Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo

Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo  –  16 iulie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
CONDACUL 1
Celei alese de Dumnezeu din palatele împărăteşti pentru Cămara Cerească a Raiului, fericitei Eufrosina cea nebună pentru Hristos, ocrotitoarei şi rugătoarei noastre, cântare vrednică de laudă să îi aducem. Iar tu, o, fericită maică, îndrăzneală având către Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate necazurile şi bolile, ca să îţi cântăm cu dragoste: Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

ICOSUL 1
Din tinereţea ta ai îmbrăţişat, o, fericită maică, vieţuirea îngerească, dispreţuind frumuseţea acestei lumi deşarte şi toate câte sunt în ea: bogăţia, slava şi renumele le-ai lăsat în palatul împărătesc, pornind pe drumul cel îngust care duce în împărăţia Cerească. Prin nevoinţa nebuniei ai dobândit înţelepciunea lui Hristos, pentru care primeşti de la noi aceste laude:
Bucură-te, că pentru Dumnezeu palatele împărăteşti ai părăsit;
Bucură-te, că pentru mântuire toate cele pământeşti ai dispreţuit;
Bucură-te, că pentru Hristos sărăcia cea de bunăvoie ai ales;
Bucură-te, că bogăţia cea veşnică şi nepieritoare în Domnul ai dobândit;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoaba preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 2-lea
Văzând multele tulburări ale lumii acesteia şi necazurile pământeşti, către cele înalte ţi-ai ridicat mintea, maică Eufrosina împreună cu Salomeea şi cu Marta ai părăsit în taină palatul Ecaterinei, cântând Domnului Care te-a chemat cântarea de laudă: Aliluia!

ICOSUL al 2-lea
Înţelepciunea dată ţie de Dumnezeu, fericită Eufrosina, ai ascuns-o în prefăcută nebunie, urmând cuvintele din Evanghelie ale Mântuitorului: “Cine voieşte să vină după Mine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, împreună cu celelalte două însoţitoare ale împărătesei, Marta şi Salomeea, pe malul iazului împărătesc ţi-ai lăsat veşmintele mult preţioase, spre a fi uitată pomenirea ta. Şi, îmbrăcându-vă în haine sărace, aţi ieşit, nebunele lui Dumnezeu, pe malul slujirii Domnului, neavând nici măcar unde să vă plecaţi capul; pentru aceasta, Maică Eufrosina, îţi cântăm ţie:
Bucură-te, că, dezbrăcând veşmintele tale, pe omul cel vechi şi păcătos din tine l-ai omorât;
Bucură-te, că, prin veşmântul cel sărac, cu rasa mântuirii te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu cu toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, că vieţuirea îngerească ai urmat;
Bucură-te, cea care astăzi, înaintea împărătesei Cereşti, în rândul sfintelor fecioare stai;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 3-lea
Cu puterea dată ţie de sus de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru, Dulcele lisus Hristos şi, îmbrăcând chipul îngeresc cu binecuvântarea mitropolitului Platon, ai ajuns în mănăstirea Serpuhov, cântând Cerescului Mire Hristos: Aliluia!

ICOSUL al 3-lea
Păzind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ţi-ai răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Iar prin vieţuirea cea blândă şi smerită ai dobândit iubirea lui Hristos. Pentru aceasta S-a şi sălăşluit în tine Duhul Sfânt, învăţându-ne şi pe noi, păcătoşii, să te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că pe împărăteasa cea pământească o ai părăsit;
Bucură-te, că de acoperământul împărătesei Cereşti te-ai învrednicit;
Bucură-te, că din adâncurile mării vieţii nevătămată ai ieşit;
Bucură-te, că plasa şi adâncul ispitelor diavoleşti le-ai nimicit;
Bucură-te, că prin smerenie cu porfiră împărătească te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt eşti bine-înmiresmată;
Bucură-te, ceea ce cu credinţă vie şi puternică eşti înarmată;
Bucură-te, ceea ce cu semnul crucii şi cu rugăciunea eşti îngrădită;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 4-lea
Furtuna prigonirilor şi a ispitelor a stârnit-o asupra ta vrăjmaşul cel vechi al neamului omenesc, aprinzând invidia şi răutatea în cei care se mândreau cu falsă înţelepciune şi nu se îngrijeau să înţeleagă adevărul, însă tu, fericită maică, prin smerenie şi dragoste l-ai biruit pe vrăjmaşul care se ridicase împotriva ta, pe diavolul, punându-ţi toată nădejdea în Dumnezeu şi pe noi învăţându-ne să strigăm în durerea inimii noastre către El: Aliluia.

