Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei

Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei – 24 noiembrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Apărătorului credinţei celei adevărate în Hristos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toţi iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1
Înger în trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai arătat, căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat; pentru care te lăudăm, strigând către tine aşa:
Bucură-te, cel ce din pruncie, vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că maica ta cu mare dragoste te-a alăptat;
Bucură-te, fiule al Bisericii cu adevărat;
Bucură-te, că numele de Clement cu taină l-ai purtat;
Bucură-te, că numele de Clement, vie înseamnă cu adevărat;
Bucură-te, că via aceasta Hristos o a lucrat;
Bucură-te, căci cu al Său Mir te-a adăpat;
Bucură-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prealuminos;
Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Hristos;
Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucură-te, tânără mlădiţă de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2
Văzând noi nevrednicii că numele tău de Clement cu taină ţi s-a dat, preamărim pe Milostivul Dumnezeu, Care via sufletului tău desăvârşit întru mărturisire o a arătat, strigând: Aliluia!

Icosul 2
Înţelegând Sofia, preafericita ta maica, că se apropie fericitul ei sfârşit, cu prooroceşti cuvinte a început a grăi către tine aşa:
Bucură-te, fiul meu, cel ce din scutece, de tată ai fost lipsit;
Bucură-te, căci cu dreapta credinţă pe tine te-am hrănit;
Bucură-te, că tată al tău îţi las pe Hristos;
Bucură-te, al credinţei stâlp de mare folos;
Bucură-te, crinule crescut în via lui Hristos;
Bucură-te, că sufletul tău pentru Hristos îl vei pune;
Bucură-te, mare mărturisitor al slăvitului Său Nume
Bucură-te, trâmbiţa adevărului cea mult glăsuitoare;
Bucură-te, îndelung răbdătorule de chinuri amare;
Bucură-te, tunetul lui Hristos de capişti risipitorule;
Bucură-te, înfricoşat fulger al diavolilor arzătorule;
Bucură-te, că în munci te vei arăta voios;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3
Puterea Celui Preaînalt în vremea muncilor te-a umbrit pe tine, vitea-zule ostaş al lui Hristos, pentru care cu multă bucurie, muncile răbdând, ai strigat: Aliluia!

Icosul 3
Având în minte de-a pururea cuvintele fericitei tale maici, care din pruncie poruncile lui Hristos te-a învăţat, cu mare dorire vremea muce-niciei ai aşteptat iar noi, lăudându-te, îţi strigăm aşa:
Bucură-te, ca din tanara varsta treapta preotiei ai luat;
Bucură-te, vrednicule slujitor al Marelui imparat;
Bucură-te, al Ancirei luminatorule;
Bucură-te, al dreptei credinţe propovăduitorule; ,
Bucură-te, vrednicule arhiereu al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că vrednic slujitor al arhieriei ai fost;
Bucură-te, păstorule al turmei cu adevărat;
Bucură-te, că pentru turmă sângele ţi-ai vărsat;
Bucură-te, căci cu Harul Sfântului Duh uns ai fost;
Bucură-te, că sufletul pentru oi ţi-ai pus;
Bucură-te, căci cu apa cuvântului multe suflete ai adăpat;
Bucură-te, că prin patima ta, multe oi de la înşelăciune ai întors;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4
Vifor mare şi furtună de prigoană începuse din porunca păgânului Dio-cleţian, care cu mare urgie îngrozea pe cei credincioşi. Tu, Sfinte Muceni-ce, de furtuna nedumnezeirii ca un stâlp nemişcat ai rămas, strigând: Aliluia!

Icosul 4
Auzind tiranul antipat Domeţian cuvintele tale cele cu multă îndrăz-neală pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, a poruncit ostaşilor cu mare cruzime să te muncească; iar noi te lăudăm, strigând aşa:
Bucură-te, spânzuratule pe lemn pentru Iisus Hristos;
Bucură-te, căci cu unghii de fier carnea de pe trup a fost luată jos;
Bucură-te, ruşinarea celor ce pe tine te chinuiau;
Bucură-te, arătare jalnică a celor ce pe tine te priveau;
Bucură-te, căci cu unelte ascuţite fâşii de carne de pe tine au scos;
Bucură-te, căci cu adânci brazde trupul tău strujit a fost;
Bucură-te, sfârtecatule până la os în chip jalnic;
Bucură-te, căci în aceste munci nu ai gemut şi nici un glas nu ai scos;
Bucură-te, holdă arată pentru Hristos;
Bucură-te, ţarină înfloritoare cu rod preafrumos;
Bucură-te, jalnică privire de mult folos;
Bucură-te, căci oasele tale goale atârnând sângerate au fost;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5
Stea prealuminoasă pe cerul Bisericii lui Hristos te-ai arătat, şi tortura chinurilor cu mare bucurie pentru El ai răbdat, mărturisind şi strigând: Aliluia!

