Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul

Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul  – 14 Iulie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Tropar.
Săltaţi şi vă veseliţi, popoare, că iată în prisosul bucuriei se arată astăzi pârga cea sfântă a Athosului, folositorul şi mângâietorul nostru, blândul Nicodim. Căci prin râvna cea după Hristos Biserica o a luminat, îndreptând cele stricate şi părăsite prin nebăgare de seamă şi trecerea cu vederea, iar acum înaintea Sfintei Treimi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre.

Condac 1.
Pe tine, moştenitorul Raiului şi luminoasa odraslă a Naxosului, Cuvioase Nicodim, cel mare în cuvânt şi în smerenie adânc, te lăudăm. Că întru adevăr nevoindu-te şi de la înalta pronie izvoarele bogăţiei de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar Biserica într-un glas cântă: Aliluia!

Icos 1.
În pământul dragostei smerite ai fost crescut de către evlavioşii tăi părinţi, arătându-te de mic iubitor al slujbelor şi înţelepciunii dumnezeieşti. Iar pe dascălii cei de Hristos insuflaţi cu osârdie urmând, ai împletit cunoaşterea şi faptele virtuţii întru slava Nedespărţitei Treimi.
Bucură-te, căutător neobosit al treimicei înţelepciuni
Bucură-te, uimitoare memorie făcută vistierie a Cuvântului
Bucură-te, agerime a minţii păzite sub aripa Duhului
Bucură-te, intrare prin supunerea şi ascultarea faţă de toţi în iubirea Tatălui
Bucură-te, smerenie de toţi îndrăgită şi alăută a cântărilor preadulci
Bucură-te, risipire prin har a pâclei nepriceperii
Bucură-te, umblare cu lacrimi întru căutarea binelui
Bucură-te, suspinare zi şi noapte spre aflarea folosului
Bucură-te, sălăşluire cu toată virtutea în locul păcii
Bucură-te, minte iubitoare de frumuseţe duhovnicească
Bucură-te, cercetare şi împlinire a sfaturilor rodnice
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 2.
Ca o albină învăţăturile dascălilor din Naxos şi Smyrna
le-ai strâns, Sfinte Nicodim, le-ai lămurit în focul dreptei credinţe şi le-ai pus în slujba izbăvirii de patimi. Neobosit te sârguiai să cercetezi pe cuvioşii luminaţi cu duhul întru aflarea liniştii şi vederii celei duhovniceşti, iar împreună cu ei cântai: Aliluia!

Icos 2.
Îngrăditu-te-ai, Sfinte, cu povăţuirile Mitropolitului Macarie al Corintului şi dorind a te face monah ai fost de dânsul îndrumat spre Cuviosul Silvestru, care pustnicea împreună cu alţi doi monahi isihaşti în insula Hydra. Aşa ai lepădat împilarea grijii celei deşarte şi ai învăţat rugăciunea minţii, culegând virtuţile îngereştii vieţuiri.
Bucură-te, aşezare prin răbdarea cea bună în lumina Chipului lui Hristos
Bucură-te, trezvie, ce păzeşti cugetul de împrăpăstuire
Bucură-te, rugăciune, piatră de hotar a Împărăţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, purtare a crucii ascultării ce descuie cerurile
Bucură-te, primire printr-ânsa a celor din afară în trupul de taină al iubirii
Bucură-te, cunoaştere însuşită de Chipul iubirii duhovniceşti
Bucură-te, că şi mama ta a primit Chipul monahicesc
Bucură-te, inimă-chivot al Numelui mântuitor
Bucură-te, inimă-icoană a Chipului de viaţă dătător
Bucură-te, inimă în închinare
Bucură-te, înaltă smerită cugetare
Bucură-te, postire întru îndulcirea de duhovniceasca hrană
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 3.
Hrănit cu mierea liniştirii şi duhovniceştii suiri râvnitor, te-ai întărit în nevoînţele isihaste, purtat fiind în Sfântul Munte de dumnezeiescul dor. Iar tuns curând monah, sub acoperământul Preacuratei Fecioare desăvârşit ţi-ai închinat viaţa lui Hristos, veselindu-te a cânta cu îngereştile cete: Aliluia!

