Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog II

Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog II 

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele:

Condacul 1 :
Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice şi sălaş al Luminii celei în trei sori, te lăudăm pe tine, Simeoane Teologule. Ci ca unul ce eşti plin de luminările Duhului, luminează cu razele harurilor tale pe cei ce strigă ţie: Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Icosul 1 :
Un alt înger te-ai arătat prin dăruirea virtuţilor, de Dumnezeu cugetătorule, Simeoane Teologule (de trei ori) şi prin glasul tău îngeresc teologhiseşti tainele cele mai presus de minte; de aceea minunându-ne de strălucirea ta strigăm toţi:
Bucură-te, cel prin care se cântă în imne Treimea;
Bucură-te, prin care se calcă în picioare strică-ciunea.
Bucură-te sălaşul Luminii celei în Trei străluciri;
Bucură-te, postul de observaţie al vieţii cereşti.
Bucură-te înălţime a cunoştinţei dumnezeieşti cu anevoie de atins de mulţi;
Bucură-te, adânc al vieţii mai bune prin toată virtutea.
Bucură-te că te-ai arătat strălucirea Bisericii;
Bucură-te că te-ai arătat strălucirea teologilor.
Bucură-te raza luminărilor imateriale;
Bucură-te incendiul chipurilor materiale.
Bucură-te, cel prin care se iniţiază cuvântătorii de Dumnezeu;
Bucură-te cel prin care tac cuvântătorii de cele deşarte;
Bucură-te părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 2 :
Privirea sufletului tău curăţind-o prin viaţa cea mai bună, ai văzut în chip minunat arătările cu-rate Luminii imateriale, şi luând jugul lui Hristos, cuvioase, şi întraripându-te prin Duhul, dumneze-iescule Simeoane, ai strigat:
Aliluia.

Icosul 2 :
Gând dumnezeiesc având, ai tăgăduit din tot su-fletul demnităţile lumeşti şi trecând cu vederea afecţiunea părinţilor ai alergat la mănăstirea Studion bucurându-te, că ai urmat lui Hristos auzind pe la toţi unele ca acestea:
Bucură-te, vistieria iubirii lui Hristos;
Bucură-te, vasul luminii imateriale.
Bucură-te, cel ce ai imitat viaţa îngerilor;
Bucură-te cel ce ai întors îndrăznelile demonilor.
Bucură-te, vas de mult preţ al cugetării dum-nezeieşti;
Bucură-te, sabie de Dumnezeu făurită ce retează afecţiunea materială.
Bucură-te că ai primit în suflet focul cel dumne-zeiesc;
Bucură-te, că în chip atotînţelept ai ales cele mai bune.
Bucură-te cel ce ai smuls mărăcinii patimilor;
Bucură-te, cel ce ai înnoit ogorul sufletului.
Bucură-te, cel ce lucrezi roadele nemuritoare;
Bucură-te, cel umplut de bunătăţile nestricăcioase;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 3 :
Luând din cer, Simeoane, putere întru nevoinţă şi multă chibzuinţă, şi săvârşind ascultare faţă de bătrânul tău, ai supus cugetul trupului şi te-ai um-plut de înţelepciunea mai bună, strigând Treimii:
Aliluia.

Icosul 3 :
Har bogat s-a revărsat din buzele tale şi curgere de înţelepciune ţi s-a dat, de unde teologie ai izvorât Bisericii, cuvioase, şi adapi cu cuvintele tale cugetele celor ce strigă:
Bucură-te, ţâşnirea teologiei;
Bucură-te, flacăra teosofiei.
Bucură-te, răule al curgerilor harului;
Bucură-te, comoara învăţăturilor Duhului.
Bucură-te, iniţiatul de Dumnezeu luminat în contemplaţiile mai înalte;
Bucură-te, buze de Dumnezeu purtătoare ale cugetărilor cereşti.
Bucură-te, că ai trecut dincolo de munţii materiei;
Bucură-te, că desfăşori cuvintele dogmelor.
Bucură-te, învăţătorul vieţii sfinte;
Bucură-te, egalul cinstiţilor îngeri.
Bucură-te, templu tainic al Treimii;
Bucură-te, scânteiere a candelabrului ceresc;
Bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 4 :
Mană a vieţii dumnezeieşti, nectar de ambrozie şi miere scursă din piatră, tăbliţa învăţăturilor tale îndumnezeitoare curăţeşte sufletele şi povăţuieş-te spre desăvârşirea dumnezeiască pe cei ce strigă:
Aliluia.

