Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul

Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul – 27 noiembrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul l
Înştiinţîndu-se soţia şi maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credinţa creştină ţi-a trimis, după care cu lacrimi de umilinţă ţi-ai cerut iertare de la Dumnezeu şi ai părăsit cu desă-vîrşire pe împărat şi domni, şi închinîndu-te lui Dumnezeu şi mărturisin-du-L, Îi dădeai slavă cîntîndu-I: Aliluia!

Icosul l
Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credinţă, s-a mîniat foarte rău şi întrebîndu-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună şi credinţa pe necredinţă ci defăimînd înşelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul şi pămîntul pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;
Bucură-te, căci credinţa creştină cu tărie ai mărturisit;
Bucură-te, că cinstea lumească pe care ţi-a dat-o împăratul o ai nesocotit;
Bucură-te, că cu amăgirile împărăteşti nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;
Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoşat;
Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;
Bucură-te, că chinuindu-ţi trupul, ai cîştigat împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al patimilor Domnului Christos.

Condacul 2
Ca pre o oaie ce o tund păstorii de lînă, aşa Sfinte Mucenice Iacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruţînd nici unul din mădularele trupu-lui tău, ci pe toate le-au tăiat unul cîte unul, chinuindu-te peste puterea firii omeneşti, iar tu răbdînd cu tărie , dădeai slavă lui Dumnezeu cîntînd: Aliluia!

Icosul 2
Întărindu-te cu rugăciuni. Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că văzînd armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;
Bucură-te, că în faţa lor cu multă îndrăzneală ai şezut;
Bucură-te, că pe toţi prietenii tăi i-ai ruşinat;
Bucură-te, că credinţa maicii tale o ai moştenit;
Bucură-te, că pe soţia ta cea drept credincioasă o ai ascultat;
Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;
Bucură-te, că pe toţi duşmanii i-ai spăimîntat;
Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioşii te-au pus;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 3
Sfinte Iacove, văzînd pătimirea ta cu durere plîngeau pentru tine prie-tenii tăi şi te rugau să-ţi cruţi trupul de tăiere, dar tu spunîndu-le să nu te plîngă pe tine, că mergi la locul de odihnă veşnică, ci să se plîngă pe ei, că vor merge la locul de osîndă veşnică, ai poruncit muncitorilor să-ţi taie mădularele tale după porunca împăratului şi căutînd la cer cîntai: Aliluia!

Icosul 3
Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup şi au început a-ţi reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răb-darea ta cea mare îţi strigăm:
Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimîntat;
Bucură-te, că rugîndu-te lui Dumnezeu, te întărea;
Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;
Bucură-te, că începînd schingiuirea, sîngele tău curgea ca apa;
Bucură-te, că pe toţi păgînii i-ai înfricoşat;
Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;
Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;
Bucură-te, că cu trup şi suflet lui Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 4
Răbdînd întru patimi mucenice Iacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Christos Dumnezeul nostru şi în mijlocul chinurilor cîntai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Ca şi viţa de vie cînd i se taie mlădiţele spre a da rod mai mult, aşa şi tu, Sfinte Mare Mucenice Iacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la mîna dreaptă ai zis: Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc goneşti dracii, primeşte şi acest deget, care s-a tăiat pentru Tine;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai răbdat zicînd: Primeşte Doamne şi a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, ai zis: De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvîntez pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfîntul Duh;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al patrulea deget, ai zis: Cel ce primeşte lau-dă de la patru vieţuitori, primeşte şi pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: S-a săvîrşit veselia mea ca şi a celor cinci fecioare înţelepte;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, ai zis: Mulţumesc Ţie Prea-lăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ţi aduce Ţie al şaselea deget, cela ce în ziua şi în ceasul al şaselea Ţi-ai întins pe cruce preacuratele Tale mîini;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: Precum cu buzele lui David, care de şapte ori în zi Te laudă pentru judecăţile dreptăţii Tale, aşa şi astăzi cu şapte degete preamăresc mila Ta;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: Tu Însuţi Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege şi eu rabd astăzi tăierea a opt degete;
Bucură-te că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: Întru al noulea ceas Ţi-ai dat Duhul pe cruce în mîinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îţi aduc mulţumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfîntul numele Tău;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, ai zis: Mulţumesc Ţie că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amîndouă mîinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 5
Şi venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieţi şi lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni şi nimeni punîndu-şi mîna pe plug, căutînd înapoi, este în-dreptat întru împărăţia lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubeşte pe tatăl său, pre maica sa, pre femeia sa sau pre copiii săi mai mult decît pre mine, nu este vrednic de mine şi zicînd acestea cîntai: Aliluia!

