Acatistul Sf.M.Mc. Mercurie

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie -25 noiembrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele:
CONDAC 1
Cel ce ai fost prin înger chemat să mărturiseşti pe Hristos, cel ce te-a întărit pe tine şi cu sabie dumnezeiască te-a dăruit, prinos de laudă aducem ţie, cel ce eşti apărător nebiruit creştinătăţii şi mie celui păcătos; pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

ICOSUL 1
Ca un pom lângă izvor, care rodul său şi-l dă la vremea sa, a fost viaţa ta, plăcutule al lui Dumnezeu Mercurie; căci din rădăcină creştină răsărind, ai dat Domnului tău rod însutit, pentru care auzi:
Bucură-te, înfruntătorul lui Decius,
Bucură-te, cel ce nu te-ai spăimântat de poruncile păgâneşti,
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu sabie îngerească,
Bucură-te, ostaş îngeresc neînfricat al lui Hristos,
Bucură-te, podoabă nestemată din sceptrul Domnului
Bucură-te, învrednicitule de chemarea îngerească
Bucură-te, biruitorule al dracilor şi doritorul vieţii îngereşti,
Bucara-te, sabia creştinătăţii, apărătorul bisericii şi surpatorul lui Iulian paravatul,
Bucură-te, sluga lui Hristos şi plăcutul Maicii Sale,
Bucură-te, izvorâtor de mireasmă dumnezeiască a sfinţeniei,
Bucură-te, binecuvântare şi tămăduire a celor ce se roagă ţie,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 2-lea
Vrând sa prade cerştinătatea, urâtorul sufletelor pornitu-i-a pe Decius şi Valerian, cât şi pe barbari spre prigonirea creştinilor, creştin fiind şi tu, dar le-ai scăpat din mâni ca o pasăre din laţ fiindcă erai dăruit cu sabie dumnezeiască cu care i-ai tăiat pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 2-lea
Sârguitu-te-ai pentru apărarea ţării a tăia cât mai mulţi duşmani, creştin fiind în ascuns, încât Decius s-a minunat de vitejia şi înţelepciunea ta şi te-a pus mai mare peste toate oştile sale, dar el nu ştia că prin tine se arată biruitoare creştinătatea, care te cinsteşte zicând:
Bucură-te, ostaşul cel iubit al lui Hristos,
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii,
Bucură-te, voievodul lui Decius şi economul lui Dumnezeu,
Bucură-te, că venind de la Roma sfetnic de taină ai ajuns,
Bucură-te, sămânţă buna salvată de îngerul lui Hristos,
Bucură-te cel ce ai ascultat de înger şi de sfatul părintelui tău Gordian,
Bucură-te mlădiţă viei lui Hristos,
Bucură-te, împlinitorul legii creştineşti,
Bucură-te, cel ce ai dorit să ostăşeşti Împăratului cresc,
Bucură-te, cel dăruit cu daruri dumnezeieşti,
Bucură-te iubitorul podoabei bisericii,
Bucură-te, slugă ce ai înmulţit talantul dat ţie de Stăpânul Ceresc,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 3-lea
Tânguirea a cuprins sufletul tău văzând ca ai uitat să mulţumeşti lui Dumnezeu şi că îngerul te-a mustrat pentru aceasta iar tu te vedeai ca o ramură uscată dintr-un pom verde însă curând te-ai răsădit udând cu sânge şi cu lacrimi pomul sufletului tău ca să poţi cânta cu îngerii: ALILUIA!

