Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog I

Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog I (12 Martie) 

(Deoarece 12 martie cade in perioada Postului Mare,Praznuirea Sf. Simeon se muta pe data de 12 octombrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condac 1.
Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din care izvorăşti vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Icos 1.
Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii şi urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ţi inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoaşterea de Dumnezeu şi viaţa adevărată.
Bucură-te, scârbire de viaţa risipită în pofte şi închipuiri trecătoare
Bucură-te, dar şi lepădare a cugetelor pătimaşe
Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască
Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine
Bucură-te, rod al rugăciunii şi citirilor evlavioase
Bucură-te, ieşire prin credinţă pe puntea peste prăpastia resemnării
Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc
Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă şi înstrăinare de dorinţa cea rea
Bucură-te, plâns la picioarele Crucii
Bucură-te, neţărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, suflet mişcat de dumnezeiasca dragoste
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al neprihănitei Treimi !

Condac 2.
Pescuit în chip minunat de Hristos, ai fost, Sfinte Simeon, dăruit de Sus cu un sfânt călăuzitor, Simeon Evlaviosul, călugăr al mănăstirii Studion. Atunci te-ai îmbrăcat în ascultare ca într-un veşmânt de har, cercetându-ţi adeseori părintele şi urmându-i cu râvnă sfaturile, pentru care neîncetat mulţumeai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2.
Cufărul plin de nestemate al cuvintelor părintelui tău l-ai deschis prin evlavioasa lor urmare. căci ai dorit din suflet tămăduirea şi, împlinind cu atenţie îndemnurile conştiinţei, ai înmulţit rugăciunea, plânsul şi nevoinţele. Iar în privegheri ostenindu-te, ai fost curând învrednicit de vederea Luminii neapropiate şi auzirea cuvintelor Vieţii Veşnice, răpit nopţii acestei lumi întru bucuria cântării de Aliluia!
Bucură-te, lucrare de taină a inimii peste grijile slujirii de la palat
Bucură-te, neodihnită stare de închinare înaintea Domnului
Bucură-te, chemare cu tărie în ajutor a Maicii Domnului
Bucură-te, dezgropare a comorii duhovniceşti din adâncurile firii
Bucură-te, căutare prin nădejde a frumuseţii suprafireşti
Bucură-te, conştiinţă de sine adâncită de entuziasmul iubirii
Bucură-te, izvor de lacrimi ce stingi flacăra patimilor
Bucură-te, jertfire a nopţilor pe altarul Luminii neînserate
Bucură-te, spălare cu apa ritualului de taină
Bucură-te, floare a fericitei întristări, înrourată de har
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 3.
Retrăgându-se harul şi slăbindu-ţi râvna, ai fost încercat de războiul gândurilor şi întunecarea conştiinţei vreme de mai mulţi ani. Aşa ai cunoscut neputinţa firii şi nevoia ei de ajutor dumnezeiesc. Iar neorânduiala simţurilor, alipite prin patimi de cele ale lumii, împreună cu faptele neascultării le-ai urât, şi ai fost smuls cu mână tare de Însuşi Hristos, înlăuntrul slavei Sale. De atunci nu te-ai mai despărţit, Sfinte Simeon, de îngereasca cântare: Aliluia!

Icos 3.
Ales ai fost de Dumnezeu, şi mulţumită rugăciunilor părintelui tău ţi-ai luat crucea şi ai urmat lui Hristos pe calea desăvârşitei lepădări de lume. Aşa ai intrat ca începător la mânăstirea Studion şi ucenic al Sfântului Simeon Evlaviosul, întru pocăinţă şi ascultare. Pentru aceasta strigăm ţie :
Bucură-te, suflet smuls de bunul Samarinean din mâna tâlharilor nevăzuţi
Bucură-te, răsădire în inimă a fricii curate de Domnul
Bucură-te, omorâre a patimilor prin ascultare
Bucură-te, curăţire prin lacrimi şi înnoire a simţurilor
Bucură-te, mâini întinse cu umilinţă spre Dumnezeu
Bucură-te, stăpânire a limbii năvalnice
Bucură-te, mărturisire a gândurilor înaintea părintelui ca lui Hristos
Bucură-te, năvod al rugăciunii plin de cuvintele Vieţii
Bucură-te, amintire a morţii ce pricinuieşte smerenia
Bucură-te, lepădare a slavei deşarte pentru slava de Sus
Bucură-te, ieşire din iadul deznădejdii şi intrare în focul sfintelor nevoinţe
Bucură-te, lumină a iubirii netăiată de războiri
Bucură-te, martor prin conştiinţă al slavei dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 4.
Prin legarea cu sfinţenie de cuvântul părintelui duhovnicesc, te-ai izbăvit din legăturile patimilor. Nici măcar sub pretextul respectării rânduielilor, nu ai vrut a-l părăsi pe cel ce te-a născut întru Hristos, pentru care ai suferit izgonire. Dar ai intrat în mânăstirea vecină, închinată Sfântului Mamas, şi ai rămas sub ascultarea lui Simeon Evlaviosul. Curând ai depus făgăduinţă şi ai fost hirotonit preot, iar după trei ani ai fost ales stareţ, căci viaţa ta strălucea de taina cântării îngereşti: Aliluia!

