Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada şi Eupraxia

Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada – mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia  –  12 iulie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:
Toată limba să se mişte către lauda fecioarelor şi tot graiul omenesc cântări să alcătuiască celor ce din tinereţe luându-şi crucea pe umeri, către Hristos au alergat şi poruncile Lui cu osârdie le-au urmat, şi toată bogăţia pământească defaimând-o au căutat numai pe cea cerească, iar noi cântându-le strigăm: Aliluia!

Icosul 1:
Îngereştile cete din cer s-au bucurat văzându-te împodobită cu fecioria, preaînteleaptă Eupraxia, iar noi oamenii pe pământ minunându-ne de bunul neam al sufletului tău, cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, Eupraxia cea frumoasă şi de neam împărătesc;
Bucură-te, că pruncă în vârstă de cinci ani, după lege te-ai logodit;
Bucură-te, că dulceaţa logodnicului tău nu o ai cunoscut;
Bucură-te că tatăl şi mama ta, după naşterea ta în curăţie au petrecut;
Bucură-te, că Hristos pentru El logodnică te-a primit;
Bucură-te, că hora fecioarelor s-a bucurat de logodirea ta cu Hristos;
Bucură-te, că mulţimea diavolilor s-a biruit de a ta multă postire;
Bucură-te, că prin drumul smereniei înspre Hristos ai călătorit;
Bucură-te, că prin multă nevoinţâ pe Satana l-ai biruit;
Bucură-te, că acum dănţuieşti cu înţeleptele fecioare în hora lor cerească;
Bucură-te, că în ceruri cu desfătarea celor negrăite te veseleşti;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînţeleaptă!

Condacul 2:
Văzându-se pe sine Sfânta fecioară Eupraxla în Mănăstirea cea din Tebaida Egiptului în care se nevoiau o sută trei¬zeci de monahii pustnicindu-se, te-ai umplut de râvnă a fi şi tu următoare vieţii lor şi fiind în vârsta de numai şapte ani, ai început a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
Întelegerea cea nepricepută a dum¬nezeieştii iconomii, pe cât este cu pu-tinţă firii omeneşti, cunoscând-o sfântă fecioară, Preacuvioasă Olimpiada, a primit legiuita logodire cu fiul lui Nevredie Eparhul, dar acelui logodnic firul vieţii rupându-se şi murind, fecioară neispitită de el rămânând, după vredni¬cie cu datorie o cinstim cu laude ca acestea:
Bucură-te, stea a Ţarigradului care ai răsărit din părinţi slăviţi şi de neam mare;
Bucură-te, fiica lui Anisie Senatorul şi a Olimpiadei fiice;
Bucură-te, că după moartea părinţilor tăi, ai rămas moştenitoarea multei bogăţii;
Bucură-te, că din această bogăţie pe mulţi săraci ai ajutat;
Bucură-te, că din economia ta Bisericile ca pe nişte mirese ale lui Hristos le-ai împodobit;
Bucură-te, că din aceleaşi bogăţii, mănăstirile mult le-ai ajutat;
Bucură-te, că văduvelor şi sărmani¬lor mult ai fost folositoare;
Bucură-te, că pustnicilor si vieţuitorilor din pustie, tu le-ai fost hrănitoare;
Bucură-te, cercetarea bolnavilor şi ocrotirea străinilor;
Bucură-te miluitoarea temniţelor şi mângâierea scârbiţilor;
Bucură-te, a surghiuniţilor miluitoare;
Bucură-te, a multor ţări darnică şi îndurătoare;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasă!