Icosul 4 :
Răpit ai fost la contemplaţii înalte ca şi Pavel şi prin Duhul ai văzut cele negrăite; şi de aici te-ai arătat, Simeoane, Teolog înţelept, teologhisind tutu-ror cele mai presus de ceruri cu limbă de Dumnezeu grăitoare, celor ce strigă:
Bucură-te, teologul cel dumnezeiesc;
Bucură-te, grăitorul cel prea înţelept de cele dumnezeieşti.
Bucură-te, întipărirea marelui loan;
Bucură-te, asemănarea lui Grigorie cel dum-nezeiesc.
Bucură-te, organul cel mult grăitor al contem-plaţiilor mai înalte;
Bucură-te, psaltire însufleţită a povăţuirilor luminoase.
Bucură-te, că a intrat în întunericul cel nepătruns;
Bucură-te, că vezi lumea cerească.
Bucură-te, că uimeşti pe credincioşi cu cuvintele tale;
Bucură-te, că bine orânduieşti sufletele cu purtările tale.
Bucură-te, arătătorule vieţii cereşti;
Bucură-te, arătătorule minunat al lui Dumnezeu;
Bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 5 :
Rănit fiind cu dulceaţă de dragostea dumnezeiască, părinte, a fost supus cu voia cerească ispite-lor, necazurilor şi prigoanelor prin care te-ai lămurit ca şi aurul în foc, şi te-ai arătat tuturor, sfinte, ca un înger cântând în Hristos:
Aliluia.

Icosul 5 :
Ai îndreptat mişcările minţii tale, de Dumnezeu cugetătorule, spre slava dumnezeiască a Mântu-itorului, şi plin de înţelepciune dumnezeiască prin Duhul dumnezeiesc te-ai arătat, Simeoane, sculând spre pocăinţă pe cei ce strigă ţie cu dragoste:
Bucură-te, stâlpul înfrânării;
Bucură-te, pilda îndurării.
Bucură-te, iniţiatorul înţelept al îndumnezeirii;
Bucură-te, surpătorul învârtoşării celei prearele.
Bucură-te, gură curgătoare de miere ce revarsă iubire dumnezeiască;
Bucură-te, nor dumnezeiesc ce se revarsă rouă vieţii.
Bucură-te, că arăţi harul apostolilor;
Bucură-te, că luminezi luminare mântuitoare.
Bucură-te, luminătorul harului celui prea- luminos;
Bucură-te, steaua nepătrunsului mai bun.
Bucură-te, izvorul revărsărilor purtătoare de viaţă;
Bucură-te, luminătorul cuvintelor de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 6 :
Curăţindu-ţi inima prin nevoinţă dumnezeiască te-ai umplut de luminări dumnezeieşti şi te-ai arătat liturghisitor cu totul luminos ucenicilor tăi, fericite; căci îndumnezeit fiind prin împărtăşire, dumnezeiescule Simeoane ai strigat:
Aliluia.

Icosul 6 :
Strălucind cu contemplaţiile, ca unul ce vieţuia afară de lume şi unit numai cu Dumnezeu, cu chip de foc şi dumnezeiesc, cu faţă veselă şi modestă te-ai arătat, părinte, tuturor celor ce strigă ţie cu evlavie:
Bucură-te, trestia Mângâietorului;
Bucură-te, pomul Raiului.
Bucură-te, cel fără trup în materie şi trup;
Bucură-te, cel întocmai cu îngerii la vedere şi în purtări.
Bucură-te, astru mult luminos al răsăritului celui tainic;
Bucură-te, car aurit al lucrării dumnezeieşti.
Bucură-te, trâmbiţă ce sună melodia mântuirii;
Bucură-te, limbă ce dă vigoarea de Dumnezeu răsplătită.
Bucură-te, vas al luminii dumnezeieşti;
Bucură-te, stingătorule al înclinării aprinse.
Bucură-te, văzătorule al tainelor cinstite;
Bucură-te, slujitorul Dumnezeului Celui în Trei Sori;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 7 :
Mare în contemplaţii şi cinstite vederi ale lui Dumnezeu te-ai arătat Simeoane Teologule; căci prin rugăciunea minţii ai cunoscut taina răpirii în Dumnezeu, fericite, strigând ca un alt Moise:
Aliluia.

