Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina

Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina  – 13 Iunie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condac 1.
Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară şi Muceniţă Achilina, şi alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Hristos. Pentru aceasta, după cuviinţă îţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Icos 1.
Părinţii tăi au primit credinţa în Hristos chiar de la Sfinţii Apostoli şi petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoţire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu.
Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez
Bucură-te, că ai învăţat din fragedă copilărie chipul închi-nării creştine
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh
Bucură-te, laudă a Părinţilor cinstitori de Dumnezeu
Bucură-te, cea înfrumuseţată cu Darul lui Hristos
Bucură-te, căci cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El
Bucură-te, izvor de rugăciune curată
Bucură-te, sămânţă crescută pe pământul bun al evlaviei creştine
Bucură-te, că ai învăţat a purta în inimă Chipul lui Hristos
Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei şi întregii înţelepciuni
Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, vistierie bună a inimii
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bună voie pentru dragostea lui Hristos!

Condac 2

Mijlocitoare grabnică către Hristos te-ai făcut, Sfântă Muceniţă Achilina, că pentru nimic în lume nu te lipseai de Domnul, stând neclintită şi zdrobindu-ţi inima înaintea Lui, pentru care şi El te-a învrednicit a-i fi mărturisitoare în faţa păgânilor împăraţi. Drept aceea, înarmată cu nebiruită credinţă ai călcat poruncile cele diavoleşti, cântând: Aliluia!

Icos 2

Când aveai zece ani, Sfântă Muceniţă Achilina, chemai neîncetat pe Dumnezeu în rugăciuni şi îi sfătuiai pe toţi să-L cunoască pe Dumnezeul Cel Viu, arătându-te şi cu cuvântul şi cu fapta sălaş dumnezeiescului har.
Bucură-te, candelă a Luminii de Sus
Bucură-te, îmbrăcare în Omul cel nou, Hristos
Bucură-te, rază a dreptăţii dumnezeieşti
Bucură-te, ascultare doar de Hristos
Bucură-te, că ţi s-au descoperit adâncurile înţelepciunii de Sus
Bucură-te, mistuitoare dorinţă de a fi împreună cu Hristos
Bucură-te, privire aţintită spre cele de Sus
Bucură-te, aluat duhovnicesc în frământătura Bisericii
Bucură-te, purtătoare a sabiei Duhului
Bucură-te, că iubind desăvârşit pe Dumnezeu, desăvârşit ai urât păcatul
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 3.

Cu ce cuvinte de laudă te vom lăuda pe Tine, Sfântă Muceniţă Achilina, că în tine s-au unit pământul cu cele de sus şi te-ai arătat izvor de apă vie pururea curgător spre Viaţa Veşnică, răcorind inimile celor ce cântă cu credinţă: Aliluia!
Icos 3.

Văzând pe vrăjmaş cum umbla ca un leu să înghită cu înfricoşare sufletele spre slujirea idolilor neînsufleţiţi, te nevoiai să scapi din valurile morţii pe fecioarele cele de o vârstă cu tine, să le aprinzi şi lor râvna cea mântuitoare după Dumnezeu.
Bucură-te, sare a pământului
Bucură-te, foc din cer aruncat pe pământ
Bucură-te, vedere curăţită de neghina patimilor
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii
Bucură-te, chip al lepădării de sine
Bucură-te, că ne întinzi şi nouă din Pâinea Vieţii
Bucură-te, casnică a lui Hristos
Bucură-te, vitejească mărime de suflet
Bucură-te, făclie luminoasă a iubirii de Dumnezeu
Bucură-te, far pe Ţărmul Veşniciei pentru cei rătăciţi în valurile lumii
Bucură-te, că ai arătat drept pricină a necredinţei lipsirea de lumina lui Hristos
Bucură-te, mustrare a nedreptăţii şi hulei
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 4.

Văzând cum socoteşti drept nimic porunca împără-tească spre închinare la idoli, o slugă a antipatului a alergat la acesta spre a te pârî, iar antipatul a trimis pe slujitori să te prindă, fiindcă nu sufereau robii patimilor lumina ce izvora din mărturisirea ta. Atunci, pregătindu-te a pătimi pentru Hristos, ai cântat : Aliluia!
Icos 4.