Icos 4.
Fără să-ţi mai întorci paşii de pe calea cea strâmtă, te-ai nevoit, Părinte, prin patimile de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos şi de razele ei fiind străpuns, ai păzit-o de înşelarea nevăzuţilor vrăjmaşi şi potrivnicia oamenilor străini de înţelegerea duhovnicească. Pentru aceasta ai dobândit tămăduire sufletului şi har călăuzitor, iar noi îţi cântăm:
Bucură-te, plecăciune în adâncul fără hotar al Luminii
Bucură-te, părăsire fără de ură a celor trecătoare
Bucură-te, risipire a ceţii patimilor
Bucură-te, izgonire a închipuirii cunoştinţei mincinoase
Bucură-te, oprire a iscodirii şi făuririi gândurilor deşarte
Bucură-te, răbdare a suferinţelor curăţitoare
Bucură-te, inimă apărată de cercul virtuţilor
Bucură-te, minte urcată în cerul nepătimirii
Bucură-te, adunare a comorilor Duhului
Bucură-te, supunere a trupului curgător, voii Duhului
Bucură-te, pecetluire a cărţii cunoştinţei cu Lumina lui Hristos
Bucură-te, ascultare de fiu şi purtare de grijă de părinte
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 5.
Îl căutai fără încetare pe Hristos şi Îi urmai prin fapte dumnezeieştile cuvinte, iar El îţi călăuzea în taină paşii, prin împărtăşiri şi retrageri repetate ale harului. Dar când ai deprins tăria neclintită a privirii spre Cele de Sus, Domnul Însuşi ţi-a vorbit ca unui prieten şi frate, iar tu ai strigat cu cutremur: Aliluia!

Icos 5.
Ca un sărac plin de dragoste frăţească, care ai primit de la Hristos moneda de aur a harului, te-ai arătat apostol al iubirii Sale nebune pentru oameni. Căci ai descoperit milostivirea şi slava cu care îi învredniceşte pe cei ce Îl caută din toată inima. Pentru aceasta şi noi strigăm :
Bucură-te, pământ al inimii, luminat de Soarele dreptăţii
Bucură-te, prindere prin pocăinţă de veşmântul iubirii
Bucură-te, cunoaştere prin experienţă a minunilor lui Dumnezeu
Bucură-te, reînnoire a icoanei vieţii evanghelice
Bucură-te, conştiinţă clară a răspunderii duhovniceşti
Bucură-te, bucurie a împărtăşirii cu aproapele a milei de Sus
Bucură-te, silire a firii de a iubi dincolo de fire
Bucură-te, rod al morţii dătătoare de viaţă a lui Hristos
Bucură-te, pământ din care izvorăşte Viaţa veşnică
Bucură-te, îndestulare din potirul tainei
Bucură-te, părtaş al nunţii duhovniceşti
Bucură-te, alergare până la capătul puterilor după Hristos
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 6.
Primind sărutarea iubirii, te-ai sălăşluit în cortul Luminii, de unde chemarea lui Hristos s-a făcut prin tine auzită tuturor. Căci cu limbă de foc adunai oile risipite, şi purtai cu bărbăţie crucea fraţilor tăi, pururi cântând: Aliluia!

