Dragostea creștină

1. După credință și nădejde, care este cea de a treia virtute teologică ? 
  După ce am aflat ce este credinţa şi nădejdea, trebuie să ştim că pentru dobândirea mântuirii şi fericirii veşnice, credinciosul, pe lângă credinţă şi nădejde, are neapărată trebuinţă şi de dragoste, care este a treia şi cea mai mare virtute teologică.
  Prin credinţă, credinciosul primeşte şi-şi însuşeşte adevărurile mântuitoare descoperite de Dumnezeu şi propovăduite de sfânta noastră Biserică Ortodoxă; prin nădejde aşteaptă cu deplină încredere că Dumnezeu să aducă la îndeplinire tot ce i-a făgăduit pentru mântuirea sa; prin dragoste însă el intră în cea mai strânsă comuniune de viaţă cu Dumnezeu. Îl îmbrăţişează cu toate puterile sufletului său şi-I împlineşte voia Sa cea atotsfântă, precum citim în Sfânta Scriptură: "Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el" (I Ioan 4, 16).
2. Ce este dragostea ? 
  În înţeles larg, dragostea este năzuinţa omului spre tot ce este bun şi frumos sau vrednic de dorit.
Această năzuinţă este sădită de însuşi Dumnezeu în firea omului, la creare, şi de aceea se numeste dragoste firească .
  În temeiul acestei năzuinţe, omul tinde din fire spre Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul său, socotindu-L bunul său cel mai mare.
Dar cum, prin păcatul strămoşesc, firea omului a fost slăbită în puterile ei, numai cu dragostea firească omul nu poate lucra nimic pentru mântuirea sa, căci spune Mântuitorul: "fără Mine nu puteţi face nimic" (Ioan 15, 5).
  De aceea, pentru mântuirea sa, creştinul are neapărată trebuinţă de dragoste care să lucreze cu putere de sus, adică de dragostea supra-firească, de dragostea creştină sau de dragostea ca virtute teologică.
3. Ce este dragostea creștină ? 
  Dragostea creştină este puterea dumnezeiască revărsată prin Sfânta Taină a Botezului în sufletul creştinului, prin care acesta are năzuinţă adâncă şi curată către Dumnezeu, bunul său cel mai înalt, doreşte din toate puterile sufletului unirea cu El şi are voinţa hotărâtă de a împlini voia Lui atotsfântă, jertfind, în caz de nevoie, orice bun pământesc.
  Dragostea creştină este de la Dumnezeu (I Ioan 4, 7) şi este dată omului în dar, precum spune Sfântul Apostol Pavel: "Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă," (Rom. 5, 5).
Dragostea este cea mai mare virtute, am putea spune chiar: izvorul şi sufletul tuturor virtuţilor creştine, fiindcă toate celelalte virtuţi trăiesc cu adevărat şi rodesc binefăcător în viaţa creştinului numai când sunt luminate şi încălzite de dogoarea arzătoare a dragostei. Adevărul acesta îl arată atât de minunat Sfântul Apostol Pavel în acel pe drept numit "imn al dragostei creştine", pe care-l găsim în capitolul al 13-lea din Epistola I-a către Corinteni: "De aş grai în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi toate tainele le-aş cunoaşte, şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte... Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea" (I Cor. 13, 1-3, 13).
  Deci dragostea este mai presus de toată ştiinţa şi cunoştinţa, este mai mare chiar decât celelalte două virtuţi teologice: credinţa şi nădejdea.
Fără puterea dragostei, credinţa slăbeşte, căci credinţa "este lucrătoare prin dragoste" (Gal. 5, 6), iar nădejdea se ofileşte şi scade mereu.
