Acatistul Sfântului Onufrie de la Vorona

Acatistul Sfântului Onufrie de la Vorona – (9/22 septembrie)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Iubitorului de viaţă sihăstrească şi duhovnicescului povăţuitor către mântuire, rugătorului fierbinte şi luminător al Sihăstriei Voronei, pildui-torului monahilor şi prietenului îngerilor, cu evlavie să-i cântăm:
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Icosul 1
Făcătorul îngerilor te-a chemat Cuvioase Părinte, din pruncie să slujeşti Domnului şi să fii candelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, căci viaţă cuvioasă ai arătat pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt,
Bucură-te, curată copilărie, plăcută lui Dumnezeu,
Bucură-te, că mintea ţi-a fost pururea la Dumnezeu,
Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei,
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos,
Bucură-te, că puterea harului te-a umbrit,
Bucură-te, că tinereţea ta Domnului ai închinat-o
Bucură-te, că prin acestea calea adevărului ai aflat-o
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 2
Pentru curata-ţi viaţă, înzestrat fiind cu strălucită înţelepciune, ai ajuns, Cuvioase Părinte, să slujeşti în înalte dregătorii, căutând ca prin acestea să împlineşti şi datoriile cele lumeşti, fără a uita însă vreodată de Dumnezeu, Căruia mereu I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 2
Auzind, Sfinte Părinte, îndemnul Mântuitorului Care zice: “cel ce vo-ieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”, şi aflând de viaţa monahală cu buna rânduială din binecu-vântata ţară a Moldovei, ai lăsat patria ta şi dregătoria lumească şi ai venit la Mănăstirea Dragomirna din părţile Sucevei. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm aşa:
Bucură-te, doritor al vieţii desăvârşite
Bucură-te, împlinitor al chemării lui Hristos
Bucură-te, că nu te-a robit slava omenească
Bucură-te, că ai căutat viaţa pustnicească
Bucură-te, că ai dorit cele netrecătoare
Bucură-te, că ai urmat calea smereniei
Bucură-te, că ai găsit liman duhovnicesc
Bucură-te, că la Mănăstirea Dragomirna ai fost binecuvântat
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 3
Cine nu te va ferici, Părinte Onufrie, pe tine cel care cu înţelepciune ai hotărât să alungi din viaţa ta toate ispitele măririi deşarte şi prin viaţă ne-întinată să te faci plăcut lui Hristos. De aceea, te-ai străduit să fii înger în trup, cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluial

Icosul 3
Cuviosul Paisie Stareţul, venind din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Dragomirna, te-a aflat, Cuvioase Părinte, şi foarte mult s-a folosit de viaţa ta şi de adânca ta smerenie. De aceea, statornică prietenie duhovnicească v-a unit, căci şi tu, sfinte, de la el ai deprins alese virtuţi monahiceşti. Iar noi, minunându-ne de aceasta, te lăudăm cântându-ţi:
Bucură-te, că pe Stareţul Paisie duhovnic l-ai ales
Bucură-te, că el cu folositoare sfaturi te-a întărit
Bucură-te, că pentru viaţa ta aleasă Cuviosul Paisie mult te-a preţuit
Bucură-te, că şi tu sfetnic de nădejde i-ai fost
Bucură-te, că adesea cu el te-ai sfătuit
Bucură-te, că împreună aţi strălucit prin virtuţi
Bucură-te, că şi pe Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului l-ai întâlnit
Bucură-te, că şi cu acesta duhovnicească prietenie ai statornicit
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 4
Vrednic lucru este să te cinstim, Cuvioase Părinte, cel care, cu osârdie, ai căutat monahi cu viaţă îmbunătăţită şi de la dânşii ai învăţat să biruieşti valurile mării învolburate ale acestei vieţi. Aşa, Sfinte, ai cunoscut pe Cuvioşii Paisie de la Neamţ şi pe Vasile de la Poiana Mărului şi împreună aţi lăudat pe Dumnezeu cântându-I: Aliluial

