Acatistul Sf.Mc. Nestor

Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit – 27 octombrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc , Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule , Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime , miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte , Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru , Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele:
Condac 1:
Bucură-te, ostașul cel neînfricat al lui Hristos, care, doborând pe Lie, ucigașul creștinilor, ai surpat trufia împăratului Maximian, dascăl și părinte fiindu-ți Marele Dimitrie, de la care primind sabia credinței, ai pornit la luptă – asemenea lui David, nimicind uriașa putere cu praștia nevinovăției tale, iar pe creștinii Solunului i-ai izbăvit cu sângele muceniciei, pentru care cu nevrednicie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Icos 1:
Sfinte nevoitorule, care nesocotind plăcerile tinereții ți-ai primejduit viața, înfruntând nevrednicia lui Lie și puterea împăratului păgân, ca un miel nevinovat dăruindu-te lui Hristos, iar creștinii izbăviți prin jertfa ta, îți aduceau cu dragoste laude ca acestea:
Bucură-te, frăgezimea tinereții;
Bucură-te, câștigător al vieții;
Bucură-te, al creștinilor izbăvitor;
Bucură-te, al ucigașului lor surpător;
Bucură-te, cel cu frumusețea împodobit;
Bucură-te, de Marele Dimitrie blagoslovit;
Bucură-te, al plăcerilor tinereții disprețuitor;
Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneț mărturisitor;
Bucură-te, cel ce sălbăticia uriașului Lie ai înfruntat;
Bucură-te, că puterea lui de fiară nu te-a spăimântat;
Bucură-te, cel ce spre Hristos ai nădăjduit;
Bucură-te, că de la El neînfrântă putere ai primit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 2:
Mucenice al lui Hristos, Nestore, întărit fiind cu dumnezeieștile cuvinte ale Marelui Mucenic Dimitrie, ca un nou David, pe Goliat, în uriașul Lie bărbătește ai omorât, și mândria împăratului surpând, de ucigașe sulițe ai izbăvit mulțimea creștinilor, care neîncetat slăvind pe Dumnezeu, aduceau Lui cântare: Aliluia!