Icosul 7 :
Nectar viu al nestricăciunii, oferă credincioşilor cartea cuvintelor tale, Teologule; căci prin tine Mângâietorul însuşi vorbeşte şi grăieşte Bisericii şi îi scoală pe toţi să-ţi strige ţie, Simeoane, unele ca acestea:
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, retorul Tearhiei.
Bucură-te, cel ce cureţi întinăciunile sufletelor;
Bucură-te, cel ce luminezi înţelesurile minţii.
Bucură-te, flacără care mistuie spinii patimilor;
Bucură-te, minte ce desfăşori şi priveşti cele gândite.
Bucură-te, că dezlegat nodurile materiei;
Bucură-te, te-ai umplut cu curgerile de Dum-nezeu revărsate.
Bucură-te, că vezi strălucirile lui Dumnezeu;
Bucură-te, că urăşti răutăţile vrăjmaşului.
Bucură-te, mulţimea învăţăturilor înţelepte;
Bucură-te, harfa cinstitelor daruri;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 8 :
Minune străină s-a văzut, Simeoane, întru tine, părinte, uimind şi veselind pe toţi; căci agonisindu-ţi luminarea dumnezeiască, te-ai arătat mai înţelept decât înţelepţii şi pricepuţii, cel ce ai fost mai întâi simplu, şi acum cânţi lui Dumnezeu cu toată înţelepciunea:
Aliluia.

Icosul 8 :
Cu totul schimbat şi ieşind cu totul spre Dumne-zeu în extaz preadumnezeiesc, cugetătorule de cele dumnezeieşti, îndumnezeindu-te prin împărtăşire, spre dorita îndumnezeire îi scoli, Simeoane de Dumnezeu slăvite, pe cei ce strigă ţie cu dragoste: Bucură-te, cărbunele focului imaterial;
Bucură-te, strălucirea focului dumnezeiesc.
Bucură-te, caligraful preaînţelept al îndumnezeiţii;
Bucură-te, surpătorul cel puternic al trândăviei.
Bucură-te, cel ce arăţi cu fapta frumuseţea îndumnezeirii;
Bucură-te, cel ce înveţi cu povăţuire trezvia mântuitoare.
Bucură-te, că povăţuieşti cetele monahilor;
Bucură-te, că răstorni adunările vrăjmaşilor.
Bucură-te, cel ce luminezi cugetul nostru;
Bucură-te, cel ce desfaci pornirile patimilor.
Bucură-te, cel ce dai harul dumnezeiesc credin-cioşilor;
Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu mai presus decât toţi;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 9 :
Curăţind patimile sufletului cu învăţăturile tale sfinte ne scoli, părinte, spre găsirea prin trezvie şi rugăciune a pietrei scumpe a vieţii pe care am pierdut-o odinioară, iar acum împreună cu tine stri-găm lui Hristos:
Aliluia.

Icosul 9 :
Retor al teologiei tainice te-ai arătat, dobândind cunoaşterea de sus; căci întreg te-a atras, părinte, la Sine Mângâietorul, precum bine a voit, şi ai grăit lucruri străine şi uimitoare celor ce strigă:
Bucură-te, glasul sfânt al lui Dumnezeu;
Bucură-te, tăcerea desăvârşită a vrăjmaşului.
Bucură-te, plinirea iniţieri cereşti;
Bucură-te, tâlcuitorul dragostei celei mai bune.
Bucură-te, retorul de Dumnezeu învăţat al înţelepciunii lui Dumnezeu;
Bucură-te, sabie cu două tăişuri care retează amăgirea vrăjmaşului.
Bucură-te, că înveţi urcuşurile dumnezeieşti;
Bucură-te, că îndrepţi spre calea mântuirii.
Bucură-te, că porţi omorârea lui Hristos;
Bucură-te, că ne dai luminarea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ai agonisit darul cuvântului;
Bucură-te, cel ce ai grăit tuturor cele dumnezeieşti;
Bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 10 :
Gură dumnezeiască te-ai arătat şi Nou Teolog Bisericii lui Hristos, de Dumnezeu cugetătorule, în care ai găsit din comoara inimii tale lucruri noi şi vechi, ca un cărturar prins de Dumnezeu, cum spu-ne Mântuitorul, căreia îi cânţi:
Aliluia.

Icosul 10 :
Oglindă dumnezeiască te-ai arătat a Luminii cele imateriale, venind la descoperirile dumnezeieşti, părinte Teologule Simeoane, şi pe toţi credincioşii îi chemi la împărtăşirea bunătăţilor pe care le-ai găsit; de aceea strigăm ţie cu dragoste:
Bucură-te, gura celor negrăite;
Bucură-te, ochiul celor cereşti.
Bucură-te, vistieria scânteierii luminii dumne-zeieşti;
Bucură-te, sălaşul harismelor sfinte.
Bucură-te, vlăstarul mult purtător a Viţei vieţii;
Bucură-te, strugurele cel bogat al vieţuirii deo-potrivă cu îngerii.
Bucură-te, că arzi de dorul ceresc.
Bucură-te, că arăţi legea harului.
Bucură-te, că pe Hristos L-ai slăvit prin viaţa ta;
Bucură-te, că pe credincioşi îi orânduieşti prin cuvântul tău.
Bucură-te, icoană a încordării sfinte;
Bucură-te, pajişte a nepătimirii minunate;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 11 :
Intrând, Teologule, în norul cel supraluminos, ai primit în Duhul pe tăbliţele inimii tablele cele întipărite de Dumnezeu ale teologiei mistice, prin care suntem iniţiaţi în dumnezeiasca dragoste strigând:
Aliluia.

