Acatistul Preacuviosului Macarie de la Saharna

Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna  –  13 mai

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Alesule, de minuni făcătorule şi prea minunate plăcutule al lui Hristos, / grabnice ajutătorule şi rugătorule al nostru, cuvioase părinte Macarie, / mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cele de laudă aducem ţie. / Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăznire către Domnul, / din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, care strigăm: / Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Icosul 1
Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri ai părăsit toate cele veselitore ale lumii şi, rănindu-te cu dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel mântuitor, ca să preaslăveşti cu viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, pentru care fapte noi, minunându-ne, zicem ţie:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea Mântuitorului Hristos; Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinţilor tăi;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, că din-trânsa ai născut duh de mântuire;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat întrânsul seminţele dreptei credinţe;
Bucură-te, că din ele odrăsleşti nouă roadele tămăduirilor;
Bucură-te, că cu lucrarea cuvântului tău ţi-ai arătat viaţa multroditoare;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 2
Văzând maica ta, cuvioase părinte Macarie, dragostea ta cea fierbinte către viaţa călugărească şi aducându-te ca un dar desăvârşit lui Dumnezeu, te-a binecuvântat pe calea cea strâmtă a călugăriei cu sfânta cruce, însemnând dragostea cea mare pentru Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos Dumnezeul nostru, căruia toţi cu mulţumită strigăm: Aliluia.

Icosul 2
Înţelegere cerească ţi s-a dăruit ţie, sfinte al lui Dumnezeu, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele cereşti, ai lăsat casa părinţilor tăi pentru Împărăţia Cerurilor şi pentru dragostea ta către Ea, pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea:
Bucură-te, insuflătorul nădejdii lui Dumnezeu;
Bucură-te, pierzătorul nebuniei vrăjmaşului;
Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, aratător al căilor monahiceşti;
Bucură-te, cel ce voieşti mântuirea muritorilor;
Bucură-te, stejar cu umbră dumnezeiască;
Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească;
Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat;
Bucură-te, prin care Satana s-a ruşinat;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 3
Putere cerească umbrind sfintele tale moaşte, cuvioase părinte Macarie, ca dintr-un soare slobozeşti razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele şi pe toţi de boli tămăduieşti, iar noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3
Având noi racla cinstitelor tale moaşte, cuvioase părinte, ca la un izvor de daruri toţi, cu credinţă alergăm, pentru care izbăveşte-ne, sfinte, de cei ce ne tulbură pe noi ca neîncetat să zicem:
Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;
Bucură-te, izbăvirea îndrăciţilor;
Bucură-te, întărirea bătrâneţilor;
Bucură-te, învăţătorul tinerilor;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală;
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce se roagă;
Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor ce sânt în primejdie;
Bucură-te, temei întăritor al dreptei credinţe;
Bucură-te, ca ai slujit lui Dumnezeu cu bună cuviinţă;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 4
Râvnitor al vieţii îngereşti din copilărie te-ai arătat, cuvioase părinte Macarie, şi mergând în sfânta mănăstire te-ai dat la cele mai aspre nevoinţe monahiceşti, încât se mirau toţi de văpaia dragostei dumnezeieşti, ce ardea întru tine şi, slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia.

