Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul

Acatistul Sfântului Cuviosului  Moise Etiopianul – (28 august)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Condacul 1
Celui ce a strălucit prin fapte bune vrednice de laudă, să-i cântăm cu osâr-die şi cu bună cuviinţă căci urcându-se pe treptele virtuţilor, a ajuns la măsu-ra desăvârşirii .şi războindu-se cu diavolii cei prea înrăutăţiţi, i-a biruit, iar noi văzând tăria sufletului său, să-i cântăm:
Bucură-te sfinte prea cuvioase părinte Moise!

Icosul 1:
Pe cât de rea şi de urâtă înaintea lui Dumnezeu a fost viaţa ta cea dinainte cuvioase, pe atât de plăcută şi frumoasă a fost petrecerea ta cea monahiceas-că, deoarece nu te-a lăsat Domnul să te pierzi în acele răutăţi în care te aflai, pentru aceea noi credincioşii îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că Dumnezeu din tâlhar te-a făcut slugă credincioasă;
Bucură-te, că pocăinţa ta a plăcut Domnului;
Bucură-te, că din slugă a diavolului te-ai făcut rob lui Hristos;
Bucură-te, că pe cât de multe ucideri ai făcut înainte, pe atât de mulţi ai adus la Viaţă din moartea păcatelor;
Bucură-te, că te-a întors Domnul de pe calea pierzării pe cea a mântuirii;
Bucură-te, că ai aflat milă de la Domnul şi ai părăsit păcatul;
Bucură-te, că Dumnezeu a înnoit duhul tău care era stricat de patimi;
Bucură-te, că a zidit în pieptul tău o inimă curată;
Bucură-te, că ai fost slobozit din lanţurile fărădelegilor;
Bucură-te, că acul morţii nu a avut putere multă vreme asupra ta;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a scos din gura Iadului care pe mulţi a înghiţit
Bucură-te, căci ca o floare vestejită ai revenit la viaţă prin ploaia milostivi-rii Celui Prea înalt;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 2:
Multe au fost isprăvile faptelor tale celor rele, dar după aceea mai multe fapte bune ai săvârşit, covârşind cu mult răutatea prin bunătate, drept aceea noi văzând întoarcerea ta Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
Dumnezeu văzând că diavolul a pus stăpânire pe voinţa ta, nu a putut răbda ca făptura cea zidită dupa chipul şi asemănarea Sa, să fie înghiţită de moarte pentru aceea ca un îndurat te-a izbăvit din gheara câinelui şi din coarnele taurilor celor înţelegători pentru aceasta şi noi îţi zicem unele ca acestea:
Bucură-te, că Stăpânul după ce te-a găsit, te-a adus pe umerii Săi în stau-lul oilor sale care ascultau de glasul Lui;
Bucură-te, că te-a învăţat cum sa-L slujeşti cu credinţă;
Bucură-te, că ţi-a arătat cât de mult trebuie să-L iubeşti;
Bucură-te, că nu te-ai împotrivit leacurilor celor amare pe care ţi le dădea Domnul pentru tămăduirea sufletului tău;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolul din cămara sufletului tău, făcându-ţi sufletul templu al Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai avut în inima şi cugetul tău pe Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, că ai izbutit să-ţi cureţi partea cea dinăuntru a „paharului tău”;
Bucură-te, lucrător osârdnic al viei lui Hristos;
Bucură-te, că ai fost luptător îndârjit împotriva diavolilor;
Bucură-te, că ai stricat cursele cele de multe feluri ale demonilor;
Bucură-te, că ai fost găsit întocmai ca o comoară în ţarină;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 3:
Minunată s-a arătat viaţa ta cea monahicească, deoarece ai întrecut pe mulţi în virtuţi şi toate faptele cele bune, căci veneau la tine chiar şi sihaştri vestiţi pentru a cere sfat şi se întorceau toţi cu mângâiere sufletească de la tine părinte, care toata viaţa ta ai cântat lui Dumnezeu care te-a mântuit: Aliluia!

