Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare

Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare – (15 Mai)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1:
Apărătorul nostru şi grabnic folositor, pustnicul Domnului cu laude te cinstim că ai omorât toate patimile cu multă răbdare şi înfrânare şi ai ruşi-nat pe duşmanul cel nevăzut. Pentru toate acestea cântăm ţie:
Bucură-te,Sfinte Preacuvioase Părinte Pahomie!

Icosul 1:
Înger trupesc şi om ceresc, cel ce ai avut viaţă îngerească, ca cel ce ai îndrăzneala către Dumnezeu, izbăveşte-ne din toate nevoile şi primejdiile ca să-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, vlăstar nevestejit al Egiptului;
Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti;
Bucură-te, că ai ales fecioria;
Bucură-te, că te-ai logodit cu curăţia;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam şi Eva;
Bucură-te, că prin pustiuri ai potolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai auzit glas din cer, zicând: “O, Pahomie, înţelege că acesta este semnul darului care ţi se dă de la Hristos Dumnezeu”;
Bucură-te, că ai ales viaţa calugărească;
Bucură-te, că povăţuitorul tău a fost sihastrul Palamon;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 2:
Văzându-te, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Pahomie, vrăjmaşul la înălţime ridicat, te ispitea a te împiedica de la fapte bune, dar după puţin s-a ruşinat de sporirea ta, pentru acesta cântăm: Aliluia!

Icosul 2:
Având cunoştinţa celor ce sunt ca şi cum n-ar fi, ai trecut cu vederea cele trcătoare ale vieţii şi punându-ţi nădejdea în Dumnezeu ai ajuns la înalte sporiri, de aceea noi îţi cântăm:
Bucură-te, că la locul numit Tabenisiot, glas din cer ţi-a venit;
Bucură-te, că acolo ai poruncit de a zidi mănăstiri;
Bucură-te, că odată cu glasul din cer un înger înaintea ta a stat;
Bucură-te, că viaţa călugărească te-a învăţat;
Bucură-te, căci cu osteneala ta multe ai făcut;
Bucură-te, că prin viaţa ta bună, o mie de călugări ai adunat;
Bucură-te, că tuturor acestora purtător de grijă ai fost;
Bucură-te, că demonii multe năluciri ţi-au făcut;
Bucură-te, că tu cu rugăciunea şi cu arma Crucii le-ai biruit;
Bucură-te, pierzătorule a nebuniei vrăjmaşilor;
Bucură-te, neînspăimântătorule de înfricoşările lui;
Bucură-te, biruitorule a uneltirilor diavoleşti;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 3:
Puterea Celui Preaînalt puternic te-a făcut întru toate, Sfinte Pahomire fericite, că neclintit ai rămas în darurile lui Dumnezeu, înconjurat fiind de vrăjmaşi, dar neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul 3:
Având dorinţa de a fi necăjit şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu, ai văzut Dumnezeiescul înger din cer pogorându-se şi cercetându-te pe tine în nevoinţele tale şi un glas ai auzit îmbărbătându-te, iar noi strigăm aşa:
Bucură-te, fiule al Dumnezeistii lumini;
Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt;
Bucură-te, făclie nestinsă a liniştii;
Bucură-te, canonul cel drept al înfrânării;
Bucură-te, izgonitorul patimilor omeneşti;
Bucură-te, îmbogăţitorul de dumnezeiescul Dar;
Bucură-te, Părinte al părinţilor întâistătătorule;
Bucură-te, că ai adus lui Dumnezeu viaţa ta;
Bucură-te, că ai fost pildă spre mântuire;
Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor;
Bucură-te, că ai înflorit ca un trandafir şi crin binemirositor în pustiul Egiptului
Bucură-te, că nevoinţele tale au strălucit ca soarele;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 4:
Fiind aprins de Dumnezeiească dragoste ai alergat către muntele pus-tiului,bucurântu-te,iar vrăjmaşul multe rele ţi-a făcut, dar tu ca pe firele de păianjen le-ai rupt, pentru acestea noi îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 4:
Chemării Domnului tău ai urmat, lepădând lumea cu toate frumuseţile ei, cu osârdie ai suferit greutatea pustiei şi ai rănit taberele demonilor băr-băteşte, de aceea îţi strigăm:
Bucură-te, că a doua oară a venit îngerul către tine;
Bucură-te, că ţi-a poruncit să-i primeşti pe toţi;
Bucură-te, că pe tot omul ai primit;
Bucură-te, că mănăstire ai făcut;
Bucură-te, că ai slujit fraţilor tăi;
Bucură-te, că multă smerenie ai câştigat;
Bucură-te, că iubitor de osteneală ai fost;
Bucură-te, că singur masa puneai;
Bucură-te, că şi în grădină săpând,verdeţuri puneai;
Bucură-te, că bolnavilor slujeai;
Bucură-te, că şi portar ai fost;
Bucură-te, că toate slujbele cele mai grele ai făcut;
Bucură-te, că pe toţi cu fapta şi cu cuvântul ai întărit;
Bucură-te, că toţi în cinste ca pe un sfânt te avem;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!;