ICOSUL al 4-lea
Auzind glasul apostolicesc: “Noi suntem nebuni pentru Hristos… şi dacă i se pare cuiva, între voi, că este înţelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înţelept”, ai urmat lui, fericită Eufrosina, şi ai dispreţuit toată înţelepciunea şi cultura omenească, răbdând cu smerenie ponegririle şi batjocurile oamenilor. Iar noi, minunându-ne de această nevoinţă a ta, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce învăţătura apostolicească ai urmat;
Bucură-te, ceea ce în nebunie înţelepciunea acestui veac ai schimbat;
Bucură-te, ceea ce înţelepciunea lui Hristos Dumnezeu ai iubit;
Bucură-te, ceea ce orice ponegrire de la lume, de la trup şi de la diavol ai răbdat;
Bucură-te, ceea ce bătăile şi scuipările, ca pe rănile lui Hristos, pe trupul tău le-ai purtat;
Bucură-te, ceea ce nopţile în rugăciune la pământ le-ai petrecut;
Bucură-te, ceea ce lanţuri de aramă pe rănile tale ai pus;
Bucură-te, ceea ce astfel patimile trupeşti le-ai omorât;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 5-lea
Asemănându-te unei stele dumnezeieşti, pe pământ lumina ta ai răspândit, sfântă şi dreaptă Eufrosina, revărsând peste toţi razele sfinţeniei şi râurile milosteniei. Prin evlavia ta şi prin învăţături ziditoare de suflet întorcând pe mulţi de la drumul cel păcătos şi călăuzindu-i spre mântuire, îi înveţi pe toţi să slăvească marele nume al lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, cântându-l: Aliluia!

ICOSUL al 5-lea
Văzând locuitorii din Alexin şi din împrejurimile sale vieţuirea cea îngerească a fericitei Eufrosina şi darurile binecuvântate ale clarviziunii şi tămăduirii de boli trimise ei de Dumnezeu, au venit la ea cu bolile lor sufleteşti şi trupeşti. Şi cei ce au dobândit ajutorul ei binecuvântat îi aduc aceste laude:
Bucură-te, ceea ce ai primit de la Dumnezeu darul binecuvântat al proorociei;
Bucură-te, că prin acesta pe mulţi de pe drumul necredinţei i-ai întors;
Bucură-te, tămăduitoarea rănilor sufleteşti;
Bucură-te, vindecătoarea bolilor trupeşti;
Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi;
Bucură-te, mijlocitoare sârguincioasă pentru sufletele celor adormiţi;
Bucură-te, ajutor grabnic şi izbăvitor de durere al femeilor care nasc;
Bucură-te, tămăduitoarea copiilor bolnavi;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 6-lea
Propovăduitoare a adevărului evanghelic te-ai arătat, fericită, înfăţişând prin vieţuirea ta cea dreaptă chipul adevăratei credinţe şi nevoinţe, de la care noi învăţăm dragostea şi smerenia; căci toţi avem nevoie de un singur lucru, de împărăţia lui Dumnezeu, unde toţi îngerii şi sfinţii îi cântă neîncetat lui Dumnezeu cântarea de biruinţă: Aliluia!