Icosul 3:
Vestit ai fost în tot Egiptul pentru răutăţile tale cele de multe feluri pentru aceea se înfricoşau toţi de auzirea numelui tău, însă îndreptându-ţi viaţa, ai ajuns înfricoşător diavolilor, cărora până atunci le-ai fost supus prin faptele tale cele rele, iar noi văzând întoarcerea ta, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că din rob al diavolilor ai ajuns mai puternic decât ei;
Bucură-te, că aceştia fugeau când auzeau de numele tău;
Bucură-te, că nu puteau suferi nici atunci când rostea cineva numele tău;
Bucură-te, foc care mistui puterea diavolească;
Bucură-te, că din rob al patimilor te-ai făcut stăpân peste ele;
Bucură-te, că trupul tău care era deprins cu mâncăruri alese, l-ai supus la post desăvârşit;
Bucură-te, că te-ai asemănat îngerilor prin vieţuirea ta;
Bucură-te, surpătorul ispitelor diavoleşti;
Bucură-te, stea luminoasă care ai răsărit din bezna nopţii păcatelor;
Bucură-te, soare luminos cu raze in chipul focului;
Bucură-te, că diavolii nu pot să privească spre tine;
Bucură-te, povăţuitorul celor neştiutori;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 4:
Schimbarea vieţii tale a mâniat pe demoni, a caror slujitor erai mai înain-te, pentru aceea au năvălit asupra ta cu ispite de tot felul, dar tu i-ai alungat de la tine ca pe nişte neputincioşi, nefăcându-ţi nici un rău, pentru aceea noi văzând biruinţele tale, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:
Nevoindu-te cu osteneli pustniceşti, ai luptat până la moarte împotriva is-pitelor ce veneau asupra ta, dar tu părinte le-ai lepădat de la tine ca pe cea mai vătămătoare otravă, pentru aceasta şi cugetul ne îndeamnă să-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, căci ca un foc ai ars pleava ispitelor trupeşti;
Bucură-te, că ai fost încercat ca aurul în cuptor;
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor întru toate;
Bucură-te, că şi ispita desfrânării ai biruit-o;
Bucură-te, că mult timp te-ai luptat cu ea;
Bucură-te, că postul şi privegherea ţi-au fost arme nebiruite;
Bucură-te, căci cu acestea te-ai suit spre ceruri;
Bucură-te, că multe lacrimi ai vărsat pentru spălarea păcatelor tale;
Bucură-te, că diavolii se spăimântau de răbdarea ta;
Bucură-te, că pe pământ ai vieţuit îngereşte;
Bucură-te, că şi Hristos Domnul te-a iubit pentru smerenia ta cea multă;
Bucură-te, că defăimându-te pe tine însuţi ai fost slăvit de Dumnezeu;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 5:
Cine va spune luptele tale împotriva patimilor sau cine se va încumeta să istorisească pătimirile tale din partea diavolilor care până la moarte au luptat împotriva ta şi se tânguiau cu amar că te-au pierdut din cursele lor, din care te-a scos Hristos Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 5:
Razboindu-te patima desfrânării, ai cerut sfatul sfântului Isidor, stareţul tău care te-a îndemnat să te nevoieşti cu mult post şi rugăciune, adăugând şi lucrul mâinilor, căci prin osteneală şi postire se alungă demonii cei stricători de sufle, iar tu închizându-te în chilia ta te osteneai cu aceste trei arme: postul, rugăciunea şi osteneala, iar noi lăudăm răvna ta cea multă pentru Hristos, aşa:
Bucură-te, împlinitorule al poruncii stareţului tău;
Bucură-te, că te-ai făcut ascultător desăvârşit;
Bucură-te, că ai vestit stareţului tău că patima nu slăbeşte;
Bucură-te, că sfântul Isidor ţi-a arătat în acea vedenie că mai mulţi sunt cei ce sunt cu noi decât cei împotriva noastră;
Bucură-te, că tu văzând acea vedenie te-ai întărit şi ai continuat mai departe rânduiala ta cea dinainte;
Bucură-te, că aprinzându-ţi-se trupul ai cerut sfatul altui stareţ iscusit;
Bucură-te, că acela te-a învăţat să-ţi dezlipeşti mintea de acele patimi cu care te îndulceai;
Bucură-te, că ai fost povăţuit să priveghezi cu trezvie;
Bucură-te, că toată noaptea te-ai rugat stând în picioare;
Bucură-te, că pe lângă obişnuitele osteneli şi altele şi mai grele;
Bucură-te, că umpleai vasele pustnicilor cu apă pe care o aduceai de departe fără ca ei să ştie;
Bucură-te, că diavolul nesuferind o nevoinţă ca aceasta, te-a lovit în aşa fel încât abia după un an ai putut umbla;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 6:
După ce diavolul te-a lovit, ai rămas aproape mort, însă găsindu-te părin-ţii care mergeau să aducă apă din acelaşi loc unde mergeai şi tu, te-au luat şi ducându-te la chilia ta, unde te-au îngrijit timp de un an, apoi ridicându-te ai putut să mergi, drept aceea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:
Văzând stareţul tău ce ai pătimit din pricina luptei tale împotriva vrăjma-şului, te-a sfătuit să fii cu măsură întru toate, însă tu i-ai spus că nu te vei lăsa până ce nu vor înceta nălucirile visurilor, iar el ţi-a spus că de acum înainte nu vei mai avea astfel de năluciri, noi văzând unele ca acestea, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că te-ai împărtăşit cu sfintele taine după ce te-ai întărit cu trupul;
Bucură-te, că ai fost lăsat să pătimeşti astfel, ca să nu te înalţi cu mintea;
Bucură-te, că Stăpânul te-a scăpat din prăpastia mândriei;
Bucură-te, slujitor nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, că ai scăpat de lupul cel înţelegător;
Bucură-te, căci ca o pasăre ai zburat către ceruri;
Bucură-te, sfeşnicul cel poleit cu aurul faptelor celor bune;
Bucură-te, pahar plin de vinul cel dulce al smereniei;
Bucură-te, vasul cel ales al Stăpânului Hristos ;
Bucură-te, trâmbiţa cea răsunătoare a împăratului Celui Mare;
Bucură-te, corabia cea ajunsă la limanul veşniciei;
Bucură-te, cel ce pedepseşti pe cei ce fac nelegiuiri;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 7:
Venind la tine un boier împreună cu ai săi, tu ai fugit din chilia ta şi întâl-nindu-te cu ei te-au întrebat dacă-l cunoşti pe părintele Moise, tu le-ai spus ca este un bătrân mincinos şi cu viaţă necurată, iar ei ajungând şi spunând cine le-a spus lor acestea, iar când au aflat că tu ai fost, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:
Porunca stareţului tău părinte, ca nimeni să nu mănânce toată Săptămâna Mare, tu ai făcut bine cu fraţii care au venit la tine, dându-le bucate fierte, pentru aceea ai fost lăudat de părinţi înaintea tuturor, zicând: porunca oa-menilor ai călcat-o, iar pe a lui Dumnezeu ai săvârşit-o pentru aceasta şi noi îţi zicem unele ca acestea:
Bucură-te, iubitorule de străini;
Bucură-te, părintele cel milostiv;
Bucură-te, că făcând milostenii ai fost miluit de Stăpânul;
Bucură-te, căci ca argintul ai fost curăţat în focul ispitelor;
Bucură-te, postitorule cel adevărat;
Bucură-te, că înfrânarea ţi-a fost hrană;
Bucură-te, că privegherea ţi-a fost drept odihnă;
Bucură-te, că ai adăpat grădina sufletului cu multe lacrimi;
Bucură-te, că petrecând în nevoinţă, te-ai învrednicit de darul preoţiei;
Bucură-te, că fiind gonit de preoţi din sfântul altar pentru a te ispiti, tu te ocărai pe sine-ţi;
Bucură-te, că episcopul a spus în auzul tuturor că eşti vrednic cu adevărat;
Bucură-te, slujitor vrednic al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 8:
Apropiindu-se ziua mutării tale de la cele trecătoare la cele veşnice, ai vă-zut cu ochii cei duhovniceşti timpul şi felul în care aveai să-ţi sfârşeşti lupta cu trupul, pentru aceasta ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:
Când le-ai spus fraţilor să fugă pentru că barbarii vor veni la schit, ei te-au întrebat de ce nu fugi şi tu, le-ai spus ca de mulţi ani aştepţi această clipă, căci cel ce ridică sabia de sabie va muri, au rămas şi ei împreună cu tine care le-ai dat pildă de netemere, pentru aceea noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte cuvios;
Bucură-te, sfătuitorule cel înţelept;
Bucură-te, înţelepţitule de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai făcut tron al înţelepciunii celei desăvârşite;
Bucură-te, că ai fost răbdător în toate ispitele;
Bucură-te, că le-ai biruit fără să fii biruit de ele;
Bucură-te, că te-ai hrănit toată viaţa cu cele sfinte;
Bucură-te, că Hristos te-a încununat pentru că ai păzit chipul îngeresc neîntinat;
Bucură-te, că şi cununa muceniciei din mâna Domnului ai luat;
Bucură-te, că te-ai învrednicit să locuieşti în ceruri;
Bucură-te, că de la naştere ai împlinit şapte zeci şi cinci de ani şi tot atâţia ucenici ai adunat;
Bucură-te, că şase dintre ei au luat împreună cu tine cununa muceniciei;
Bucură-te, de Dumnezeu purtaăorule părinte Moise!