Condacul 5:
Stea mult luminoasă povăţuită de Duhul Sfânt, te-ai arătat în pustietăţi şi în oraşe, strălucind cu minunile, demonii gonind şi bolile vindecând şi pe noi învăţându-ne să cântăm: Aliluia!

Icosul 5:
Văzându-te tinerii Egiptului în pustie, ca pe un mai presus de oameni şi auzind învăţăturile tale s-au schimbat cu Dumnezeiască schimbare, pentru care mărind pe Dumnezeu îţi cântăm ţie:
Bucură-te, cel între oameni înger;
Bucură-te, între îngeri, omule;
Bucură-te, frumuseţea Cuvioşilor Părinţi;
Bucură-te, că fericitul preot Dionisie pentru prietenie te-a chemat în oraşul lui;
Bucură-te, că o femeie bolnavă cu credinţă s-a atins de hainele tale şi îndată s-a făcut sănătoasă;
Bucură-te, că dintr-o fată ai scos pe diavolul;
Bucură-te, că şi pe un om l-ai tămăduit printr-o pâine trimisă de tine;
Bucură-te, că prin rugăciuni şi post mult, multe boli ai tămăduit;
Bucură-te, căci cu darul Sfântului Duh multe minuni ai făcut;
Bucură-te, că pe monahul Silvan prin răbdare l-ai îndreptat;
Bucură-te, că noi dorim să ne îndreptezi la pocăinţă;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 6:
Strălucit-au faptele cele bune ca soarele pe pământ şi în cer, bună slugă a lui Hristos, căci cu dreaptă mărire ne-ai propovăduit nouă credinţa lui Hristos, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul 6:
Văzând noroadele faptele tale cele bune şi viaţa ta cea mai presus de om, cu credinţă alergau ca la un om trimis de Dumnezeu, primind folosul cererilor, pentru aceasta ai adunat 7000 de călugări în multe mănăstiri, iar noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, că ai fost Proestos peste multe mănăstiri;
Bucură-te, că acelor 7000 de călugări le purtai de grijă;
Bucură-te, că şi pe noi ne ocroteşti;
Bucură-te, că Dumnezeu ţi s-a arătat ţie cu cunună de spini;
Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a spus:”că seminţia ta cea duhovni-cească nu va lipsi până la sfârşitul veacului”;
Bucură-te, că Domnul învăţături folositoare dându-ţi, s-a înălţat la cer;
Bucură-te, că meştesugurile diavoleşti le-ai risipi;
Bucură-te, că satana a fost supus sub picioarele tale;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 7:
Vrând pe tine tot a te sfinţi, Părinte Pahomie,şi dorind slava cea nemu-ritoare, la Dânsul ai alergat cu căldură prin vieţuire curată, prin pusnicie şi prin viaţa prea luminată, cântând: Aliluia!