ICOSUL al 3-lea
Văzând Decius bărbăţia şi întelegerea cea cu pricepere, luatu-te-a sfetnic ales, iar tu, de Dumnezeu dorind, te sârguiai a-i aduce Lui jertfă nesângeroasă de mulţumire precum odinioară proorocul Daniel, iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, noule Daniile,
Bucură-te, de Dumnezeu luminatule şi ocrotitorul ostaşilor,
Bucură-te apărătorul celor din războaie,
Bucură-te folositorul creştinilor şi izbăvitorul de războaie,
Bucură-te, frumoasă tinereţe cu minte bătrânească,
Bucură-te, înfruntătorul idolilor păgâneşti,
Bucură-te, mucenicul, ucenicul şi sluga lui Hristos,
Bucură-te, coarda verde cu rod copt din grădina cerească,
Bucură-te, cel ce ai biruit meşteşugirea drăcească şi înşelăciunea lumească,
Bucură-te, viteazul mărturisitor al credinţei creştine,
Bucură-te, că nu te-ai ruşinat de goliciunea trupului ca şi în rai Adam,
Bucură-te, cel îmbrăcat cu haina smereniei lui Hristos,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 4-lea
Cine va putea spune răbdarea ta, sfinte, când zavistnicii tăi s-au năpustit asupra ta pentru că nu te închinai idolilor, cu gând să te doboare din cinstea ce-o aveai de la împăratul pământesc ci tu râdeai de ei pentru c-o aveai pe cea cerească de la Cel Veşnic Căruia îi cântai: Aliluia!

ICOSUL al 4-lea
Ca într-o cămară împărătească stăteai în închisoare rugându-te Împăratului Ceresc când îngerul lui Dumnezeu iar ţi s-a arătat şi te-a îmbărbătat preafrumosule mucenic iar noi îţi cântăm cu îngerul:
Bucură-te, cel întărit de înger să îndrăzneşti către Hristos şi să nu te temi a-L mărturisi înaintea necredincioşilor,
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii şi întăritule de ei în tot necazul,
Bucură-te, că ai câştigat îndrăzneală a te ruga Domnului pentru noi,
Bucură-te, purtătorul Crucii şi al patimilor lui Hristos,
Bucură-te, cel ce dorind să pătimeşti pentru El ai fost osândit pe nedrept,
Bucură-te, cel ce ai primit bătăi şi moarte pentru credinţa ta,
Bucură-te, cel ce porţi numele inimii şi ai parte cu îngerii,
Bucură-te, binecuvântarea celor ce se luptă pentru dreptate,
Bucură-te, bucuria şi biruinţa celor ce sunt ispitiţi pentru credinţă,
Bucură-te, văzătorule de cele cereşti şi mare tăinuitor,
Bucură-te, sprijinitorul, veselia şi biruinţa ostaşilor,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 5-lea
Tăinuitorule de cele cereşti şi vorbitorule cu îngerii roagă-te Celui iubit al tău, Hristos, Împăratul Ceresc, să ne ajute a ne lepăda de cele pieritoare şi a le alege pe cele veşnice ca să ajungem şi noi in cetatea îngerească şi să cântăm împreună: Aliluia!

ICOSUL al 5-lea
Cel ce te-a ales pe tine ştia bărbăţia cu care aveai să-l mărturiseşti şi să lepezi toate cinstirile lumeşti spre câştigarea ostăşiei cereşti şi te-a dat nouă rugător, apărător şi luptător în toate greutăţile vieţii noastre iar noi cu mulţumire îţi cântăm:
Bucură-te, fiul lui Gordian şi mlădiţă de creştin,
Bucură-te, lauda şi mărirea sciţilor şi romanilor,
Bucură-te, odraslă de ostaş creştin şi suliţa duhului,
Bucură-te, cel ce ai ostăşit ca şi el în oastea martirilor,
Bucură-te, înger pământesc şi om ceresc,
Bucură-te, cetăţeanul Ierusalimului ceresc,
Bucură-te, sfeşnicul cel de aur din Biserica Domnului,
Bucură-te, maestrul sfatului şi înţelepciunea adevăratei biruinţe,
Bucură-te, că ai călătorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde s-a născut Hristos
Bucură-te, sprijinitorul, veselia şi biruinţa ostaşilor,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 6-lea
Făcătorul îngerilor şi Domnul Puterilor datu-ţi-a daruri îndestulate binecuvântate tinere, căci tiranul şi vrăjmaşul sufletului tău se minuna de frumuseţea şi bărbăţia ta, necunoscând lucrarea Duhului Sfânt ce se măiestrea în tine, dar văzându-te neplecat şi-a hotărât munci înfricoşate pentru că nu ştia să cânte cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 6-lea
Ca un vultur te-ai întraripat cu dumnezeiescul dor şi, căutând spre Cel dorit sufletului tău, te-ai ingrădit cu platoşa dreptăţii şi pavaza dreptăţii – credinţei spre muncile pregătite ţie; dă-ne şi nouă răbdarea ta, sfinte în ispitele ce ne înconjoară ca să ne izbăvim sufletele din mâna celui rău şi să-ţi mulţumim zicându-ţi aşa:
Bucură-te, întraripatule ostaş cântător cu îngerii,
Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat gol între patru furci,
Bucură-te, că îngerii ţi-au ajutat şi te-au întărit,
Bucură-te, că nu te-ai împuţinat cu sufletul având pilda celor patrusprezecemii de prunci ucişi de Irod,
Bucură-te, că steaua magilor de la Răsărit strălucea în inima şi cugetul tău, umplându-te de bucurie,
Bucură-te, magul oştilor romani şi păstorul duhovnicesc al ostaşilor,
Bucură-te, însuliţatule de săbii şi cuţite şi mai vârtos de dragostea cerească,
Bucură-te, solul dumnezeiesc al vieţuirii creştineşti tuturor păgânilor,
Bucură-te, că faţa ta lumină Dumnezeiasca Lumina, cea dătătoare de viaţă,
Bucură-te, slujitorul desfătării celei sfinte,
Bucură-te, că toţi se minunau de strălucirea chipului tău,
Bucură-te răsărit de soare în noaptea necredinţei,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 7-lea
Mai mult mort decât viu mulţumeai lui Hristos pentru răbdarea ce ţi-a dat când îngerul ceresc ţi-a trimis pacea lui pentru buna pătimirea ta iar tu gândeai la îngerii cu flori de măr ce au cântat pruncului dumnezeiesc şi au adus oamenilor vestea întrupării Lui ca să cânte cu toţi pe pământ precum în cer cântarea: Aliluia!