Icosul 5
Văzând tiranul antipat Domeţian ca muncitorii au slăbit chinuindu-te, pe alţi muncitori a rânduit şi mai cumplit a te chinui. Iar tu, viteazule ostaş al lui Hristos, cu mare bărbăţie ai suferit; pentru care strigăm către tine aşa:
Bucură-te, că iarăşi pentru Hristos ai fost chinuit;
Bucură-te, al Evangheliei stâlp neclintit;
Bucură-te, al tiranilor mustrător neobosit;
Bucură-te, a îngerilor veselie;
Bucură-te, a mucenicilor făclie;
Bucură-te, rana diavolilor cea nevindecată;
Bucură-te, a Ancirei credinţă nesfărâmată;
Bucură-te, suferire de munci nemaiauzită;
Bucură-te, corabie, de stânci nesfărâmată;
Bucură-te, pecetea Bisericii cea adevărată;
Bucură-te, al mucenicilor far luminos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 6
Mărturisitor mare al preaslăvitului Nume al lui Iisus Hristos la Roma, înaintea păgânului Diocleţian, trimis ai fost şi nesocotind nici muncile, nici îngrozirile lui, pentru Hristos ai strigat: Aliluia!

Icosul 6
Strălucind în tine, Sfinţite Mucenice, raza Preasfântului Duh, când ai stat înaintea păgânului Diocleţian, ai arătat cu cuvinte preaînţelepte de-şertăciunea necuraţilor zei şi, apărând tu dreapta credinţă, se cuvine a te lăuda aşa:
Bucură-te, mustrătorule al păgânului Diocleţian;
Bucură-te, biruirea lupului celui viclean;
Bucură-te, că darurile lui Diocleţian le-ai dispreţuit;
Bucură-te, că pe acestea de la Hristos cu slavă le-ai primit;
Bucură-te, doritorule al nemuritoarelor bunătăţi;
Bucură-te, defăimătorule al lumeştilor păgânătăţi;
Bucură-te, că toate le-ai lepădat pentru Hristos;
Bucură-te, vulturul raiului cel preafrumos;
Bucură-te, minte îngerească în trup trecător;
Bucură-te, al groaznicelor chinuri mult suferitor;
Bucură-te, căci cu toiege de fier bătut fiind ţi-a fost de folos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7
Vrând întunecatul Diocleţian prin cuvinte cu vicleşug a te întoarce de la Hristos şi spurcaţilor zei a te închina, tu pe aceia cu mare glas i-ai batjo-corit şi Uu Hristos ai cântat: Aliluia!

Icosul 7
Arătat-ai, Sfinţite Mucenice, prin cuvinte preaînţelepte, stricăciunea şi neputinţa idolilor pieritori, pentru care cu mare mânie pe tiranul Diocle-ţian l-ai pornit şi care iarăşi a început a te munci cumplit; pentru care îţi zicem:
Bucură-te, că gol pe roată ai fost legat;
Bucură-te, căci cuţitul roţilor trupul ţi-a sfâşiat;
Bucură-te, căci carnea, care din nou crescuse, de pe tine iar se rupea;
Bucură-te, că întru aceste munci ajutor de la Hristos ai cerut;
Bucură-te, că ai oprit roţile cu ajutor nevăzut;
Bucură-te, slăbănogirea celor ce roata învârteau;
Bucură-te, spaima celor ce te chinuiau;
Bucură-te, a celor ce priveau cu mirare;
Bucură-te, a muncitorilor defăimare;
Bucură-te, a lui Diocleţian surpare;
Bucură-te, cerbule al raiului mult setos;
Bucură-te, oaia nerătăcita a lui Hristos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8
Vîzând necuratul Diocleţian că nimic nu a sporit cu aceste munci, a poruncit să-ţi sfârtece gura şi dinţii cu un fier; Şi acestea făcându-se, mai luminat ai grăit, strigând: Aliluia!

