Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii

Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii – 29 martie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Unindu-ţi chipul prin dragoste cu virtuţile lui Dumnezeu, te-ai arătat icoană vie a Arhiereului Christos, Sfinte Diadoh. Şi gustând întru multă simţire dulceaţa Preasfântului Duh, întru bucuria Tatălui Ceresc ca un fiu ai intrat:
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Icosul 1
Viaţa ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveşmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet şi cunoscător al dumnezeieştii vieţuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te:
Bucură-te, hotar al vieţuirii celei înalte
Bucură-te, teolog întru lărgimea vederii duhovniceşti
Bucură-te, vas al smereniei şi milei dumnezeieşti
Bucură-te, pomenire de Dumnezeu ce surpi deprinderea răului
Bucură-te, chip al negrăitei mişcări spre Cel Necuprins
Bucură-te, îndrăzneală ce cauţi dragostea Sfintei Treimi
Bucură-te, libertate robită prin dragoste lui Christos
Bucură-te, credinţă hrănită de strălucirea iluminării dumnezeieşti
Bucură-te, nevoitor al curăţiei
Bucură-te, cuvânt ce saturi simţirea duhovnicească a minţii
Bucură-te, cuvânt lărgit prin contemplaţie după măsura dragostei
Bucură-te, cuvânt închinat lui Dumnezeu prin smerita cugetare
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 2
Ai învăţat, Părinte, că harul Botezului curăţă Chipul lui Dumnezeu din om de întinăciunea păcatului, sălăşluindu-se în adâncul minţii, chiar dacă prezenţa lui e acoperită. Abia după ce am sporit în dragoste ni se face şi harul simţit, zugrăvind peste chip asemănarea. Iar cu dumnezeieştile tale cuvinte ai păzit curată de erezia masalienilor învăţătura Bisericii şi credinţa în Sfintele Ei Taine, pentru care împreună cu tine slăvim pe Christos: Aliluia!

Icosul 2
Din Sfintele Scripturi şi trăirea în Duhul ai arătat că înainte de Sfântul Botez harul îndeamnă sufletul spre cele bune din afară, iar Satana foieşte în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile minţii spre Domnul. Dar din ceasul în care renaştem, harul intră înlăuntru, iar diavolul e scos afară, războindu-ne din jurul inimii, prin gânduri şi simţirile trupului. Pentru aceasta şi dragostea de Dumnezeu, când ne gândim la El fierbinte, din adâncul inimii o simţim, iar noaptea patimilor ca pe întunericul cel din afară:
Bucură-te, căutare a locului inimii
Bucură-te, aflare în adâncul de taină a comorilor vieţii
Bucură-te, alergare pe cărarea sfintelor nevoinţe
Bucură-te, răbdare a necazurilor de la demoni întru simţirea propriei neputinţe
Bucură-te, câştigare prin răbdare a smereniei curăţitoare
Bucură-te, sărăcie cu duhul făcută piatră de altar
Bucură-te, minte pironită pe crucea inimii
Bucură-te, pază a Chipului nestricăciunii cu armele luminii
Bucură-te, trecere prin apa pocăinţei şi focul cunoştinţei de Dumnezeu
Bucură-te, închinare, chip al unirii celor despărţite de păcat
Bucură-te, inimă în rugăciune, renăscută din apă şi duh
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 3
Doctor şi călăuză iscusită eşti celor încercaţi de patimi, pătrunzând prin harul lui Dumnezeu în tainiţele inimii şi vindecând cu puterea Lui sufletele celor ce voiesc tămăduirea. Iar prin tine lucrând Christos, toată Biserica se întăreşte şi într-un glas cântă: Aliluia!