Condacul 9:
După plecarea barbarilor, venind fratele acela şi găsindu-vă săvârşiţi din viaţă, a văzut şase cununi pogorându-se din cer. Ducându-se a vestit şi pe ceilalţi părinţi ascunşi de teama barbarilor şi venind toţi au îngropat sfintele voastre trupuri, care erau slăbite de post, rugăciune şi osteneală şi tânguin-du-se au cântat lui Dumnezeu: Aliluia;

Icosul 9:
În zadar ne ostenim noi păcătoşii să cinstim pomenirea ta cu cântări alese, căci nu ne pricepem ce grăim fără numai aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, lauda cuvioşilor;
Bucură-te, nevoitor neîntrecut;
Bucură-te, că erai aproape de moarte din pricina ispitelor;
Bucură-te, că nici atunci nu te-ai lăsat înfricoşat;
Bucură-te, că vrând să-ţi încerce smerenia, părinţii te-au numit „arap”;
Bucură-te, că defăimându-te ei, tu nu te-ai mâhnit;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, că acum vezi pe Hristos aievea şi nu în vedenie;
Bucură-te, măslin roditor de virtuţi mântuitoare;
Bucură-te, că umblând în haine proaste, ai primit de la Hristos haina care nu se învecheşte niciodată;
Bucură-te, că ai luat îndoită plată de la Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 10:
Cine a auzit ca un tâlhar înrăutăţit să se facă monah îmbunătăţit? Cu adevărat aceasta este schimbarea dreptei Celui Prea înalt, căci unde vrea Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii; pentru aceasta şi noi cântăm Milostivului nostru Dumnezeu şi Ziditor: Aliluia!

Icosul 10:

Cu adevărat multe şi necunoscute sunt căile spre mântuire pe care Domnul le-a pregătit pentru cei ce vor să se mântuiască, pentru că şi tu părinte Moise ai venit la cunoştinţa lui Dumnezeu iar noi cântăreţii tăi, zicem unele ca acestea:
Bucură-te, făcătorule de minuni;
Bucură-te, că tot în Egipt a făcut Moise văzătorul de Dumnezeu acele minuni înfricoşătoare cu faraon;
Bucură-te, că tu ai făcut minuni cu cei ce erau în nevoi;
Bucură-te, strălucirea chipului îngeresc;
Bucură-te, că şi îngerii s-au spăimântat de luptele tale cu diavolii;
Bucură-te, că te-ai făcut povăţuitor al monahilor;
Bucură-te, că ai fost socotit mai mare decât marele Arsenie pentru dragostea ce aveai pentru străini;
Bucură-te, părinte împodobit cu harul sfântului Duh;
Bucură-te, că ai biruit pe faraonul cel gândit;
Bucură-te, că l-ai înecat pe el în marea rugăciunilor tale;
Bucură-te, că ai avut apărător pe Dumnezeu Atotputernicul;
Bucura-te, pomul cel încărcat de roadele cele dulci ale ascultării şi supu-nerii;
Bucura-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 11:
Din ziua întrării în mănăstire şi până în ceasul cel de pe urmă, ai păzit fără ştirbire toate poruncile sfinţilor părinţi care au fost mai înainte de noi ascultători, lăsându-ne nouă pildă de adevărată petrecere monahicească, iar tu părinte păzind toate acestea, ai aflat în ceruri plata ostenelilor tale de la Hristos Dumnezeu Căruia în ceruri Îi cânţi: Aliluia!

