Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului – 30 august

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1:
Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioşi, mulţumim ţie şi cântăm cântare pentru biruinţă. Celui ce a doborât pe Arie şi, cu totul, a legat limba filosofului, grăim:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Icosul 1:
Arătatu-te-ai din tinereţe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evan-gheliei urmând, ai părăsit părinţii şi rudele şi ai poftit viaţa cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ţie:
Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc;
Bucură-te, fericite şi îngere pământesc;
Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit;
Bucură-te, că acum în cer te-ai sălăşluit;
Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte;
Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici;
Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit trupul de patimi;
Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiţi;
Bucura-te, viţa cea bună cu rod Dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce hrăneşti cu cuvânt duhovnicesc;
Bucură-te, că din obşte ai fost ales păstor;
Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 2
Auzit-am, Alexandre, de învăţăturile tale şi m-am minunat, căci tu te arătai a fi om prea neînvăţat şi, mai pe urmă, pe mulţi ai ruşinat în sobor cu cuvintele tale, pe care i-ai şi învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Vrând a merge la întâiul Sobor din Niceea, după porunca Patriarhului, te-ai pregătit prin rugăciune către Dumnezeu, împodobindu-te cu fapte bune, şi – Duhul Sfânt fiind cu tine – te-ai înfăţişat. Pentru aceasta auzi de la noi:
Bucură-te, părinte, că eşti iubit de Mitrofan;
Bucură-te, Diadohe, la al său din urmă an;
Bucură-te, că în Niceea ai biruit la Sobor;
Bucură-te, sfinte, că ai fost de uimire tuturor;
Bucură-te, că ai fost cu duhul mai presus de om;
Bucură-te, că mulţime de oameni ai adus la credinţă;
Bucură-te, gură sfântă vorbitoare de adevăr;
Bucură-te, înţelepciune ce despici firul de păr;
Bucură-te, preaiubitul arhiereilor mari;
Bucură-te, următorul celor tari în credinţă;
Bucură-te, că acum petreci cu cei ce slăvesc pe Dumnezeu;
Bucură-te, că în veci cu dânşii te vei veseli;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 3
Te-ai arătat în lume păstor bun, Alexandre, spre mustrarea fărădelegi-lor, că tu ai ruşinat pe Arie cel orbit de erezie şi voieşti a curăţi de pe pământ toate învăţăturile lui cele nedrepte, că turma ta să o luminezi, părinte; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3
Arătatu-te-ai tare mustrător ereziei nebunului Arie, şi îngrozindu-l pe el, i-ai zis să nu mai cârteasca împotriva Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi, ca unui viteaz nebiruit grăim către tine:
Bucură-te, isteţime de minte care toate le întreci;
Bucură-te, surpătorul capetelor cu minţi seci;
Bucură-te, ajutorul conducătorilor creştini;
Bucură-te, surpătorul celor plini de erezie;
Bucură-te, întărirea dogmei celor credincioşi;
Bucură-te, doborârea vorbei celor mincinoşi;
Bucură-te, că prin tine creştinii mult s-au întărit;
Bucură-te, că slăvirea idolilor ai surpat;
Bucură-te, cel ce ai smuls neghina dintre oameni;
Bucură-te, că prin tine toate relele s-au scurs;
Bucură-te, cel ce ai hrănit lumea cu cuvântul;
Bucură-te, că acum de noi toţi eşti preamărit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 4