Icosul 3
Ne-ai învăţat, Părinte, că viaţa duhovnicească începe prin curăţire cu multă luare aminte şi frică de Dumnezeu. Căci Domnul ne cheamă să-L urmăm întru lumină, lăsând grijile deşarte şi poftele ce aştern întunericul nepăsării:
Bucură-te, curăţire, rod al ascultării şi înfrânării
Bucură-te, curăţire ce trezeşti simţirea mângâierii dumnezeieşti
Bucură-te, curăţire ce odrăsleşti rodul dragostei
Bucură-te, trezvie a minţii ce străjuieşti vistieriile firii
Bucură-te, tăcere ce dai tărie în mânia cea împotriva patimii
Bucură-te, liniştire ce iubeşti dreapta socoteală
Bucură-te, răbdare neclintită în aşteptarea harului Sfântului Duh
Bucură-te, cămară strălucind de lumina Lui sfântă şi slăvită
Bucură-te, sfântă nevoinţă întru a nu stinge duhul
Bucură-te, minte făcută străvezie de lumina dumnezeiască
Bucură-te, fierbinte pomenire a Numelui Domnului Iisus
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 4
Pământul iubirii de sine l-ai părăsit pentru dragostea lui Christos, de Care te-ai alipit prin puterea unui negrăit dor. Neîncetat către hotarul vederii lui Dumnezeu călătorind, cu închinare cântai: Aliluia!

Icosul 4
Toate ispitele şi supărările le topeai în dulceaţa harului, încât ocărât sau păgubit fiind, nedesfăcut de legătura dragostei te arătai, întru plinirea legii duhovniceşti:
Bucură-te, suflet condus de alaiul virtuţilor înaintea Sfintei Treimi
Bucură-te, credinţă, cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu
Bucură-te, smerenie, căutare doar de slava lui Dumnezeu
Bucură-te, nădejde, călătoria minţii spre cele nevăzute
Bucură-te, răbdare, stăruinţă de a-L vedea cu ochii înţelegerii pe Cel Nevăzut, ca văzut
Bucură-te, neiubire de arginţi, dorire de neagonisire aşa cum cineva vrea să aibă
Bucură-te, cunoştinţă, uitare de sine când te gândeşti la Dumnezeu
Bucură-te, smerită cugetare, uitare atentă a isprăvilor tale
Bucură-te, nemâniere, dorinţă multă de a nu te mânia
Bucură-te, curăţie, simţire pururea lipită de Domnul
Bucură-te, iubire, sporire a prieteniei cu cei ce ne ocărăsc
Bucură-te, desfătare în Dumnezeu, socotire ca bucurie a tristeţii morţii
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 5
Sfeşnicul cunoştinţei lumina în tine pururi, căci prin toate şi mai ales prin pacea sufletului, dăruiai odihnă Duhului Sfânt, neîntristând cu nimic bunătatea Lui. Pentru aceasta, tuturor grăiai că numai El poate curăţi mintea şi să o izbăvească cu puterea Sa din mâinile nevăzuţilor tâlhari, ca luminată şi neînceţoşată să cânte cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 5
Chipul tău izvora puterea credinţei lucrătoare prin dragoste, pe toţi îndemnându-i să intre în focul trăirii duhovniceşti, iar mustrările conştiinţei să le primească ca pe un leac al vieţii:
Bucură-te, cuget subţiat prin osteneli şi dureri
Bucură-te, dor nemărginit de mărturisire
Bucură-te, cuvânt fără pizmă
Bucură-te, râvnă fără răutate
Bucură-te, credinţă, apă a uitării relelor
Bucură-te, pocăinţă, revărsare de lacrimi cu multă mulţumire
Bucură-te, osândire a păcatelor proprii ce alungi judecata
Bucură-te, frică de Domnul ce cureţi lepra voluptăţii
Bucură-te, mişcare spre bunătatea dumnezeiască neîmpiedicată de grijă
Bucură-te, simplitate a dispoziţiei inimii ce atingi limanul voii dumnezeieşti
Bucură-te, trup înflorit prin har şi nădejdea cea bună a inimii
Bucură-te, desăvârşită nemişcare din locul rugăciunii
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 6
Pe calea fără întoarcere a prefacerii duhovniceşti ai alergat, Sfinte Diadoh, iar împlinind faptele dreptăţii în duh de smerenie, Chipul ţi l-ai luminat cu liniştea negrăită a chemării lui Christos: Aliluia!