4. Prin ce este dragostea mai mare decât celelalte virtuți ? 
  Dragostea este mai mare decât celelalte virtuţi:
   1. prin izvorul ei, care este Dumnezeu. Căci Dumnezeu fiind El însuşi "iubire" (I Ioan 4, 8 ), din nemărginita dragoste a creat lumea cu toate făpturile din ea şi astfel iubirea s-a arătat mai întâi în lume şi sălăşluieşte în sufletul omului de la început;
   2. prin roadele şi puterea ei, căci "iubirea este împlinirea legii" (Rom. 13,10); şi
   3. prin durata ei. Credinţa şi nădejdea lucrează numai în viaţa pământească. În viaţa de după moarte ele vor fi împlinite, căci creştinul nu va mai avea nevoie să creadă în Dumnezeu, pentru că îl va vedea, nici să nădăjduiască în El, pentru că îl va avea. Dragostea însă rămâne şi atunci; ea "nu piere niciodata" (I Cor. 13, 8 ), este veşnică, fiindcă însuşi Dumnezeu cel veşnic este iubire.
5. Către cine trebuie să se îndrepte dragostea creștinului ? 
  Dragostea creştinului trebuie să se îndrepte întâi către Dumnezeu, către poruncile şi legile Sale; apoi către aproapele şi în fine, către sine însuşi, căci aceasta este porunca Mântuitorului: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi"  (Matei 22, 37-39).
6. Pentru ce creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu ? 
  Creştinul trebuie să iubească pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu l-a iubit mai întâi pe el (I Ioan 4,19) şi fiindcă Dumnezeu este Creatorul, Susţinătorul, Răscumpărătorul şi Binefăcătorul său cel mai mare. Pentru toate binefacerile pe care le dă, Dumnezeu nu cere în schimb decât dragoste 617 (Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, trad. de T. Bodogae, Sibiu, 1946, p. 64).
7. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul ? 
  Aceasta înseamnă că creştinul trebuie să-I închine lui Dumnezeu toate gândurile, toate simţirile, doririle şi voirile sale, «să se mute cu toate puterile sufletului în Dumnezeu» 618 (Idem, p. 199) şi în întreaga sa viaţă să se ostenească a-I împlini voia, cu statornicie şi bucurie. Căci ce este mai frumos şi mai dulce decât a iubi pe Dumnezeu, Care este veşnica frumuseţe, veşnica bunătate, veşnica dragostei Psalmistul spune: "Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul" (Ps. 33, 8).
8. Pentru ce creștinul trebuie să iubească pe aproapele său ? 
  Creştinul trebuie să iubească, apoi, pe aproapele său, care este orice om, ca pe sine însuţi, fiindcă toţi oamenii sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi sunt fraţi între ei, deopotrivă iubiţi de Dumnezeu, Care pentru mântuirea lor Şi-a jertfit pe Unicul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos.
9. Cum trebuie să fie adevarată dragostea creștină ? 
  Adevărata dragoste creştină trebuie să fie:
   1. Firească, nu din teama de pedeapsă, nici pentru un folos oarecare; ci precum fiul îşi iubeşte părintele său, aşa să iubească şi creştinul pe Dumnezeu, Care este Părintele Ceresc al tuturor (I Ioan 3, 1);
   2. Deplină, adică să cuprindă, cum s-a spus, toate puterile sufletului, încât tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. "De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi" (I Cor. 10, 31);
   3. Puternică ăi statornică, mergând chiar până la moarte. Căci dacă Dumnezeu, din dragoste faţă de oameni, Şi-a jertfit pe Unicul Său Fiu pentru mântuirea lor, apoi şi dragostea acestora faţă de Dumnezeu trebuie să fie fără de margini şi să nu se schimbe niciodată. Sfântul Apostol Pavel spune: "Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: "Pentru Tine suntem omoraţi toată ziua; socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere". Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru" (Rom. 8, 35-39);
   4. Vie şi lucrătoare, adică să pătrundă cu adevărat cugetul şi voia creştinului şi să se arate prin fapte de binefacere faţă de cei din jurul său. Citim în Sfânta Scriptură: "Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul" (I Ioan 3, 18); şi "De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele" (Ioan 14, 15) - spune Mântuitorul. Înzestrată cu astfel de însuşiri, de bună seama, dragostea produce roadele cele mai de preţ pentru sufletul şi viaţa credinciosului.