Condacul 3:
Putere de sus din Harul şi dăruirea Sfântului Duh, primind fecioara Olim-piada, te-ai împotrivit voinţei marelui împărat Teodosie şi chiar şi silită fiind de către el, pentru frumuseţea şi înţe¬lepciunea ta, a te logodi cu rudenia sa Elpidie, tu nicidecum nu ai vrut a te învoi la aceasta, ci ai ales în feciorie a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:
Având fecioara inima plină de darul Sfântului Duh când te-a întrebat egu-mena Teodula: “Doamna mea, Eupraxia, iubeşti pe surorile acestea?”, atunci tu cu multă evlavie şi cu bucurie ai răspuns: Da, Doamnă, vă iubesc pe voi, iar egumena repetându-ţi întrebarea a două şi a treia oară precum Hristos Sfântului Apostol Petru, tu, nu ca o pruncă, ci ca o înţeleaptă ai zis: „Eu vă iubesc pe voi şi pe Hristos”. Deci, minunându-se de înţelepciunea ta şi a răspunsului ce ai dat, noi toţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, mieluşeaua cea cuvântătoare, care ai mers în urma păstorului;
Bucură-te, porumbiţa fără răutate, care ai zburat din satul logodnicului;
Bucură-te, prunca care deşi n-ai împlinit bine şapte anişori eşti bine răs-punzătoare;
Bucură-te, fiica a mamei cea mult credincioasă şi multîndurătoare;
Bucură-te, grabnică alergătoare către Icoana Mântuitorului Hristos care de egumenă ţi-a fost arătată;
Bucură-te, bună lucrătoare a poruncilor Aceluia către care ai mers şi L-ai sărutat;
Bucură-te, neîndoită credinţă, dragoste şi nădejde a maicii tale;
Bucură-te, ascultarea, răbdarea şi smerenia nebiruită a monahiilor;
Bucură-te, aprigă luptătoare a patimilor şi a înfrânărilor trupeşti;
Bucură-te, icoana faptelor bune sufleteşti;
Bucură-te, împodobirea fecioriei;
Bucură-te, slavă şi laudă cetelor monahiceşti;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea prea înţeleaptă!

Condacul 4:
Vifor de gânduri pline de neghină având în mintea sa Ghermana, s-a um-plut de zavistie asupra ta şi a sufletului tău şi cu multe defăimari te ocăra, dar înţelegând egumena Teodula, s-a sârguit a tămadui prin rugăciune boala ei sufletească şi leproasă, iar dimpreună cu tine, fecioară Eupraxia, mângâin-du-se de Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!

Icosul 4:
Auzind de fecioara Olimpiada marele împărat Teodosie, tatăl lui Arcadie şi a lul Onorie de frumuseţea şi de înţelepciunea ta, a trimis la tine de multe ori pentru a te ruga să te însoţeşti cu rudenia sa. Însă tu, nicidecum n-ai voit şi, desi te-a ameninţat cu multe îngroziri împărăteşti, tu ca un turn neclintit ai rămas şi ai alergat la dragostea lui Hristos. Mirele tău cel ceresc. Drept aceea minunându-ne de înţelepciunea ta, zicem:
Bucură-te, mieluşeaua care ai alergat către Hristos, Păstorul Bisericilor;
Bucură-te, oaie cuvântătoare care ai urmat Mântuitorului lisus Hristos;
Bucură-te, porumbiţă Care grabnic ai zburat din gunoiul bogăţiilor lumeşti;
Bucură-te, albină care ai adunat mierea cu care pe noi ne îndulceşti;
Bucură-te, privighetoare care pe noi ne îndulceşti prin glasul cântărilor tale;
Bucură-te, trâmbiţă mult răsunătoare, care ai chemat săracii spre milele tale;
Bucură-te, corabie care pluteşti asupra valurilor lumeşti;
Bucură-te, anghiră tare, care opreşti taberele năvălirilor drăceşti;
Bucură-te, cetate care aperi pe cei buni şi binecredincioşi;
Bucură-te, casă de adăpostire celor neputincioşi;
Bucură-te, darnică miluitoare a văduvelor şi a sărmanilor;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor Arhiereilor;
Bucură-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasă!

