Acatistul Sfântului Ciprian II

Acatistul Sfântului Ciprian – Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina II – (2 octombrie)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul

CONDACUL 1
Alesule din slujba demonilor la slujba adevăratului Dumnezeu şi rânduit fiind în ceata sfinţilor, sfinţite mucenice Cipriane, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească de cursurele vicleanului şi să învingem lumea, patimile şi pe demoni, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

ICOSUL 1
Puterile cereşti s-au mirat, înţelepte Cipriane, cum te-ai întors de la magic la cunoaştere de Dumnezeu şi prin pocăinţă ai atins culmile vieţii inicente. Minunându-ne de întoarcerea ta, îţi cântăm acestea:
Bucură-te că de întoarcerea ta îngerii s-au mirat.
Bucură-te că ceata sfinţilor de aceasta s-au bucurat.
Bucură-te că ţi-ai arătat înţelepciunea.
Bucură-te că ai primit de la Hristos cununa.
Bucură-te că prin tine demonii se izgonesc.
Bucură-te că cu ajutoru-ţi bolile se tămăduiesc.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 2
Văzând Domnul, că din copilărie ai fost trimis de părinţi, Cipriane, la învăţătură slujirii demonilor, a benevoit să te întoarcă la Sine, pentru ca cu îngerii şi cu toţi sfinţii să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 2
Minte neînţeleaptă având, te-ai ostenit spre pricepere, sfinte Cipriane, iscodind vicleniile demonilor şi cunoscănd viclenia diavolească, căci şi ei se tem de Hristos; te-ai întors la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu. De aceea te fericim aşa:
Bucură-te că vicleniile demonilor le-ai suprat.
Bucură-te că înşelăciunea slujirii lor o ai mustrat.
Bucură-te că pe şarpele cel viclean l-ai ruşinat.
Bucură-te că pe creştini, cinstindu-i i-ai lăudat.
Bucură-te că ai fost mai înţelept decât filosofii lumii.
Bucură-te că te-ai priceput la faptele cele bune.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 3
Puterea Celui Peaînalt ţi-a luminat mintea, fericite Cipriane, când nereuşind cu vrăjitoriile tale să o farmeci pe Justina, demonii ţi-au zis: noi ne temem de puterea Crucii, cu care ne izgoneşti fecioara Iustina. Tu, însă, le-ai răspuns „voi de Cruce vă îngroziţi, dar Cel răstignit pe Cruce e şi mai puternic. Deaceea ai intrat în biserica Domnuluica să cântaţi cu toţi credincioşii: Aliluia.