Incercând să-ţi abată de la Hristos mintea, antipatul ţi-a vorbit despre chinurile şi moartea ce te aşteptau, însă cursele lui s-au sfărâmat de temelia tare a credinţei creştine, care vede în Învierea lui Hristos singura şi adevărata biruinţă asupra morţii şi stricăciunii.
Bucură-te, ancoră a nădejdii neclătinate
Bucură-te, căutare întâi de toate a Împărăţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, că ai binevestit-o cu bărbăţie
Bucură-te, bucurie de a suferi pentru Hristos
Bucură-te, arătătoare neclintită a Căii-Hristos
Bucură-te, glas dulce care ne îndemni spre pocăinţă
Bucură-te, zdrobire a iubirii de sine
Bucură-te, fagure plin de mierea Duhului
Bucură-te, cea binecuvântată de Tatăl
Bucură-te, lăcaş înfrumuseţat al Cuvântului
Bucură-te, lepădare a legii păcatului şi morţii
Bucură-te, păzire a duhului vieţii în Hristos
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 5.

Ce părtăşie are lumina cu întunericul? Aşa şi tu, Sfântă Muceniţă Achilina, te zoreai a urma calea cea strâmtă, strălucind de tăria Duhului şi pe înşişi asupritorii tăi îi luai ca mijlocitori ai cununii nestricăcioase. Pentru aceasta, însăţi cereai munci mai aspre, ca să te împărtăşeşti şi mai mult de slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icos 5.

Nu ştia antipatul că nu îi poţi înşela pe Sfinţii lui Dumnezeu, că nu le sunt necunoscute planurile Satanei celor ce neîncetat liturghisesc voia lui Dumnezeu.
Bucură-te, altar de jertfă
Bucură-te, dăruire a vieţii pentru dragostea lui Hristos
Bucură-te, litrughisitoare a Cuvântului
Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii
Bucură-te, laudă a fecioarelor
Bucură-te, adânc de smerenie
Bucură-te, nerăutate şi pace netulburată a inimii
Bucură-te, împărtăşire din toată fiinţa de Hristos
Bucură-te, purtătoare a jugului Lui
Bucură-te, naştere în lume a iubirii Lui
Bucură-te, blândeţe nemişcată de ispite
Bucură-te, ploaie duhovnicească peste pământul însetat
Bucură-te, Sfânta Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 6.

Poruncind slujitorului să te bată peste faţă, i-ai arătat antipatului chipul Judecăţii celei înfricoşate pentru cei ce nu cinstesc Chipul lui Dumnezeu după care a fost zidit omul. Şi i-ai zugrăvit osânda veşnică a celor ce răstignesc în inimile lor Icoana iubirii dumnezeieşti, înaintea Căreia se cuvine a cânta cu smerenie şi dragoste: Aliluia!
Icos 6.

Dezbrăcată de haine şi întinsă pe pământ spre lovire, veşmânt de har s-a pogorât peste trupul tău, strălucind de nestematele săngelui vărsat. Aşa, Muceniţă Achilina, simţeai numai cum te umpli de putere şi răbdare, harul covârşind durerea, şi ai ruşinat îndrăzneala celor ce huleau purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Bucură-te, zbor mai presus decât săgeţile şi cursele vânătorilor
Bucură-te, uitare de cele dinapoi şi alergare spre cele dinainte
Bucură-te, vas al nădejdii şi deşertării de grija lumească
Bucură-te, prescure liturghisită de Însuşi Hristos
Bucură-te, urmare a lui Hristos în icoana iubirii
Bucură-te, fiică iubită a Împăratului Ceresc
Bucură-te, iubire revărsată peste albia firii
Bucură-te, duhovnicească naştere a lui Hristos
Bucură-te, veşnică întipărire de Chipul Iubirii
Bucură-te, moştenire a Domnului
Bucură-te, aleasă urmaşă a Maicii Domnului, vrednică păzitoare a chipului fecioriei
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 7.

Nedespărţită de Hristos ai fost în suferinţe, căci ocara şi ruşinea prigonitorilor o socoteai ca pe o mare cinste, îmbrăcându-te în haina aurită a Duhului şi neîncetat cântând: Aliluia!

Icos 7.