Condacul 5:
Stea luminoasă, dăruită de la Sfântul Duh, a strălucit în inima ta, fecioară Olimpiada preafericită, când împăratul mâniindu-se asupra ta, a poruncit eparhului cetăţii ca pe toată averea bogaţiei tale să o ia în stăpânirea sa, lucru pentru care nu te-ai mâhnit, ci cu bucurie mare i-ai mulţumit că te-a uşurat de sarcina bogăţiei pământeşti, încât cu înles¬nire să cauţi la cele cereşti şi fără de împiedicare să cânţi lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5:
Văzând numărul pruncilor celor ce boleau de tot felul de neputinţe ca se vindecau prin rugăciuni, mulţi alergau cu lacrimi către locuinţa ta, preafercită Eupraxla, cerând tămăduire şi, luându-şi sănătoşi pe copiii lor, se întorceau cu bucurie şi strigau ţie unele ca acestea:
Bucură-te, deschiderea urechilor auzului, celui din naştere surd;
Bucură-te, bună grăire şi dezlegare a limbii celui mut;
Bucură-te, a mâinilor slăbănoage însănătoşire;
Bucură-te, a picioarelor copilului olog grabnică alergare:
Bucură-te, a maicii scârbite pentru copilul cel bolnav, mare bucurie;
Bucură-te a «copilului neputincios» multă vioiciune;
Bucură-te, a femeii ce se îndrăcea, izbăvire;
Bucură-te, tămăduirea femeii Ghermana, ce venea de la cea îndrăcită;
Bucură-te, izgonirea diavolilor ce locuiau în acea femeie;
Bucură-te, că de acea minune toale surorile se mirau;
Bucură-te, ceea ce cu toiagul Egumenei Teodula, pe diavol îl goneai;
Bucură-te, că sub acelaşi toiag minunile tale le ascundeai;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hrlstos cea preaînţeleaptă!

Condacul 6:
Mărturisind, preaînţeleaptă Eupraxia, Cuvioasei Iulia ispitirea diavoleştii bân¬tuiri ce în somn îţi adusese vicleanul, ai primit bunele ei sfatuiri şi grabnic ai spus asupririle diavolului, către egumena, de la care luând povăţuire, prin post şi rugăciune, ai ruşinat pe ispititorul ca pe un bârfitor, arătând că nu ştia să cânte ca la început lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:
Strălucind cu frumuseţea şi cu cin¬stita vieţuire prin lucrarea faptelor bune Cuvioasa Olimpiada, ai făcut a se minuna de petrecerea ta nu numai pe Arhierei, ci şi pe Prea Sfinţitul Patriarh Nectarie, de către care cinstită ai fost prin bisericească slujire a diaconiei, în care cu cuvioşie slujind, vrednică te-ai făcut a fi privitoare tainelor dumnezeieşti. Drept aceea, te rugăm pri¬meşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, a doua Ana, văduvă duhovnicească şi a noii legi;
Bucură-te, că necontenit ai strălucit la slujba bisericească;
Bucură-te, că toata viaţa ta ai petrecut-o în neprihănire;
Bucură-te, că de Teofil Patriarhul Alexandriei ai fost nedreptăţită;
Bucură-te, a Samariteanului din Evanghelie, următoare adevarată;
Bucură-te, a bărbaţilor celor sfinţi primitoare;
Bucură-te, că îi izbăveşti îndată din nevoi pe toţi bolnavii ce nu au unde a-şi pleca capul;
Bucură-te, a nevoilor acelora ajutătoare;
Bucură-te, că toată bogăţia ta ai împărţit-o săracilor;
Bucură-te, că şi Hristos pentru aceasta în lăcaşurile cele cereşti te-a primit;
Bucură-te, lucrătoarea înaltelor fapte bune;
Bucură-te, că prin acelea ne îndulceşti pe noi ca şi cu nişte lapte;
Bucură-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasă!