Icos 3.
Preaiubitor al sfinţeniei te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, sârguindu-te să dezgropi din ţarina uitării filocalicele scrieri ale dumnezeieştilor Părinţi, prin care Însuşi Hristos a revărsat în inimi focul cereştii chemări.
Bucură-te, chemare la ospăţul cereştii vieţuiri
Bucură-te, înmulţire prin credinţă a sfintei moşteniri
Bucură-te, rugăciune strălucind de slava Numelui mântuitor
Bucură-te, nesăturată sete de mântuirea tuturor
Bucură-te, povăţuitor al povăţuitorilor
Bucură-te, al marilor Părinţi râvnitor
Bucură-te, smerenie roditoare a sfintelor deprinderi
Bucură-te, nepătimire ce odrăsleşti cunoaşterea spre viaţă
Bucură-te, călăuză în nevăzutul război spre Schimbarea la Faţă
Bucură-te, dascăl al vieţii duhovniceşti
Bucură-te, vas desăvârşit al ştiinţelor bisericeşti
Bucură-te, dor nepotolit după împărtăşirea cu Hristos
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 4.
Pe sfântul Paisie Velicikovski care călăuzea în Moldova peste o mie de fraţi şi îi învăţa rugăciunea minţii, ai râvnit a-l întâlni şi de dânsul a fi povăţuit întru dumnezeiasca lucrare. Pentru aceea te-ai îmbarcat într-o corabie, dar din pricina unei furtuni nu ţi-ai putut atinge ţelul. Mişcat de semnul cereştii Pronii te-ai hotărât să nu mai părăseşti Sfântul Munte şi cu viaţa cea sihăstrească însoţindu-te, neîncetat cântai: Aliluia!

Icos 4.
Înaintea Domnului zi şi noapte privegheai, sub ascultarea Bătrânului Arsenie curăţindu-ţi mintea întru neîncetată rugăciune şi înfrânare, cu chipul luminat de contemplaţia Sfintelor Scripturi şi Predanii. În acelea, ca într-un rai cuvântător sălăşluit, de închinarea în duh a inimii ca dintr-un pom al vieţii te împărtăşeai, Sfinte Nicodim.
Bucură-te, privighetoare a pustiei
Bucură-te, fântână a cuvintelor Duhului
Bucură-te, întoarcere a minţii spre Izvorul şi Ţinta cuvintelor
Bucură-te, privire mai presus de vedere a locului inimii
Bucură-te, auzire mai presus de auzire a cuvintelor rugăciunii
Bucură-te, iubire a libertăţii Duhului, celei neîngrădite de patimi
Bucură-te, tăcere cuvântătoare ce odrăsleşti rodul înţelepciunii
Bucură-te, chip luminat şi păzit de sabia de foc a Numelui lui Iisus
Bucură-te, inimă învăpăiată de credinţă şi întipărită cu Numele lui Hristos
Bucură-te, liniştire mai presus de fire întru Numele mântuitor
Bucură-te, purtare a crucii, altar al iubirii duhovniceşti
Bucură-te, iubire smerită, ce îmbrăţişezi voia Tatălui ceresc
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 5.
Prin mântuitoarea călăuzire şi întregimea cuvântătoare a frumoaselor tale alcătuiri, ne păzim cu putere simţurile de toată pofta şi ne izbăvim de toată intrarea demonilor care se furişează ascuns prin simţuri, strălucind în sfintele încăperi ale minţii icoana de pururea închinare a Cuvântului: Aliluia!