10. Care sunt roadele dragostei ? 
  Roadele cele mai de seamă ale dragostei sunt:
   1. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu: "Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte" (Ioan 14, 21) - spune Mântuitorul.
   2. Ferirea de păcat: "Nu este nici un păcat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în tâlmăcirea Epistolei 1 către Tesaloniceni, pe care, întocmai ca focul, să nu-l ardă puterea cea mare a dragostei. Mai uşor poate rezista o uscătură nebăgată în seamă, decât păcatul, la puterea dragostei" 619 (Sfântul Ioan Gură de Aur, La Epistola 1 către Tesaloniceni, c. III, Migne, P. G., LXU, col. 420).
   3. Cine iubeşte pe Dumnezeu este ascultat în rugăciunile sale şi se bucură de bunătatea Lui: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" (I Cor. 2, 9).
   4. Liniştea sufletească, răbdarea în vreme de încercare, iertarea, blândeţea, pacea şi bunăvoirea între oameni, căci: "Dragostea îndelung rabda; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă" (I Cor. 13, 4-7).
   5. Odrasleşte mântuirea sufletului: "Iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei trăi" (Luca 10, 25-28).
Pentru astfel de roade, dragostea creştină este cu adevărat "legătura desăvârşirii" (Col. 3, 14) şi "implinirea legii" (Rom. 13, 10).
  Văzând deci însemnătatea covârşitoare a dragostei, creştinul trebuie să-şi dea silinţa să o păstreze, să o întărească în sufletul său şi să o sporească în viaţa sa.
De bună seama, aceasta se face întâi prin lucrarea harului dumnezeiesc, după cuvântul Mântuitorului: "Fără Mine, nu puteţi face nimic" (Ioan 15, 5). Dar creştinul are şi el datoria să lucreze şi să se folosească de toate mijloacele care pot înmulţi dragostea.
11. Care sunt mijloacele cele mai de seamă prin care creștinul își poate întări și înmulți dragostea ? 
  Acestea sunt:
   1. Cugetarea asupra dragostei nemărginite a lui Dumnezeu faţă de lume, pentru mântuirea căreia Şi-a jertfit pe Unicul Său Fiu;
   2. Cunoaşterea cât mai temeinică a învăţăturii creştine;
   3. Rugăciunea stăruitoare şi fierbinte către Dumnezeu;
   4. Împărtăşirea cu Sfintele Taine;
   5. Râvna de a împlini voia lui Dumnezeu şi a se feri de păcat;
   6. Cunoaşterea şi urmarea vieţii Mântuitorului, Care prin viaţa Sa pământească a dat cea mai măreaţă pildă de dragoste;
   7. Lupta împotriva iubirii semeţe de sine şi împotriva alipirii pătimaşe de bunurile pământeşti;
   8. Facerea de bine faţă de aproapele.
12. Care sunt păcatele împotriva dragostei creștine ? 
  În înţeles mai larg, fiecare păcat este îndreptat împotriva dragostei, fiindcă această virtute este temelia vieţii creştine şi porunca cea mai de seamă pentru creştin.
Dar întrucât dragostea este şi o virtute deosebită, sunt şi păcate îndreptate direct împotriva ei. Acestea sunt:
   1. Ura faţă de Dumnezeu, adică împotrivirea cu duşmănie faţă de învăţătura Sa şi faţă de rânduielile bisericeşti, socotindu-L pe El răzbunătorul nedrept al fărădelegilor şi urzitorul nenorocirilor (Ioan 15, 18);
   2. împietrirea inimii faţă de primirea mijloacelor puse la îndemana creştinului pentru mântuirea sa;
   3. Pizma faţă de aproapele care stăruie în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu;
   4. Faţărnicia, prin care cineva se arată că iubeşte pe Dumnezeu, dar numai cu vorba, nu şi cu inima şi fapta;
   5. Iubirea de sine peste măsura (egoismul), din care se nasc multe alte păcate;
   6. Alipirea pătimaşă de bunurile pământeşti: "Ca rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint" (I Tim. 6, 10).
↓