Condacul 7:
Vrând văzuţii vrăjmaşi a goni de pe scaunul patriarhal al Constantinopolului pe Arhiereul lui Hristos, loan Hrisostom, tu plângere şi multe lacrimi ai vărsat, pentru aceasta fericită Olimpiada, împreună cu Pentadia, cu Procla şi cu Salvina, ascultând învăţăturile lui din epistole şi mirându-vă de înţelepciunea mângâietoarelor lui cuvinte, pomenire aţi făcut pentru el în rugăciunile voas-re, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:
Arătatu-s-a în vedenie în vis Egumenei Teodula, tatăl tău Antigon, fiind în slavă mare, stând înaintea lui Hristos şi rugându-L pe El să poruncească maicii tale, fericita Eupraxia, a lăsa cele pă¬mânteşti şi a se muta în lăcaşurile cele veşnice şi vestindu-i-se vedenia, nu nu¬mai că nu s-a tulburat, ci şi foarte mult s-a bucurat, şi îndată chemându-te pe tine, fiica sa cea iubită, ca o maică bună te învăţa, sfătuindu-te de cele folositoare sufletului. Iar tu, ca una ce parcă nu erai de 12 ani, ci ca o desăvârşită, cu dragoste ascultai învăţăturile ei, drept aceea minunându-ne de întelepciunea ta, strigăm:
Bucură-te, fiică bună, care ai ascultat învăţăturile maicii tale;
Bucură-te, floare bine mirositoare, care ne veseleşti prin miresmele tale;
Bucură-te, narcisă, care rupându-te îndată şi lacrimezi;
Bucură-te, ascultătoare pură, care toate învaţăturile maicii tale le urmezi;
Bucură-te, garoafă cu bună mirosire;
Bucură-te, tablă care ne arăţi buna tâlcuire;
Bucură-te, mieluşeaua Bunului Păstor;
Bucură-te, că duhul tău sta în mâna lui ca un inel preafrumos;
Bucură-te, vioară bine acordată şi frumos răsunătoare;
Bucură-te, nastrapă care ne adapi pe noi cu băutura înţelegătoare;
Bucură-te, oglindă care arăţi curat lucrarea faptelor bune;
Bucură-te, podoaba cinului călugăresc care alergi pe calea faptelor bune;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînţeleaptă!

Condacul 8:
Văzând înstrăinarea măicii tale iubite, preaînţeleaptă Eupraxia, te-ai înstrăinat îndată de toate cele lumeşti şi ai privit cu ochii minţii la cele cereşti şi spre toate faptele cele bune te-ai neoit, spre care înaripându-te grabnic ai zburat către ele, spre înălţimea cereştilor lăcaşuri, unde acum te veseleşti împreună cu fecioarele cele înţelepte şi auzi pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 8:
Cu totul supunându-te învăţăturilor Arhiereilor lui Hristos, fericită Olimipiada, cu osârdie ai urmat sfaturile Sfân¬tului loan Hrisostom şi nu te-ai depărtat de la slujirea Bisericii, ci cu dragoste ai primit năpăstuirea eparhului ce a pus foc spre arderea Cetăţii Patriarhale, la care tu ai răspuns prin a da dar de aur spre împodobirea Bisericii lui Hristos, iar lăsând tu Constantinopolul ai plecat la Cizic, ca să dai loc mâniei vrăjmaşilor celor ce te năpăstuiau; deci, şi nouă celor ce te rugăm pe tine, întinde-ne mână de ajutor ca să strigăm:
Bucură-te, a văzuţilor vrăjmaşi iertare;
Bucură-te, a năpăstuiţilor îndreptare;
Bucură-te, ajutătoarea celor lipsiţi;
Bucură-te, odihnitoarea celor osteniţi;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, ocrotitoarea celor străini;
Bucură-te, împodobitoarea Bisericilor;
Bucură-te, podoaba Arhiereilor;
Bucură-te, a multor nevoi pătimitoare;
Bucură-te, a diavolilor izgonitoare;
Bucură-te, că ai primit mângâiere în surghiun de la loan Hrisostom;
Bucură-te, că în Nicomidia multe chinuri ai suferit;
Bucură-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasă!

Condacul 9:
Toată frumuseţea trupului ai trecut-o cu vederea, preacuvioasă Olimpiada, sla¬va şi bogăţia întru nimic socotindu-le, te-ai înaripat întru credinţă iar mintea, lepădând toate cele lumeşti, către cele cereşti ai îndreptat-o, unde acum, nu ca prin oglindă, ci învederat priveşti cele ce ai dorit, şi pentru aceasta auzi de la toţi: Aliluia!