Icosul 5
Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit şi chemînd călăul l-ai silit spre muncirea ta şi piciorul cel drept, dîndu-l la tăiere, ai zis: Slavă Ţie Christoase, căruia nu numai mîinile, ci şi picioarele au fost pătrunse şi sîngele ţi-a curs, iar noi pentru acestea îţi strigăm:
Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintîi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai zis: Îndoindu-se spre mine stăpînirea şi mila Ta Doamne;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, zîmbind către dînsul ai zis: Mergi în numele Treimii şi al treilea deget către soţii tăi ca şi grînele de grîu care căzînd în pămînt şi murind pentru Christos cel ce a înviat a treia zi, mult brod de cinste vei avea cu soţii tăi în ziua învierii celei de obşte;
Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părţii credincioşilor celor ce au pătimit pentru Tine şi au înmulţit cei cinci talanţi;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, cel mic de la piciorul stîng ai zis Sfinte lacove: îmbărbătează-te micule deget al şaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a şasea te-a făcut pre tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca şi cel mare vor învia;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: Slavă Ţie Doamne Cel ce în ziua a şaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăveşte-mă şi pe mine care îmi vărs sîngele ca apa.
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: Întăreşte-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngereşti cu care mă învredniceşte a sta înaintea Ta;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, strigînd Sfinte lacove, ai zis: Iată Îţi aduc jertfă lisuse Christoase Cel ce eşti desăvîrşit Dumnezeu şi om desăvîrşit douăzeci de degete ale mele;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 6
Începutul durerilor şi a suferinţelor tale au fost tăierea degetelor mîi-nilor şi a picioarelor tale, care făcînd numai binele şi urmînd pe calea dreptei credinţe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca şi ele să-L prea-mărească şi dîndu-le la tăiere, strigai Lui bucurîndu-te: Aliluia!

Icosul 6
După ce ţi-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverşunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:
Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu şi de partea cea dreaptă te-ai învrednicit; Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel stîng, de partea cea stînga ai fost scutit;
Bucură-te, că tainduţi-se mîna cea dreaptă ai zis: De te sminteşte mîna ta, tai-o şi o aruncă;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se mîna cea stîngă, de cele ale stîngii ai fugit;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel drept, rugîndu-te ai zis: Ca de oaia cea pierdută să-ţi aduci aminte şi de acest umăr al meu;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel stîng, mulţumeai lui Dumnezeu;
Bucură-te, că tăindu-ţi-se pulpele pînă la genunchi, ai răbdat nesuferită durere.
Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăţie le-ai răbdat;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 7
Dureri înfricoşate răbdînd, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu nimic nu te-au putut despărţi de Dumnezeu şi biruind puterea vrăjmaşului strigai: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule Atotţiitorule, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte pentru acesta îţi strigăm: Slavă Ţie Mare Mucenice şi lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7
Rămînînd trunchiul tău la pămînt despărţit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmaşi, iar noi pentru acestea îţi strigăm:
Bucură-te, cel mare între mucenici;
Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;
Bucură-te, că pe Treimea cea de o fiinţă cu sîngele tău ai mărturisit;
Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;
Bucură-te, că prin tine credinţa s-a întărit;
Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului şi a sîngelui;
Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;
Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieşit;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 8
Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sf. Mare Mucenice Iacove şi pînă la suflarea ta cea de pe urmă, mulţumind lui Dumnezeu că te-a întă-rit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cîntai neîncetat Lui: Aliluia.