Icosul 4
Îngerii din ceruri te laudă pe tine, cuvioase părinte, minunându-se de viaţa ta ce mai presus de fire, iar mulţimile călugărilor, lacrimi de bucurie îţi aduc, cântându-ţi unele ca acestea:
Bucură-te, a îngerilor mirare;
Bucură-te, a dracilor pierzare;
Bucură-te, a cuvioşilor cunună;
Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvonă;
Bucură-te, al lumii ocrotitor;
Bucură-te, al monahilor îndrumător;
Bucură-te, cerească lumină;
Bucură-te, a nevoitorilor odihnă;
Bucură-te, vas de Duh Sfânt purtător;
Bucură-te, al creştinilor rugător;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 5
Vifor de multe ispite şi furtuni de multe nevoi învăluindu-ne, preacuvioase, pe noi, cu credinţă alergăm la tine, ca prin rugăciunile tale să le prefaci în bună linişte şi astfel prin tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 5
Auzind şi văzând viaţa ta cea sfântă, cuvioase părinte Macarie, toată frăţimea se mira de tine şi venind la tine se învăţa din cuvintele şi din faptele tale, slăvind pe Domnul cel ce este minunat întru sfinţii săi. Şi noi toţi cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm pe tine, cuvioase părinte, şi strigăm ţie aşa:
Bucură-te, cel ce pe sine cu totul jertfă Domnului te-ai adus;
Bucură-te, păzitorul curăţiei sufleteşti şi trupeşti cel osârdnic;
Bucură-te, minunea cea prea veselitoare a îngerilor;
Bucură-te, cel ce eşti rană grea dracilor;
Bucură-te, credinciosule slujitor al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce eşti om între îngeri;
Bucură-te, cel ce eşti înger între oameni;
Bucură-te, cel ce prin faptele tale ai slujit lui Dumnezeu;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, mântuirea multora;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 6
Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa sufletul tău, cuvioase părinte, prin dumnezeiască chemare a alergat la râul apelor limpezi şi în mănăstire sălăşluindu-te, cu îngerii împreună cântai lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 6
Prigonit fiind şi chemare de la Dumnezeu având, cuvioase părinte, ca să ridici vetre de lumină duhovnicească, după rânduiala sfinţilor părinţi, mănăstirea Sfintei Treimi cea binecuvântată n-ai zăbovit a o împlini, preacuvioase. Şi acum, cetele călugărilor, chip al nevoinţelor monahiceşti pe tine avându-te, laude ca acestea îţi aducem, neîncetat grăind aşa:
Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;
Bucură-te, că de Împărăţia Cerească cu dorul inimii ai fost legat;
Bucură-te, că pe Hristos Domnul cu toată inima l-ai iubit;
Bucură-te, cel ce mintea şi inima, prin rugăciune, în Domnul le-ai întărit;
Bucură-te, înţelepte, de înţelepciune dăruitor;
Bucură-te, izvor de viaţă purtător;
Bucură-te, cald binevestitor al bucuriei cereşti;
Bucură-te, grabnic mângâietor al necazurilor şi durerilor sufleteşti;
Bucură-te, grabnic tămăduitor al suferinţelor trupeşti.
Bucură-te, cel ce eşti a cerului minune;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 7
Viforul ispitelor celor rele alungând, cuvioase părinte Macarie, ai trecut calea ce strâmtă şi cu suferinţe de multe feluri, purtând jugul lui Hristos, jugul tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi, cu darul lui Dumnezeu, ai urcat pe calea desăvârşirii, învrednicindu-te ca împreună cu îngerii să slăveşti pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia.

Icosul 7
Cu smerenie ne închinăm lui Dumnezeu şi cu credinţă sărutăm moaştele tale, cuvioase părinte Macarie, căci şi sufletul, şi trupul nostru primesc ajutor şi izbăvire de patimi, de ispite şi de primejdii, pentru aceasta te lăudăm cântând:
Bucură-te, mirul cel cu bun miros al lui Hristos;
Bucura-te, că ale tale rugăciuni sînt bine primite;
Bucură-te, că prin ele credincioşii primesc har;
Bucură-te, cel ce biruieşti ispitele de tot felul;
Bucură-te, cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, curăţitorul de patimi al trupurilor noastre;
Bucură-te, ocrotitorul celor din primejdii;
Bucură-te, că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău l-ai lăsat nouă;
Bucură-te, că prin el primim cele trebuincioase;
Bucură-te, înălţarea credincioşilor spre mântuire;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 8
Cuvioase părinte Macarie, tu, care toată viaţa te-ai arătat împlinitor al poruncilor Domnului, dă-ne şi nouă ajutor să fim împlinitori ai poruncilor Sale şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor făcându-ne, să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia.