ICOSUL al 7-lea
Ca un pârău curgea sângele tău cel curat şi stingea para focului iar tu te rugai lui Hristos ca un prunc fără răutate, gândind la Rahil ce-şi plângea pruncii şi nu voia să se mângâie că nu mai sunt, de aceea te rugăm mucenice să fii mângâiere celor îndureraţi şi împovăraţi de greutăţile vieţii ce-şi duc crucea cu bărbăţie si cu multă evlavie îi cântă:
Bucură-te, noule Abel şi afierositul sângelui tău pe altarul muceniciei,
Bucură-te, inimă de foc ce arzi gândurile spurcate,
Bucură-te, cel ce în Iordanul sângelui tău l-ai înecat pe veliar,
Bucură-te, că rupându-ţi picioarele mai vârtos alergai spre dobândirea celor cereşti,
Bucură-te, că toţi prietenii te-au părăsit pentru că erai prieten cu cerul,
Bucură-te, cel aruncat în temniţă ca într-un mormânt şi înviat cu drepţii în ziua cea de apoi,
Bucură-te, că îngerul ceresc iar te-a cercetat şi ţi-a strigat:
Bucură-te, dau ţie, iubitule şi “Pace ţie, bunule pătimitor”
Bucură-te, că ţi-a tămăduit toate rănile trupului tău,
Bucură-te, cel tămăduit fără vrăjitorie şi ruşinătorul păgânilor,
Bucură-te, că spre noi munci ai fost dat pentru credinţa ta,
Bucură-te, că nu te-ai temut de cei ce ucid trupul dar sufletul nu,
Bucură-te, că nu ai slujit la doi domni ci doar Împăratului Ceresc,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 8-lea
Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi slugile sale pară de foc te-a făcut şi pe tine asemenea lor iar aceia n-au cunoscut, muncindu-te pe tine, însă noi, cunoscându-l, îndrăznim a cere grabnic ajutor în ispitele ce ne strâmtorează şi patimile care ard în sufletele noastre ca să putem şi noi, curăţindu-ne, a cânta cu tine şi cu îngerii: Aliluia!