ICOSUL 3
Având mintea luminată de puterea cea de Sus, ai venit la preot Ciprian să ceară botezul, dar acesta temându-se de uneltirile magului, l-a respins. Atunci Ciprian a intrat în biserică şi fiind Liturghie, când pronunţa diaconul: „cei chemaţi ieşiţi…” el a răspuns: „nu voi ieşi din biserică până ce nu voi primi taina Sfântului Botez”. Noi, bucurându-ne de înţelepţirea ta, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, cel ce ai fost luminat cu putere de Sus.
Bucură-te, cel înţelepţit de Domnul Iisus.
Bucură-te că puterea Crucii ai recunoscut.
Bucură-te că pe demoni izgonit-ai demult.
Bucură-te că paşii spre Biserică i-ai îndreptat.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 4
Vifor de gânduri l-a cuprins pe Ciprian, cum să fie mai curând botezat. Deaceea şi-a luat cărţile de magie, le-a dus în mijlocul cetăţii şi acolo le-a dat foc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 4
Auzind preotul că vrei să devii creştin, te-a botezat şi te-a botezat şi te-a pus să citeşti în biserică. Deaceea îţi cântăm acestea:
Bucură-te că duhurile răutăţii le-ai învins.
Bucură-te că cărţile magiei le-ai aprins.
Bucură-te că ai dorit să fii creştin.
Bucură-te că ai primit botezul cel sfânt.
Bucură-te că cu nevoinţe şi virtuţi ai fost înfrumuseţat.
Bucură-te că de preot bine ai fost învăţat.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 5
Veşmânt dumnezeiesc al sfântului botez primind, fericite Cipriane, te-ai rugat fierbinte lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor săvârşite înainte de întoarcerea ta, apoi împreună cu toţi creştinii ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 5
Văzând preotul nevoinţele şi ostenelile tale, sfinte mucenice Cipriane, post privegheri de toată noaptea, îngenuncheri, metanii, pocăinţă, lacrimi şi rugăciuni sărguincioase; te-a recomandat să fii diacon. Mulţumind proniei lui Dumnezeu, noi îţi cântăm acestea:
Bucură-te că zi şi noapte întru pocăînţă spre Dumnezeu ai strigat.
Bucură-te că pentru iertarea păcatelor îndelung te-ai rugat.
Bucură-te că ai arătat exemplu de îndreptare.
Bucură-te că ai înălţat Domnului rugăciuni stăruitoare.
Bucură-te că calea mântuirii tu ai cunoscut.
Bucură-te că iubire fierbinte către Hristos ai avut.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 7
Vrând Domnul, ca toţi să se mântuiască, ni te-a dăruit nouă rugător, mijlocitor şi izgonitor al duhuriloe răutăţii din văzduhuri. Cu învăţătura şi sfaturile tale ai întors pe mulţi la pocăinţă şi la îndreptarea vieţii păcătoase, învăţând pe toţi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 7
Nou şi înţelept medic te-ai arătat lumii, sfinte mucenice Cipriane, că vrăjitoriilor nu se pot împotrivi rugăciunilor tale, ci se dărâmă şi se izgonesc toate farmecele fermecătorilor şi ale celui viclean. Iar noi văzând puterea Dumnezeiască dăruită ţie, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, cela ce dărâmi farmecele fermecătorilor.
Bucură-te al duhurilor celor rele izgonitorule.
Bucură-te că spiritele răutăţii de la faţa ta piere.
Bucură-te că izbăveşti pe cei chinuiţi de ele.
Bucură-te cela ce scapi din scârbe şi nenorocire.
Bucură-te, că suferinţele le prefaci în fericire.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 8
Stranie minune se arată celor ce cu credinţă aleargă la tine, sfinte mucenice Cipriane, căci cu harul ce l-ai căpătat de la Dumnezeu se izgonesc duhurile necurate care îi chinuiesc pe oameni, bolnavii se vinde ă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 8
Cu toată inima te-ai urcat spre Dumnezeu, pe care L-ai iubit din tot sufletul, av-nd dorinţă să faci voia Lui; ca păstorul cel bun n-ai părăsit pe cei chinuiţi şi asupriţi, ci cu rugăciunile tale mijloceşti la Dumnezeu, dăruind tuturor vindecare şi mângâiere. Deaceea, lăudând iubirea ta către Domnul, îţi cântăm acestea:
Bucură-te că din toată inima pe Hristos L-ai iubit.
Bucură-te că toate virtuţile treptat şe-ai dobândit.
Bucură-te celor neputincioşi şi bolnavi ajutorare.
Bucură-te în necazuri şi scărbe bună alinare.
Bucură-te al ispitelor de la lume, pofte şi de diavoli izgonitor.
Bucură-te al tuturor bolilor trupeşti şi sufleteşti –tămăduitor.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 9
Oştirea îngerească s-a bucurat, părinte, văzându-te pe tine, ostaş aş Împăratului ceresc, neclintit şi îndrăzneţ mărturisitor al lui Hristos, fiind dus la decapitare împreună cu iustina. Tu te temeai ca nu cumva dânsa să se lepede de Hristos, văzându-te decapitat; şi i-ai spus: mergi tu întâi! Şi, plecându-vă capetele pe eşafod, aţi cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 9
Retorii cei mai vestiţi nu pot spune după vrednicie patimile care le-aţi suferit pentru hristos, că nu v-aţi temut de Chinurile amare, ci cu feţele luminoase v-aţi prezentat la judecata împăratului, încurajând pe toţi credincioşii să vă zică acestea:
Bucurăţi-vă neclintiţi mărturisitori ai credinţei în hristos.
Bucurăţi-vă ai Sfintei Treimi propovăduitori zeloşi.
Bucurăţi-vă că pentru credinţă sufletele vi le-aţi jertfit.
Bucurăţi-vă că torturile întru nimica le-aţi socotit.
Bucurăţi-vă că credincioşii slăvesc numele voastre.
Bucurăţi-vă că ele se pomenesc în bisericile noastre.
Bucurâ-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 10
Vrănd să mântuieşti sufletele tuturor celor cuprinşi de duhuri necurate, nu înceta a te ruga către Domnul, Cipriane, că ţie ţi s-a dat harul să te rogi pentru noi ca, fiind miluiţi şi curăţiţi, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 10
Zid tare şi îngradire neclintită, fii nouă sfinte mucenice Cipriane, celor ce cu credinţă şi cu dragoste te rugăm: ocroteşte-ne de vrăjmaţii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca fiind izboviţi să-ţi căntăm aşa:
Bucură-te că duhurile răutăţii cu smerenie le-ai învins.
Bucură-te că cu focul rugăciunii săgetile vrăjmaşului le-ai stins.
Bucură-te, zid şi îngrădire de văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi.
Bucură-te al Bisericii Ortodoxe preaslăvit înaintaş.
Bucură-te, ajutătoarea celor de medici părăsiţi.
Bucură-te, mângâierea şi încurajarea celor scârbiţi.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 11
Cântare neîncetată Preasfintei Treimi, mai mult decât alţii, ai adus, sfinte Cipriane, că din mila Sa faţă de păcătoţii căzuţi, ne-a învrednicit pe noi nevrednicii să fim număraţi în turma Sa cea sfântă. Deci, mulţumind lui Dumnezeu pentru mila Sa faţă de noi, îl cântăm Lui: Aliluia.