Icos 2:
Nestore înțelepțite, întrarmându-te cu puterea celui ce a sfărâmat zăvoarele și porțile iadului, ai surpat vicleșugul și puterea ucigașe a tiranului Lie, zvârlindu-l ca pe o minge în sulițele pregătite pentru frații tăi, care slăvind pe Dumnezeu pentru tăria ta, această cântare ți-aduceau:
Bucură-te, noule David cu înțelepciune;
Bucură-te, că asemenea lui ai izbăvit înselăciunea;
Bucură-te, că pe Lie, cu uriașul Goliat ai închipuit;
Bucură-te, că întrarmat cu credință, pe păgâni ai biruit;
Bucură-te, că spre pod, „privelistea păgânilor”, ai alergat;
Bucură-te, că Lie, cu trufie și dispreț te-a întâmpinat;
Bucură-te, că nădăjduind în Hristos, ai înfruntat aprigă sălbăticie;
Bucură-te, că frăgezimea ta curată a dovedit atâta tărie;
Bucură-te, cel ce răcnetul și căutătura înfricoșată a lui Lie, cu seninătate ai privit;
Bucură-te, că pe acel ucigător de creștini, în sulițe l-ai zvârlit;
Bucură-te, că pentru vărsarea sângelui nevinovat, creștinii suspinau;
Bucură-te, că pentru vitejia ucigașului, păgânii se veseleau;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 3:
Biruitorul vrăjmașului creștinilor făcându-te, mucenice, de ascuțisul săbiilor i-ai izbăvit, aruncându-te cu dragoste în „lupta cea bună”, pe urmele jertfei lui Hristos pășind, pe cei slabi, din ucigașe gheare smulgând, iar pe noi, cu rugăciunile tale, din mâna lui veliar scoate-ne, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:
Înșelăciunii păgânului împărat Maximian slujind Lie, pe creștini ucidea, cu diavolească trufie, gâdilând pofta împăratului, iar tu, înțelepte, neputând răbda atâta cruzime, biruind slăbiciunea tinereții, te-ai întrarmat cu credința cea tare în Hristos, rușinând lauda cea deșartă a ucigașilor. Pentru aceea, cu dragoste îți aducem aceste laude:
Bucură-te, viteazule;
Bucură-te, înțeleptule;
Bucură-te, izbăvitorul amărâților;
Bucură-te, nimicitorul săbiilor;
Bucură-te, cel cu credință întrarmat;
Bucură-te, cel de dragoste sfântă înflăcărat;
Bucură-te, al jertfei lui Hristos următor;
Bucură-te, al trufiei păgânilor biruitor;
Bucură-te, că scut celor slabi te-ai făcut;
Bucură-te, că mare râvnă, pentru Hristos ai avut;
Bucură-te, a înșelăciunii înlănțuire;
Bucură-te, a trufiei ucigașe nimicire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 4:
Îndrăzneală sfântă născând credința ta cea tare, te-ai înfățisat împăratului, cerând să lupți cu Lie, uriașul. Dar Maximian, vrând să-ți crute tinerețea și frumusețea trupească de sălbăticia plăcutului sau, nu ți-a cunoscut tăria cea dinlăuntru, care te-a întrarmat cu vitejească râvnă, ci slăvind pe Hristos, ai alergat spre mucenicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:
Înțeleaptă minte, în trup tânăr arătând, mucenice sfinte, ai ales calea dumnezeieștii slave, cu aripile credinței zburând peste deșartele ademeniri ale păgânului împărat, te-ai numărat cu cetele mucenicilor, cu care împreună rugându-te pentru noi, primești smerita noastra cântare:
Bucură-te, cel tare în credință;
Bucură-te, râvnitor spre dulce nevoință;
Bucură-te, cel ce ai întâmpinat a lui Lie căutătura-nfricoșată;
Bucură-te, că de-al fiarei răcnet, obștea lui Hristos era înspăimântată;
Bucură-te, că nu te-au biruit ale împăratului ademeniri;
Bucură-te, că ai călcat vitejește ale vrăjmașului uneltiri;
Bucură-te, cel ce nu ți-ai cruțat tinerețea;
Bucură-te, cel ce urâciunea ai învins cu frumusețea;
Bucură-te, că și pe noi, de ademenirile lui veliar ne păzești;
Bucură-te, că de răcnetele vrăjmașului ne izbăvești;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea mijlocești a noastră mijlocire;
Bucură-te, cel ce ești osârdnica noastră ocrotire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 5:
Întărit cu căldura dragostei lui Hristos, Nestore mucenice, pe începătorul cel vechi al înșelăciunii l-ai nimicit, ca un viteaz bărbat mergând spre tăiere, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:
Cu pecetea lui Hristos însemnându-te Marele Mucenic Dimitrie, vitejește ai rănit, sfinte, inimă de fiară a vrăjmașului, și sângele tău curat vărsând, moștenitor al împărăției cerești te-ai făcut, iar noi, bucurându-ne de a ta grabnică sprijinire, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel cu alese doruri împodobit;
Bucură-te, al lui Hristos mucenic iubit;
Bucură-te, cel ce trufia împăratului ai săgetat;
Bucură-te, că a păgânilor priveliște de pe pod ai surpat;
Bucură-te, cel ce bărbătește te-ai dus la tăiere;
Bucură-te, a creștinilor dulce mângâiere;
Bucură-te, că inima fiarei ucigașe ai rănit;
Bucură-te, că taria uriașului, cu credința în Hristos ai biruit;
Bucură-te, al nemuririi moștenitor;
Bucură-te, al nostru grabnic sprijinitor;
Bucură-te, ajutătorul bolnavilor;
Bucură-te, mângâietorul întristaților;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 6:
Crucii tale ne închinăm, Hristoase, că prin puterea ei tinerețea lui Nestor ai făcut biruitoare asupra celui vechi în răutate. Nu ne lăsa nici pe noi, care cinstind tăria ei, aducem neîncetată cântare: Aliluia!