Icos 5.
Urmându-ţi povăţuitorul în insula pustie Skyropoulla în căutarea unei singurătăţi şi linişti mai mari, iar în viaţa cea cu multă osteneală sporind, ţi-ai făcut inima Vistierie a Numelui lui Iisus Hristos şi darurilor suprafireşti ale harului, pentru care cu bucurie îţi cântăm :
Bucură-te, liniştire, altar al vorbirii cu Dumnezeu
Bucură-te, veghere şi atenţie, chip al stării înaintea Domnului
Bucură-te, ascultare ce odihneşti Chipul de fiu al lui Dumnezeu
Bucură-te, lepădare de sine ce străbaţi cărarea cea strâmtă a mânturii
Bucură-te, smerenie mulţumitoare, vas al credinţei
Bucură-te, întreagă înţelepciune ce închini lui Hristos pământul inimii
Bucură-te, nemâniere şi nejudecare păzind senin cerul minţii
Bucură-te, dispreţuire a seminţelor diavolului
Bucură-te, tăcere de icoană, ce nu bagi în seamă lătrăturile lui
Bucură-te, necontenită cugetare la preadulcele Nume al lui Iisus
Bucură-te, inimă în asemănare cu Chipul Preacuratei Fecioare
Bucură-te, iubire nevoitoare ce alungi frica de moarte
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condac 6.
Plecând din pricina unei boli părintele tău, ai trăit câteva luni singur, după care te-ai întors la Athos, fiind tuns şi îmbrăcat de către bătrânul Damaschin în schima cea mare. Iar cuvintele tale îndulcite de harul neîncetatei rugăciuni au adunat mulţi fraţi în chiliile dimprejur, dornici a se împărtăşi din izvorul curat al învăţăturilor tale şi împreună cu tine să cânte: Aliluia!

Icos 6.
Îndemnat de binecuvântatul Macarie al Corintului, te nevoiai, Cuvioase Nicodim, să dăruieşti tuturor prin traduceri şi tâlcuiri preaînfrumuseţate scrierile Sfinţilor, ca pe nişte izvoare ale Vieţii celei veşnice. Iar mistuit de dumnezeiasca râvnă pentru Biserica lui Hristos, te-ai arătat cârmaci de Sus luminat al Sfintei Corăbii a mântuirii.
Bucură-te, far al Bisericii şi mare povăţuitor al creştinătăţii
Bucură-te, râvnă apostolică pentru unirea cu Hristos ce şterge păcatul
Bucură-te, cântăreţ iscusit al măririi Maicii lui Dumnezeu
Bucură-te, doctor de suflete şi călăuză spre mărturisirea curată
Bucură-te, evlavie pentru canoanele Bisericii cele dezlegătoare de patimi
Bucură-te, în­­­­văţătorule al durerii lucrătoare a pocăinţei
Bucură-te, că ai arătat ca aceasta te face monah, chiar şi în lume fiind
Bucură-te, cuvânt cu putere, ce smulgi relele rădăcini ale păcatului
Bucură-te, trezvitoare aducere-aminte de chipurile cuielor lui
Bucură-te, sădire în inimă a pomilor de rai ai virtuţilor
Bucură-te, simţire a nevredniciei proprii ce te răsădeşti în iubirea Sfintei Treimi
Bucură-te, păzire cu toată fiinţa a frumuseţii recâştigate a Chipului lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 7.
Cu cuvântul viu al harului aprindeai în inimi râvna după îndreptarea vieţii prin pocăinţă, către mai deasa împărtăşire cu Trupul şi Sângele lui Hristos, spre tămăduire, luminare şi sfinţire, spre îndreptare, întărire şi pază de diavoleasca lucrare, spre îndrăznirea şi dragostea cea către Domnul, înmulţirea faptei celei bune şi desăvârşirii, spre plinirea poruncilor şi împărtăşirea cu Sfântul Duh, nu spre judecată şi osândă, ci întru odihna şi bucuria Sfintei Treimi, cântând: Aliluia!