O, întru tot lăudate, Ierarhe Alexandre, toiagul cel tare al bătrâneţilor, întreaga înţelepciune a povăţuirii tinerilor, povăţuitorul pruncilor, laudă a tot poporul şi cununa Bisericii, pe tine te lăudăm cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Ca să arăţi a ta mare şi fierbinte credinţă ce ai către Fiul lui Dumnezeu, nu te-ai împotrivit poruncii împăratului, când ţi sa poruncit să te întreci cu filosoful pentru dogmele cele propovăduite de apostoli; pentru aceea şi noi grăim ţie:
Bucură-te, slujitorul cel gata pentru Hristos;
Bucură-te, ascultătorul conducătorului credincios;
Bucură-te, cel ce urmezi dogmelor apostoleşti;
Bucură-te, surpătorul măririi celei idoleşti;
Bucură-te, luptătorul cu Arie cel stricat;
Bucură-te, că pe dânsul în Sobor l-ai ruşinat;
Bucură-te, păzitorule al legii celei creştineşti;
Bucură-te, că ai putut cu darul să legi gurile cele potrivnice;
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, fericite, de minuni făcător;
Bucură-te, că prin tine ne închinam Sfintei Treimi;
Bucură-te, totdeauna strigăm ţie, părinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 5
Către sobor mergând oarecând urâtul Arie, cu îngâmfare şi cu mândrie mare, a socotit a răzvrăti Biserica lui Hristos, iar tu, sfinte, l-ai făcut a rămâne ruşinat şi pe popor ai învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5
Mergând tu, Alexandre, de la Sobor, ai venit către Mitrofan, părintele tău şi, stând înaintea lui cu smerenie, ai zis: Duhul Domnului peste mine în ziua necazului meu, că am biruit pe Arie cel rău credincios, iar sfântul părinte a zis către tine unele ca acestea:
Bucură-te, preafericite, păstorule cuvios;
Bucură-te, minunate slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că pe tine din pruncie te-am iubit;
Bucură-te, totdeauna alesule preaiubit;
Bucură-te, că în lume eşti de credincioşi prealăudat;
Bucură-te, că al tău nume de toţi este preamărit;
Bucură-te, următorul şi ascultătorul meu;
Bucură-te, păzitorul credinţei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în Biserică povaţa ta în veci va sta;
Bucură-te, că dintr-însa toţi creştinii vor gusta;
Bucură-te, că prin tine mulţimea sa mântuit;
Bucură-te, totdeauna, că Duhul Sfânt te-a umbrit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 6
Minunată sa arătat viaţa ta pe pământ, Alexandre, că din vremea tine-reţilor tale ai iubit pe Domnul mai mult decât orice pe lume, pentru aceea ai fost preamărit, încredinţându-ţi-se poporul creştinesc care grăia către Domnul: Aliluia!

Icosul 6
De împresurările diavoleşti ai izbăvit pe oameni, părinte, cu rugăciuni-le tale şi cu râurile sudorilor tale ai stins mulţimea zeilor păgâni, iar acum, dăruindu-ne vindecări neputinţelor noastre, ierarhe, grăim ca unui păstor bun:
Bucură-te, luminarea care pe toţi luminezi;
Bucură-te, cel ce lumea către Hristos îndreptezi;
Bucură-te, izgonirea patimilor de mulţi ani;
Bucură-te, tu, balsamul şi doctorul fără bani;
Bucură-te, stingătorul dogmelor păgâneşti;
Bucură-te, temeinicirea credinţei creştineşti;
Bucură-te, cel ce cu hrană preasfinţită ne-ai păscut;
Bucură-te, că prin tine pe Hristos am cunoscut;
Bucură-te, cel ce nouă ne-ai vestit Treimea Sfântă;
Bucură-te, că adevărul prin tine sa întărit;
Bucură-te, că pentru acestea ne auzi pe noi preamărindu-te;
Bucură-te, că în ceruri cu toţi drepţii locuieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 7
Având vicleană cunoştinţă Arie, a început a propovădui învăţături fără de Dumnezeu şi, intrând în turma ta ca un lup, a vrut să răpească, spur-cata fiară, că şi până la împăratul sa dus cu vicleşug, amăgindu-l, dar tu, cu rugăciunile tale, l-ai gonit şi ai învăţat pe toţi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Şi mai înainte împotrivindu-te lui Arie, celui de trei ori blestemat, ai ruşinat învăţăturile lui fără de Dumnezeu; dar a doua oară la Sobor l-ai înfruntat şi, doborându-l de tot, l-ai ruşinat, şi l-ai surpat cu rugăciunile tale, pentru aceea, ca unui viteaz şi ierarh, grăim:
Bucură-te, ierarhe, înţeleptule păstor;
Bucură-te, preasfinţite, bunule învăţător;
Bucură-te, mare arhiereu al Bizanţului;
Bucură-te, învăţătorul dogmelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, tâlcuire a celor cu greu de priceput;
Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă sa început;
Bucură-te, stricătorul ereziei păgâneşti;
Bucură-te, vestitorul adevărului ceresc;
Bucură-te, cel ce lesne pe Arie l-ai biruit;
Bucură-te, că prin tine de erezie neam izbăvit;
Bucură-te, întărirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, stâlpul legii poporului credincios;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 8
Minune dumnezeiască ai arătat, fericite, celui ce a alergat la tine cu căl-dură, de tot necazul şi năvălirea izbăvind pe cei ce cu neîndoită nădejde şi cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ca cel ce cu îndrăzneală păzeşti turma lui Hristos de vrăjmaşii cei vă-zuţi şi nevăzuţi, şi pe cei ce scapă sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Alexandre preafericite, şi pe noi, care suntem înviforaţi de gânduri şi de lucruri necuvioase, izbăveşte-ne ca să grăim ţie:
Bucură-te, ierarhe şi păstorule ales;
Bucură-te, învăţătorul cel cu cuvânt de înţeles;
Bucură-te, păzitorule al turmei celei creştineşti;
Bucură-te, gonitorul năvălirii vrăjmaşe;
Bucură-te, cârmuirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, ajutătorul poporului creştinesc;
Bucură-te, cel ce îndată alergi să ne fii de folos;
Bucură-te, cel ce stând în ceruri, pentru noi mijloceşti;
Bucură-te, mângâierea celor trişti şi necăjiţi;
Bucură-te, scutul celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, preasfinţite, iubitul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cuvioase, dulce părintele meu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 9
Nu ne pricepem de unde să începem a-ţi aduce laudă ţie, părinte, şi ce cântare îţi vom cânta?! Sau cu ce cunună te vom încununa?! Că, aducân-du-ne aminte de smerenia şi de faptele tale cele minunate, ne spăimân-tăm! Şi, cu nedumerire preamărindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Văzând Stăpânul a tot neamul omenesc pierzându-se cu erezia nebu-niei lui Arie, te-a trimis pe tine mustrător al învăţăturilor lui eretice, iar tu, părinte, ca pe un urât l-ai lepădat, stingându-l cu totul de pe faţa pământului, de aceea, pentru unele ca acestea, grăim ţie;
Bucură-te, Alexandre, luptătorule îndrăzneţ;
Bucură-te, pierzătorul lui Arie cel semeţ;
Bucură-te, că ai stins clevetirea filosofului;
Bucură-te, că ai învins cu totul pe eretici;
Bucură-te, îngrădirea gurilor care hulesc;
Bucură-te, ruşinarea tuturor care clevetesc;
Bucură-te, adevărat slăvitor al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, îndreptător al credinţei celei sfinte;
Bucură-te, apărarea dogmelor apostoleşti;
Bucură-te, gonitorul închinării păgâneşti;
Bucură-te, bucuria poporului creştinesc;
Bucură-te, că toţi cei din obştea creştinilor se fălesc cu tine;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 10
Auzit-am pe înşişi ereticii grăind şi pe filosofi spunând tuturor minuni-le tale pe care le-ai făcut cu dânşii, părinte şi, în unire intrând, am prea-mărit puterea cea dată ţie de la Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, de-grab alergi către cei ce te roagă pe tine şi pentru toţi te rogi lui Dumnezeu Stăpânului, cântându-i: Aliluia!