Icos 6:
Lui Hristos aducând prinos sângele tău, mucenice, cerurile ți-au primit sufletul ca pe o mireasă înfrumusețată, cetele sfinților cu veselie te-au întâmpinat, iar noi nevrednicii, nădăjduind în sprijinul rugăciunilor tale, cu dragoste îți aducem aceste laude:
Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, bucuria sfântă a creștinilor;
Bucură-te, a nevoitorilor călăuzire;
Bucură-te, a celor feciorelnici sprijinire;
Bucură-te, a asupriților ocrotire;
Bucură-te, a tinerilor frumoși îngrădire;
Bucură-te, a celor neputincioși întărire;
Bucură-te, a credinței creștine putere;
Bucură-te, a crucii mângâiere;
Bucură-te, că lui Hristos, însuși trupul jertfă ți-ai adus;
Bucură-te, că mucenicia ta, inima diavolului a împuns;
Bucură-te, că pe altarul iubirii, prețul vieții tale ai pus;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 7:
Întrarmat cu puterea crucii lui Hristos, care pe diavolul l-a surpat, ai biruit, sfinte, tăria vicleanului, învățându-ne și pe noi „lupta cea bună”, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:
Cu credința lui Avraam jertfind, Mucenice, însuși trupul tău, „pământului făgăduinței” te-ai făcut moștenitor, iar noi, nevrednicii, cinstind nevoințele tale, aceasta cântare ți-aducem:
Bucură-te, următor lui Avraam cu credință;
Bucură-te, asemenea lui David cu biruință;
Bucură-te, a întâiului Mucenic Ștefan următor;
Bucură-te, al poruncii iubirii împlinitor;
Bucură-te, cel ce nedreptatea și înșelăciunea n-ai suferit;
Bucură-te, că apărând pe cei slabi, pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce pentru uciderea fără vină a creștinilor te-ai ridicat;
Bucură-te, că apărându-i pe ei, cu vitejie în luptă te-ai aruncat;
Bucură-te, ocrotirea și tăria creștinilor;
Bucură-te, mânia și răzbunarea păgânilor;
Bucură-te, cel ce pe Lie în sulițe l-ai aruncat;
Bucură-te, că pentru moartea lui frumosul tău cap s-a tăiat;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 8:
Marelui Dumnezeu închinându-te, Sfinte, jertfă curată te-ai adus, pe Hristos mărturisind cu putere, urâciunea pustiirii ai nimicit, Treimii Sfinte neîncetată cântare aducând: Aliluia!

Icos 8:
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dascăl și parinte fiindu-ți, te-a întărit cu credință în Hristos și cu semnul crucii pecetluindu-te, ți-a proorocit biruință asupra lui Lie. Iar tu, cu vitejie alergând, ai biruit a ucigașului putere, pentru care noi, cu dragoste, aceste laude ți-aducem:
Bucură-te, cel ce cu sunet ai risipit a lui Lie pomenire;
Bucură-te, că a împăratului mânie ai pornit spre a ta pedepsire;
Bucură-te, cel ce ai vădit a lui Dimitrie credință și putere;
Bucură-te, că prin moartea ucigașului ai tăiat a păgânilor plăcere;
Bucură-te, cel cu Sfântul Dimitrie împreună-rugător;
Bucură-te, cu Izvorâtorul de Mir deopotrivă pătimitor;
Bucură-te, al Solunului, de nedreptate și durere izbăvitor;
Bucură-te, că prin vitejia ta, credința în Hristos ai întărit;
Bucură-te, că din sământa sângelui tău, noi creștini au răsărit;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie, cu semnul crucii te-a pecetluit;
Bucură-te, că întarit de el, cu bucurie, spre mucenicie ai pornit;
Bucură-te, că frângând capul înșelăciunii, pe Hristos ai propovăduit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 9:
Izbăvitorul neamului omenesc din robia lui veliar, te-a luminat pe tine, Sfinte Mucenice, ca să-ți agonisești putere și, împodobindu-ți tinerețea cu înțelepciune, iar frumusețea trupului cu neprihănirea, ți-a înfierbântat inima cu iubirea care înalță și rodește tot felul de bunătăți. Pentru aceea, punându-ți trupul stavilă împotriva relelor pătimiri ale creștinilor Solunului, ne-ai învățat și pe noi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9:
Creștinilor Solunului te-ai făcut scut, Sfinte Mucenice, stăvilind uciderea lor de sălbatica plăcere a lui Maximian în priveliștea luptei cu uriașul Lie, iar noi, întăriți de răsunetul biruinței tale, cu recunoștință, această cântare ți-aducem:
Bucură-te, viteazule luptător;
Bucură-te, tinere biruitor;
Bucură-te, al frumuseții trupești disprețuitor;
Bucură-te, al slavei cerești câștigător;
Bucură-te, că iubirea lui Hristos te-a înflăcarat;
Bucură-te, că asupra necredinței, credința te-a întrarmat;
Bucură-te, cel ce trupul ți-ai pus scut înșelăciunii;
Bucură-te, că biruința ta a fost stavilă întinăciunii;
Bucură-te, cel ce ai nimicit a păgânilor sălbatică plăcere;
Bucură-te, că ai izbăvit creștinii de nedreaptă tăiere;
Bucură-te, a noastră ocrotire în rele pătimiri;
Bucură-te, al nostru mijlocitor de sfinte împliniri;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 10:
Mijlocitor al creștinilor făcându-te, mucenice, cu scump sângele tău ai spălat rănile și ai alinat suspinurile Solunului, pentru diavoleasca plăcere a păgânilor, cântând împreună cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10:
Al nostru sprijinitor făcându-te, sfinte, nu înceta a te ruga pentru neputințele firii noastre căzute, ca întărindu-ne cu căldura iubirii tale, să ne ridicăm, slăvind pe Dumnezeu pentru nevoințele tale și cântând laude ca acestea:
Bucură-te, miel curat, ce singur te-ai dus la tăiere;
Bucură-te, că ai dat sângele tău pentru a fraților mângâiere;
Bucură-te, cel ce pentru Hristos sufletul nu ți-ai cruțat;
Bucură-te, că prin mucenicie viață veșnică ai câștigat;
Bucură-te, că te-ai jertfit ca să ridici pe cei de jos;
Bucură-te, că marea-ți iubire te-a făcut prieten lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai câștigat loc bineplăcut;
Bucură-te, că și al nostru grabnic sprijinitor te-ai făcut;
Bucură-te, că smeriți în fața jertfei tale ne plecăm;
Bucură-te, că sprijin tare în rugăciunea ta aflăm;
Bucură-te, că noi în încercări la tine alergăm;
Bucură-te, că prin dragostea ta ne mângâiem;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 11:
La tronul Treimei Sfinte înălțându-se jertfa ta, mucenice, împreună cu Marele Dimitrie, învățătorul tău, neîncetată lauda îi aduceți, cântând: Aliluia!