Icosul 8
Cu totul neschimbat întru mărturisirea lui Hristos ai rămas, pentru care în temniţa întunecoasă ai fost aruncat. Primeşte dar şi de la noi această cântare:
Bucură-te, lumina temniţei celei întunecoase;
Bucură-te, arătarea luminii celei nearătate;
Bucură-te, al celor din temniţă luminătorule;
Bucură-te, al Stăpânului Hristos următorule;
Bucură-te, prefacerea temniţei în biserică prealuminoasă;
Bucură-te, botezătorul turmei lui Hristos;
Bucură-te, înmulţirea turmei lui Hristos;
Bucură-te, pom al raiului preafrumos;
Bucură-te, finic cu roade frumoase;
Bucură-te, cel viu, din vlăstari răsărind;
Bucură-te, al celor din temniţă sfeşnic prealuminos;
Bucură-te, că de la întuneric pe toţi i-ai scos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucede al lui Hristos!

Condacul 9
Toată mulţimea celor nou luminaţi cu Sfântul Botez în temniţă mer-geau cu bucurie a se aduce jertfă pentru Hristos şi cu mare glas proslăveau pe Dumnezeu, strigând: Aliluia!

Icosul 9
Pe ritori de i-am chema, cu frumoase cuvinte, să laude după vrednicie mulţimea chinurilor tale celor amare, nu ar avea pricepere vrednică acestora; iar noi păcătoşii, îndrăznind către tine, aşa glăsuim:
Bucură-te, spicule cu roade încărcat;
Bucură-te, că iarăşi înaintea lui Diocleţian ai stat;
Bucură-te, răbdătorule de alte chinuri grele;
Bucură-te, al privitorilor umilită vedere;
Bucură-te, strujitule, căci iarăşi până la oase carnea a fost luată jos;
Bucură-te, că iarăşi oasele goale au rămas însângerate;
Bucură-te, că cele dinăuntru ale tale pe jos au fost vărsate;
Bucură-te, arsule cu făclii pe cel jalnic schelet;
Bucură-te, biruinţă asupra tiranului celui păgân;
Bucură-te, nebiruit ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, că pe Diocleţian biruindu-l, la Maximian tiranul te-a trimis;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 10
Vrând păgânul împărat Diocleţian mai mari chinuri a aduce asupra ta, în Nicomidia la groaznic împărat Maximian te-a trimis spre chinuire. Încă acolo nebiruit de munci ai rămas, strigând lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 10
Zid nesurpat al mărturisirii înaintea ighemonului Agripin ai rămas, care din porunca tiranului Maximian cu mare cruzime te-a muncit, dar şi pe acest tiran l-ai lăsat uimit; pentru care te lăudăm:
Bucură-te, a lui Maximian ruşinare;
Bucură-te, şi a lui Agripin întristare;
Bucură-te, mustrătorule al ighemonului Agripin;
Bucură-te, rană a diavolilor cu mult suspin;
Bucură-te, tăiatule cu brice ascuţite;
Bucură-te, suferitorule de munci nemaiauzite;
Bucură-te, că în aceste munci pentru Agatanghel mucenicul te-ai rugat;
Bucură-te, întărirea lui Agatanghel celui pe lemn spânzurat;
Bucură-te, al tânărului mucenic îmbărbătare;
Bucură-te, al celor ce priveau nepovestita mirare;
Bucură-te, spaima tiranilor foarte mare;
Bucură-te, al mucenicilor şi al ierarhilor soare mult luminos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11
Împărate Sfinte, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, pri-meşte rugăciunea smeritului Tău mucenic, care se roagă pentru neamul creştinesc, şi ne miluieşte pe noi cei ce strigăm: Aliluia!