Icosul 11:
Am auzit părinte de minunată viaţa ta, pe care ai petrecut-o după voia lui Dumnezeu căci ţi-a răsplătit însuţi ostenelile tale cele pricinuitoare de mân-tuire, dându-ţi să mănânci din Pomul Vieţii celei veşnice şi să bei din Izvorul cel pururea curgător şi răcoritor al Raiului pe care l-ai dobândit cu multe sudori, iar acum părinte nu ne uita pe noi cei ce-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, că dragostea ta pentru străini mult ţi-a folosit;
Bucură-te, că milostenia te-a scăpat de vămile cele din văzduh;
Bucură-te, că pentru aspra ta vieţuire, acum te desfătezi în loc luminos şi fără de nici o supărare;
Bucură-te, că locuind într-o chilie săracă, ţi-ai făcut palat împărătesc în ceruri;
Bucură-te, comoară plină de felurite bogăţii;
Bucură-te, că mucenicii te-au primit în prea luminoasa lor ceată;
Bucură-te, că şi cuvioşii se veselesc de venirea ta în mijlocul lor;
Bucură-te, că sufletul tău se desfătează de cântările care nu vor înceta niciodată;
Bucură-te, că ţi-ai făcut ucenici întocmai ca o viţă-de-vie care odrăsleşte lăstarii cei roditori ai faptelor bune;
Bucură-te, căci ne-ai arătat nouă calea spre mântuire;
Bucură-te, că uşile Raiului s-au deschis înaintea ta;
Bucură-te, că Heruvimii te-au lăudat pentru biruinţă;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 12:
Dacă trebuie lăudate faptele cuiva, acela eşti tu părinte Moise, căci ai pli-nit făgăduinţele monahiceşti pe care le-ai făcut Stăpânului Hristos căci vă-zându-te atât de sârguincios pentru dragostea Sa, te-a luat în împărăţia cea Cerească şi te-a făcut împreună moştenitor cu El căruia toată viaţa ta I-ai cântat aşa: Aliluia!