Icosul 8
Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm în Biserica Domnului şi să ne rugăm cuviosului Macarie, pe care cinstindu-l cu cântări duhovniceşti şi cu făclii aprinse să cântăm aşa:
Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioşi i-ai luminat;
Bucură-te, cel ce cu dar Dumnezeiesc pe bolnavi i-ai vindecat;
Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;
Bucură-te, desfătarea celor minunate şi negrăite;
Bucură-te, că şi acum la ajutorul tău alergăm;
Bucură-te, că pe toţi îi mângâi, făcându-i fericiţi;
Bucură-te, mângâierea celor, ce cer de la tine ajutor;
Bucură-te, sprijin şi sfânt ocrotitor al credincioşilor;
Bucură-te, că viaţa toată Domnului o ai închinat;
Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 9
Prin sfinţenia vieţii tale, părinte, de mari daruri te-ai învrednicit, că şi duhurile necurate din cei cuprinşii de ele le izgoneai şi luminat fiind de raza Duhului Sfânt, cu lacrimi de bucurie cântai lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 9
Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nu ai despărţit-o de cele de sus, că uitând de trupul tău şi de lume, ai biruit pe demoni; şi acum, făcându-te părtaş cereştilor bunătăţi, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim acestea:
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi şi a celor ce suferă;
Bucură-te, că ai izbăvit pe credincioşi de vrăjmaşi cu rugăciunile tale;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te laudă pe tine;
Bucură-te, cel ce ai suferit prigonire;
Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, strălucirea monahilor cea dorită;
Bucură-te, floarea cuvioşiei cea de Dumnezeu împodobită;
Bucură-te, că patria cerească cu fierbinţeală ai dorit;
Bucură-te, că pe Hristos din toată inima l-ai iubit;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 10
Când ai ajuns la sfârşitul ostenelii tale celei mântuitoare, cuvioase părinte, ţi-ai dat sufletul tău cel sfânt în mâina lui Dumnezeu, pe care sfinţii îngeri l-au înălţat sus, la scaunul Atotţiitorului, ca împreună cu toţi sfinţii să fii în slava ce neînserată, cântând cântare de laudă Cuvântului celui ce este mai sfânt decât toţi sfinţii: Aliluia.

Icosul 10
Zid eşti credincioşilor şi turn neclintit tuturor celor ce se reazemă de tine, căci Făcătorul cerului şi al pământului te-a făcut pe tine încăpător de daruri duhovniceşti, pentru aceasta ca la un reazem tare alergăm şi cu bună nădejde grăim ţie acestea:
Bucură-te, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinirea poruncilor Lui;
Bucură-te, întărirea credinţei celei drepte;
Bucură-te, icoană însufleţită a vieţii celei curate;
Bucură-te, stâlp de sprijin în primejdii;
Bucură-te, reazem neclintit al nădejdii;
Bucură-te, că în cer locuind vezi pe Dumnezeu;
Bucură-te, că împărăteşti într-u cele de sus;
Bucură-te, că de acolo priveşti la noi, cei de jos;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 11
Cântare neîncetată Preasfîntei Treimi înălţând, cuvioase, cu toată viaţa ta ostenitor mare pentru blagocestie te-ai arătat, celor rătăciţi de la adevăr spre înţelepciune, celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre vindecare. Iar noi, mulţumind Domnului pentru aşa o milă a Lui către noi, neîncetat strigăm Lui: Aliluia.

Icosul 11
Lumină strălucitoare fiind în viaţă, de Dumnezeu fericite părinte, după adormirea ta ai răsărit ca o lumină strălucitoare pământului nostru, că verşi de la cinstitele tale moaşte curgeri de minuni şi ajuţi tuturor celor, ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă către tine. Deci noi, ca celui fierbinte rugător pentru noi, strigăm aşa:
Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioşilor;
Bucură-te, cel ce cu dragostea ta ai luminat la toată lumea;
Bucură-te, al dragostei lui Hristos următorule drepte;
Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor;
Bucură-te, părinte al nostru, totdeauna folositor;
Bucură-te, al bolnavilor şi al celor neputincioşi vindecător;
Bucură-te, izbăvitorul nostru şi grabnice ajutător;
Bucură-te, tămăduirea cea dorită a trupurilor noastre;
Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre;
Bucură-te, baie de toată nevoia curăţitoare;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 12
Hristoase Împărate, primeşte pe mijlocitorul nostru şi împlinitorul poruncilor Tale, care se roagă Ţie ca să dai Bisericii unire, pace adâncă la toată lumea şi stingerea dezbinărilor, să nu ne dai vrăjmaşilor noştri, nici cu mânia Ta să nu ne pierzi pe noi, pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi poporul Tău suntem, de la care auzi: Aliluia.