Icosul 7:
Nou oraş ai arătat adâncimii pustiului, Pahomie fericite, cel deopotrivă cu îngerii, căci ca un alt Ierusalim şi Sinai, mănăstirile tale s-au proslăvit şi ca un alt Moise şi Ilie arătându-te, auzi de la noi aceste laude: ;
Bucură-te, al doilea Moise cu faptele;
Bucură-te, al doilea Ilie cu chinurile;
Bucură-te, cel ce cărările mergătorului ai urmat;
Bucură-te, cel ce blândeţii lui David te-ai asemănat;
Bucură-te, că rugându-te Preadulcelui Iisus, într-un ceas toate limbile le-ai învăţat;
Bucură-te, că pe monahul ce avea nevoie, în limba sa grecească l-ai îndreptat;
Bucură-te, că în fiecare zi pe monahi i-ai sfătuit şi pe cei greşiţi la pocă-inţa i-ai adus;
Bucură-te, cel ce izgoneşti de la noi patimile sufleteşti;
Bucură-te, cel ce ne vindeci de durerile sufleteşti;
Bucură-te, că ne izbăveşti de meşteşugurile diavoleşti;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 8:
Străină viaţă petrecând pe pământ, Părinte Pahomie, cu totul ţi-ai înăl-ţat mintea spre cele cereşti, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta, pentru aceasta acum luând răsplătirile de la Dumnezeu, Îi cânţi Lui împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 8:
Cu totul vesel te-ai arătat, Părinte, văzând înălţarea sufletului monahu-lui la care te grăbeai să mergi, ducându-se cu cântări de îngeri, pe care o ai arătat celor împreuna cu tine, de Dumnezeu purtătorule Părinte Pahomie, deci văzând noi sfinţirea ta, minunându-ne cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al tainelor lui Dumnezeu văzătorule;
Bucură-te, al pământeştilor lucruri cu vederea trecătorule;
Bucură-te, că în trup fiind ai auzit cântare îngerească;
Bucură-te, că prin lacrimi şi post trupul ţi-ai topit;
Bucură-te, al celor căzuţi ridicare;
Bucură-te, că şi pe noi ne sfătuieşti şi povăţuieşti a urma ţie;
Bucură-te, că ascultându-te ne adunăm bogăţii;
Bucură-te, cel ce ai batjocorit mândria demonilor;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 9:
Covârşind, Părinte, pe toţi cu blândeţea sufletului şi cu smerenta cuge-tare, Darul Sfântului Duh l-ai primit, după cum zice cuvântul: “Spre cine vom căuta fără numai spre cel blând şi smerit”, cântând: Aliluia!

Icosul 9:
Pe ritorii cei muritori ca pe nişte peşti fără de glas i-ai arătat prin cu-vintele tale, că ritorisind despre Dumnezeu, cuvintele tale asemănându-le cu lucrurile, te-ai făcut minunat şi slăvit, pentru acesta cântăm ţie:
Bucură-te, vistieria cuvintelor Lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel decât filosofii mai înţelept;
Bucură-te, înaintarea şi vârful Cuvioşilor;
Bucură-te, prin care toţi credincioşii s-au îndreptat;
Bucură-te, că toată tabăra demonilor ai ruşinat;
Bucură-te, că arşiţa zilei şi gerul nopţii ai suferit;
Bucură-te, că sufletul tău hrană cerească a caştigat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 10:
Vrând a te asemăna unicului Hristos, cu nerăutate ai iubit pacea şi dra-gostea, răsplătind răul în bine; pentru aceasta şi pentru toate faptele bune plăcute lui Dumnezeu cântăm cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 10:
Zid nebiruit împotriva patimilor şi turn nesurpat al curăţeniei te-ai arătat, Părinte Cuvioase, căci cu privegherea gonind somnul lenei, te-ai făcut casă Duhului Sfânt, pentru aceasta noi lăudându-te, cântăm aşa:
Bucură-te, ca rănile lui Hristos le-ai purtat;
Bucură-te, slujitorul Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că vieţuind lui Dumnezeu, ai ajuns la adânci bătrâneţi;
Bucură-te, că fiind bolnav,ucenicul tău Teodor te-a îngrijit;
Bucură-te, că mai înainte cu două zile de sfârşitul tău, ai învăţat pe fra-ţii tăi să se ferească de eretici;
Bucură-te, că blagoslovindu-i ai adormit;
Bucură-te, că fraţii mult s-au tânguit pentru moartea ta;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 11:
Împăratul împăraţilor Dumnezeu, vrând să te cheme la Sine, ca să-ţi răsplătească cu bogate daruri pentru multele tale osteneli, a trimis mulţi-me de îngeri şi cetele Sfinţilor în întâmpinarea ta şi mergând înaintea lui Dumnezeu cu toţii aţi cântat: Aliluia!