Icos 6.
Te-ai luptat, Sfinte Părinte, să-i faci pe toţi să înţeleagă că vederea lui Dumnezeu, şi îndumnezeirea omului sunt cu putinţă în orice vreme. Căci bunăvoirea fiinţei create este întâmpinată de puterea curăţitoare şi desăvârşitoare a harului şi atunci nimic nu poate opri unirea omului cu Ziditorul său.
Bucură-te, limpezime a vederii duhovniceşti
Bucură-te, memorie neclătinată a luminii neapropiate
Bucură-te, pecete a învăţăturii de Dumnezeu insuflate
Bucură-te, adunare prin iubire a mădularelor împrăştiate ale Bisericii
Bucură-te, pârgă a zidirii duhovniceşti
Bucură-te, plâns şi rugă de foc la hotarul Veşniciei
Bucură-te, cuvânt cu putere multă, născut din cunoaşterea lui Dumnezeu
Bucură-te, ruşinare a cunoştinţei care îngâmfă
Bucură-te, mustrare a făţărniciei şi necăutare la faţa omului
Bucură-te, zdrobire a sămânţei ascunse a iubirii de arginţi
Bucură-te, inimă străbătută de fulgerul iubirii dumnezeieşti
Bucură-te, inimă ce naşti perla luminoasă a iubirii de Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 7.
Pentru fiii duhovniceşti îţi puneai sufletul, Sfinte Simion, pătimind dureri lăuntrice ca să-i naşti întru Hristos, căci pe toţi îi iubeai deopotrivă şi îi zoreai să intre în focul iubirii. Fiindcă în el stau începutul şi sfârşitul, şi el este haina de nuntă a celor ce cântă cu lacrimi de bucurie: Aliluia!

Icos 7.
Te nevoiai ca pe toţi să-i scoţi din iadul patimilor şi-i îmboldeai spre suirea pe scara virtuţilor. Pentru aceasta ai pătimit împotrivirea celor împietriţi, întru răbdare şi desăvârşită iubire de vrăjmaşi. Odată, au vrut să te alunge din biserică, dar ai rămas netulburat, iar harul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să se apropie. Atunci au fugit la patriarh, care i-a izgonit, însă tu le-ai mijlocit iertarea.
Bucură-te, păzire a dragostei de orice tulburare sau micşorare
Bucură-te, umblare în lumină şi mântuire din groapa neiubirii
Bucură-te, purtare înlăuntru a rănilor Domnului
Bucură-te, vedere a patimilor ascunse şi mijlocire a milostivirii de Sus
Bucură-te, săgeată a Cuvântului ce nimereşti ţinta
Bucură-te, lucrare a poruncilor din iubire pentru Hristos
Bucură-te, lucrare întru cunoştinţă a darului Sfântului Duh
Bucură-te, călăuză izbăvitoare de lanţurile trufiei
Bucură-te, îndrăzneală ce zgudui pe cei nepăsători
Bucură-te, vedere înfricoşată a dreptăţii dumnezeieşti
Bucură-te, alai al virtuţilor ce porţi iubirea ca într-un car de heruvimi
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 8.
După un sfert de veac de stăreţie, te-ai retras la isihia mult dorită. Atunci vrăjmaşul a asmuţit asupra ta pizma celor ce luau lumina drept întuneric şi întunericul drept lumină. Iar tu primeai toate cu mulţumire ca din mâna Domnului, cântând întru nerăutate: Aliluia!

Icos 8.
Ca o trâmbiţă a teologiei ai răspuns la întrebările puse în chip viclean de singhelul Ştefan, fost episcop al Nicomidiei şi, fără să cauţi la rangul înalt, ai mustrat vorbirea de Dumnezeu a celor ce nu au în ei pe Duhul Sfânt. Apoi, sfătuindu-l să nu se bizuie pe înţelepciunea ruptă de viaţa duhovnicească, l-ai îndemnat spre căutarea Duhului prin pocăinţă şi lupta cu patimile.
Bucură-te, odihnă în spaţiul negrăit al plinătăţii
Bucură-te, vrednic închinător al tronului înfricoşător
Bucură-te, slujire cu cutremur a tainelor dumnezeieşti
Bucură-te, conglăsuire cu ceata dumnezeieştilor Părinţi
Bucură-te, casă a înţelepciunii zidită pe Hristos
Bucură-te, surpare a înălţării cu mintea asupra aproapelui
Bucură-te, vedere a întunecării inimii
Bucură-te, Întrupare de taină a adevărului dumnezeiesc
Bucură-te, sabie de foc ce păzeşti pomul vieţii
Bucură-te, sfială înaintea unirii negrăite
Bucură-te, frică ce odrăsleşti floarea străină a iubirii
Bucură-te, uitare a fricii în contemplarea rodului iubirii
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 9.
Orbit de duşmănie, singhelul Ştefan a început a defăima scrierile şi viaţa părintelui tău duhovnicesc. Apoi te-a acuzat înaintea Sinodului pentru prăznuirea aleasă a adormirii Sfântului Simeon, care întru cereştile lăcaşuri se învrednicise a cânta: Aliluia!