Icos 7.
Multe neînţelegeri şi răstălmăciri, multe acuze, calomnii şi chiar condamnări s-au abătut asupra ta când împreună cu Mitropolitul Macarie al Corintului ai publicat cartea despre deasa împărtăşire. Însă de sus întărit, şi crucea ţi-ai purtat nepărăsind locul virtuţii, şi ca o gură a Cuvântului, Biserica o ai luminat cu mărturisirea evlaviei şi credinţei tale celei drepte, pentru care cu bucurie îţi cântăm :
Bucură-te, năvod care scoţi din marea uitării mărgăritarele Sfintei Tradiţii
Bucură-te, cerească şi înfricoşată chemare la Cina de Taină a Împărăţiei
Bucură-te, chemare întărită pe mărturiile Sfintei Scripturi, ale Apostolilor şi Părinţilor
Bucură-te, călăuză spre Izvorul vieţii celei veşnice
Bucură-te, sfântă îndemnare spre paharul mântuirii şi cereasca hrană
Bucură-te, iubire de vrăjmaşi îndelung răbdătoare ce birui răul cu binele
Bucură-te, viaţă şi mărturisire apărate de însăşi Sfânta Comunitate a Athosului
Bucură-te, hrănitor al dogmelor Bisericii de către ea numit
Bucură-te, apărător al binecuvântatului obicei al vechilor creştini
Bucură-te, că însuşi Patriarhul Grigorie al V-lea a primit mărturisirea ta în privinţa Sfintei Împărtăşanii
Bucură-te, nevoinţă a înnoirii duhovniceşti încununată de Hristos
Bucură-te, râvnă a plămădirii Bisericii în Trupul lui Hristos
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 8.
Prin mâhnirea şi amărăciunea încercărilor ca printr-un foc lămuritor trecând, mai tare străluceau pe chipul tău pacea şi iubirea lui Hristos. Atât erai de viteaz în isihie, încât acolo unde privegheai şi scriai, demonii şuşoteau în afara uşii chiliei şi tu scriai fără să te înfricoşezi, iar uneori râdeai chiar de feţele lor pământii, netulburat cântând: Aliluia!

Icos 8.
Ruşinând cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, harul lui Dumnezeu lucra în tine spre desăvârşire prin neputinţele trupului. Iar tu, ca pe un altar de închinare răstignit, nu încetai a liturghisi iubirea lui Hristos.
Bucură-te, om mare în lumea cea mică
Bucură-te, strajă neadormită a dreptei socoteli
Bucură-te, uitare de cele fireşti întru dăruirea duhovnicească
Bucură-te, iubire de pătimire pentru Hristos
Bucură-te, răbdare a suferinţei ce te umpli de mirul mângâierii dumnezeieşti
Bucură-te, liman de mângâiere şi vindecare a celor răniţi de păcate
Bucură-te, povăţuitorul monahilor în îngereasca slujire
Bucură-te, dar şi mirenilor chemare la duhovniceasca prefacere
Bucură-te, hrănire a poporului însetat după Cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, inimă întru care Însuşi Duhul se roagă cu negrăite suspine
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 9.
Sub jugul otoman, mulţi credincioşi plăteau cu viaţa mărturisirea lor, iar tu, Sfinte Nicodim, neîncetat te rugai să nu piară în focul urgiei credinţa creştinilor. Pe cei ce slăbeau cu duhul îi întăreai, pe cei căzuţi care se pocăiau îi pregăteai pentru martiriu, celor biruitori le alcătuiai slujbe de pururea pomenire, iar Biserica strălucea de slava Crucii şi Învierii lui Hristos: Aliluia!

