Simbolul de credință

75. Ce este Simbolul credinței sau "Crezul" ?
Simbolul Credinței sau Crezul este înfățișarea pe scurt a învățăturii pe care creștinul trebuie s-o cunoască, s-o primească cu credință și s-o mărturisească.
76. Cum se numeste acest Simbol de Credință ?
Simbolul de Credință se numește Niceo-Constantinopolitan, sau de la Niceea și Constantinopol.
77. Cine a alcătuit acest Simbol de Credință, unde și de ce ?
Acest Simbol de Credință a fost alcătuit de primele două Sinoade ecumenice: cel de la Niceea, în anul 325 și cel de la Constantinopol, în anul 381. Cel dintâi, prin cei 318 Sf. Părinți câți au luat parte la el, a statornicit primele șapte articole, care se ocupă cu învățătura despre Dumnezeu-Tatăl și despre Dumnezeu-Fiul întrupat pentru a noastra mântuire, adică despre Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitorul și erau îndreptate mai ales împotriva rătăcirii ereticului Arie și a partizanilor lui, care susțineau lucruri defăimătoare și umilitoare despre Fiul lui Dumnezeu. Al doilea Sinod ecumenic, prin cei 150 de Sf. Părinți, a statornicit ultimele cinci articole, care se ocupă cu învățătura despre Dumnezeu - Sf. Duh, Sf. Biserică, Sfintele Taine, învierea morților și viața veșnică; aceste din urmă cinci articole erau îndreptate mai ales împotriva ereticului Macedonie și a partizanilor lui, care susțineau lucruri batjocoritoare despre Sf. Duh. Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan a fost recunoscut, întărit și recomandat ca cea mai înaltă autoritate și normă de credință în Biserică, de toate Sinoadele ecumenice următoare.
78. Înaintea Simbolului de Credință Niceo-Constantinopolitan au mai fost alte simboluri de credință ?
Aproape fiecare Biserică din orasele mari își avea Simbolul ei de Credință, fiindcă Bisericile nu se puteau lipsi de Simbolul Credinței, care era Catehismul lor, trebuitor pentru lucrarea misionară, înlăuntru și în afară. Nu se puteau închipui candidați la Botez fără să știe pe de rost Simbolul Credinței. Se cunosc:
  1. Simbolul de Credință Apostolic sau roman.
  2. Simbolul de Credință al Bisericii din Neo-Cezareea Pontului,
  3. Simbolul de Credință al Bisericii din Cezareea Palestinei,
  4. Simbolul de Credință al Bisericii din Alexandria și altele.
Aceste Simboluri de Credință se deosebeau puțin între ele, după cum aveau să apere credința Bisericii respective de o greșeală sau alta a ereziilor; dar ele erau identice în privința ideilor principale pe care le susțineau despre Sf. Treime, despre mântuirea noastră realizată în Hristos, despre Biserică și Taine. Sinoadele ecumenice din anii 325 și 381 au contopit aceste simboluri de credință locale, le-au întregit și desăvârșit, făcând din toate unul singur, pe care l-au dăruit Bisericii creștine, comoară prețioasă pentru totdeauna.
79. Câte articole are Simbolul de Credință ?
Are 12 articole:
  1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
  2. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
  3. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
  4. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.
  5. Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
  6. Și S-a înălțat la ceruri și sade de-a dreapta Tatălui.
  7. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Căruia împărăție nu va avea sfârșit.
  8. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci.
  9. Și întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
 10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
 11. Aștept învierea morților.
 12. Și viața veacului, ce va să fie. Amin.
80. Câte părți cuprinde Simbolul Credinței ?
Simbolul Credinței cuprinde patru părți:
  1. Despre Sf. Treime (art. I-VIII)
  2. Despre Biserică (art. IX)
  3. Despre Sf. Taine (art. X)
  4. Despre viața viitoare (art. XI-XII).
 81. Care este art. 1 din Simbolul Credinței ?
Articolul 1 este: «Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor».
82. Ce înseamna cuvântul "cred" ?
Cuvântul "cred" înseamnă - că primesc și mărturisesc ceea ce învață Biserica despre Dumnezeu. El are același sens ca și cuvântul "credință". Să vedem ce înseamnă "credință"? Există o credință pe care se bazează legăturile dintre oameni și există o credință care întreține legătura omului cu Dumnezeu. Între ele e o înrudire, dar și o deosebire. Credința pe care o are un om în ceea ce-i spune alt om e o încredere, care-și poate găsi întărirea în dovedirea sau arătarea văzuta a lucrului care a fost susținut de unul și crezut de altul. Credința în Dumnezeu nu-și poate găsi în viața pământească o astfel de întărire, prin dovedire sau arătare văzută. Dar are și ea o întărâre printr-un fel de arătare tainică, nevăzută, în față ochilor sufletului. Deci, credința în Dumnezeu e primirea de către noi ca adevărate, pe baza de încredere în Dumnezeu și pe baza unei vederi sufletești, a tuturor adevărurilor pe care le avem prin Descoperirea mai presus de fire, în vederea mântuirii noastre. Sf. Apostol Pavel ne spune despre credință că "este adeverirea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute" (Evr. 11, 1). După Teodoreț al Cirului, credința creștină este învoirea liberă a sufletului, vederea sufletească a unui lucru nevăzut, statornicia în ceea ce este adevărat, înțelegerea celor nevăzute, potrivită firii 65 (Teodoreț, Despre vindecarea bolilor elinești, 1,1, Migne, P. G., LXXXHI, col. 814).
83. Care sunt roadele credinței ?
Acestea sunt:
  1. Înțelegerea tainelor care depăsesc puterile minții.
  2. Ridicarea sufletului până la Dumnezeu, cu Care unindu-ne, să ne putem mântui.
 84. Este vreo legatură între credința în lucrurile descoperite și cunoașterea lor ?
Sf. Chiril al Alexandriei leaga credința de cunoașterea lucrurilor credinței prin textul din Ioan: "Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu" (Ioan 6, 69). Credința este înaintea cunoașterii, după cuvântul proorocului: "Dacă nu credeți nu veți sta în picioare" (Isaia 7,9). Prin dreapta credință se realizează cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului Său și tot prin credință ne ridicăm "la măsura vârstei deplinătății lui Hristos" (Efes. 4, 13) și la starea desăvârșită și duhovnicească 66 (Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Ioan 4, 4, (6, 70), Migne, P.G., LXXIII, col. 628). La cunoaștere se ridică omul înaintat în credință și viață duhovnicească încă de aici, de pe pământ, dar desăvârșită cunoaștere se dobândește numai în viața viitoare .
↓