Icosul 11
Făclie mult luminoasă a lui Hristos te-ai arătat şi pe mulţi păgâni cu Sfântul Botez i-ai luminat, iar via sufletului tău cu multe roade o ai încăr-cat; miluieşte-ne pe noi care strigăm:
Bucură-te, a lui Domeţian antipatul înfruntare;
Bucură-te, a lui Diocleţian împăratului ruşinare;
Bucură-te, a lui Agripin ighemonul surpare;
Bucură-te, batjocorirea lui Nurchie muncitorul;
Bucură-te, a lui Domeţian biruitorule;
Bucură-te, şi a lui Maximian surpătorule;
Bucură-te, că şi pe Sacherdonie l-ai biruit;
Bucură-te, că şi pe Maxim l-ai lăsat uimit;
Bucură-te, a lui Afrodise senatorul sfărâmare;
Bucură-te, a lui Luchie tiranul pierzare;
Bucură-te, al lui Alexandru, ultimul muncitor, cădere;
Bucură-te, ruşinarea vrăjmaşilor lui Hristos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12
Vrând Stăpânul de obşte, Mântuitorul Hristos, multe oi rătăcite a adu-ce la staulul Său, pe tine, Mucenice mult pătimitorule, cu al Său Har te-a întărit, şi înfricoşate chinuri pentru El ai suferit, prin care mulţi cunos-când pe Dumnezeul Cel adevărat, au cântat: Aliluia!

Icosul 12
Cântând cu multă umilinţă jalnicele tale chinuri care pentru Hristos le-ai răbdat şi întru toate nebiruit te-ai arătat, cu cuviincioasă cântare se cuvine a striga ţie aşa:
Bucură-te, ramură din buciumul lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii sfeşnic mult luminos;
Bucură-te, turnul Bisericii cel nebiruit;
Bucură-te, că douăzeci şi opt de ani pentru Hristos ai pătimit;
Bucură-te, că unsprezece tirani pe tine te-au chinuit;
Bucură-te, că pe toţi i-ai biruit;
Bucură-te, a nevăzuţilor tirani surpare;
Bucură-te, şi a îngerilor mirare;
Bucură-te, ostaşule al Marelui Împărat;
Bucură-te, că în trup fiind, cu îngerii te-ai asemănat;
Bucură-te, diamantul Bisericii cel luminos;
Bucură-te, mlădiţa de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13
O, mult pătimitorule de chinuri amare, Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos, Clement, primeşte nevrednicele noastre rugăciuni şi fii mijlocitor pentru mântuirea sufletelor celor ce te cheamă în ajutor, că împreună cu tine în veacul viitor să cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).
Apoi se zice iarăşi

Icosul 1.
Înger în trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai arătat, căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat; pentru care te lăudăm, strigând către tine aşa:
Bucură-te, cel ce din pruncie, vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că maica ta cu mare dragoste te-a alăptat;
Bucură-te, fiule al Bisericii cu adevărat;
Bucură-te, că numele de Clement cu taină l-ai purtat;
Bucură-te, că numele de Clement, vie înseamnă cu adevărat;
Bucură-te, că via aceasta Hristos o a lucrat;
Bucură-te, căci cu al Său Mir te-a adăpat;
Bucură-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prealuminos;
Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Hristos;
Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucură-te, tânără mlădiţă de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 1
Apărătorului credinţei celei adevărate în Hristos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toţi iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

RUGĂCIUNE
O, Sfinte Sfinţite Mare Mucenice Clement, mult pătimitorule de chi-nuri amare, înfocatule mărturisitor al Preaslăvitului Nume al Mântuito-rului nostru Iisus Hristos, cel ce cu neînfricoşată inimă şi cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârşirii, prin suferirea groaznicelor şi nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele de Clement, care mlădiţă de vie se tâlcuieşte. Căci precum via se taie şi se curăţă la vreme şi mai multe roade aduce, aşa şi mult chinuitul tău trup, de mulţi tirani tăindu-se şi strujindu-se, plin de duhovniceşti struguri se arăta. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulţi din întune-ricul necredinţei la adevăratul Dumnezeu i-ai adus şi, fii ai luminii făcân-du-i, în buchetul viei lui Hristos i-ai arătat şi cu roadele vredniciei în cre-dinţă pe Stăpânul viei L-ai bucurat. Acestea şi noi, păcătoşii, înţelegându-le, cu multă umilinţă şi dragoste cădem către tine, Mare Mucenice şi mult pătimitorule, rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca şi via sufletelor noastre cea sălbatică şi neroditoare să o cureţe şi să o desăvârşească cu Sfântul Său Har, spre a aduce însutit roadele dreptăţii şi ale sfinţeniei întru slava Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

↓