Icos 9
Fericita nebunie întru Hristos a călăuzitorului tău ai arătat-o ca pe un vlăstar al dragostei şi nepătimirii. Iar minciunii care tulburase Sinodul te-ai împotrivit cu tărie, socotind lepădarea mai rea decât moartea, căci chipul părintelui tău strălucea în Veşnicie de slava lui Hristos !
Bucură-te, purtare în inimă a icoanei părintelui duhovnicesc
Bucură-te, mucenicească mărturisire pentru adevăr
Bucură-te, alergare pe drumul Crucii
Bucură-te, închinare de fiu
Bucură-te, îndelungă răbdare în necazuri şi prigoane
Bucură-te, slujire jertfelnică a voii lui Dumnezeu
Bucură-te, osândire a faptelor întunericului
Bucură-te, blândeţe neclintită ce stăvileşti furia înşelării
Bucură-te, îmbrăcare cu armele lui Dumnezeu
Bucură-te, alipire cu duhul de sfintele mădulare ale Bisericii
Bucură-te, cucerire cu asalt a Împărăţiei
Bucură-te, vedere înlăuntrul cămării de nuntă a Mirelui
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 10.
Patriarhul, înşelat de uneltirile singhelului, a lăsat să fie distruse icoanele zugrăvite cu chipul Sfântului Simeon Evlaviosul. Şi adus înaintea sinodului, ai amuţit prin cuvântul de apărare cel de Dumnezeu insuflat pe judecătorii nedrepţi. Condamnat apoi la surghiun, ai binecuvântat pe Hristos cântând: Aliluia!

Icos 10.
Exilat într-un pustiu, în mijlocul iernii, lipsit de hrană, ai mulţumit lui Dumnezeu şi ai binecuvântat pe prigonitori. În acel loc ai aflat paraclisul Sfintei Muceniţe Marina, unde prin voia de Sus ai întemeiat o mânăstire.
Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate
Bucură-te, flămânzire şi însetoşare de dreptate
Bucură-te, neîngrijire de cele vremelnice
Bucură-te, pironire a păcatului pe Cruce
Bucură-te, închinare, leagăn de naştere al iubirii
Bucură-te, crin al isihiei în pământul bunei pătimiri
Bucură-te, colţ de rai în pustie
Bucură-te, iubire roditoare de fii duhovniceşti
Bucură-te, rodire a înţelesurilor tainice ale teologiei
Bucură-te, vedere de icoană peste zidul păcatului
Bucură-te, mireasmă a ungerii duhovniceşti
Bucură-te, naştere pe pământ a duhului mântuirii
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 11.
Înaintea mulţimii fiilor duhovniceşti ce sufereau pentru prigonirea păstorului, patriarhul s-a hotârât să asculte în Sinod cuvântul tău. Apoi a mărturisit buna ta credinţă şi cedarea în faţa hărţuielilor singhelului, drept pentru care te-a chemat cu cinste, să te sfinţească arhiepiscop. Atunci cei binecredincioşi au strigat într-un cuget: Aliluia!

Icos 11.
Nu te-ai plecat, Sfinte, întru a micşora strălucirea prăznuirii părintelui tău, şi nu te-ai mai întors în locul unde fusesei prigonit pentru dreptate. Însuşi patriarhul, lăudându-ti râvna, te-a slobozit cu pace, ca să săvârşeşti cele ale lui Dumnezeu în locul şi felul în care vei găsi că este voia Lui.
Bucură-te, că năvălind în chilia ta, prigonitorii s-au uimit de desăvârşita-ţi sărăcie
Bucură-te, cel frânt ca pâinea de dinţii lor, pentru slava de Sus
Bucură-te, că ai păzit neatinsă icoana iubirii de părintele duhovnicesc
Bucură-te, că în ea strălucea cu tărie Însuşi Chipul lui Hristos
Bucură-te, lumină strălucind în întunericul lumii
Bucură-te, privire neîntoarsă spre cele dinapoi
Bucură-te, alăută ce viersuieşti imne dumnezeieşti
Bucură-te, răsturnarea învăţăturii făţarnice
Bucură-te, ajutătorule al celor din nevoi
Bucură-te, iubire ce prin încercări, mai tare străluceşti
Bucură-te, iubire ce Îl încapi pe Cel neîncăput
Bucură-te, iubire ce acoperi întreaga creaţie
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 12.
Harul de Sus îl revărsai prin mijlocirile tale, peste mulţimile care te cercetau spre tămăduire. Către sfârşitul vieţii, ai primit cu bucurie crucea suferinţei trupeşti şi ai descoperit dinainte ziua adormirii tale şi cea a mutării sfintelor tale moaşte. Iar pe când trupul tău era măcinat de neputinţă, ucenicul Nichifor te-a văzut noaptea în chilie, înălţat la patru coţi în aer, cum te rugai negrăit: Aliluia!