Icosul 9:
Ritoricească laudă de ţi-am aduce, preacuvioasă Eupraxia, tot n-am putea după cuviinţă a te lăuda pe tine, căci rămânem fără de glas numai aducându-ne aminte de ostenelile tale cele mal presus de minte şi de firea femeiască, de care minunându-ne aşa strigăm:
Bucură-te, ceea ce te-ai înărmat cu postirea mai mult de 40 de zile;
Bucură-te, că şi pietrele le-ai mutat deşi erau destul de mari, peste a ta fire;
Bucură-te, că prin Iulia al primit vestirea mergerii tale către cele cereşti;
Bucură-te, că prin aducerea vestii sale, tu îndată ai scăpat de valurile vieţii;
Bucură-te, că prin cuvintele: “Doamne IIsuse Hristoase ajută-mi mie”, din fân-tâna cea adâncă, sănătoasă ai ieşit;
Bucură-te, că prin pomenirea numelui IIsus, întru toate pe diavol ai batjocorit;
Bucură-te, că împotriva diavoleştii lucrări, cu două vase, apă aducea;
Bucură-te, că şi spre slujba bucătăriei cu securea lemne tăiai;
Bucură-te, că tăindu-ţi glezha, mult sânge a curs;
Bucură-te, că şi lemnele tăiate în braţe le-ai dus;
Bucură-te, că şi de pe trepte cu lem¬nele căzând, rană la ochi ai suferit;
Bucură-te, că şi vasul cu apă clocotită vărsându-se pe faţa ta, nu te-a opărit;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînţeleaptă!

Condacul 10:
Vrând Mântuitorul să tămăduiască sufletele şi trupurile celor munciţi de duhurile necurate, încă din viaţa aceasta te-a proslăvit pe tine, fericită Eupraxia, cu lucrarea minunilor, drept aceea prin rugăciunile tale, diavolii se izgoneau, bolnavii se vindecau, ologii mergeau, surzii auzeau, orbii vedeau iar muţii grăiau curat, pentru care împreună cu noi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:
Zid tare şi Cetate de scăpare tuturor celor ce aleargă la mila şi ajutorul tău, te-ai arătat fericita Olimpiada, nu numai celor credincioşi, ci şi clevetitorilor şi învrăjbitorilor, faceri de bine le-ai dat, următoare făcându-te Evangheliei lui Hristos, Celui ce n-a venit să cheme nu mai pe cei drepţi, ci şi pe păcătoşi spre pocăinţă, pentru care cântăm:
Bucură-te, Maică Preacuvioasă care esti cu duhovnicească dragoste împodobită;
Bucură-te, ajutătoare a tuturor celor ce au inima scârbită;
Bucură-te, că mutându-te către Dom¬nul, în via Episcopului Nicomidiei, te-ai arătat;
Bucură-te, că tu însăţi l-ai învăţat pe acel Episcop despre înmormântarea trupului tău:
Bucură-te, că în racla de lemn, trupul ai voit a sta;
Bucură-te, că, în mare, racla ta, ai cerut a se arunca;
Bucură-te, că marea cu valurile ei în lacul Brohti te-a adus;
Bucură-te, ca în Biserica Sfântului Apostol Toma, trupul tău a fost pus;
Bucură-te, că după mulţi ani, trupul tău de barbari din nou a fost aruncat în valuri;
Bucură-te, că trupul tău a însângerat apele mării din acel loc;
Bucură-te, că prin această minune, noi de pătimirea ta ne-am înştiinţat;
Bucură-te, că şi tu pe noi de tămăduirea a tot felul de boli ne-ai îndestulat;
Bucură-te, Olimpiada, Mireasa Iul Hristos cea preafrumoasă!