ICOSUL al 6-lea
Aprinzându-se dumnezeiescul şi mântuitorul har în sufletul tânărului negustor Kotelnikov, te-ai arătat nebun pentru Hristos şi nevoitor puternic, fericite Ioane, în oraşul Tul cu binecuvântarea maicii Eufrosina; şi prin sfatul ei mulţi alţi oameni au ajuns la liniştitul locaş al nevoinţei călugăreşti, strigând către ea cu recunoştinţă aşa:
Bucură-te, călăuza mântuirii;
Bucură-te, dătătoarea sfintei binecuvântări;
Bucură-te, rugătoare fierbinte pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, râvnitoarea bunei credinţe;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunea ta aperi sufletele noastre de cursele vrăjmaşului;
Bucură-te, ceea ce ne ajuţi să dobândim virtuţile creştine;
Bucură-te, ocrotitoarea celor binecredincioşi;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 7-lea
Vrând Domnul cel iubitor de oameni să arate mila Sa poporului Său, te-a arătat pe tine, maică Eufrosina, puternică nevoitoare şi minunată rugătoare pentru noi, nevrednicii, îndurând cu blândeţe şi răbdare pe oamenii care n-au înţeles nevoinţa ta, dar care, înţelepţindu-se, l-au cântat cu recunoştinţă lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 7-lea
Dăruindu-ţi har cu prisosinţă, Domnul te-a păzit, maică Eufrosina, în gerul iernii, ca noi, cei slabi în credinţă şi neputincioşi în viaţă, privindu-te pe tine, să dobândim tărie şi sârguinţă în viaţa crestinească, aducându-ţi aceste laude:
Bucură-te, ceea ce cu puterea lui Dumnezeu legea firii ai biruit;
Bucură-te, ceea ce gerul iernii şi fierbinţeala verii ai îndurat;
Bucură-te, ceea ce, prin nevoinţe aspre, trupul tău sufletului l-ai supus;
Bucură-te, ceea ce cu căldura Sfântului Duh te-ai aprins şi cu dumnezeiască flacără a iubirii te-ai înflăcărat;
Bucură-te, ceea ce de mucenicească vieţuire te-ai învrednicit;
Bucură-te, ceea ce prin smerenie capul şarpelui din vechime l-ai zdrobit;
Bucură-te, ceea ce pe diavoli îi prigoneşti şi cursele lor le nimiceşti;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 8-lea
Neobişnuit este să o vedem pe prinţesa Viazemska, maica nebună, care a lăsat totul în lumea aceasta şi cu mare răbdare a îndurat batjocuri şi necazuri. Iar acum se află în Ierusalimul de Sus, cântând cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 8-lea
Cu totul minunată şi slăvită este, fericită maică, nevoinţa ta, căci asemenea sfinţilor din trecut ai strălucit în vremurile din urmă prin vieţuirea ta cea placută lui Dumnezeu. Mare har ai dobândit de la Dumnezeu, vindecând bolile, prevestind viitorul şi întorcând oamenii de pe căile pierzării. Pentru care îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că nu ai primit arătările înşelătoare;
Bucură-te, ceea ce în miezul nopţii pe Mirele Ceresc îl aştepţi rugându-te;
Bucură-te, că, prin răbdarea ta, dreptului Iov i te asemeni;
Bucură-te, ceea ce în timpul bolii, asemenea marelui prooroc Ilie, de corb ai fost hrănită;
Bucură-te, ceea ce pentru Hristos, asemenea lui Alexie, omul lui Dumnezeu, părinţii şi casa ţi-ai părăsit;
Bucură-te, ceea ce pe fericita Isidora o ai urmat;
Bucură-te, ceea ce în gunoaie, asemenea sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, te-ai sălăşluit;
Bucură-te, ceea ce iarna şi vara, asemenea fericitului Vasile, desculţă ai mers;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 9-lea
Toată firea omenească neputincioasă, care vine cu credinţă şi cu dragoste la izvorul tău de lângă râul Oka, se întăreşte; şi orice boală se vindecă, iar noi, cei neputincioşi, ne înălţăm cu duhul ca să-i cântăm lui Dumnezeu cu bucurie cântare de laudă: Aliluia!