Icosul 11:
Făclie primitoare de lumină înţelegătoare, te cunoaştem pe tine, Părin-te Pahomie, că asemănându-te cetelor îngereşti, ne mijloceşti şi nouă mântuire pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că ceata proorocilor înainte ţi-a slujit;
Bucură-te, că apostolii te-au întâpinat;
Bucură-te, că Sfinţii Ierarhi ţi-au cântat;
Bucură-te, că mucenicii la cer te-au ridicat;
Bucură-te, căci Cuvioşii cu bucurie te-au primit;
Bucură-te, că Heruvimii cu cântări te-au suit;
Bucură-te, că Sfinţii toţi cu bucurie te-au primit în palatul lor şi osebit te-au aşezat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 12:
Cânţi acum împreună cu Îngerii, ca mai înainte cu oamenii, în ceruri veselindu-te, fericite ,cântarea cea întreită Sfântă lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei care te cinstesc, Sfinte Părinte Pahomie, şi cu dragoste cântăm: Aliluia!

Icosul 12:
Izvor de tămăduire dobândindu-te, mai înainte şi după moarte Preacu-viincioase, ca pe un părinte şi doctor al sufletelor noastre, te cântăm aşa:
Bucură-te, închinător smerit al Sfintei Treimi;
Bucură-te, lăudător al Sfintei Treimi;
Bucură-te, cântătorule împreună cu îngerii şi cu toţi Sfinţii;
Bucură-te, al nostru rugător;
Bucură-te, că închinându-ne Sfintelor Moaşte ale tale izbăvire de patimi primim;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale iertare de păcate luăm;
Bucură-te, apărătorule de grindină, omizi şi insecte;
Bucură-te, că mijloceşti împreună cu Născătoarea de Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 13:
O, Preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule, Pahomie Precuviincioase, vrednicia Părinţilor şi slava Cuvioşilor, primeşte de la noi laude pe care cu tot sufletul le aducem ţie şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce-ţi cântăm ţie: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1
Înger trupesc şi om ceresc, cel ce ai avut viaţă îngerească, ca cel ce ai îndrăzneala către Dumnezeu, izbăveşte-ne din toate nevoile şi primejdiile ca să-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, vlăstar nevestejit al Egiptului;
Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti;
Bucură-te, că ai ales fecioria;
Bucură-te, că te-ai logodit cu curăţia;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam şi Eva;
Bucură-te, că prin pustiuri ai potolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai auzit glas din cer, zicând: “O, Pahomie, înţelege că acesta este semnul darului care ţi se dă de la Hristos Dumnezeu”;
Bucură-te, că ai ales viaţa calugărească;
Bucură-te, că povăţuitorul tău a fost sihastrul Palamon;
Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!

Condacul 1:
Apărătorul nostru şi grabnic folositor, pustnicul Domnului cu laude te cinstim că ai omorât toate patimile cu multă răbdare şi înfrânare şi ai ruşi-nat pe duşmanul cel nevăzut. Pentru toate acestea cântăm ţie:
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Pahomie!

RUGĂCIUNE
Prefericite şi Preacuvioase Părinte Pahomie, ascultă-ne pe noi păcăto-şii, care ne rugăm ţie: du rugăciunea către milostivul şi iubitorul de oa-meni Dumnezeu, căci tu pururea salţi în bucurie cu Sfinţii şi cu puterile cele fără de materie înaintea Lui.Roagă milostivirea lui Dumnezeu să nu ne osândească pentru fărădelegile noastre, ci să facă cu noi după mare mila Lui.Cere pentru noi viaţă paşnică, sănătate trupească şi sufletească, roduri îmbelşugate pământului, întru toate belşug şi binefacere, iar noi să-i întoarcem toate bunătăţile cele dăruite nouă, spre mărirea Lui şi binecu-vântarea şi ajutorul Lui.Întăreşte-ne, Doamne, pe calea care duce la loca-şurile celor Sfinţi, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor care văd pu-ruri frumuseţea cea nespusă a feţei Tale, Sfânta Biserica Ta o fereşte de dezbinări, pe credincioşi întăreşte-i, rătăciţii întoarce-i pe calea credinţei, pe toţi ne mântuieşte spre slava lui Dumnezeu după mare mila Ta.Iar noi cu mulţumire ne vom închina Preasfintei Treimi în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

↓