Condacul 11:
Împăratul împăraţilor împodobind cu darul facerii de minuni Sfintele tale moaşte, Cuvioasa Olimpiada, nu numai pentru bolnavii ce ţi se închină, ci şi pentru noi toţi, ce sărutăm cu dragoste sfintele tale moaşte, ca ceea ce ai îndrăznire la Hristos, Stăpânul tuturor, fă rugăciuni, ca să fim păziţi în viaţa aceasta şi sănătate trupească să ne dăruiască, iar în cea viitoare mântuirea sufletească să dobândim ca să cântăm: Aliluia!

Icosul 11:
Făclie mult luminoasă ai strălucit în inima tuturor surorilor, când, de către egumenă, prin Iulia, au fost chemate spre cea mai de pe urmă sărutare a ta, fericită Eupraxia, la care degrabă adunându-se toate, te plângeau rugându-te a le pomeni în rugăciunile tale, iar mai pe urmă, venind şi cea tămăduita de tine, de la muncirea diavolească, plân¬gând cu lacrimi a strigat:
Bucură-te, Maică mult milostivă, ceea ce m-ai Izbăvit de diavolul cel prea cumplit;
Bucură-te, Preacuvioasă, ceea ce pen¬tru mine mult te-ai ostenit şi ai postit;
Bucură-te, Izvor plin de vindecări al celor neputincioşi;
Bucură-te, fierbinte rugătoare către Domnul al celor binecredincioşi;
Bucură-te, plângerea cea jalnică a tuturor surorilor;
Bucură-te, că treci prin moarte, către desfătarea cea negrăită;
Bucură-te, că îngerii îţi primesc su¬fletul din materia cea mult postită;
Bucură-te, ceea ce împărăţia cerurilor acum ai dobândit-o;
Bucură-te, ceea ce veşnicii bucurii acum te-ai învrednicit;
Bucură-te, că primeşti cununa nevoinţelor, cea mult înflorită;
Bucură-te, că acum dănţuieşti la nunta Mirelui tău cea nesfârşită;
Bucură-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînţeleaptă!

Condacul 12:
Vrând cerescul împărat a-l răsplăti cu Harurile Sale cele nenumarate, ostenelile nevoinţelor tale, preacuvioasă Eupraxia, n-a zăbovit a te dezlega de îmbrăcămintea materiei stricăcioase, ci grabnic te-a chemat către cereasca Sa împărăţie, unde acum te veseleşti împreună cu fecioarele înţelepte, cântând aşa: Aliluia!

Icosul 12:
Lăudând şi cinstind mutarea ta cea către Dumnezeu, preacuvioasă Olimpiada, pe care în surghiun fiind ai primit-o, cântăm şi minunata înotare a moaştelor tale în mare, prin care ne-am învăţat a striga către tine aşa:
Bucură-te călătoarea cea minunată către patria ta, Constantinopol;
Bucură-te, că pe mâinile prezbiterului loan ai voit a te purta;
Bucură-te, că dupa 200 de ani din moaştele tale sânge a curs;
Bucură-te, că pătimirea ta prin oasele cele uscate cu izvorârea sângelui nu s-a ascuns;
Bucură-te, că iar la mănăstirea cea zidită de tine ai venit;
Bucură-te, că pe fecioarele mănăstirii prin aducerea moaştelor tale le-ai veselit;
Bucură-te, că multe tămăduiri bolnavilor ai dăruit;
Bucură-te, că multă evlavie credincioşilor ai lăsat;
Bucură-te, că plata milostivirilor tale la cer o ai învistierit;
Bucură-te, că veseliei celei veşnice te-ai învrednicit;
Bucură-te, vindecătoarea trupurilor celor săraci;
Bucură-te, câstigătoarea bogăţiilor cereşti;
Bucură-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasă!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O, Preacuvioaselor Maici Olimpiada şi Eupraxia, ne rugăm vouă acum, să primiţi de la noi smeriţii această mică şi nevrednică alcătuită cântare şi faceţi rugăciuni pentru noi, ca şi noi să fim urmaşii vieţii voastre şi să cântăm cu dragoste: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: şi Condacul 1:

↓