ICOSUL al 9-lea
Ritorii cei lumeşti nu se pricep să spună greutatea şi măreţia nevoinţei tale, maică Eufrosina, cum tu, prin “nebunia” ta, nebunia lumii acesteia ai dat-o în vileag, şi cu neputinţa ta pe cele tari şi înţelepte le-ai ruşinat. Ei nu cunosc puterile şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Dar Domnul, văzând viaţa ta, în ultimele zile ale tale i-a trimis pe îngerii Săi să te cheme la locaşurile cereşti. Şi acum, desfătându-te cu cântarea lor în rai, auzi-ne pe noi care te lăudăm:
Bucură-te, lauda şi ocrotirea oraşelor ruseşti;
Bucură-te, ajutorul nostru grabnic în necazuri şi mângâierea noastră în suferinţe;
Bucură-te, ceea ce, prin apa izvorului tău, celor suferinzi le dai vindecare;
Bucură-te, că pe cei ce cinstesc pomenirea ta cea sfântă în toate îi ajuţi;
Bucură-te, ceea ce, prin nevoinţa nebuniei, pe “înţelepţii” veacului acestuia i-ai ruşinat;
Bucură-te, ceea ce chip al evlaviei creştine nouă te-ai arătat;
Bucură-te, ceea ce cu drepţii şi sfinţii eşti cinstită pe pământ;
Bucură-te, ceea ce cu fericiţii şi nebunii pentru Hristos eşti biruitoare în ceruri;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 10-lea
Vrând să-ţi mântuieşti sufletul, maică Eufrosina, ţi-ai dus viaţa cea îndelungată de o sută de ani pe drumul cel greu al nevoinţei şi al nebuniei pentru Hristos. Şi acum, ajungând în locaşul liniştit al lui Hristos, cu bucurie îi cânţi: Aliluia!

ICOSUL al 10-lea
Zid care apără de năvăliri, necazuri şi boli, te-ai arătat, fericită Eufrosina, tuturor celor ce aleargă la tine pentru ajutor şi apărare. Cu acesta îngrădeşte-ne şi pe noi, cei care alergăm la tine, apărându-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de năvălirile celor de alt neam, de necazuri şi de boli, căci din adâncul sufletului îţi cântăm:
Bucură-te, ceea ce vedere orbilor le dai;
Bucură-te, ceea ce cu apele izvorului tău pe cei neputincioşi îi tămăduieşti;
Bucură-te, ceea ce pe mulţi de pe patul bolii îi ridici;
Bucură-te, că pe cei ce se află în necazuri şi supărări îi ajuţi;
Bucură-te, ceea ce la limanul mântuirii ne călăuzeşti;
Bucură-te, ceea ce pururea lui Dumnezeu pentru noi, nevrednicii, te rogi;
Bucură-te, ceea ce, prin mijlocirea ta, de ispitele diavoleşti ne aperi;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACULal 11-lea
Cântare de mulţumire îi aducem lui Hristos, Dumnezeului nostru, Care ne-a dăruit-o nouă pe marea şi placuta Lui cuvioasă Eufrosina, cea grabnic ajutătoare în necazuri şi preamărită făcătoare de minuni, care îi cântă: Aliluia!