Icosul 6
Pătimind lucrarea harului, izvor de dragoste şi bucurie spre slava Bisericii te-ai arătat, iar uns de mirul Cuvântului ne-ai împărtăşit din experienţă ştiinţa luptei duhovniceşti:
Bucură-te, îmbrăcare în Christos, prin împărtăşirea de dumnezeieştile Taine
Bucură-te, risipire prin pomenirea Domnului Iisus a adierii vicleanului
Bucură-te, suflet purtat spre Christos de o mişcare neşovăielnică şi fără năluciri
Bucură-te, trup atras de suflet în sânul dragostei netâlcuite
Bucură-te, feciorie a minţii ce naşti deosebirea duhurilor
Bucură-te, stăruinţă în ascultare ce nimiceşti părerea de sine
Bucură-te, ascultare cu bucurie ce odrăsleşti smerita cugetare
Bucură-te, ascultare, uşă şi intrare spre dragostea lui Christos
Bucură-te, bărbăţie şi milă ce aşterni cale blândeţii
Bucură-te, împlinire a canonului conştiinţei
Bucură-te, chip de împărat al creaţiei, prin asemănarea cu Christos
Bucură-te, iubire de Dumnezeu din tot cugetul şi simţirea inimii
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 7
Prin paza simţurilor ţinerea de minte a inimii spre lucrarea poruncilor o ai întărit. Iar prin ochii virtuţilor pe Dumnezeu văzând, cu aripile dragostei Lui te-ai acoperit, asemănându-te Heruvimilor, care neîncetat cântă: Aliluia!

Icosul 7
Ai învăţat pe creştini să deprindă ura faţă de patimile neraţionale, dar să nu se scârbească precum maniheii de cele fireşti invocând asceza. Ci cu înfrânarea să-şi înfrumuseţeze trupul ca pe un altar al Duhului Sfânt şi semn al dragostei adevărate:
Bucură-te, lucrare a virtuţilor cu măsura dreptei socoteli
Bucură-te, nevoinţă a trupului ce slujeşti luptei duhovniceşti
Bucură-te, păzire a înfrânării de viermele slavei deşarte
Bucură-te, postire, cale spre fericita cumpătare
Bucură-te, răbdare fără şovăire a amărăciunii luptei
Bucură-te, tărie a cugetului nemoleşită de desfătări
Bucură-te, nădejde a vindecării aruncată spre Christos
Bucură-te, inimă mulţumitoare ce atingi hotarul neprihănirii
Bucură-te, mutare a plăcerii în simţirile duhovniceşti
Bucură-te, strâmtorare a cugetului, cărare a vieţii veşnice
Bucură-te, credinţă ce primeşti arvuna vieţii viitoare
Bucură-te, privire întoarsă prin pomenirea de Dumnezeu în adâncul inimii
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 8
De asprimea patimilor curăţindu-ţi mintea, iar simţirea ca pe un prunc la sânul Duhului încălzindu-o, ca de la o maică te-ai învăţat a cugeta şi a striga împreună cu El: „Doamne Iisuse Christoase!”. Aşa ai aflat înlăuntrul inimii mărgăritarul iubirii de Dumnezeu şi pentru el cele trecătoare lăsând, neîncetat cântai: Aliluia!

Icosul 8
Ca pe o mireasă fără prihană cugetul Bisericii l-ai înfăţişat lui Christos, tuturor împărtăşind lumina dragostei şi curăţia credinţei, cu arhierească vrednicie:
Bucură-te, nevedere a lumii făcută mahramă a Cuvântului
Bucură-te, mahramă a simţirii pecetluită cu Chipul Lui
Bucură-te, vedere apoi şi a celor din afară prin lumina din Icoană
Bucură-te, memorie sfinţită de întipărirea Numelui mântuitor
Bucură-te, păzire a cugetului în hotarul închinării
Bucură-te, jertfire a voii proprii ce întrupezi voia dumnezeiască
Bucură-te, tăcere la vreme, maica gândurilor preaînţelepte
Bucură-te, înlăcrimată şi blândă cugetare
Bucură-te, limpede cântare a stăpânirii Domnului
Bucură-te, sărăcie de Dumnezeu iubitoare, năstrapă a teologiei
Bucură-te, nejudecare, inimă copleşită de dreptatea dragostei lui Christos
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 9
Sfântul Ioan Botezătorul însuşi ţi s-a arătat în vedenie, din ale cărui cuvinte chipul vederii duhovniceşti l-ai zugrăvit, cântând împreună cu el: Aliluia!