Icosul 11 :
Lumină pe lângă Lumina în Trei Sori te-ai arătat lumii, precum spune Stăpânul, şi luminezi sufle-tele noastre cu învăţăturile tale făcătoare de lumină, sfinte, prin care suntem izbăviţi din întunericul pa-timilor cei ce strigăm ţie cu dragoste:
Bucură-te, cel ce străluceşti ca o lumină în lume;
Bucură-te, cel ce dai tărie prin cuvântul tău.
Bucură-te, învăţătorul lucrării dumnezeieşti;
Bucură-te, omule ceresc întru nevoinţă.
Bucură-te, sălaşul vestit al harului celui în Trei Sori;
Bucură-te, organul dumnezeiesc al darurilor Du-hului.
Bucură-te, că ai suferit neabătut ispitirile;
Bucură-te, că dai de la Dumnezeu luminările.
Bucură-te, dreptarul vieţuirii cuvioase;
Bucură-te, sfeşnicul îndumnezeirii negrăite.
Bucură-te, cel ce luminezi mişcările minţii;
Bucură-te, cel ce străluceşti inimile;
Bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 12 :
Tăbliţa învăţăturilor tale, părinte, revarsă apă dumnezeiască, care curge neîncetat spre viaţă veşnică, şi bună mireasmă a vieţii, veselind cugetele noastre, care cugetând la ele strigăm:
Aliluia.

Icosul 12 :
Cunună împletită din psalmi aducem frunţii tale cinstite copiii tăi, părinte, pe care primind-o pă-rinteşte încununează-ne pe noi cu razele luminii dumnezeieşti; căci alergăm cu credinţă şi nu înce-tăm strigând:
Bucură-te, frumuseţea părinţilor;
Bucură-te, podoaba cuvioşilor.
Bucură-te, dreptarul preasfinţit al preoţilor;
Bucură-te, părintele preadumnezeiesc al mo-nahilor.
Bucură-te, lauda teologilor, teologule minunate;
Bucură-te, întărirea drept credincioşilor, mista-gogule slăvite.
Bucură-te, preadumnezeiească scânteiere a Bisericii;
Bucură-te, sfeşnicul cu lumină cerească al ortodocşilor.
Bucură-te, cel prin care ne umplem de lumină;
Bucură-te, cel prin care ne izbăvim de patimi.
Bucură-te, călăuză înţeleaptă a copiilor tăi;
Bucură-te, cel ce mă ocroteşti şi pe mine pururea;
Bucură-te, părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Condacul 13:
O, dumnezeiescule părinte, Simeoane teologule, luminătorule al Bisericii lui Hristos primind glasurile noastre, luminează cu lumina harului din tine pe cei ce îţi cântă ţie cu evlavie şi strigă Treimii: Aliluia. (de 3 ori)

Şi iarăşi, Icosul I şi condacul I

 Sfântul Simeon Noul Teolog, văzător al Luminii celei Dumnezeieşti

(Deoarece 12 martie cade in perioada Postului Mare, Praznuirea Sf. Simeon se muta pe data de 12 octombrie (30septembrie)
Sf. Simeon Noul Teolog s-a născut în anul 949 în Galateea (Paflagonia) și a studiat la Constantinopol. Tatăl său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură și pentru o scurtă perioadă tânărul a ocupat o poziție înaltă la curtea imperială. La vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe vestitul părinte Simeon Evlaviosul la mănăstirea Studion, care avea să-i marcheze adânc dezvoltarea spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru mai mulți ani, pregătindu-se pentru viața monahală sub ascultarea părintelui, iar când a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.