Icosul 12
Cântând preaslăvirea ta, te fericim pe tine, cuvioase, ca pe cel grabnic rugător pentru noi către Domnul şi ca pe un mângâietor şi apărător, cu dragoste strigăm aşa:
Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, armă şi îngrădire a ţării noastre;
Bucură-te, apărătorul căii, care îndreaptă pe toţi spre cer;
Bucură-te, apărătorul nostru şi acoperitorule;
Bucură-te, ocrotitorul mănăstirii acesteia;
Bucură-te, că toate măiestriile diavolului le-ai biruit;
Bucură-te, sfinte, care te veseleşti cu toţi sfinţii;
Bucură-te, cu drepţii şi cu cuvioşii locuitorule;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-te, Macarie, părinte pururea fericite.

Condacul 13(de trei ori)
O, preaminunate, sfinte preacuviose părinte Macarie, primeşte această puţină rugăciune a noastră, ce se înalţă spre lauda ta şi stând înaintea scaunului Împăratului Hristos, roagă-te pentru noi, ca să aflăm mila lui Dumnezeu în ziua judecăţii, cântâdu-i: Aliluia.

Rugăciunea
către Preacuviosul Părintele nostru Macarie
O, preacuvioase părinte Macarie! Credem că încă în trup vieţuind te-ai făcut locaş al Sfintei Treimi, la care acum mutat fiind, neîncetat te rogi împreună cu toţi sfinţii şi cu Preacurata Maica lui Dumnezeu, pentru întărirea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, a patriarhilor, a împăraţilor, a domnitorilor, a supuşilor, a preoţilor, a călugărilor şi pentru sănătatea şi mântuirea tuturor dreptmăritorilor creştini.
Cu umilinţă cădem la racla sfintelor tale moaşte şi le sărutăm cu dragoste rugându-ne: întăreşte şi păzeşte această mănăstire, pe care ţi-ai ales-o sălaş, această mănăstire, care te are pe tine apărător întru sine, precum şi toate oraşele şi satele şi pe toţi locuitorii din ele. Nu trece cu vederea nici pe cei ce năzuiesc la sfintele tale moaşte, care cu credinţă se închină şi le sărută rugându-se să li se dăruiască sănătate şi izbăvirea de duhurile necurate şi de alte boli nenumărate, care dobândindu-şi dorita izbăvire şi sănătate împreună cu noi îţi înalţă slăvire ţie pentru datornica mulţumire şi îţi aducem această rugăciune întru care lăudăm nevoinţele tale, privegherile, posturile, rugăciunile, luptele cu diavolii şi toate alte fapte bune.
O, preacuvioase şi de Dumnezeu purtătorule, părinte al nostru Macarie, a mănăstirii Sfintei Treimi laudă şi al monahilor folositor şi acoperemânt, smerit păstor al oilor lui Hristos şi pentru noi fierbinte rugător. Cu osârdie alergăm la tine şi cu smerită inimă te rugăm: Nu depărta acoperemântul tău de la sfântă mănăstirea aceasta, în care cu osteneală bună te-ai ostenit. Fii ajutor bun tuturor celor ce cu blagocestie vieţuiesc şi se ostenesc întrînsa.
O, blândule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite părinte Macarie! Caută cu milă la poporul care stă de faţă şi se roagă cu umilinţa şi cer de la tine ajutor. Pomeneşte-i pe toţi care cu dragoste şi credinţă numele tău în rugăciune îl pomenesc şi către sfintele tale moaşte, cu credinţă, se închină. Izbăveşte, preacuvioase părinte, Sfânta Biserică şi sfântă mănăstirea aceasta, ţara noastră Moldova şi toate oraşele şi satele de vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi, de foame, de boală şi de toată primejdia.
Roagă-te, preacuvioase, cu Preasfânta Doamnă de Dumnezeu Născătoare ca să dobândim sfârşit liniştit vieţii noastre şi să moştenim Împărăţia Cerurilor în vecii vecilor, amin.

↓