Icos 9.
Luminat de Sfântul Duh arătai că Pronia dumnezeiască binevoia întru noii martiri spre slava Bisericii Ortodoxe şi înnoirea dreptei credinţe, dar şi spre mustrarea celor de alte credinţe, ce vor rămâne fără cuvânt de apărare în Ziua Judecăţii. Apoi celor robiţi pildă de răbdare, ba chiar îndrăzneală şi îndemn spre a-i imita cu fapta pentru toţi creştinii siliţi după împrejurări la martiriu şi mai cu seamă câţi au ajuns să lepede credinţa ortodoxă.
Bucură-te, chip îngeresc ce găteşti calea Domnului
Bucură-te, cuvânt ce întorci inimile spre Chipul lui Hristos
Bucură-te, doctor de suflete şi povăţuitor de mucenici
Bucură-te, adânc al smereniei ce izbăveşti din iadul deznădejdii
Bucură-te, povăţuitor Sfântului Mucenic Constantin din Hydra
Bucură-te, că cel ce trecuse la islam, desăvârşit s-a pocăit de lepădarea sa
Bucură-te, că s-a hotărât să şi-o retracteze public, înfruntând moartea
Bucură-te, că cinci luni l-ai pregătit la Iviron pentru martiriu
Bucură-te, neobosită căutare a oii rătăcite
Bucură-te, că şi dintre musulmani se converteau şi pătimeau pentru Hristos
Bucură-te, pană a Duhului Sfânt, zugrăvind vieţile Noilor Martiri
Bucură-te, stâlp de foc al Bisericii, ce uneşti pământul cu cerul
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 10.
Cine ar putea spune minunile săvârşite prin tine de Cuvântul dumnezeiesc, Sfinte Nicodim? Căci întru slăbiciuni din ce în ce mai mari sporeai în duhovniceasca slujire, liturghisind în raiul smereniei şi ascultării voia lui Dumnezeu, prin care scară nouă către cer întinzi celor ce cântă: Aliluia!

Icos 10.
Cu neclintită blândeţe şi dragoste ţi-ai pecetluit până în sfârşit mărturisirea dreptei credinţe, chemând pe cei ce pe nedrept te acuzau să înlocuiască ura cu iubirea, pentru ca ostenelile ascetice şi dragostea faţă de Hristos să nu fie zadarnice.
Bucură-te, micşorare de sine întru preamărirea lui Dumnezeu
Bucură-te, slujire pe crucea bolilor şi neputinţei
Bucură-te, slujire pe crucea acuzelor şi calomniilor
Bucură-te, purtare a Crucii la hotarul dintre viaţă şi moarte
Bucură-te, privire întărită de Duhul în Cartea Vieţii
Bucură-te, smerenie, carte a Cuvântului ipostatic
Bucură-te, cuvânt mântuitor, icoană de veşnică închinare
Bucură-te, vedere de icoană, ce naşti cuvintele vii ale harului
Bucură-te, tresăltare a inimii sub lucrarea Duhului Sfânt
Bucură-te, prăznuire prin rugăciunea lui Iisus a Întrupării dumnezeieşti
Bucură-te, negrăită simţire a harului Botezului la primirea Sfintelor Taine
Bucură-te, netâlcuită bucurie întru pomenirea Sfintei Fecioare şi tuturor Sfinţilor
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 11.
Toate ceasurile zilei şi ale nopţii le închinai acestor două lucrări: fie ca să explici vreun înţeles al dumnezeieştii Scripturi, fie ca să-ţi pleci capul în partea stângă a pieptului, să-ţi cobori mintea în inimă şi să strigi „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă !”. Şi deşi doreai să petreci neîncetat în dumnezeiasca rugăciune a minţii, neobosit slujeai pe cei ce veneau să te vadă şi să fie mângâiaţi, cântând împreună cu ei: Aliluia!