Icos 11:
Stăpânului veacurilor, cu vrednicie slujind, sfinte, pe diavol ai ferecat cu lanțurile oțelite ale vitejiei tale, iar noi, cu nevrednicie cătând spre măreția jertfei tale, neîncetată cântare lui Dumnezeu aducem, lăudând mucenicia ta:
Bucură-te, cel ce te-ai făcut solul nostru la Treimea Sfântă;
Bucură-te, cel ce la tronul slavei, cu heruvimii, neîncetat cântă;
Bucură-te, cu Marele Dimitrie împreună alergător;
Bucură-te, al cununei neveștejite cu el câștigător;
Bucură-te, cel ce asemenea lui ne ești ales mijlocitor;
Bucură-te, al celor asupriți cald sprijinitor;
Bucură-te, râvnitor spre desfătări cerești;
Bucură-te, disprețuitor al plăcerilor trupești;
Bucură-te, fiu al harului;
Bucură-te, câștigător al darului;
Bucură-te, cel ce te apleci spre noi, smeriții;
Bucură-te, cel ce ne ajuți pe noi, amărâții;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 12:
Hristos ți-a împărtășit darul credinței și puterea, ca purtând crucea muceniciei, pentru numele Lui, să biruiești toată vrăjmășia, făcându-te părtaș al slavei cerești, unde, împreună cu cetele îngerești, neîncetată cântare de laudă îi aduci: Aliluia!

Icos 12:
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, văzându-ți tinerețea și frumusețea sufletului, în alergarea curată a muceniciei ți-a primit jertfa și împodobind capul tău feciorelnic cu cununa nevestejitei răsplătiri, te-a adăugat la ceata sfinților, pentru care, cu adâncă smerenie, îndrăznim a-ți aduce această cântare:
Bucură-te, jertfitorule mire;
Bucură-te, a lui Iisus aleasă iubire;
Bucură-te, că I-ai dăruit a ta neprihănire;
Bucură-te, cu Marele Dimitrie în sfântă unire;
Bucură-te, câștigător de neveștejită cunună;
Bucură-te, a veșniciei sfântă arvună;
Bucură-te, cel ce pe mulți la credința în Hristos ai câștigat;
Bucură-te, că cetei sfinților, Hristos te-a adăugat;
Bucură-te, cel ce pentru noi ești cu sfinții împreună-rugător;
Bucură-te, la tronul ceresc, al nostru grabnic mijlocitor;
Bucură-te, că celor ce-ți poartă numele ești neîncetat ocrotitor;
Bucură-te, că tuturor obidiților ești de nădejde sprijinitor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 13:
O, Sfinte Mucenice Nestore, care neastâmpărul curat al tinereții și frumusețea trupului tău le-ai dăruit neprihănita jertfă lui Hristos, pe creștinii Solunului izbăvindu-i de nedreaptă pierzare, pe noi, care suspinăm cu amar, sub povara grea a încercărilor, ușurează-ne, cu mijlocirea grabnică a rugăciunilor tale, ca împreună cu tine, să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (De trei ori).

După aceea se fac Icosul Întâi și Condacul Întâi.

↓