Grăuntele de grâu aruncat în pământ, dacă nu moare, nu învie. Aşa şi tu, Sfântă Muceniţă Achilina, ştiai că Lumina Învierii se naşte numai din pătimirea de bunăvoie pentru iubirea lui Hristos.
Bucură-te, rugăciune curată
Bucură-te, conştiinţă neadormită
Bucură-te, foc ce arzi patimile
Bucură-te, chemare la Viaţa veşnică
Bucură-te, rod nestricat de furul viclean
Bucură-te, închinare, strajă neadormită a minţii
Bucură-te, mană cerească în pustiul necredinţei
Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi
Bucură-te, toiag al celor ce se clatină în viforul ispitelor
Bucură-te, izgonire a diavolilor, privelişte oamenilor şi îngerilor
Bucură-te, pescuire minunată a credincioşilor
Bucură-te, isihie, iubire ce Îl odihneşti pe Dumnezeu
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 8.

Mirându-se de vitejia ta, Volusian Antipatul ţi-a oferit un răgaz de odihnă şi gândire, dar tu l-ai refuzat, că alesesei deja pentru Veşnicie să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 8.

Văzându-te neschimbată în dragostea adevăratului Dumnezeu, s-a tulburat antipatul, pornindu-se cu mânie asupra ta, şi a poruncit să-ţi găurească cinstitul cap prin urechi, cu tepuşe de fier înroşite în foc.
Bucură-te, dragoste aprinsă de rugul Iubirii dumnezeieşti
Bucură-te, dragoste curată, vădită de focul nevoinţelor muceniceşti
Bucură-te, închinare către Hristos, decât lumea mai adâncă
Bucură-te, răbdare peste fire a cumplitelor dureri
Bucură-te, sfărâmare a curselor diavolului prin nevoinţele tale
Bucură-te, sănge vărsat la temelia Bisericii
Bucură-te, urmare a lui Hristos, fără a mai privi înapoi spre lume
Bucură-te, răstignire a patimilor şi poftelor necurate
Bucură-te, cer nou şi pământ nou
Bucură-te, mieluşeaua Domnului
Bucură-te, păşire întru bucuria Domnului
Bucură-te, îmbrăţişare a Crucii
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 9.

In mijlocul pătimirilor, rugăciunea ta suia precum un stâlp de foc la cer, arzând toate duhurile viclene, care se tânguiau neputincioase, neştiind cum să se ascundă de văpaia Duhului ce te umbrea. Iar tu te dăruiai întreagă, ca o jertfă vie Sfintei Treimi, cântând: Aliluia!
Icos 9.

Cu untdelemnul smereniei tale ai spălat picioarele lui Hristos, Biruitorul morţii şi Cel ce ţi-a gătit cunună nestricăcioasă în Ceruri. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, viaţă ascunsă în Hristos
Bucură-te, pământ al făgăduinţei
Bucură-te, spic în holda Raiului
Bucură-te, că şi pe noi ne tragi spre Dragostea Lui
Bucură-te, dor nepotolit de Hristos
Bucură-te, sfinţenie şi mare cuviinţă
Bucură-te, tărie duhovnicească izvorâtă din Piatra Hristos
Bucură-te, purtătoare a Icoanei Iubirii
Bucură-te, bună mireasmă a creştinătăţii
Bucură-te, gustare nesăturată din bunătatea Domnului
Bucură-te, zugrăvire a fricii curate de Domnul, dar împreună şi a Iubirii Lui
Bucură-te, inimă alipită de Domnul
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 10.

Ai căzut ca moartă din pricina cumplitelor dureri, fiind aruncată afară din cetate spre hrană câinilor. Însă Îngerul Domnului a venit la miezul nopţii şi te-a tămăduit desăvârşit. Apoi te-a trimis spre certarea potrivnicilor şi proslăvirea Numelui lui Dumnezeu în inimile celor ce aveau să-ţi cunoască viaţa, cântând împreună cu tine: Aliluia!
Icos 10.

Mulţumind Domnului, te-ai îmbrăcat cu şi mai multă credinţă şi smerenie, slăvind pe Cel Iubit în inima ta făcută altar, încât Acela ţi-a răspuns de Sus, făgăduind să asculte toate cererile tale.
Bucură-te, veselire cu duhul la auzirea lui Hristos
Bucură-te, că porţile cetăţii s-au deschis singure înaintea ta
Bucură-te, lipsire de toată dulceaţa lumii ca să câştigi mărgăritarul Hristos
Bucură-te, că Însuşi Domnul ţi-a grăit
Bucură-te, ruşinare a necredincioşilor cu facerile tale de minuni
Bucură-te, glas al conştiinţei ce nu poate fi oprit
Bucură-te, bărbăţie înfricoşată vrăjmaşilor lui Dumnezeu
Bucură-te, dumnezeiască râvnă
Bucură-te, că pomenirea ta risipeşte sfaturile viclene
Bucură-te, că şi pe noi ne tragi cu putere spre Dumnezeu
Bucură-te, rugătoare pentru cei orbiţi de necredinţă
Bucură-te, dar şi mustrare a lor neînduplecată
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 11.