Sf. Simeon Evlaviosul i-a recomandat tânărului să citească scrierile Sf. Marcu Ascetul (prăznuit în 5 martie), pe lângă alți scriitori duhovnicești. El a citit acele cărți cu atenție și punea în practică ceea ce citea. În mod deosebit l-au impresionat trei puncte din cartea Sf. Marcu “Despre legea duhovnicească” (vezi Vol. I din Filocalia românească). În primul rând, trebuie să-ți asculți conștiința și să faci ce-ți spune ea, dacă dorești să-ți vindeci sufletul. În al doilea rând, numai prin îndeplinirea poruncilor poți atrage asupra ta harul Sfântului Duh. În al treilea rând, cel ce se roagă numai trupește, fără cunoștința spirituală este ca și orbul care a strigat, “Fiul lui David, ai milă de mine” (Luca 18,38). Când orbul și-a recăpătat vederea, atunci L-a numit pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 9,38).

Sf. Simeon s-a rănit cu dragostea pentru frumusețea duhovnicească și a încercat să o dobândească. Pe lângă pravila dată de părintele său, conștiința îi spunea să mai adauge câțiva psalmi și metanii, repetând constant “Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” Bineînțeles că și-a ascultat conștiința.

În timpul zilei ajuta oamenii nevoiași care locuiau în palatul lui Patrikie, iar noaptea rugăciunile lui se prelungeau, prinzându-l miezul nopții la rugăciune. Odată, în timp ce se ruga, o lumină divină, foarte strălucitoare, a coborît asupra lui, inundând camera. N-a văzut decît lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintîi, iar la capătul ei părea că se afla Sf. Simeon Piosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sf. Marcu Ascetul.

La șapte ani după acea viziune, Sf. Simeon a intrat în mănăstire, unde a înăsprit postul și privegherea, învățând lepădarea de sine. Vrăjmasul mântuirii noastre i-a ridicat pe frații din mănăstire împotriva Sf. Simeon, care era indiferent la laudele sau reproșurile altora. Datorită nemulțumirilor din mănăstire, Sf. Simeon a fost trimis la mănăstirea Sf. Mamas din Constantinopol. El a primit schima monahală acolo, înăsprindu-și nevoințele duhovnicești.

Prin citirea Sfintelor Scripturi și a scrierilor sfinților părinți, precum și prin conversațiile pe care le purta cu sfinți părinți, el a atins un nivel duhovnicesc înalt, îmbogățindu-și cunoștințele ziditoare de suflet.

Prin anul 980, Sf. Simeon a fost făcut egumen al Mănăstirii Sf. Mamas și a rămas în funcție timp de 25 de ani. El a reparat și restaurat mănăstirea care avusese de suferit din cauza neglijenței fraților și a impus ordine în viața călugărilor mănăstirii.

Această disciplină monastică strictă, pe care sfantul se lupta să o respecte, a adus multe nemulțumiri în rândul fraților. Odată, după Sfânta Liturghie, câțiva călugări l-au atacat și aproape că l-au omorît pe Sfântul Simeon. Când patriarhul Constantinopolului i-a scos din mănăstire și vroia să-i predea autorităților civile, Sf. Simeon a cerut ca aceștia să fie tratați cu blândețe și să fie lăsați să trăiască în lume.

Prin anul 1005, Sf. Simeon și-a dat demisia din funcția de egumen în favoarea lui Arsenie, stabilindu-se undeva lângă mănăstire, în liniște. Acolo el a creat operele sale teologice, din care unele fragmente apar în Filocalie.

Tema primară a scrierilor sale este activitatea ascunsă a perfecțiunii duhovnicești și lupta cu patimile și gândurile rele. El a scris și instrucțiuni pentru călugări: “Capitole teologice și practice”, “Tratat despre cele trei metode de rugăciune” și un “Tratat despre credință”. Mai mult, Sf. Simeon era și un poet creștin, scriind “Imnuri despre iubirea divină”, în jur de 70 de poezii cu semnificație religioasă profundă.

Învățăturile neprețuite ale Sf. Simeon despre misterele rugăciunii minții și despre lupta duhovnicească i-au adus numele de “Noul Teolog.” Aceste învățături nu au fost creația Sf. Simeon, ci fuseseră uitate în timp. Unele dintre ele păreau ciudate și de neacceptat pentru contemporanii săi, ceea ce a dus la conflicte cu autoritățile ecleziastice din Constantinopol, iar Sf. Simeon a sfârșit prin a fi exilat din oraș. El a traversat strâmtoarea Bosfor și s-a stabilit la vechea mănăstire a Sfintei Macrina.

În anul 1021, sfântul a adormit în pace întru Domnul. În timpul vieții sale a primit darul facerii de minuni și chiar după moartea sa s-au petrecut numeroase minuni, printre care găsirea miraculoasă a icoanei sale.

Viața sa a fost scrisă de ucenicul sau, Sf. Nichita Stethatul.

↓