ICOSUL al 8-lea
Fericit eşti sfinte că te-a învrednicit Dumnezeu ca să-L mărturiseşti, pe Decius să-l biruieşti, pe diavoli să-i ruşinezi şi toată lumea s-o luminezi cu sfânta pătimirea ta şi viaţa ta curată şi cu credinţa învierii în ziua judecăţii când toţi ne vom lua răsplata după faptele ce le-am făcut iar noi cu smerenie cădem către tine să fii nouă mijlocitor la Cel mărturisit de tine că El ni te-a dat nouă şi pentru aceasta îţi cântăm aşa:
Bucură-te, ca Decius a cunoscut că slujeşti Dumnezeului Celui Viu dar n-a crezut Lui,
Bucură-te, că precum acela la fel şi noi una zicem şi alta facem,
Bucură-te, ca cel ce, cunoscând viclenia diavolului, ai primit darul discernării duhurilor,
Bucură-te, că ai crezut cu tărie că vei învia cu Hristos dacă vei muri pentru dreapta credinţă,
Bucură-te, cel ce, bătându-ţi-se trupul ai bătut taberele drăceşti,
Bucură-te, că fiind ars cu foc ai ars cu smerenia şi dragostea pe cel ce a înşelat pe Eva oarecând,
Bucură-te, cel cu dragoste de heruvimi şi înţelepciune de serafim,
Bucură-te, cel ce eşti stăpân peste patimi şi domn peste trup,
Bucură-te, cel cu dragoste, ascultare şi înţelepciune,
Bucură-te, începătorul cel bun pe drumul ce duce spre Împărăţia cerească,
Bucură-te, jertfitor şi jertfă pe altarul dragostei celei sfinte,
Bucură-te, tăcerea şi convieţuirea inimii lui Hristos,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 9-lea
Îngerii şi oameni nu pot descrie răbdarea ta sfinte în cumplitele munci ce ai suferit însă tu, mucenice, pururi aveai gândul la picioarele Crucii lui Hristos, de unde luai tărie, răbdare şi mângâiere; Crucea Sfântă îţi era armă şi scară către cer, vistierie nesecată a tuturor ce pururea se închină şi îi cântă: Aliluia!

ICOSUL al 9-lea
Răbdarea ta i-a uimit pe toţi că nu ştiau dragostea care te răcorea în muncile ce le pătimeai, nici pe îngerii din juru-ţi nu-i vedeau iar inimile lor nu saltau bătând pentru Dumnezeu Cel Viu, Căruia tu te închinai pentru că nu ştiau să-ţi mulţumească că le luminai credinţa cea vie însă noi bucurându-ne îţi vestim unele ca acestea:
Bucură-te, credinţă şi faptă nepătată cu care te-ai suit la cer,
Bucură-te, că prin rugăciune şi smerenie erai ca un pustnic în inima ta,
Bucură-te, neguţătorul celor cereşti şi economul credincios,
Bucură-te, cel cu piept de diamant şi vistiernicul tainelor lui Hristos,
Bucură-te, cel ars cu foc şi bătut cu bice de aramă,
Bucură-te, cel sfinţit prin dragostea de Dumnezeu,
Bucură-te, buna mireasmă a celor ce se nevoiesc în smerenie şi tăcere,
Bucură-te, cel dăruit cu darul suferinţei pentru statornica ta inimă,
Bucură-te, doritorul mântuirii tuturor oamenilor,
Bucură-te, că te rugai pentru cei ce te chinuiau pe tine,
Bucură-te, cel ce n-ai răsplatit răului cu rău,
Bucură-te, cel ce te pregăteai cu bucurie pentru mântuirea sufletului tău,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 10-lea
Cu ce cântări de laudă te vom cânta mucenice căci gura ta n-a oftat nici n-a suspinat ci ca un miel de bună voie aducându-te jertfă lui Hristos, te-ai învrednicit darurilor Lui dumnezeieşti li Împărăţiei celei cereşti iar pe cei ce vin cu dragoste la cinstita ta pomenire îi înveţi să cânte: Aliluia!