Nepricepându-se spre alte chinuri, antipatul a poruncit să ţi se taie capul, într-un loc afară din cetate, spre care mergând de bunăvoie, i-ai mulţumit lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 11.

Inainte de a ţi se tăia cinstitul cap, te-ai rugat vreme de un ceas, ridicându-ţi ochii spre cer şi binecuvântând pe Dumnezeu. Şi de la Dânsul
Bucură-te, lăcaş înfrumuseţat al Sfintei Treimi
Bucură-te, că ne împărtăşeşti cu dărnicie din darurile tale
Bucură-te, că ne asculţi rugăciunile cele nefăţarnice
Bucură-te, necontenită rugă pentru cei din ispite şi nevoi
Bucură-te, talant înmulţit însutit
Bucură-te, faptă unită cu rugăciunea şi contemplaţia
Bucură-te, lumină din Lumina neînserată
Bucură-te, alăută a Duhului
Bucură-te, porumbiţă a lui Hristos
Bucură-te, mijlocitoare a duhovniceştilor mângâieri
Bucură-te, izvor de înţelepciune şi tămăduiri întru slava lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!
Condac 12. ai primit înnoită adeverire a primirii tale la cereştile lăcaşuri, întru bucuria Domnului tău.

Abia ai auzit preadulcele glas al Domnului şi mai înainte de a-şi ridica călăul sabia spre tăierea capului tău, Sfântă Muceniţă Achilina, ai adormit desăvârşit cu somn de moarte. Iar sufletul ţi-a fost întâmpinat de Hristos, de a Cărui dragoste erai învăpăiată, cântând cu cereştile cete: Aliluia!
Icos 12.

Tăindu-ţi-se cinstitul cap, după ce ţi-ai închinat sufletul în mâinile Domnului, din tăietură a curs lapte în loc de sânge. Iar sfintele tale moaşte au fost îngropate de credincioşi cu cinste, şi au fost proslăvite prin multe tămăduiri şi minuni întru slava Sfintei şi nedes-părţitei Treimi.
Bucură-te, trup feciorelnic, făcut gură de rai
Bucură-te, moştenire a Domnului
Bucură-te, că îţi citim viaţa şi ne minunăm
Bucură-te, surpătoare a slavei lumeşti şi fereastră spre Dumnezeu
Bucură-te, rugătoare de Dumnezeu ascultată
Bucură-te, că nu ne laşi când ne rugăm ţie cu credinţă
Bucură-te, strugure în via lui Hristos
Bucură-te, bucurie a Maicii Domnului
Bucură-te, luminare a celor din întuneric
Bucură-te, trâmbiţă a dreptei credinţe
Bucură-te, mijlocitoare, scară de la pământ la cer
Bucură-te, bucuria şi ocrotirea celor ce aleargă la Domnul cu credinţă
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condac 13. (de 3 ori)
O, Sfântă Muceniţă Achilina, roagă-te lui Hristos ca să se milostivească de noi, iar prin purtarea Sa de grijă să ne învrednicească stării de-a dreapta la Înfricoşata Judecată. Şi aşa, prin mijlocirile tale să păşim, Muceniţă, întru bucuria cea nestricăcioasă, unde cetele sfinţilor şi ale îngerilor pururi cântă Sfintei Treimi: Aliluia!
Apoi se zice iarăşi

Icos 1.
Părinţii tăi au primit credinţa în Hristos chiar de la Sfinţii Apostoli şi petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoţire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu:
Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez
Bucură-te, că ai învăţat din fragedă copilărie chipul închinării creştine
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh
Bucură-te, laudă a Părinţilor cinstitori de Dumnezeu
Bucură-te, cea înfrumuseţată cu Darul lui Hristos
Bucură-te, căci cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El
Bucură-te, izvor de rugăciune curată
Bucură-te, sămânţă crescută pe pământul bun al evlaviei creştine
Bucură-te, că ai învăţat a purta în inimă Chipul lui Hristos
Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei şi întregii înţelepciuni
Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, vistierie bună a inimii
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bună voie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 1
Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară şi Muceniţă Achilina, şi alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Hristos. Pentru aceasta, după cuviinţă îţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

↓