNE
Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat şi lumea s-a bucurat de Naşterea Ta, Cela ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat botezul spre pocăinţă; Care ne-ai adus pe noi la prea curatele zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea Învierii şi ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi ai lumi-nat mintea noastră spre a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea.Tu şi acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pre urmă, lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăşi l-ai primit. Că am auzit glas grăind şi magii închinându-se cu daruri şi îngerii cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumezeu în trup S-a arătat spre mântuirea noastră. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind:
Hristos Se naşte, măriţi-L !
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L !
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă !
Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând mă-rita şi cinstita serbare, şi toţi după vrednicie o laudă cu inima şi cu buzele.
Şi acum Bunule, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum şi plecarea genunchilor şi umilinţa noastră, ca plinind poruncile Tale, curaţi şi neprihăniţi, ajungând acum la cinstită Naşterea Ta, să ne împărtăşim cu Prea Curatul trup şi Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine mărirea, cinstea şi închinăciunea împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

↓