ICOSUL al 10-lea
Să trâmbiţăm cu cântări dumnezeieşti, să saltăm în cele de praznic ca mucenicul Mercurie se desfătează în chinurile cumplite, pe care nu le simte şi care îi sunt mai dulci decât mierea, şi fagurul iar moartea îi este mireasma frumoasă cu care se logodeşte prin munci iar noi şi îngerii îi suntem nuntaşi care îi cântă:
Bucură-te, cel nestricat cu sufletul în veci şi cu trupul împodobit cu muncile precum o haină,
Bucură-te, că ai fost spânzurat cu capul în jos cu piatra de grumazi,
Bucură-te, cel ce ai fost bătut cu bice de aramă,
Bucură-te, că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta,
Bucură-te, cel mai vârtos ai mulţumit pentru că te-a învrednicit a pătimi pentru Dânsul şi numele Lui Cel Sfânt,
Bucură-te, că nu te-au biruit nici cu aceste munci ci mai vârtos te bucurai,
Bucură-te, că nemaiavând cu ce te munci au poruncit tăierea prin sabie,
Bucură-te, cel ce mergi în Capadokia să-ţi laşi trupul multpătimitor,
Bucură-te, că ai fost legat pe un dobitoc şi dus călare,
Bucură-te, că asemenea stăpânului tău ţi-ai dus crucea până la capăt,
Bucură-te, cel ce ai însemnat prin aceasta întrarea în Ierusalimul ceresc,
Bucură-te, că ai căzut sub povara crucii dar ai rămas nebiruit de vrajmaşii văzuţi şi nevăzuţi,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenic Mercurie!

CONDACUL al 11-lea
În drum spre Capadokia ostaşii au oprit în Cesareea iar acolo, iubitule şi frumosule mucenice ţi S-a arătat Hristos cu glas minunat chemându-te la Sine, în cămările cereşti, făgăduindu-ţi veşnica odihnă şi cununa biruinţei iar tu I-ai mulţumit cântandu-I: Aliluia!

ICOSUL al 11-lea
Supusu-ţi-ai sufletul lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, datu-ţi-ai toată dragostea, ascultarea şi înţelepciunea, zburat-ai spre ceruri având drept aripi pacea cu smerita cugetare încă şi curăţenia cu dreapta socoteală iar noi, auzind cum răsplăteşte Cel de Sus pe cei ce-L caută cu sinceritate împreună cu cetele cele de sus cântăm:
Bucură-te, că Hristos te-a odihnit în sânurile părinteşti,
Bucură-te, că alegerea ai săvârşit şi credinţa ai păzit,
Bucură-te, că ţi s-a tăiat capul cu sabia în Cesareea Capodokiei,
Bucură-te, că aici ţi s-a rânduit să ia sfârşit Golgota vieţii tale,
Bucură-te că le-ai spus ostaşilor a se opri şi să facă cele poruncite,
Bucură-te, că le-ai făgăduit pocăinţă şi darul lui Hristos,
Bucură-te, cel ce ai izvorât din trupul tău mireasmă de mir şi tămâie,
Bucură-te, că pentru această minune ce s-a făcut prin tine mulţi au crezut în Hristos,
Bucură-te, că sfântul tău trup a fost pus la loc de cinste,
Bucură-te, prin care ni se dau tămăduiri sufleteşti şi trupeşti de atunci şi până astăzi,
Bucură-te, cel ce întotdeauna ţi-ai apărat cetatea de vrajmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 12-lea
Văzând cei din Cesareea multele minuni ce se făceau prin sfintele tale moaşte ţi-au zidit biserica iar sfânta icoana ta a fost pusă lângă icoana Stăpânei noastre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care o iubeai iar credincioşii de-atunci şi până azi împreună şi cu mine păcătosul cântăm Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia!