Icosul 10
Izbăveşte-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca şi pe turma ta, de erezia lui Arie; auzi-ne, preacuvioase, precum ascultând pe împăratul, ai ruşinat pe filosoful cel mincinos; dă-ne mâna de ajutor, Sfinte Alexandre, precum ai dat şi părinţilor la sobor împotriva lui Arie, nouă celor ce grăim:
Bucură-te, ierarhe, bunul nostru sprijinitor;
Bucură-te, cel ce nouă eşti mare învăţător;
Bucură-te, preasfinţite, vasul cel ales şi sfânt;
Bucură-te, că îţi cântă laude toţi credincioşii;
Bucură-te, sprijinirea conducătorilor creştini;
Bucură-te, mângâierea celor plini de necazuri;
Bucură-te, rugătorul cel cald către Dumnezeu;
Bucură-te, mângâierea preaîntristatului nostru suflet;
Bucură-te, cuvioase părinte, mielul cel blând;
Bucură-te, luminarea relelor mele gânduri;
Bucură-te, bunul nostru apărător fierbinte;
Bucură-te, cel ce ajuţi tuturor creştinilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre;

Condacul 11
Tu eşti păstorul cel bun, Alexandre ierarhe, care turma ta ai povăţuit-o către păşune duhovnicească şi din izvorul raiului ai adăpat-o pe dânsa, învăţând-o să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
Pom al raiului fiind, fericite, cu stâlpări de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, învredniceşte-ne şi pe noi a ne adăposti sub umbra aceluia, ca să grăim ţie aşa:
Bucură-te, cel ce ţi-ai pus sufletul tău pentru noi;
Bucură-te, cuvioase, cel ce ne umbreşti de rău;
Bucură-te, cel ce turma ta o păzeşti şi o adăposteşti;
Bucură-te, cel ce şi acum grabnic ne ajuţi pe noi;
Bucură-te, că acum te-ai învrednicit de cele înalte;
Bucură-te, că Stăpânul sufletul ţi-a îndulcit;
Bucură-te, bucuria cereştilor heruvimi;
Bucură-te, veselia îngerilor şi serafimilor;
Bucură-te, cel ce priveşti veşnic preasfinţitul rai;
Bucură-te, că într-însul luminat te preamăreşti;
Bucură-te, grăim ţie, ierarhe al lui Hristos;
Bucură-te, şi trimite credincioşilor folos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 12
Mintea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel stricat la minte l-a ruşinat şi, prin înţelepciune, ai surpat mulţimea zeilor păgâni; rugămu-te, surpă şi acum pe toţi vrăjmaşii şi împotrivitorii bunilor conducători, că bucurân-du-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cu inima ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am cutremurat de faptele tale cele minunate, Ierarhe Alexandre, de aceea, dezlegându-ne limba, pe cât ne pricepem, grăim către tine aşa:
Bucură-te, Ierarhe Alexandre, păstorul cel minunat;
Bucură-te, cel ce în lume lucruri preamărite ai lucrat;
Bucură-te, înţelepte, cel cu Duh dumnezeiesc;
Bucură-te, gură sfântă, cu cuvânt ritoricesc;
Bucură-te, că prin tine Arie a fost biruit;
Bucură-te, că ai nimicit erezia cea rea;
Bucură-te, că păgânii de tine s-au ruşinat;
Bucură-te, că în lume vei fi veşnic lăudat;
Bucură-te, că credinţa prin tine a înflorit;
Bucură-te, că prin trudă ai adus rod însutit;
Bucură-te, că acum te-a încununat Hristos;
Bucură-te, totdeauna îţi grăim ţie neîncetat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 13
O, păstorule prea bun, cu umilinţă dintru adâncul inimii ne rugăm: auzi-ne pe noi care, aducând această puţină rugăciune din învăpăierea sufletelor noastre, cădem către tine; fii mijlocitor către Prea-milostivul Dumnezeu ca să stingă cugetele viclene ale vrăjmaşilor noştri şi să ne izbăvească de toată nevoia şi necazul care tulbură odihna şi liniştea vieţii noastre, iar noi, lăudându-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1
Arătatu-te-ai din tinereţe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evan-gheliei urmând, ai părăsit părinţii şi rudele şi ai poftit viaţa cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ţie:
Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc;
Bucură-te, fericite şi îngere pământesc;
Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit;
Bucură-te, că acum în cer te-ai sălăşluit;
Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte;
Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici;
Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit trupul de patimi;
Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiţi;
Bucura-te, viţa cea bună cu rod Dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce hrăneşti cu cuvânt duhovnicesc;
Bucură-te, că din obşte ai fost ales păstor;
Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condacul 1:
Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idoleas-că a celor necredincioşi, mulţumim ţie şi cântăm cântare pentru biruinţă. Celui ce a doborât pe Arie şi, cu totul, a legat limba filosofului, grăim:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

↓