Icos 12.
În ziua de pe urmă, te-ai împărtăşit cu Preacuratele Taine şi după ce ai spus „Amin!”, ai poruncit ucenicilor să cânte cântarea de îngropare. Spre mijlocul ei ţi-ai adunat puterile şi ai grăit cu dulceaţă şi linişte: „O, Hristoase Împărate, în mâinile Tale îmi dau duhul”, şi ai primit de la Dânsul cununa vieţii. Iar aşa precum ai proorocit, după treizeci de ani moaştele tale pline de tot harul şi mireasma s-au mutat spre sfinţirea credincioşilor şi slava Bisericii.
Bucură-te, făcătorule de minuni, întru bucuria Domnului tău
Bucură-te, nume binecuvântat de Tatăl Ceresc
Bucură-te, lemn înmiresmat al Crucii iubirii
Bucură-te, vas sfinţit în care Fiul varsă din Duhul Său
Bucură-te, revărsare de har peste lumea deznădăjduită
Bucură-te, hrănire a mulţimilor cu pâinea dumnezeieştilor descoperiri
Bucură-te, pas liniştit şi împăcat pe calea Vieţii
Bucură-te, urcare în veşnica nepăcătuire
Bucură-te, că aprins de focul ceresc, îl treci în multe sfeşnice
Bucură-te, pom al iubirii răsădit în grădini de rai
Bucură-te, că eşti întru Hristos şi El întru tine
Bucură-te, chip făcut icoană, vrednic de închinare
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condac 13.
O, Sfinte Preacuvioase Simeon, nu ne lăsa pe noi, cei preamici, ci precum ai făgăduit fii pururi cu noi pe calea mântuirii. Roagă-te Preasfintei Treimi să strălucească peste noi raza dumnezeirii, ca de ea călăuziţi să ieşim din adâncul patimilor, şi prin crucea pătimirii de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos să ne împărtăşim şi de Învierea Lui. Aşa, Sfinte Simeon, mijloceşte iertare sufletelor noastre şi milă de la Cel Preaînalt, Căruia împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi
Icos 1.
Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii şi urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ţi inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoaşterea de Dumnezeu şi viaţa adevărată.
Bucură-te, scârbire de viaţa risipită în pofte şi închipuiri trecătoare
Bucură-te, dar şi lepădare a cugetelor pătimaşe
Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască
Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine
Bucură-te, rod al rugăciunii şi citirilor evlavioase
Bucură-te, ieşire prin credinţă pe puntea peste prăpastia resemnării
Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc
Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă şi înstrăinare de dorinţa cea rea
Bucură-te, plâns la picioarele Crucii
Bucură-te, neţărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, suflet mişcat de dumnezeiasca dragoste
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al neprihănitei Treimi !

Condac 1.
Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din care izvorăşti vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 Sfântul Simeon Noul Teolog, văzător al Luminii celei Dumnezeieşti

(Deoarece 12 martie cade in perioada Postului Mare, Praznuirea Sf. Simeon se muta pe data de 12 octombrie (30septembrie)
Sf. Simeon Noul Teolog s-a născut în anul 949 în Galateea (Paflagonia) și a studiat la Constantinopol. Tatăl său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură și pentru o scurtă perioadă tânărul a ocupat o poziție înaltă la curtea imperială. La vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe vestitul părinte Simeon Evlaviosul la mănăstirea Studion, care avea să-i marcheze adânc dezvoltarea spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru mai mulți ani, pregătindu-se pentru viața monahală sub ascultarea părintelui, iar când a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.