ICOSUL al 12-lea
Cel ce a zidit vremurile şi a zidit Biserica a lucrat multe minuni prin sfintele tale moaşte dar şi prin icoana ta, căci, împărăţind Iulian paravatul în Roma, după o perioadă de bună pace pentru biserica creştinească, s-a ridicat ca un apostat să surpe creştinătatea dar pronia dumnezeiască l-a ruşinat prin tine sfinte mucenice, drept aceea auzi de la cei izbăviţi de tine şi acum de la noi acestea:
Bucură-te, că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Domnului să-l surpe pe paravat,
Bucură-te, că sfântul arhiepiscop s-a minunat văzând icoana ta fără inchipuirea sfântului tău chip,
Bucură-te, că la puţin timp ai reapărut cu suliţa însângerată,
Bucură-te, că într-adevăr undeva, pe câmpul de luptă paravatul murea însuliţat de un ostaş necunoscut,
Bucură-te, că paravatul a aruncat cu sânge spre cer nepocăindu-se şi zicând ,,Ai biruit Galileene!”
Bucură-te, că toate acestea i-au fost descoperite sfântului ierarh care a mulţumit Maicii lui Dumnezeu şi ţie, mucenice Mercurie,
Bucură-te, că nimeni din războinici nu te-au cunoscut căci îndată te-ai făcut nevăzut,
Bucură-te, prin care s-a apărat şi se apără creştinătatea,
Bucură-te, grabnicule ajutător al tuturor ostaşilor şi credincioşilor,
Bucură-te, că ai făcut, faci şi vei face minuni ajutându-i pe toţi cei asupriţi şi nedreptăţiţi,
Bucură-te, prin care Maica Domnului aduce credincioşilor bucurie şi mie celui ce cu dragoste prăznuiesc pomenirea ta,
Bucură-te, prin care Dumnezeu readuce pacea şi armonia înţelegerii între oameni şi apără creştinătatea,
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

CONDACUL al 13- lea
O, sfinte Mare Mucenice Mercurie, alesule ostaş al lui Hristos, împreună cu otile cereşti auzi ţi această nevrednică rugăciune a celor ce sunt în nevoi şi vino precum odinioară în ajutorul nostru, apărându-ne de vrajmaşii văzuţi şi nevăzuţi, învrednicindu-ne de Împărăţia cerurilor ca să putem împreună cu tine şi cu oştile cereşti a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Se repetă
Condacul 1
şi Icosul 1

RUGĂCIUNE

Mulţumim ţie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie pentru binefacerile ce le revarsă prin tine Dumnezeu şi Preasfânta Maica Sa. Nu suntem vrednici, ci mai vârtos cel care ţi-a alcătuit aceste stihuri – eu, ticălosul, să privim sfânta icoana ta care revarsă nouă, păcătoşilor, darurile lui Dumnezeu din destul. Apără cu sfânta sabia ta credinţa ortodoxă şi sfânta noastră biserică şi pe dreptcredincioşii creştini de toate năvălirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Tu eşti lauda şi întărirea mea. Ajută-mă să nu pier sub greutăţile vieţii, ci roagă-te lui Dumnezeu să îmi duc cu demnitate crucea până la sfârşit.
Ajuta celor obosiţi şi împovăraţi precum odinioară ţi-a ajutat şi ţie Mântuitorul Hristos. Celor din războaie dă-le biruinţă şi creştere sfintei noastre biserici, unire tuturor creştinilor, mântuirea sufletelor tuturor oamenilor de pe pământ şi luminarea lor şi sănătate trupurilor. Tuturor ce lucrează pe uscat, pe apă şi pe sus şi în cele din adâncuri, dă-le de la Hristos prin rugăciunile tale toate cele trebuitoare sufletelor şi trupurilor şi izbăvire de toate greutăţile pe care le au.
Ajută celor ce se luptă pentru dreptate şi sunt izgoniţi pe nedrept şi nu lasă pe urâtorul sufletelor să piardă omenirea.
Iar mie, celui ce cu dragoste prăznuiesc pomenirea ta, celui ce m-am făcut până de scriitor, te rog să mă pomeneşti în sfintele tale rugăciuni către Dumnezeu şi către Preasfânta Maica Sa, care mi te-a trimis în ajutor când eram mai întristat. Fii mie mijlocitor în ceasul sfârşitului meu şi mă învredniceşte împărăţiei cereşti cu toţi sfinţii îngeri, care laudă neîncetat pe cel dorit sufletului meu, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl Atotştiitorul împreună cu Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.
Sfârsit şi lui Dumnezeu laudă!

TROPARUL SF. MERCURIE
Nevoinţele muceniciei răbdându-le ca un ostaş nebiruit ai statut înaintea împăratului celui nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde împreună cu cetele patimitorilor luând îndrazneala, grăbeşte cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc pomenirea ta.

CONDACUL SF. MERCURIE
Astăzi prăznuim credincioşii cu cântări într-un glas toată întrarmarea cea sfinţită a lui Mercurie. Îngerii cu veselie împreună binevoiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceasta s-a arătat slava şi lauda mucenicilor.

↓