Icosul 4
Auzind de marii sihaştri din părţile Voronei, Sfinte, şi mistuit de dorul păcii duhovniceşti, te-ai închinoviat în Mănăstirea Vorona cu sete nestinsă de a spori în cele sfinte. Iar de aici, Cuvioase Părinte, te-ai retras în liniştea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac în as-pră nevoinţă şi neîncetată rugăciune. Minunându-ne de această neobosită nevoinţă, cu evlavie îţi cântăm:
Bucură-te, podoaba obştii Mănăstirii Vorona
Bucură-te, lumină a sihăstriei codrilor
Bucură-te, crin preafrumos sădit în grădina virtuţilor
Bucură-te, mult nevoitorule în cele duhovniceşti
Bucură-te, că în liniştea pădurii pe Hristos L-ai găsit
Bucură-te, sfinţitor al locurilor tainice
Bucură-te, rugător pentru mântuirea multora
Bucură-te, slujitor al virtuţilor creştineşti
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 5
În codrii Voronei, candelă luminoasă te-ai arătat, mult nevoitorule părinte, căci, prin pilda vieţii şi mireasma învăţăturilor tale, ai fost vrednic îndreptător multor călugări pe care i-ai călăuzit către viaţa cea sfântă, pe toţi povăţuindu-i a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluial

Icosul 5
Chemat la sfânta taină a Preoţiei, cinstitorule de Dumnezeu, te-ai înfri-coşat foarte, căci, prin adânca ta smerenie, nevrednic te socoteai. Însă Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, te-a învrednicit cu acest mare dar, pentru care şi noi îţi zicem aşa:
Bucură-te, vieţuitor al pustiei;
Bucură-te, rugător fierbinte;
Bucură-te, om duhovnicesc;
Bucură-te, sfătuitor înţelept;
Bucură-te, povăţuitor luminat;
Bucură-te, purtător al harului ceresc;
Bucură-te, lumina mare a Voronei;
Bucură-te, candelă a sfinţeniei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 6
Luminându-te cu pilda vieţii sfinte a părinţilor atoniţi, ai rânduit şi mo-nahilor Mănăstirii Vorona aceeaşi pravilă de trăire îmbunătăţită, îndem-nându-i a cânta lui Dumnezeu; Aliluia!

Icosul 6
Vieţuire îngerească petrecând, Sfinte Onufrie, post şi îndelungi pri-vegheri, te-ai făcut ucenicilor tăi icoană vie de rugăciune şi aşa te-ai învrednicit a primi schima cea mare de la duhovnicul tău, Stareţul Paisie, care te-a chemat la Mănăstirea Dragomirna, unde te-a făcut schimnic Pentru această sporire duhovnicească, Sfinte, îţi cântăm:
Bucură-te, că nimic din cele trecătoare nu ai iubit
Bucură-te, că pe cele nestricăcioase le-ai dobândit;
Bucură-te, cel ce ai primit cunună nepieritoare;
Bucură-te, că pe Maica Domnului ai avut-o mereu rugătoare;
Bucură-te, prietenul îngerilor;
Bucură-te, luminător al monahilor;
Bucură-te, cunoscător al tainelor sfinte;
Bucură-te, călăuză a nevoitorilor;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 7
Vestea vieţuirii sfinte şi puterea rugăciunilor tale, Cuvioase, în toată Moldova s-a răspândit. De aceea, din locuri îndepărtate mulţi credincioşi au venit la tine, iar tu, Cuvioase, ca un preabun părinte pe toţi cu multă dragoste i-ai primit, dând mângâieri, mijlocind cu rugăciunile şi tămădu-ind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Pentru aceasta, cei care s-au învrednicit de mari daruri prin rugăciunile tale au cântat lui Dumnezeu; Aliluia!

Icosul 7
Urmând pilda marilor sihaştri din pustia Egiptului, Cuvioase, ai înte-meiat obşte monahală la Sihăstria Voronei, unde mulţime multă de călugări s-a adunat, toţi voind a-ţi fi prin preajmă şi a te avea ca doctor sufletesc, căci pentru toţi ai fost un pilduitor călugăr, duhovnic şi stareţ. Pentru aceasta cu dragoste cinstim Sfintele tale moaşte şi zicem:
Bucură-te, întemeietorul obtei de la Sihăstria Voronei;
Bucură-te, vieţuitor pilduitor;
Bucură-te, milostiv şi blând păstor;
Bucură-te, povăţuitor înţelept;
Bucură-te, rugător fierbinte;
Bucură-te, cărturar duhovnicesc
Bucură-te, cunoscător al Filocaliei;
Bucură-te, ostenitor al răspândirii scrierilor sfinte
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 8
Către apusul vieţii, depărtându-te de tulburările lumeşti, Cuvioase Onufrie, ai vieţuit într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, făcându-ţi din ea poartă a cerului, cu alese rugăciuni, şi te-ai luminat de dorul pentru Hristos până la cel din urmă ceas al vieţii tale, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul 8
Văzând trăirea ta în netulburată linişte sihăstrească, Sfinte Părinte, cu adevărat înţelegem că viaţa pustnicilor fericită este. Căci, luminându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai preschimbat-o în grădină de viaţă duhovnicească. Pentru aceasta şi noi zicem:
Bucură-te, că pe diavol cu postul şi rugăciunea l-ai ruşinat
Bucură-te, că din învăţăturile Sfintei Scripturi te-ai adăpat
Bucură-te, că ai iubit Sfintele Scripturi
Bucură-te, că ai cercetat scrierile sfinţilor
Bucură-te, că ai urmat sfatul duhovnicilor tăi
Bucură-te, că de cuvântul lui Hristos te-ai pătruns
Bucură-te, odorul de mare preţ al Voronei
Bucură-te, rugător fierbinte al Moldovei
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 9
Săvârşind călătoria acestei vieţi, Părinte Cuvioase, şi cunoscând dinain-te ceasul despărţirii sufletului de trup, ai mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vieţii îndelungate pe care l-ai primit de la El. Du-pă ce ai petrecut pe pământ 89 de ani, Hristos a luat în braţele Sale ferici-tul tău suflet. Pentru aceasta, minunându-ne de viaţa ta preafrumoasă, Sfinte, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluial

Icosul 9
Înţelepţii cei mult vorbitori nu pot arăta în cuvinte petrecerea ta din această viaţă. Chiar şi firea îngerească s-a minunat de vieţuirea ta, Cuvioa-se, căci, trup având ai trăit ca un înger. De aceea, mutarea ta din această viaţă la cea veşnică a fost însoţită de multe minuni. Deci şi noi văzând pu-terea lui Dumnezeu arătată prin cei ce-L iubesc, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, cunoscător al tainei sfârşitului tău,
Bucură-te, purtător al Sfântului Duh;
Bucură-te, primitor al darurilor cereşti
Bucură-te, luptător duhovnicesc neînfricat
Bucură-te, sfinţitor al codrilor;
Bucură-te, primitor al Euharistiei înainte de ceasul morţii
Bucură-te, vieţuitor împreună cu sfinţii;
Bucură-te, că aşa ai ajuns la liman fericit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 10
Împăratul David a glăsuit că “minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi” iar viaţa ta, Cuvioase, a adeverit întru toate cele grăite de psalmist. Dumnezeu a arătat slava Lui prin tine, Sfinte, care ai mers pe calea cea strâmtă, purtând jugul vieţii pustniceşti, al neîncetatelor nevoinţe, al rugăciunii stăruitoare, şi aşa, sfinte, suindu-te din putere în putere, te-ai mutat la locaşurile cele veşnice cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Lumină din lumina lui Hristos gustând în această lume trecătoare, dupa moartea ta, Cuvioase Onufrie, ai răsărit ca o lumina strălucitoare prin cinstitele tale moaşte din care izvorăsc tămăduiri celor care se roagă ţie, zicând:
Bucură-te, sfinte al lui Dumnezeu Cel Preasfânt
Bucură-te, purtător al darului vindecării
Bucură-te, făcător de minuni prin harul Sfântului Duh,
Bucură-te, luminător al închinătorilor
Bucură-te, izvor al alinărilor,
Bucură-te, tămăduitor al bolilor grele;
Bucură-te, vindecător al celor neputincioşi;
Bucură-te, ajutător grabnic al celor suferinzi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 11
Multe şi mari semne au fost la mormântul tău, Sfinte Onufrie, prin ele arătându-ţi puterea cea dată ţie de la Dumnezeu, ca să întorci pe mulţi la adevărata credinţă, şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia

Icosul 11
Voievodul Mihail Sturza ajungând la mormântul tău, Cuvioase, a luat un fruct din mărul ce crescuse în apropiere, ca să-l ducă fiicei sale bolnave de epilepsie, iar aceasta, mâncându-l, în chip minunat s-a tămăduit. Atunci domnitorul, mirat de puterea lui Dumnezeu, s-a întors degrabă la Vorona pentru a se închina cu toată familia la mormântul tău. Şi îndată sfintele tale moaşte, Sfinte Onufrie, au fost strămutate în biserica Mănăs-tirii Vorona spre cinstire. Pentru aceasta noi îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că pe fiica domnului Moldovei ai tămăduit-o
Bucură-te, că te-ai arătat mai iscusit decât toţi doctorii,
Bucură-te, că în biserica Mănăstirii Vorona ai fost strămutat;
Bucură-te, că şi familia Voievodului şi s-a închinat
Bucură-te, ocrotitor al ţinutului Botoşanilor şi al Moldovei,
Bucură-te, ajutător grabnic al credincioşilor
Bucură-te vieţuitor împreună cu îngerii
Bucură-te, candelă a Ortodoxiei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 12
Iubind mai mult sihăstria, te-ai arătat în vis stareţului Mănăstirii Voro-na, Cuvioase, poruncindu-i să-ţi aducă moaştele la schitul Sihăstria Voro-nei, pe care l-ai întemeiat Dar stareţul, neîmplinind porunca ta, greu s-a îmbolnăvit şi amintindu-şi de vedenia avută, a strămutat cinstitele tale moaşte la locul de tine mult dorit. Pentru aceasta şi noi, slăvind puterea lui Dumnezeu arătată în sfinţii Lui, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12
Lăudând vieţuirea ta, te fericim, Cuvioase Părinte Onufrie, ca unul ce eşti casnic şi prieten al lui Dumnezeu şi al nostru ocrotitor, rugându-te să mijloceşti neîncetat înaintea lui Dumnezeu ca să ne păzească de necredin-ţă şi dezbinare, de nevoi şi de necazuri. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că toate uneltirile diavolului le-ai biruit;
Bucură-te, sfânt al Bisericii lui Hristos
Bucură-te, ocrotitor grabnic al creştinilor
Bucură-te, dascăl al rugăciunii;
Bucură-te, schimonah pilduitor
Bucură-te, luminător al vieţii duhovniceşti
Bucură-te, tămăduitor al bolilor
Bucură-te, cetăţean al raiului ceresc
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 13
Sfinte Făcătorule de minuni, Cuvioase Onufrie, lauda sihaştrilor şi po-doaba Voronei, primeşte această cântare a noastră, a celor ce te cinstim, şi du rugăciunile noastre smerite înaintea tronului Preasfintei Treimi, rugân-du-te neîncetat pentru noi ca să ne izbăvim de toată primejdia, de boli şi de necazuri, şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1
Făcătorul îngerilor te-a chemat Cuvioase Părinte, din pruncie să slujeşti Domnului şi să fii candelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, căci viaţă cuvioasă ai arătat pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt,
Bucură-te, curată copilărie, plăcută lui Dumnezeu,
Bucură-te, că mintea ţi-a fost pururea la Dumnezeu,
Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei,
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos,
Bucură-te, că puterea harului te-a umbrit,
Bucură-te, că tinereţea ta Domnului ai închinat-o
Bucură-te, că prin acestea calea adevărului ai aflat-o
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Condacul 1
Iubitorului de viaţă sihăstrească şi duhovnicescului povăţuitor către mântuire, rugătorului fierbinte şi luminător al Sihăstriei Voronei, pildui-torului monahilor şi prietenului îngerilor, cu evlavie să-i cântăm:
Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povăţuitor al sihastrilor!

Rugăciune către Sfântul Cuvios
Onufrie de la Vorona
O, Cuvioase Părinte Onufrie, vas ales al Domnului, iubitor de viaţă duhovnicească, aprinzându-te cu dumnezeiască râvnă, ai urmat îndemnul Mântuitorului. “Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, ai lăsat rudeniile, patria şi dregătoria cea lumească, venind în ţara Moldovei. Vrednic lucru este să te cinstim, Cuvi-oase Părinte, şi să te rugăm: dă-ne răbdarea ta, Sfinte. Dă-ne curajul şi vo-inţa ta, credinţa şi iubirea ta către Dumnezeu. Ajută-ne să dobândim sme-renia, pacea şi lumina inimii tale curate. Pe tine, cel care vieţuieşti împre-ună cu îngerii, te rugăm, cu lacrimi şi cu umilinţă, izbăveşte-ne, prin sfin-tele tale rugăciuni, de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile rele care se abat asupra noastră. Tu, care umpli de lumină pe cei credincioşi, sădeşte în noi, cu rugăciunile tale, temelia statorniciei în credinţă şi a sfinţeniei vieţii. Ajută-ne cu rugă-ciunile tale să vieţuim, oriunde, ca fraţii întru Hristos şi să căutăm sfinţi-rea sufletelor noastre pustiite de păcate. Cel ce ai fost mult nevoitor şi mult rugător, ajută pe cei ce se nevoiesc în împlinirea poruncilor lui Hristos în mănăstire sau în lume, spre slava Preasfintei Treimi şi mântui-rea sufletelor. Amin

↓