Sf. Simeon Evlaviosul i-a recomandat tânărului să citească scrierile Sf. Marcu Ascetul (prăznuit în 5 martie), pe lângă alți scriitori duhovnicești. El a citit acele cărți cu atenție și punea în practică ceea ce citea. În mod deosebit l-au impresionat trei puncte din cartea Sf. Marcu “Despre legea duhovnicească” (vezi Vol. I din Filocalia românească). În primul rând, trebuie să-ți asculți conștiința și să faci ce-ți spune ea, dacă dorești să-ți vindeci sufletul. În al doilea rând, numai prin îndeplinirea poruncilor poți atrage asupra ta harul Sfântului Duh. În al treilea rând, cel ce se roagă numai trupește, fără cunoștința spirituală este ca și orbul care a strigat, “Fiul lui David, ai milă de mine” (Luca 18,38). Când orbul și-a recăpătat vederea, atunci L-a numit pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 9,38).

Sf. Simeon s-a rănit cu dragostea pentru frumusețea duhovnicească și a încercat să o dobândească. Pe lângă pravila dată de părintele său, conștiința îi spunea să mai adauge câțiva psalmi și metanii, repetând constant “Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” Bineînțeles că și-a ascultat conștiința.

În timpul zilei ajuta oamenii nevoiași care locuiau în palatul lui Patrikie, iar noaptea rugăciunile lui se prelungeau, prinzându-l miezul nopții la rugăciune. Odată, în timp ce se ruga, o lumină divină, foarte strălucitoare, a coborît asupra lui, inundând camera. N-a văzut decît lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintîi, iar la capătul ei părea că se afla Sf. Simeon Piosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sf. Marcu Ascetul.

La șapte ani după acea viziune, Sf. Simeon a intrat în mănăstire, unde a înăsprit postul și privegherea, învățând lepădarea de sine. Vrăjmasul mântuirii noastre i-a ridicat pe frații din mănăstire împotriva Sf. Simeon, care era indiferent la laudele sau reproșurile altora. Datorită nemulțumirilor din mănăstire, Sf. Simeon a fost trimis la mănăstirea Sf. Mamas din Constantinopol. El a primit schima monahală acolo, înăsprindu-și nevoințele duhovnicești.

Prin citirea Sfintelor Scripturi și a scrierilor sfinților părinți, precum și prin conversațiile pe care le purta cu sfinți părinți, el a atins un nivel duhovnicesc înalt, îmbogățindu-și cunoștințele ziditoare de suflet.

Prin anul 980, Sf. Simeon a fost făcut egumen al Mănăstirii Sf. Mamas și a rămas în funcție timp de 25 de ani. El a reparat și restaurat mănăstirea care avusese de suferit din cauza neglijenței fraților și a impus ordine în viața călugărilor mănăstirii.

Această disciplină monastică strictă, pe care sfantul se lupta să o respecte, a adus multe nemulțumiri în rândul fraților. Odată, după Sfânta Liturghie, câțiva călugări l-au atacat și aproape că l-au omorît pe Sfântul Simeon. Când patriarhul Constantinopolului i-a scos din mănăstire și vroia să-i predea autorităților civile, Sf. Simeon a cerut ca aceștia să fie tratați cu blândețe și să fie lăsați să trăiască în lume.

Prin anul 1005, Sf. Simeon și-a dat demisia din funcția de egumen în favoarea lui Arsenie, stabilindu-se undeva lângă mănăstire, în liniște. Acolo el a creat operele sale teologice, din care unele fragmente apar în Filocalie.

Tema primară a scrierilor sale este activitatea ascunsă a perfecțiunii duhovnicești și lupta cu patimile și gândurile rele. El a scris și instrucțiuni pentru călugări: “Capitole teologice și practice”, “Tratat despre cele trei metode de rugăciune” și un “Tratat despre credință”. Mai mult, Sf. Simeon era și un poet creștin, scriind “Imnuri despre iubirea divină”, în jur de 70 de poezii cu semnificație religioasă profundă.

Învățăturile neprețuite ale Sf. Simeon despre misterele rugăciunii minții și despre lupta duhovnicească i-au adus numele de “Noul Teolog.” Aceste învățături nu au fost creația Sf. Simeon, ci fuseseră uitate în timp. Unele dintre ele păreau ciudate și de neacceptat pentru contemporanii săi, ceea ce a dus la conflicte cu autoritățile ecleziastice din Constantinopol, iar Sf. Simeon a sfârșit prin a fi exilat din oraș. El a traversat strâmtoarea Bosfor și s-a stabilit la vechea mănăstire a Sfintei Macrina.

În anul 1021, sfântul a adormit în pace întru Domnul. În timpul vieții sale a primit darul facerii de minuni și chiar după moartea sa s-au petrecut numeroase minuni, printre care găsirea miraculoasă a icoanei sale.

Viața sa a fost scrisă de ucenicul sau, Sf. Nichita Stethatul.

↓