Icosul 9
În fulgerările luminii negrăite cu cuvintele lui Dumnezeu hrănindu-ţi mintea, ai intrat în cămara Mirelui Christos, prin Care Chipul unirii celei mai presus de fire Bisericii l-ai împărtăşit:
Bucură-te, rugăciune ostenitoare, plinire a milosteniei
Bucură-te, pocăinţă izbăvitoare de patimi
Bucură-te, vestire cu putere multă a Împărăţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, răbdare cu bucurie a lipsei şi necazurilor
Bucură-te, neprihănită mânie ce alungi moleşeala şi întristarea
Bucură-te, râvnă a cuvioşiei împotriva păcatului
Bucură-te, mişcare nemişcată a inimii sub suflarea harului
Bucură-te, smerenie, veşmânt al dumnezeirii
Bucură-te, îngerească pace a mărturisirii curate
Bucură-te, conştiinţă încredinţată de iertare prin lacrimile dragostei
Bucură-te, gustare întru cunoştinţă a Trupului şi Sângelui lui Christos
Bucură-te, răstignire de bună voie pe Crucea Iubirii
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 10
Împărăţind în tine harul, frumuseţea izvoarelor Foticeii cu strălucirea dogmelor o ai umbrit. Căci învăţai ca unul care are putere, iar de buruienile eretice pământul inimilor curăţind, soborniceasca credinţă o ai semănat: Aliluia!

Icosul 10
Împreună cu alţi ierarhi, pe împăratul Leo I l-ai înştiinţat de moartea patriarhului Alexandriei, Proterie, ucis de monofiziţi. Şi de cugetul pângăritor icoana mântuirii apărând, pe Christos în două firi nedespărţite şi neamestecate L-ai mărturisit:
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii
Bucură-te, mântuitoare grijă de odoarele credinţei
Bucură-te, minte înălţată deasupra zidirii
Bucură-te, cuvânt încălzit de Soarele Christos
Bucură-te, cuvânt mângâiat de adierea Sfântului Duh
Bucură-te, cuvânt umbrit de Părintele luminilor
Bucură-te, gândire adâncă la moarte, hotarul veşniciei
Bucură-te, smerenie ce prefaci deznădejdea în fericită întristare
Bucură-te, socotire de sine mai prejos decât toată zidirea
Bucură-te, dar şi lepădare de sine întru mărturisirea credinţei
Bucură-te, inimă unită cu mintea lui Christos
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 11
Pe scara de la pământ la cer descoperită lui Iacov, ca un înger al păcii urcai şi coborai, adâncul Proniei dumnezeieşti scrutând cu inimă curată: Aliluia!