Icosul 8
Tot trupul fără cruţare l-ai dat tăierii ca pe un miel spre junghiere, iar pentru pătimirea ta cea înfricoşată auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că cinstitul tău cap prin tăierea sabiei de trup l-au despărţit;
Bucură-te, că sufletul tău curat în mîinile Lui Dumnezeu l-ai dăruit;
Bucură-te, că acum cu îngerii dai slavă Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin muncile tale, te-ai învrednicit de lumina cerească;
Bucură-te, că loc de cinste între mucenici ţi-ai agonisit;
Bucură-te, că prin tine cetele mucenicilor s-au întărit;
Bucură-te, că pe vrăjmaşul diavol l-ai biruit;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 9
Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre şi rănile tale să ne fie acoperămîntul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca şi noi să ne mîntu-im sufletele noastre, aducîndu-ţi mulţumiri şi lui Dumnezeu să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul 9
Cu sîngele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu şi cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărîmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îţi strigăm:
Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;
Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Christos cu lumina patimilor tale;
Bucură-te, că pînă la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veşnică;
Bucură-te, că te-ai făcut ca o viţă aleasă a lui Christos;
Bucură-te, că curăţit fiind cu secera patimilor ai adus multă roadă;
Bucură-te, că pentru aceasta Dumnezeu te-a proslăvit;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 10
Înţelepţeşte ai trecut cu vederea cele ce se strică şi lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, şi ca un înţelept ai ales mai de cinste nemişcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Tăindu-ţi-se trupul de cruzii tirani, ţi s-a dăruit ţie cunună luminată Sfinte Mare Mucenice Iacove şi desfătarea raiului, pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, căci ca un pămînt te-ai arătat;
Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;
Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pămînt bună roadă;
Bucură-te, că ai stins săgeţile cele înfierbîntate ale vrăjmaşului;
Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;
Bucură-te, că dădeai slavă lui Dumnezeu cînd ţi se tăiau mădularele;
Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile şi pîraiele sîngiuirilor tale;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 11
Fericit eşti de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mîntuirii şi cu veşmînt de veselie, vopsit cu sîngele tău şi ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cîntînd: Aliluia!

Icosul 11
Săvîrşind călătoria muceniciei ai luat sfinţita cunună de biruinţă de la Dumnezeu şi acum după vrednicie cînţi cu cetele mucenicilor, iar noi îţi strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lîna unei oi;
Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioşi;
Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în faţa lor;
Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;
Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;
Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în faţa Mîntuitorului;
Bucură-te, căci în locaş nematerialnic locuieşti;
Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele străluceşti;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 12
Cu multă iuţime pornindu-se asupra ta vrăjmaşul diavol şi îndemnînd pe tirani prin pătimire să-ţi surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Christos i-ai biruit, iar acum trecînd norul muncilor, purtăto-rule de chinuri, te-ai sălăşluit în lumina cea veşnică a lui Christos, pentru care adu-ţi aminte Sfinte Mare Mucenice Iacove de cei ce au credinţă şi săvîrşesc pomenirea ta lăudîndu-te pre tine şi cîntînd: Aliluia!

Icosul 12
Secerîndu-ţi-se mădularele trupului ai răbdat dureri şi răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Christos, cela ce vrednic de laudă eşti, căruia îţi stri-găm:
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaş al Patimilor lui Hristos;
Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăţie cruzimea tiranilor;
Bucură-te că ai luat, cununa biruinţei cea de mult preţ.
Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpînului împreună cu cei ce au pătimit pentru El;
Bucură-te, căci avînd către Christos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbinţeală pentru cei ce săvîrşesc cinstită pomenirea ta;
Bucură-te, că scăpîndu-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întîmplările cele rele, ne dai şi bărbăţie sufletească;
Bucură-te strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim şi noi nevoinţele tale cele prea luminate;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.