Icosul 12:
Aflând tâlharii, cărora mai înainte le-ai fost vătaf, că ţi-ai schimbat viaţa şi te-ai făcut monah, au lăsat şi ei viaţa lor cea plină de răutăţi şi fărădelegi făcându-se monahi îmbunătăţiţi şi sporind în calea mântuirii, iar noi auzind de o astfel de întoarcere, minunându-ne cântăm aşa:
Bucură-te, stâlpul Ortodoxiei;
Bucură-te, sprijinul celor slăbiţi de patimi şi păcate;
Bucură-te, cunoscătorule al gândurilor;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a împodobit cu dragoste pentru aproapele;
Bucură-te, că această virtute nu piere nici în viaţa aceasta nici în cea viitoare;
Bucură-te, că bucuros ai primit paharul muceniciei;
Bucură-te, că acum mijloceşti pentru cei ce se roagă ţie;
Bucură-te, că ai mare îndrăzneală către Dumnezeu;
Bucură-te, că nici unul din cei ce veneau la tine nu ieşea nemângâiat;
Bucură-te, că primind darul preoţiei ai slujit lui Hristos cu toată osârdia;
Bucură-te, că nu suferi pe cei necredincioşi;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 13:
O, prea cuvioase părinte Moise, cel ce nu ai rămas tăinuit de noi păcătoşii, ci din voia lui Dumnezeu am aflat prin câte lupte şi osteneli trebuie să do-bândim slava cea cerească; deoarece prin aleasa ta viaţă monahicească, prin lacrimile cele multe, prin privegheri şi rugăciuni şi prin felurite osteneli ai îmblânzit mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra ta şi astfel te-ai făcut cetăţean al Raiului, iar pe noi ne învaţă să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).
Apoi se zice iarăşi
Icosul 1:
Pe cât de rea şi de urâtă înaintea lui Dumnezeu a fost viaţa ta cea dinainte cuvioase, pe atât de plăcută şi frumoasă a fost petrecerea ta cea monahiceas-că, deoarece nu te-a lăsat Domnul să te pierzi în acele răutăţi în care te aflai, pentru aceea noi credincioşii îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că Dumnezeu din tâlhar te-a făcut slugă credincioasă;
Bucură-te, că pocăinţa ta a plăcut Domnului;
Bucură-te, că din slugă a diavolului te-ai făcut rob lui Hristos;
Bucură-te, că pe cât de multe ucideri ai făcut înainte, pe atât de mulţi ai adus la Viaţă din moartea păcatelor;
Bucură-te, că te-a întors Domnul de pe calea pierzării pe cea a mântuirii;
Bucură-te, că ai aflat milă de la Domnul şi ai părăsit păcatul;
Bucură-te, că Dumnezeu a înnoit duhul tău care era stricat de patimi;
Bucură-te, că a zidit în pieptul tău o inimă curată;
Bucură-te, că ai fost slobozit din lanţurile fărădelegilor;
Bucură-te, că acul morţii nu a avut putere multă vreme asupra ta;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a scos din gura Iadului care pe mulţi a înghiţit
Bucură-te, căci ca o floare vestejită ai revenit la viaţă prin ploaia milostivi-rii Celui Prea înalt;
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule părinte Moise!

Condacul 1
Celui ce a strălucit prin fapte bune vrednice de laudă, să-i cântăm cu osâr-die şi cu bună cuviinţă căci urcându-se pe treptele virtuţilor, a ajuns la măsu-ra desăvârşirii .şi războindu-se cu diavolii cei prea înrăutăţiţi, i-a biruit, iar noi văzând tăria sufletului său, să-i cântăm:
Bucură-te sfinte prea cuvioase părinte Moise!

Rugăciune către
Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Moise:
Sfinte al lui Dumnezeu părinte Moise, sosind ziua pomenirii tale cea de peste an, te rugăm să nu treci cu vederea ale noastre netrebnice şi sărace ru-găciuni de cerere pe care le aducem ţie noi robii tăi. Ci ca un părinte milostiv şi iubitor de fii, ascultă-ne pe noi în ceasul acesta, când suntem greu încer-caţi cu tot felul de ispite, pe care, din pricina păcatelor noastre celor grele pe care le-am săvârşit şi care ne-a slăbit sufletele, nu le putem răbda şi nici ochii spre cer nu putem să-i ridicăm, covârşindu-ne sarcina cea grea a păcatelor pe care nu le-am părăsit, mâniind cu aceasta pe Dumnezeu care a aşteptat în-toarcerea noastră, însă noi am ajuns nesimţitori şi nevrednici de milă. Pentru aceasta alergăm la bunătatea ta părinte, deoarece ştim că Domnul nu trece cu vederea ale tale rugăciuni şi cereri. Mijloceşte deci şi pentru noi părinte să ne mântuim de chinurile cele grozave pregătite pentru cei păcătoşi.
Aşa părinte Moise, să nu ne laşi pe noi în moartea păcatelor, ci scapă-ne pe noi din Egiptul patimilor cele stricătoare de suflet, precum Moise văzăto-rul de Dumnezeu pe poporul cel ales din robia lui Faraon şi i-a adus în ţara făgăduinţei, aşa şi tu părinte, du-ne în Raiul cel făgăduit de Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia fie slava în veci; Amin!

↓