Icos 11.
Spre sfârşit, de o mare neputinţă copleşit, adeseori te rugai lui Dumnezeu să te primească la Dânsul. Aşa între viaţă şi moarte ai ajuns la Karyes, şi aproape paralizat te-ai pregătit de înfricoşata trecere în Veşnicie, prin Mărturisire generală, Maslu şi zilnică Împărtăşire cu Preacuratele Taine. Iar din pricina oboselii, nu mai puteai spune cu mintea rugăciunea lui Iisus, ci mai întâi cu glas tare, iar apoi doar cu starea nemişcată de închinare.
Bucură-te, stâlp ce călăuzeşti pe noul Israel spre evlavie
Bucură-te, nor răcoritor celor încinşi în cuptorul păcatelor
Bucură-te, însetare după vederea faţă către faţă a lui Hristos
Bucură-te, nevoinţă peste fire în via Lui tainică
Bucură-te, rugăciune pentru plinirea de Sus a ostenelii iubirii
Bucură-te, îmbrăţişare ultimă a moaştelor Sfinţilor Macarie al Corintului şi Partenie
Bucură-te, sărutare a moaştelor Părinţilor duhovniceşti în nădejdea Învierii
Bucură-te, chemare cu umilinţă a rugăciunilor lor mijlocitoare
Bucură-te, înainte-păşire prin credinţă în odihna Domnului
Bucură-te, icoană vie a lui Hristos răstignit
Bucură-te, sfinţenie, ce nu încetezi a purta vălul smereniei
Bucură-te, fericită vedere a nevredniciei proprii, ce poţi purta strălucirea dumnezeirii
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 12.
Privegheat fiind toată noaptea de către fraţi, în ceasul al şaselea, după întrebarea lor, le-ai vestit grabnicul tău sfârşit şi rugându-i să te împărtăşească ai primit Preacuratele Taine. După puţin te-au găsit cu mâinile încruci­­şate şi picioarele întinse şi te-au întrebat: „Învăţătorule, ce faci ? Te linişteşti ?” ”Pe Hristos L-am vârât înlăuntrul meu”, ai răspuns, „şi cum nu mă voi linişti?”: Aliluia!

Icos 12.
Până astăzi, în chilia iconarilor Skurtei se păstrează ca o binecuvântare pentru lume sfântul tău craniu. Iar noi, din adâncul patimilor alergăm către razele învăţăturilor şi rugăciunilor tale, prin care pururea ne mângâi, ca un ucenic iubit al lui Hristos.
Bucură-te, îndoită nepătimire şi desăvârşitoare ascultare
Bucură-te, atotvirtuoasă smerenie şi mulţumitoare răbdare
Bucură-te, discernământ cu dumnezeiască scânteiere
Bucură-te, de Dumnezeu imitatoare îndurare
Bucură-te, milostenie mântuitoare de suflete
Bucură-te, rugăciune necontenită şi zdrobită căinţă
Bucură-te, adevărată mărturisire şi neînvinuitoare conştiinţă
Bucură-te, pătimire a Iubirii îndumnezeitoare a Sfintei Treimi
Bucură-te, pătimire cu Hristos şi pentru Hristos spre care îngerii doresc să se plece
Bucură-te, chip învăluit de strălucirea frumuseţii dumnezeieşti
Bucură-te, neobosit zugrav al Chipului Maicii Domnului şi vieţuirii monahiceşti
Bucură-te, chemare însă şi a mirenilor în rugul aprins al isihiei
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc !

Condac 13. (de 3 ori)
Ca un vestitor înflăcărat al Sfintei Treimi şi apărător al cereştilor dogme, râvnitor al Sfintelor Scripturi şi Tradiţii te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, spre împărtăşirea lumii de viaţa cea dumnezeiască. Pentru aceasta, smereniei Maicii Domnului urmând, te-ai făcut părtaş bucuriei veşnicei uniri cu Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte, să o dobândim şi noi nevrednicii, cei ce cu umilinţă strigăm: Aliluia!

Apoi Icos 1, Condac 1.

Autorul acatistului: Fericitul Ghelasie de la Frăsinei

↓