ICOSUL 11
Sfeşnic luminos te-ai arătat în biserica lui Hristos, înţelepte Cipriane, luminând pe credincioşi cu o lumină cerească; te rugăm, luminează şi inimile noastre întunecate de păcate, ca să-ţi cântăm ţie astfel:
Bucură-te, cel de lumina Sfintei Treimi luminat.
Bucură-te că în ceata sfinţilor ai fost numărat.
Bucură-te că cu lumină cerească sufletele ni le luminezi.
Bucură-te că pe rătăciţi la calea dreaptă îi îndreptezi.
Bucură-te că din prăpastia pieirii de Domnul ai fost scăpat.
Bucură-te că oamenilor dai bucurie, iar pe demoni i-ai ruşinat.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 12
Har ţi s-a dat ţie de la Dumnezeu ca să calci peste puterea vrăjmaşului şi peste toată năvălirea demonilor; ai învins pe duşmanii tăi prin nevoinţă mucenicească, pecetluind credinţa ta în Hristos. Acuma, stând în faţa tronului Împăratului slavei, roagă-te, Cipriane preafericite, ca să ne izbăvim de robia diavolului şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 12
Cântând credincioşia ta în Dumnezeu şi slăvitele tale minuni, te mărim şi te lăudăm, sfinte mucenice Cipriane, că ai primit aşa un mare dar de la Dumnezeu. De aceea te rugăm: nu ne lăsa să cădem sub robia diavolului, iar în ceasul plecării noastre din viaţă, când oştile satanice ne vor înconjura sufletul, apără-ne şi izbăveşte, ca să-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, grabnică apărare de-a vrăjmaşului putere.
Bucură-te, în scârbe şi-n necazuri, alin şi mângâiere.
Bucură-te că pe Domnul L-ai iubit până în sfărşit.
Bucură-te că pentru Dânsul sufletul ţi l-ai jertfit.
Bucură-te că în Sângele Mielului curat ai fost spălat.
Bucură-te că în curţile Domnului, Sus ai fost luat.
Bucură-te, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător pentru sufletele noastre.

CONDACUL 13
O, preaminunate şipreaslăvite plăcut al lui Dumnezeu, sfinte mucenice Cipriane, grabnic ajutător celor ce aleargă la tine, primeşte de la noi această cântare de laudă. Te rugăm, o, sfinţite Părinte, de toate neputinţele ne vindecă, apără-ne de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, şi de veşnicile chinuri roagă pe Domnul să ne izbăvească, ca să cântăm împreună cu tine: Aliluia. (de 3 ori)
Apoi Icosul1 şi Condacul 1

RUGĂCIUNE
O, Sfinte plăcut al lui Dumnezeu, sfinţite mucenice Cipriane, grabnic ajutător şi rugător celor ce aleargă la tine! Primeşte de la noi această cântare de laudă şi cere pentru noi de la Domnul: tărie în neputinţe şi mângâiere în necazuri, şi tuturor toate cele ce sânt de folos vieţii noastre.
Înalţă către Domnul puternica ta rugăciune, ca să ne păzească de căderea în păcat, să ne înveţe adevărata pocăinţă, să ne izbăvească de robia diavolului, de fermecătoriile şi magiile duhurilor necurate, şi să îmblănzească pe cei ce ne supăra pe noi. Fii tare apărător asupra vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Dă-ne răbdare când sântem ispitiţi, iar în ceasul plecării noastre, apără-ne de acuzatorul vrăjmaş la vămile văzduhului, ca, conduşi de tine, să ajungem în Ierusalimul cel ceresc şi, învrednicindu-ne de Împărăţia cerurilor, împreună cu toţi sfinţii, să slăvim şi să cântăm Preasfântul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi a ta milostivire, în vecii vecilor. Amin.

TROPARUL gl.4
Părtaş moralei şi urmaş al apostolilor ai fost, fapte ai avut inspirate de Dumnezeu şi răsăritul vedeniilor; de aceea Cuvântul adevărului îndreptând, şi pentru credinţă ai suferit până la sânge, sfinţite mucenice Cipriane, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

↓