Condacul 13
O de trei ori fericite Mare Mucenice Iacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăţia şi frumuseţea, şi lepădîndu-te de toată smin-teala şi tăindu-ţi-se trupul în bucăţele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Christos, Mare Mucenice Iacove, bucurîndu-te şi ca un părtaş Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaş cu adevărat şi împărăţiei Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor şi nouă celor căzuţi în necazuri şi nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! ( de 3 ori)

Apoi se zic iarasi
Icosul 1
Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credinţă, s-a mîniat foarte rău şi întrebîndu-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună şi credinţa pe necredinţă ci defăimînd înşelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul şi pămîntul pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;
Bucură-te, căci credinţa creştină cu tărie ai mărturisit;
Bucură-te, că cinstea lumească pe care ţi-a dat-o împăratul o ai nesocotit;
Bucură-te, că cu amăgirile împărăteşti nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;
Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoşat;
Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;
Bucură-te, că chinuindu-ţi trupul, ai cîştigat împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al patimilor Domnului Christos.

Condacul l
Înştiinţîndu-se soţia şi maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credinţa creştină ţi-a trimis, după care cu lacrimi de umilinţă ţi-ai cerut iertare de la Dumnezeu şi ai părăsit cu desă-vîrşire pe împărat şi domni, şi închinîndu-te lui Dumnezeu şi mărturisin-du-L, Îi dădeai slavă cîntîndu-I: Aliluia!

Rugăciune către Sfîntul Mare Mucenic Iacov Persul
O prea sfinte şi întru tot lăudate Mare Mucenice Iacove şi de cele mai înfricoşate chinuri purtătorule primeşte această puţină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovăraţi cu multe şi grele păcate, care îndrăznim a veni şi cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoşatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinţei creştine şi întru pătimirea ta ai doborît închinăciunea idolească, preamă-rindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul şi pămîntul şi pe toate cele văzute şi nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiţi de plăcerile lumeşti şi veşnic stăpîniţi de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare şi nu ne da părăsirii, ci ca atunci cînd cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei muceniceşti după a ta credinţă primeai întărirea dumnezeiască şi ca în trup străin pătimeai. Aşa şi acum roagă-te şi milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoşilor, care cu ale noastre păcate am aprins mînia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întăreşte, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credinţa şi dragostea cu care tu ai primit moartea cea veşnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adîncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulţimea păcatelor. Sîngele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre şi întreg trupul tău cel despărţit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mîntuitoare sufletelor noastre cele despărţite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaştele tale pe care le cinstim: Şi precum atunci ai do-bîndit răbdare, alinarea durerilor şi întru nădejdea bucuriei cele veşnice ţi-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L pînă la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinţei şi locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne şi nouă ca de acum şi pînă la sfîrşitul vieţii noastre în credinţa cea de tine mărturisită să trăim bine plăcînd lui Dumnezeu şi biruind puterea diavolului, ajutaţi şi întăriţi fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce eşti pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credinţă se roagă ţie. Ajută-ne să săvîrşim călătoria acestei vieţi trecătoare şi cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viaţă. Mijlo-citor să ne fii nouă păcătoşilor Sfinte lacove în acel ceas înfricoşat, în care sufletul se desparte de trup şi venind în ajutorul nostru, căci nu avem fap-te bune, ci suntem împovăraţi de sarcina păcatelor, iar vrăjmaşul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvîrşirea celor rele, atunci va veni şi va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor şi te rugăm cu lacrimi fierbinţi nu te scîrbi de noi, ci ne ajută, căci poţi îmblînzi mînia lui Dumnezeu întru bunătate şi milostivindu-L să ne mîntuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mîiniie vrăjmaşului. Amin.

↓