Icosul 11
Ca un prunc adevărat al harului, cu mici părăsiri şi dese mângâieri alăptat, te-ai deprins cu toată frica şi întru multă smerenie să-L chemi pe Domnul în ajutor, cunoscând răutatea vrăjmaşului. Pe care prin bunătatea lui Dumnezeu risipind-o, ai ajuns la bărbatul desăvârşit şi măsura vârstei plinirii lui Christos:
Bucură-te, iubire de Christos cu nesăturată voinţă
Bucură-te, iubire de osteneală întru simţirea dragostei Lui
Bucură-te, gustare cu toată încredinţarea din dulceaţa ei
Bucură-te, zi de zi înnoit întru omul dinlăuntru
Bucură-te, prefăcut întreg în cuptorul harului
Bucură-te, suflet hrănit cu focul necreat
Bucură-te, trup îmbrăcat în slava Mirelui
Bucură-te, inimă acoperită de vălul pomenirii de Dumnezeu
Bucură-te, chip zugrăvit de har după dumnezeiasca asemănare
Bucură-te, mucenicie cu duhul şi desăvârşită mărturisire
Bucură-te, a dragostei lui Christos cu viaţa zugrăvire
Bucură-te, fierbinte ajutător şi păcii de Sus mijlocitor
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 12
Chiar şi pentru greşelile sau împrăştierile fără de voie ne-ai învăţat, Părinte, să facem Stăpânului jertfă de mărturisire, până ce conştiinţa se va încredinţa de iertare prin lacrimile dragostei. Ca nu cumva în vremea ieşirii să aflăm în frică o mărturie a păcatului, ci cu îngerii păcii deasupra oştilor întunecate înălţându-ne, să cântăm: Aliluia!

Icosul 12
Întraripat de dragostea Sfintei Treimi şi întru Duhul numind pe Dumnezeu Tată, în ceasul ieşirii Tale ai fost înălţat pe carul de foc al virtuţilor până în prezenţa Domnului împreună cu toţi Sfinţii:
Bucură-te, strălucire a smereniei de pe urmă
Bucură-te, smerită cugetare ce te umpli de dumnezeiasca bunătate
Bucură-te, gustare întru răbdare a paharului pătimirilor
Bucură-te, bucurie şi înţeleaptă sfială a păşirii întru odihnă
Bucură-te, mucenicească mărturisire a conştiinţei în suferinţele ultime
Bucură-te, păzire cu hotărâre şi evlavie a darului dumnezeiesc
Bucură-te, locaş al harului prin desăvârşirea întru neputinţe
Bucură-te, primire prin cruce a pecetei virtuţii lui Dumnezeu
Bucură-te, dar al închinării adus la altarul iubirii Sfintei Treimi
Bucură-te, rod înmiresmat al Bisericii
Bucură-te, inimă întipărită cu Numele biruinţei
Bucură-te, că viaţa lui Christos a înghiţit ceea ce era în tine muritor
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 13
O, Sfinte Arhiereule al lui Christos şi cinstit mădular al Bisericii, ascultă smerita noastră rugăciune şi văzându-ne neputinţa, cheamă dintru negrăita strălucire asupra noastră milostivirea Domnului şi Preacuratei Maicii Sale. Ca îndreptaţi din credinţă, înrădăcinaţi în dragoste şi întraripaţi prin nădejde să primim la Judecată cercarea de foc a faptelor, nu spre osândă, ci spre luminare şi cu îndrăznire să cântăm: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi
Icos 1
Viaţa ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveşmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet şi cunoscător al dumnezeieştii vieţuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te:
Bucură-te, hotar al vieţuirii celei înalte
Bucură-te, teolog întru lărgimea vederii duhovniceşti
Bucură-te, vas al smereniei şi milei dumnezeieşti
Bucură-te, pomenire de Dumnezeu ce surpi deprinderea răului
Bucură-te, chip al negrăitei mişcări spre Cel Necuprins
Bucură-te, îndrăzneală ce cauţi dragostea Sfintei Treimi
Bucură-te, libertate robită prin dragoste lui Christos
Bucură-te, credinţă hrănită de strălucirea iluminării dumnezeieşti
Bucură-te, nevoitor al curăţiei
Bucură-te, cuvânt ce saturi simţirea duhovnicească a minţii
Bucură-te, cuvânt lărgit prin contemplaţie după măsura dragostei
Bucură-te, cuvânt închinat lui Dumnezeu prin smerita cugetare
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

Condacul 1
Unindu-ţi chipul prin dragoste cu virtuţile lui Dumnezeu, te-ai arătat icoană vie a Arhiereului Hristos, Sfinte Diadoh. Şi gustând întru multă simţire dulceaţa Preasfântului Duh, întru bucuria Tatălui Ceresc ca un fiu ai intrat:
Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

↓