ICOSUL al 11-lea
Sfeşnicul luminos al sufletului tău văzându-l arzând, poporul care se afla în întunericul păcatului a năzuit spre lumina vieţii şi a virtuţilor. Şi, privind plecarea liniştită la Domnul şi chipul luminos al maicii Eufrosina, care strălucea de fericirea cerească şi răspândea bună mireasmă, L-a preamărit pe Dumnezeul Cel minunat întru sfinţii Săi, şi a cântat acestea:
Bucură-te, ceea ce cu lumina lui Dumnezeu pe drept-credincioşi i-ai luminat;
Bucură-te, ceea ce cu harul lui Dumnezeu în mijlocul păcatului ai strălucit;
Bucură-te, muceniţă de bunăvoie şi sfântă cuvioasă;
Bucură-te, ceea ce prin răstignirea trupului, prin omorâre şi smerenie lui Hristos, Celui ce a suferit pe cruce, ai urmat;
Bucură-te, ceea ce în biserica împărătesei Cereşti te odihneşti;
Bucură-te, ceea ce cu cununa raiului de Domnul eşti încununată;
Bucură-te, ceea ce pe îngeri cu vieţuirea ta i-ai uimit;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 12-lea
Har bogat izvorăşti, fericită Eufrosina, peste cei care cinstesc pomenirea ta şi aleargă la acoperământul tău. Nu ne lăsa, ci ajută-ne ca, prin mijlocirea ta, să dobândim iertarea păcatelor, vindecarea bolilor, alungarea atacurilor vrăjmaşe, şi, mântuindu-ne, să preaslăvim marea milostivire a lui Dumnezeu, cântându-l cântare de biruinţă: Aliluia!

ICOSUL al 12-lea
Cântând multele tale minuni, maică Eufrosina, te lăudăm şi cu toată inima te rugăm: dă-ne nouă, sfântă cuvioasă a lui Dumnezeu, ajutor şi binecuvântare în toate ostenelile şi faptele noastre bune, că să te mărim cu recunoştinţă:
Bucură-te, sfântă şi preaînţeleaptă fecioară;
Bucură-te, preaminunată mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce, cu bărbăţie, crucea ta pe pământ a purtat-o;
Bucură-te, ceea ce veşnică mântuire astfel ai dobândit;
Bucură-te, fericită maică, de toţi iubită;
Bucură-te, ceea ce în cer şi pe pământ eşti cinstită şi fericită;
Bucură-te, fericită maică Eufrosina, lauda Koliupanovului şi podoabă preamărită a întregului ţinut Tul!

CONDACUL al 13-lea (de trei ori)
O, fericită maică Eufrosina, auzind nevrednicele noastre laude şi primind această puţină rugăciune a noastră, roagă-L pe Domnul nostru lisus Hristos să ne dea tot ce e bun pentru folosul sufletelor şi trupurilor noastre, ca să ne învrednicim şi noi împreună cu tine de viaţa veşnică şi să îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi se zice Icosul întâi: Din tinereţea ta ai îmbrăţişat… şi Condacul întâi: Celei alese de Dumnezeu din palatele împărăteşti…

RUGĂCIUNE
O, fericită maică Eufrosina, pe pământ nebună pentru Hristos, în ceruri preaînţeleaptă, care ai sfârşit în chip minunat drumul tău pământesc de o sută de ani! Caută acum din înălţimea cerului spre noi, păcătoşii, care în marea vieţii stăm învăluiţi de patimile şi suferinţele trupeşti, de ocările şi ispitele lumeşti, şi de numeroasele curse diavoleşti. Şi corăbiile sufletelor noastre sunt deja aproape de înec, căci nu au ancora puternică a credinţei, şi îşi pun nădejdea în puterile lor şi în ajutorul omenesc, iar sfeşnicul iubirii şi al evlaviei s-a stins.
Nu zăbovi, maică Eufrosina, ci ajută-ne nu după vrednicia noastră, ci după milostivirea ta, asemănându-te Atotmilostivului Mântuitorului nostru lisus Hristos.
Întăreşte-ne în credinţă, nădejde şi dragoste. Pe cei reci şi împietriţi la inimă încălzeşte-i cu râvna ta, tămăduieşte bolile noastre, ia de la noi necazurile şi tristeţea, dă-ne nouă mână de ajutor pe acest alunecos drum pământesc, ca să ne întărim cu trupul şi cu sufletul, să purtăm răbdători crucea noastră cu nădejdea în Dumnezeu şi, cu grabnica ta mijlocire, să ne învrednicim după moarte de viaţa cea veşnică şi fericită, slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

↓